Zápis z 87. schůze rady města konané dne 14.4.2014

zveřejněno: 14. 4. 2014

Počet přítomných členů: 6

 

Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Karel Herold

 

Schválený pořad 87. schůze rady města:

 1. Terénní úpravy a vybavení rekreační zóny Pilská nádrž
 2. Darovací smlouvy – jízdní kola na dětské dopravní hřiště
 3. Ředitelstvo volno ZŠ Švermova
 4. Žádost o finanční příspěvek
 5. Vyhodnocení grantového programu KULTURA 2014
 6. Žádost o finanční příspěvek
 7. Žádost o užití znaku města
 8. Částečná revokace usnesení RM č.1225/2014/ŠKS,POMŠ Smlouva – neinvestiční příspěvek pro děti z jiných obcí v MŠ Žďár n.S.
 9. Majetkoprávní úkony
 10. Byty a nebytové prostory
 11. Stanovení platu ředitele PO Sociální služby města
 12. Smlouvy o příspěvku
 13. Schválení zahraniční cesty do Schmöllnu
 14. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1232/2014/ORÚP

Terénní úpravy a vybavení rekreační zóny Pilská nádrž

Rada města po projednání schvaluje vytvoření rozpočtové položky Provedení terénních úprav včetně vybavení rekreační zóny Pilská nádrž, Žďár nad Sázavou ve výši 246.764,-Kč vč. DPH snížením položky 34.12 Příměstská rekreační oblast Pilák a doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření v rámci celkových rozpočtových opatření.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1233/2014/ORÚP

Darovací  smlouvy – jízdní kola na Dětské dopravní hřiště

Rada města po projednání schvaluje darovací smlouvu ve věci přijetí věcného daru, jízdních kol, pro zajištění výuky na dětském dopravním hřišti.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1237/2014/4.ZŠ

Ředitelské volno pro žáky – Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města bere na vědomí vyhlášené volno pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4, na den 9.5.2014.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1238/2014/4.ZŠ

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4, na zajištění oslav výročí  založení školy a za účelem organizačního zajištění ve výši 15.000,-Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1222/2014/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu KULTURA 2014

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu KULTURA 2014 jednotlivým žadatelům dle předloženého a schváleného návrhu Kulturní komise.

Rada města po projednání schvaluje vzor přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku z grantového programu KULTURA 2014.

Rada města byla seznámena se zápisem z Kulturní komise konané dne 10.3. a 24.3.2014.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1223/2014/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města Svazu diabetiků – územní organizaci Žďár nad Sázavou na úhradu rekondičně edukačního pobytu pro členy organizace ve výši 5.000 Kč dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 1224/2014/ŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města společnosti B4F Republic s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 v marketingovém materiálu firmy vydaném v roce 2014.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1225/2014/ŠKS, PO MŠ

Částečná revokace usnesení RM č. 1214/2014/POMŠ

Smlouva  - neinvestiční příspěvek pro děti z jiných obcí v MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání částečně revokuje usnesení RM č. 1214/2014/POMŠ s tím, že původní usnesení:

Rada města po projednání schvaluje  návrh ředitelky Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace,  neinvestiční příspěvek ve výši 10 236 Kč/rok  pro děti z jiných obcí umístěných v mateřské škole Žďár nad Sázavou, pro školní rok 2014/2015.

se mění ve výši neinvestičního příspěvku následovně:

Rada města po projednání schvaluje  návrh ředitelky Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace,  neinvestiční příspěvek ve výši 10 234 Kč/rok  pro děti z jiných obcí umístěných v mateřské škole Žďár nad Sázavou, pro školní rok 2014/2015.

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu schválit znění Smlouvy o spolupráci mezi obcemi v předloženém znění.

Rada města bere na vědomí informaci o uskutečněných jednáních místostarosty Bc. Ladislava Bárty se starosty obcí Tři Studně, Vysoké a Lhotka, kteří souhlasí s podpisem předkládané Smlouvy o spolupráci mezi obcemi

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1227/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej nemovitostí ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to objektu č.p. 32 umístěného na pozemku p. č. 737 ve výměře 709 m2 a přilehlých pozemků, oddělených GP č. 3751-39/2014 ze dne 7. 3. 2014 – z pův. p. č. 716 – nově p. č. 716/1 – zahrada ve výměře 2 503 m2 a z pův. p. č. 736 – nově p. č. 736/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 327 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská 45, ZR 1 – za účelem využití objektu pro výchovný ústav – odloučené pracoviště ve Žďáře n. Sáz., v současné době užívaného na základě pronájmu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání ukládá vedení města jednat se zástupci SATT a. s. Žďár n. Sáz. ve věci nabytí objektu bývalé výměníkové stanice čp. 1713 v ul. Studentská 38, ZR 4 ve vlastnictví SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou na základě využití nabídky předkupního práva v souladu s ust. § 3056 občanského zákoníku, umístěného na pozemku p. č. 3308 – zastavěná plocha v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na dar nemovitosti ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to pozemku části p. č. 8025/1 – orná půda ve výměře 1 115 m2 v k. ú. Město Žďár rychlobruslařce Martině Sáblíkové, za dlouhodobou významnou reprezentaci města Žďáru nad Sázavou - pozemek pro stavbu rodinného domu v lokalitě Klafar III ve Žďáře nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu a nabytí pozemků a to části p. č. 8025/1 – orná půda, části p. č. 8026 - orná půda, části p. č. 8065/1 – ost. plocha, ost. komunikace, části p. č. 8066/1 – orná půda a části p. č. 8069/1 – orná půda – v celkové výměře ve výměře cca  2500 m2 (dle mapového podkladu) ve vlastnictví  Města Žďáru nad Sázavou- za pozemky p. č. 8056 – travní porost ve výměře 755 m2, p. č. 8057 – travní porost ve výměře 426 m2 a p. č. 8058 – orná půda ve výměře 5 187 m2 (celkem ve výměře 6 368 m2) - ve vlastnictví manželů Zdeňka a Jarmily Bílkových (SJM), ZR 2 - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem vypořádání výstavby budoucí komunikace a pro budoucí výstavbu RD v lokalitě Klafar III, ZR 3 s tím, že přesná výměra částí směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 8033 – orná půda a části p. č. 8036/1 – orná půda (budoucí vlastník Město Žďár n. Sáz. po předchozí realizaci směny s Mgr. Pavlem Kratochvílem) - celkem ve výměře 640 m2 (dle mapového podkladu) - za p. č. 8030 – orná půda ve výměře 640 m2 ve vlastnictví manželů Ing. Tomáše a Ivety Peterkových (SJM),  Polnička  ZR 2 -  vše v k.ú. Město Žďár - pro budoucí výstavbu RD v lokalitě Klafar III, ZR 3 s tím, že přesná výměra částí směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 8066/1 – orná půda ve výměře cca 1000 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za část p. č. 8064 – orná půda ve stejné výměře cca 1000 m2 ve vlastnictví Agro - Měřín a.s., Zarybník 516, Měřín -  vše v k.ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) - za účelem vypořádání výstavby budoucí komunikace a pro budoucí výstavbu RD v lokalitě Klafar III, ZR 3 s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6559 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6518 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 včetně pozdějších dodatků mezi Městem Žďár nad Sázavou a Ing. Ladislavem Halouzkou,  ZR 7, podnikajícího pod obch. jménem Ladislav Halouzka se sídlem podnikání ul. Chelčického, ZR 6  - od 1. 9. 2008 transformace na právnickou osobu, s. r. o. pod obchodní firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1rok, tj. do 30. 4. 2015.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 včetně pozdějších dodatků mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou,  ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2015.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 včetně pozdějších dodatků mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou,  ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2015.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) 1.  Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provozu vodovodu – PS 976 mezi Městem Žďár nad Sázavou - jako vlastníkem vodovodu a Vodárenskou akciovou společností, a. s. se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno – zastoupená divizí Žďár n. S. – VAS a. s. Studentská 1133, Žďár n. Sáz. – jako provozovatelem vodovodu, předmětem které je provozování stavby vodního díla „Obytný soubor KLAFAR II – B2, Žďár nad Sázavou, IS pro 4 RD – vodovod, splašková a dešťová kanalizace“, na základě kolaudačního souhlasu vydaném Městským úřadem Žďár nad Sázavou – odborem ŽP, pod č.j. ŽP/1599/13/MB ze dne 21.8.2013 s tím, že cena prací spojená s plynulým provozováním činí v r. 2014 částku bez DPH 4.900,-- Kč s připočtením DPH 21% tedy ve výši 5.081,-- Kč, v předloženém znění.

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný vklad majetku do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 z majetku Města Žďáru nad Sázavou a to splaškové kanalizace v hodnotě 446.505,-- Kč a vodovodu v hodnotě 212.421,-- Kč, vybudované v souvislosti se stavbou vodního díla „Obytný soubor KLAFAR II – B2, Žďár nad Sázavou, IS pro 4 RD – vodovod, dešťová a splašková kanalizace“ v rámci výstavby nových RD v ul. Vápenická, ZR 3 „Obytný soubor Klafar II – B2, Žďár nad Sázavou IS pro 4 RD“,  dle povolení vodního díla vydaném MěÚ Žďár n. Sáz., odborem ŽP pod č.j. ŽP/1599/13/MB ze dne 21.8.2013.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení kabelového televizního rozvodu mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p.č. 1428/5, 1428/2, 2035/2, 1425, 1390, 1389, 1386, 1385, 1384, 1391, 1394, 1396, 1399, 1401, 1411, 1407/1, 1407/2, 1406, 1251, 1252/1, 1249, 1410, 1243, 1242, 1240, 1239, 1238 a 1250 – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce kabelového televizního rozvodu v rámci akce „Žďár n. Sáz., ul. Revoluční, Brodská, Kabelový rozvod“ v lokalitě ul. Brodská, Revoluční, Komenského, Libická, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení kabelového televizního rozvodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Chelčického 14 - 26 se sídlem Chelčického 2149/24, Žďár nad Sázavou 6, zastoupeným ve věcech smluvních pověřeným vlastníkem ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár n. Sáz. – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 1380 a 1381 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem zateplení obvodové stěny byt. domu a přístavby zavěšených betonových lodžií v rámci stav. úprav BD čp. 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149 a 2150 v ul. Chelčického 14, 16, 18, 20, 22, 24 a 26, ZR 6 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 6100, 6099, 6098, 6097, 6096, 6095 a 6094 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1228/2014/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města ukládá starostce města jednat s JUDr. Angelici Hrnčířovou o možnostech mimosoudního řešení.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 2, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 16, umístěném v obytném domě č.p.  1876, na Revoluční ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 9, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje znění Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání, která bude uzavírána mezi městem Žďár nad Sázavou a nájemníky prostor sloužící podnikání,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části prostor sloužících podnikání v budově č. 61 na nám. Republiky, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, o výměře 255,50 m2. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a firmou HYPRESS s.r.o., Havlíčkovo nám. 259/17, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Nájemné je stanoveno ve výši 654 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání:

· bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu nebytového prostoru  v objektu č.p. 227,  Žižkova ulice č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část  Žďár nad Sázavou 1,

· schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužící podnikání v objektu č.p. Žižkova ulice č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 o celkové výměře 175,09  m2. Prostor sloužící podnikání je vhodný k provozování bufetu a jídelny (jídelna  88,36 m2, výdejna, kuchyně včetně příslušenství 78,29 m2, soc.zařízení, šatna, úklidová komora 8,34 m2).

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostoru sloužící podnikání v objektu na nám. Republiky 75/2 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 o celkové výměře 29,30 m2. Prostor sloužící podnikání je vhodný k provozování kancelářské činnosti.  Nájemné je stanoveno v minimální výši 663 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou na kancelář č. 104, 104a, 105 o celkové výměře 36,38 m2 v 1. NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Kateřinou Kuncovou,  591 01 Žďár nad Sázavou. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou na kancelář na kancelář 106, 108 a – d o celkové výměře 33,33 m2 v 1. NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 v předloženém znění. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření „Dodatku č. 7“  ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené dne 31.08.2006 mezi Městem Žďár nad Sázavou a Českou pojišťovnou a.s., 113 04 Praha 1,  Spálená 75/16  v předloženém  znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o podnájmu části prostor sloužící podnikání, která bude uzavřena mezi p. Ing. Jiřím Laštovičkou,  591 02 Žďár nad Sázavou a p. Ing. Václavem Roseckým,  591 02 Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek, jako jsou dohodnuty ve smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Ing. Jiřím Laštovičkou dne  24.01.2014.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1229/2014/2.MST

Problematika PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje plat ředitele PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou Mgr. Václava Šeráka ke dni nástupu do funkce 1.4.2014 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1230/2014/OS

Smlouvy o poskytnutí příspěvku

Rada města po projednání schvaluje smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Žďár nad Sázavou a příjemcem:

· Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

· Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1240/2014/Star.

Schválení zahraniční cesty

Rada města schvaluje zahraniční cestu do partnerského města Schmölln ve dnech 30.4. až 1.5. 2014 a rovněž schvaluje složení delegace:

Bc. Ladislav Bárta, Miloslav Odvárka, Vratislav Knoflíček a tlumočník.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Usn. 1234/2014/ORUP

Dopis pana Václava Pekaře

Rada města byla seznámena s dopisem pana Václava Pekaře.

 

Usn. 1239/2014/ORÚP

Zápis z komise rozvoje města a ŽP

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise rozvoje města a ŽP ze dne 02.04.2014 a ukládá 2. místostarostovi ve spolupráci s MěÚ připravit návrhy komise pro hlasování v RM.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Karel Herold, v.r.

 

 

 
 
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města