Zápis z 86. schůze rady města konané dne 31.3.2014

zveřejněno: 31. 3. 2014

Počet přítomných členů: 6

 

Omluveni:

Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 86. schůze rady města:

 1. Problematika hotelu Bílý lev
 2. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
 3. Návrh neinvestičního příspěvku pro děti z jiných obcí umístěných v MŠ ZR
 4. Školné MŠ ZR pro školní rok 2014/2015
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Majetkoprávní úkony
 7. Novelizace jednacího řádu RM a ZM
 8. Vyhodnocení GP Kultura 2014
 9. Dodatek ke smlouvě – zahajovací koncert festivalu Concentus Moraviae
 10. Doplnění pořadníku DPS
 11. Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS
 12. Hospodaření M.O.S. 2013
 13. Rozpočtové opatření č. 3
 14. Organizační řád MěÚ
 15. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva/Star.

Problematiky objektu bývalého hotelu Bílý lev

Rada města bere na vědomí informace o předpokládaném postupu vlastníka objektu bývalého hotelu Bílý lev s tím, že předpokládá demolici objektu do 15.9.2014.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1213/2014/POMŠ

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Žďár nad Sázavou, p. o.

Rada města po projednání byla seznámena s kritérii pro přijímání dětí do Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace pro školní rok 2014/2015 v upraveném znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1214/2014/POMŠ

Návrh neinvestičního příspěvku pro děti z jiných obcí umístěných v MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje  návrh ředitelky Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace,  neinvestiční příspěvek ve výši

10 236 Kč/rok  pro děti z jiných obcí umístěných v mateřské škole Žďár nad Sázavou, pro školní rok 2014/2015.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1215/2014/POMŠ

Školné Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace pro školní rok 2014/2015

Rada města po projednání bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, o výši školného 430 Kč/měsíčně  pro školní rok 2014/2015.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 1210/2014/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 9,  umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č. or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření dohody, předmětem které bude ukončení  nájmu bytu č. 9,  umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č. or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár n. S. 3.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření dohody, předmětem které bude ukončení  nájmu bytu č.28, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č. or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č.9,  umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Břetislavem Šrámkem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č.28, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje odložení vyklizení bytu č. 2, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 na zkušební dobu 3 měsíců.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č.36,  umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Marií Vyvadilovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č.2, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Gabrielou Šírovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č.27, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Jiřím Karasem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č.25, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Marií Galbovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č.33, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Milanem Cinou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části  prostor sloužícího podnikání v objektu č.p. 1141 Nádražní ulice č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou část Žďár nad Sázavou 6 o celkové výměře 125,88 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti.  Nájemné je stanoveno v minimální  výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužícího podnikání v objektu č.p. 925 Okružní ulice č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 228,98 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti, sklad, dílny.  Nájemné je stanoveno v minimální  výši 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužícího podnikání v objektu základní školy – sklep č.p. 4 ulice Zámek č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 500 Kč/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání umístěném v objektu č.p. 925, Okružní ulice č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 o celkové výměře 226,82 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Josefem Mičkou – Pamex, Strojírenská 2425/46, Žďár nad Sázavou. Nájemné je stanoveno ve výši 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na převod nájmu prostoru sloužícího podnikání, umístěného v objektu č.p. 491, ulice Sychrova č.or. 18 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Práva a povinnosti ze Smlouvy o nájmu nebytového prostoru, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Radimem Němcem, bytem Libušínská 177/18, Žďár nad Sázavou, IČ 75795426 dne 28.11.2013, budou převedena na společnost PIETAS – VYSIBLA s.r.o., se sídlem Třebíč, Soukenická 129/3, PSČ 674 01, IČ 27679811.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1209/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej, popř. zřízení předkupního práva k pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 3308 – zastav. plocha ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár (pozemek zastavěný objektem u BD ul. Studentská 38, ZR 4 – za potravinami LIOS, nyní ve vlastnictví Satt a.s. ZR) – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku a nového budoucího vlastníka stavby – nové využití objektu – v souvislosti s podnikáním v oboru podlahářství - vzorková prodejna podlah a interiérových dveří, sídlo firmy – na základě žádosti p. Pavla Kasala, Březí nad Oslavou 85.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků (dle mapového podkladu) a to a to části p. č. 194/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 8 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 194/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 8 m2 ve vlastnictví manželů Františka a Lucie Partykových, ZR 1 - za účelem zarovnání pozemků pro budoucí výstavby RD, příp. polyfunkčního objektu na p. č. 190, 191 a 194/3 - vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Janu Novotnému,  ZR 4, a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 150 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem zlepšení přístupu k pozemku a objektu bez č.p. na p.č. 4386/2, dále k p. č. 4386/3 – zahrada a k pozemku p. č. 383/2 – trvalý travní porost – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště ŘRD „Vodojem“ ul. Makovského ZR 7 - bezplatné užívání pozemku za údržbu včetně parkování.

- Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje úhradu za užívání pozemků a to p. č. 5822/6 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 29 m2 (chodník) a p. č. 5550/5 – ost. plocha, zeleň ve výměře 7 m2 (ve vlastnictví spol. IWA, s.r.o. Žďár n. Sáz. se sídlem Brněnská 758, ZR 1) v celkové ploše 36 m2 v k. ú. Město Žďár u areálu firmy IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1 – pozemků, vzniklých po dokončení stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“.

Úhrada za užívání pozemků Městem Žďár nad Sázavou na r. 2014, hrazená společnosti IWA, s.r.o. Žďár n. Sáz. se sídlem Brněnská 758, ZR 1, činí 1.771,56 Kč + 21% DPH = 2.143,60 Kč – na základě vystavené faktury.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o obstarání díla – mezi společností Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00 a Městem Žďár nad Sázavou na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3755/3 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 – za účelem realizace projektu – vybudování dětského hřiště „Rákosníčkovo hřiště“ o rozměrech 14m x 17m včetně přípojného chodníku ke hřišti, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje postup ve věci řešení vlastnictví pozemku  p. č. 9135, vodní plocha, rybník ve výměře 17 627 m2, pozemku p. č. 9136, vodní plocha, rybník ve výměře 19 506 m2, pozemku p. č. 9137, vodní plocha, rybník ve výměře 3 603 m2 a pozemku p. č. 9139, ostatní plocha  ve výměře 1135 m2, vše v k. ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1040005351/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 261, 214/1, 311, 310, 312 a 3779 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., nám. Republiky: VN210 TS10-TS03“, spočívající v umístění distribuční soustavy - kabelové vedení VN v lokalitě nám. Republiky, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014130007393/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribuční soustavy, vymezeného GP č. 311-26/2014 ze dne 24. 2. 2014, na základě uzavřené smlouvy č. 2410088/02 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (schváleno v RM dne 5. 9. 2011) na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 290/19 v k. ú. Stržanov - za účelem vybudování a provozování stavby „Polnička, VN99, 88-182, úprava DS“, spočívající v umístění příhradového stožáru včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribuční soustavy se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014130006600/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribuční soustavy, vymezeného GP č. 3732-14/2014 ze dne 7. 2. 2014, na základě uzavřené smlouvy č. 2411049/1 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (schváleno v RM dne 17. 10. 2011) na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 7020 a 7022 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Radonín úprava DS“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a pilířových pojistkových skříní včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribuční soustavy se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení horkovodu mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - dle GP č. 3729-58/2013 ze dne 25.2.2014 pro vymezení rozsahu VB a to na části p. č. 2091/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce horkovodu v rámci akce „Rekonstrukce horkovodu – rozšíření VS 3 Libušín Žďár n. Sáz.“ v lokalitě ul. Libušínská, ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení horkovodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení horkovodu mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1326 a 1327 v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce horkovodu v rámci akce „Žďár n. Sáz., ul. Okružní – horní – šachta S41, oprava horkovodu“ v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení horkovodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1218/2014/OP

Jednací řády rady města a zastupitelstva města

1. Rada města schvaluje změnu a doplnění Jednacího řádu  rady města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu a doplnění Jednacího řádu zastupitelstva města v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1212/2014/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu KULTURA 2014

Rada města po projednání stanovuje jednotlivým žadatelům, jejichž žádosti byly administrativně neúplné, lhůtu do 8.4.2014 pro doplnění žádosti z grantového programu KULTURA 2014.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1211/2014/ŠKS

Dodatek ke smlouvě – zahajovací koncert festivalu Concentus Moraviae

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1216/2014/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1217/2014/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS

Rada města po projednání hlasovala o schválení  udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 3, proti 0, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

12. Usn. 1208/2014/MOS

Hospodaření M.O.S. s.r.o. za rok 2013

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku M.O.S. za rok 2013 a převod zisku ve výši 9.832,61 Kč na snížení ztráty minulých let.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1220/2014/OF

Rozpočtová opatření č.3/2014/RM

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.3/2014/RM včetně dodatku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1219/2014/taj.

Organizační řád MěÚ

Rada města po projednání schvaluje Organizační řád MěÚ dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města