Zápis z 88. schůze rady města konané dne 28.4.2014

zveřejněno: 28. 4. 2014

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

JUDr. Miloš Jirman, Jana Svobodová

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 88. schůze rady města:

 1. Problematika TIC
 2. Vyhodnocení GP Organizovaný sport
 3. Žádost o finanční příspěvek
 4. Akce S lesníkem do lesa
 5. Schválení nákupu ICT vybavení
 6. Dodatky smluv komunální služby
 7. Řešení plochy pod ČSOB, nám. Republiky
 8. Archeologický průzkum nám. Republiky
 9. SPRM a ÚP – postup projednávání
 10. Hotelový dům Morava a ZUŠ – zateplení
 11. Smlouva o poskytnutí dotace – komunikace pro pěší na Zelené hoře
 12. Přezkum hospodaření a audit účetních závěrek
 13. Majetkoprávní úkony
 14. Byty a nebytové prostory
 15. Hospodaření a účetní závěrka PO Sportis za rok 2013
 16. PRE-AUDIT systému řízení PO
 17. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1248/2014/ŠKS

Problematika TIC

Rada města byla seznámena s předloženým materiálem a ukládá OŠKS dopracovat předložené varianty v návaznosti na výsledky výběrového řízení na mediálního koordinátora a jednání zastupitelů o vydávání radniční tiskoviny.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

2. Usn. 1249/2014/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu ORGANIZOVANÝ SPORT 2014

a) Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „ORGANIZOVANÝ SPORT 2014“ jednotlivým žadatelům podle předloženého a schváleného návrhu Komise pro sport a volný čas.

b) Rada města po projednání schvaluje vzor přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku z grantového programu ORGANIZOVANÝ SPORT 2014.

c) Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas ze dne 22.4.2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1250/2014/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje navýšení provozního příspěvku ze sponzoringu rady města příspěvkové organizaci Kultura Žďár nad organizační zajištění pěvecké soutěže Jakuba Pustiny ve výši 9 317,-Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 1

 

4. Usn. 1251/2014/ŠKS

Vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“

Rada města byla seznámena s programem a organizací vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“ pod záštitou starostky města Ing. Dagmar Zvěřinové pořádané Městským úřadem Žďár nad Sázavou pro žáky 4. tříd Základní školy Komenského 2 a Základní školy Palachova 2189/35 ve Žďáře nad Sázavou.

Rada města pověřuje Ing. Dagmar Zvěřinovou k podpisu smluv o spolupráci se subjekty, které se budou na vzdělávací akci podílet.

Rada města ukládá  2. místostarostovi, odboru ŠKS a odboru ŽP připravit pořádání obdobné vzdělávací akce pro všechny 4. ročníky pro školní rok 2014-2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1255/2014/POMŠ

Schválení nákupu ICT vybavení

Rada města po projednání schvaluje Mateřské škole Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci, nákup ICT vybavení v hodnotě 277 976,-Kč v rámci projektu „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků MŠ Žďár nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn. 1241/2014/KS

Dodatky smluv KS

Rada města schvaluje dodatky smluv na úseku komunálních služeb pro rok 2014.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

7. Usn. 1242/2014/ORÚP

Řešení plochy pod ČSOB, nám. Republiky

Rada města byla seznámena s návrhem postupu přípravy rekonstrukce povrchů plochy pod ČSOB a ukládá Městskému úřadu zajistit přípravu staveb v pořadí: 1.plocha kolem ČSOB-Havlíčkovo náměstí, 2.  pěší zóna, 3. plocha podél obchodních domů.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1243/2014/ORÚP

Archeologický průzkum náměstí Republiky

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

Provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě „Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou a zároveň schvaluje navýšení stavby o 1 736 700,-Kč bez DPH to je 2 101 407,-Kč včetně DPH z položky rozpočtu 22.14 Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1244/2014/ORÚP

SPRM a ÚP – postup projednávání

Rada města schvaluje harmonogram Aktualizace SPRM a jeho převedení na IPRM. Zároveň schvaluje členy rady města za členy koordinační skupiny.

Rada města po projednání schvaluje termín konání veřejného projednání návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou v říjnu 2014.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 1245/2014/ORÚP

Hotelový dům Morava a ZUŠ – zateplení

Rada města byla seznámena s postupem přípravy realizace energetických úspor na objektech Hotelového domu Morava a ZUŠ a po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města přijetí dotací z OPŽP a ukládá odboru finančnímu zajistit financování prostřednictvím odkupu pohledávek ze smlouvy o dílo na základě postoupení pohledávek mezi bankou a dodavatelem.

                                                                Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

11. Usn. 1246/2014/ORÚP

Smlouva o poskytnutí dotace – Komunikace pro pěší na Zelené hoře

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu památek UNESCO v roce 2014 konkrétně na realizaci projektu „Komunikace pro pěší včetně odvodnění na Zelené hoře – 2. část“ mezi Krajem Vysočina a městem.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1226/2014/OF

Přezkoumání hospodaření a audit účetních závěrek

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.

Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na:

· Přezkoumání hospodaření města za rok 2014 podle zák.420/2004 Sb.

· Audit účetní závěrky města za rok 2014

· Audit účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2014

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1252/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města vyhlašuje záměr na prodej bytové jednotky – bytu č. 1727/7, umístěnémve 4. nadzemním podlaží vlevo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní  v budově 1727, v bytovém domě č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37, Dolní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1,  na pozemcích parc. č. 3328, parc.č. 3329, parc.č. 3330, parc.č. 3331, parc.č. 3332 a parc.č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 3/250 a spoluvlastnického podílu k pozemkům  parc. č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, parc.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 , parc.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a parc.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 3/250, vše v k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6,  proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9015 – orná půda ve výměře 2 390 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Jamská, ZR 1 z vlastnictví p. Ladislava Vyhlídala,, ZR 5 – za účelem přípravy nové výrobní zóny mezi ul. Jamská – Novoměstská, ZR 1.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže ve vlastnictví pana MUDr. Michaela Jirčíka,  Javorek,  592 03 Sněžné, postavené na pozemku p.č. 6548, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 18 m2 v k.ú. Město Žďár (ulice Jihlavská) za kupní cenu ve výši 118.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d)

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků v souvislosti se žádostmi o darování nemovitostí – křížů a božích muk z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – v souvislosti s nálezem opuštěných věcí, nacházejících se na pozemcích v obci Žďár nad Sázavou a dále místních částí Mělkovice, Radonín a Stržanov v jednotlivých katastrálních územích:

- v k. ú. Město Žďár

 1.  boží muka č. 1 na pozemku p. č. 5287/3

 3.  kříž č. 3 na pozemku p. č. 5282

 4.  kříž č. 4 na pozemku p. č. 13/1

 5.  kříž č. 5 na pozemku p. č. 15

 6.  kříž č. 6 na pozemku p. č. 15

 8.  kříž č. 8 na pozemku p. č. 8097/4

 9.  kříž č. 9 na pozemku p. č. 4005

10. kříž č. 10 na pozemku p. č. 5287/1

12. kříž č. 12 na pozemku p. č. 8927

13. kříž č. 13 na pozemku p. č. 3830

14. kříž č. 14 na pozemku p. č. 8902

17. kříž č. 17 na pozemku p. č. 7020

- v k.ú. Zámek Žďár

21. kříž č. 21 na pozemku p. č. 582/4

- v k. ú. Stržanov

25. kříž č. 25 na pozemku p. č. 255/3

 

2. Rada města po projednání nevyhodnocuje záměr na dar nemovitostí – křížů a božích muk z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – v souvislosti s nálezem opuštěných věcí, nacházejících se na pozemcích v obci Žďár nad Sázavou na základě žádostí o darování nemovitostí – křížů a božích muk z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou – I a Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou – II z důvodu možnosti získání dotace pro město na úpravu úvozové cesty na Klafaru a to v části:

kříž č. 7 na pozemku p. č. 7978  v k. ú. Město Žďár

boží muka č. 19na pozemku p. č. 775/2 v k. ú. Zámek Žďár

Hlasování: Pro 5, proti 0,zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Ing. Marku Žákovi,  613 00 Brno a to:

- části p. č. 326 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 100 m2 – za účelem zřízení 7 parkovacích míst

- části p. č. 329 – ost.. plocha, zeleň v zástavbě – části ve výměře cca 100 m2 – za účelem zřízení 7 parkovacích míst

- části p. č. 318 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 100 m2 – zřízení 6 parkovacích míst

- vše v k. ú.  Město Žďár (dle mapového podkladu) – v lokalitě Doležalova náměstí, ZR 1 - u objektu bývalé 1. ZŠ nám. Republiky 72/4, ZR 1 – v souvislosti s koupí a následným záměrem rekonstrukce objektu – za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Nájemce vybuduje nová parkovací místa a chodník na vlastní náklady. Nájemné je stanoveno ve výši nákladů vynaložených na vybudování parkovacích míst.

- Nájemce po uplynutí 10 – 15 let převede vybudovaná parkovací místa bezúplatně do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků Brodská 1906-1907 se sídlem Brodská 1906, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 1278/4 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny 12 stávajících balkónů a výstavby nových ve 4 přízemních bytech – zavěšené balkóny a nátěr fasády v rámci stav. úprav BD čp. 1906 a 1907 v ul. Brodská  31 a 29, ZR 3  včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1270 a 1269 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž.0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu mezi Ing. Markem Žákem,  613 00 Brno – jako pronajímatelem a Městem Žďár nad Sázavou – jako nájemcem, předmětem které je pronájem části budovy bývalé 1. ZŠ nám. Republiky 72/4, ZR 1 – za účelem zřízení skladu a kanceláře pro vytvoření zázemí pro pracovníky, vykonávající archeologické práce v souvislosti s investiční akcí města – „Rekonstrukce nám. Republiky ve Žďáře n. Sáz.“ s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to od 28.4.2014 do 31.5.2014 a výše nájemného dohodnuta na částku 500,-- Kč za celou dobu nájmu – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014130007263/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribuční soustavy, vymezeného GP č. 3733-22/2014 ze dne 2. 4. 2014, na základě uzavřené smlouvy č. 6411019/01 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (schváleno v RM dne 3. 10. 2011) na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 2107, 2136/7 a 2149/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Dolní, přeložka VN, NN, Město“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení VN, NN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribuční soustavy se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-014130007275/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribuční soustavy, vymezeného GP č. 3734-24/2014 ze dne 3. 4. 2014, na základě uzavřené smlouvy č. 1030011741/001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (schváleno v RM dne 24. 10. 2012) mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 3346/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby v rámci stav. úprav „Oprava a modernizace BD Dolní 5, 7, 9, Žďár nad Sázavou“ – „Žďár n. Sáz., Dolní 5-9 Přeložka kabelového vedení NN“ včetně přípojných skříní u vstupů do BD Dolní 5, 7, 9, ZR 1, čp. 1740, 1739 a 1738, na p. č. 3345, 3344 a 3343, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribuční soustavy se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Ing. Davidem a Ing. Jitkou Pavlisovými,  ZR 7 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 7971/2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření přístupu - práva chůze a jízdy v rámci stavby – novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 7973/8 v k. ú. Město Žďár v ul. Uhlířská, ZR 3, ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti rozšíření přístupu - práva chůze a jízdy k RD se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Mgr. Pavlem Kubišem a Pharm.Dr. Lucií Havlíčkovou – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p.č. 8002/1 v k.ú. Město Žďár – za účelem vybudování přístupu  práva chůze a jízdy v rámci stavby – novostavby rodinného domu na pozemku p.č.7999/4 v k.ú. Město Źďár v ul. Uhlířská, ZR 3, ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti rozšíření přístupu – práva chůze a jízdy k RD se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1253/2014/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 38, umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ulici Kovářova č.or. 2, Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje s účinností od 1.7.2014 nájemné v bytech umístěných v bytovém domě č.p. 2240 na ulici Kovářova č.or. 2, Žďár nad Sázavou, dle návrhu Bytového družstva Kovářova.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání, který bude uzavřen mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Ing. Jiřím Laštovičkou,  591 02 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 20,  umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Ivou Pařilovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 13,  umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Jaroslavem Pátkem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 28,  umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Zdeňkem Hnízdem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1254/2014/SPORTIS

Hospodaření a účetní závěrka PO SPORTIS za rok 2013

1. Rada města projednání schvaluje účetní závěrku PO SPORTIS za rok 2013.

Hlasování: pro 5 - Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Karel Straka, Ing. Dagmar Zvěřinová

                proti 0

                zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje řešení ztráty PO SPORTIS za rok 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1256/2014/taj.

Pre-audit systému řízení příspěvkových organizací města

Rada města po projednání bere na vědomí PRE-AUDITNÍ ZPRÁVU SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU VČETNĚ PRŮVODNÍ INFORMACE K PRE-AUDITU SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU.

Rada města ukládá garantům příspěvkových organizací (1. a 2. místostarostovi), aby ve spolupráci s MěÚ a řediteli PO připravili a radě města předložili ke schválení věcný a časový harmonogram změn současného systému řízení PO města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

17. Různé

Ústní zpráva/p.starostka

Zveřejňování smluv města Žďár n.S.

Rada města Žďár nad Sázavou  ukládá tajemníkovi Městského úřadu Žďár nad Sázavou zajistit zveřejňování všech nově uzavíraných smluv od 1.5.2014, v nichž je jednou ze stran Město Žďár nad Sázavou, a to prostřednictvím portálu veřejné správy (portal.gov.cz) nejpozději od 1. července 2014. Zveřejňování smluv musí být zajištěno tak, aby byly zákonným způsobem ochráněny osobní údaje fyzických osob.

Rada města Žďár nad Sázavou ukládá tajemníkovi Městského úřadu Žďár nad Sázavou zajistit, aby nově připravovaný webový portál města obsahoval rozklikávací on-line rozpočet, odkaz na zveřejňované smlouvy města a odkazy na transparentní účty města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

Revokace usnesení

Rada města po projednání revokuje usnesení RM č. 1225/2014/ŠKS.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města