Zápis z 9. schůze rady města konané dne 21.2.2011

zveřejněno: 21. 2. 2011

ZÁPIS

z 9. schůze rady města konané
dne 21.2.2011

 

Počet přítomných členů: 8

Omluven:

JUDr. Miloš Jirman

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 9. schůze rady města:

 1. Umístění reklamní obrazovky v návaznosti na realizaci energetických úspor Domu kultury
 2. Vyřazení majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč v příspěvkové organizaci Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 3. Změna kapacity pečovatelské služby
 4. Návrh na zastavení exekuce
 5. Zájem o odprodej obrazů
 6. Žádost p. Marka
 7. Majetkoprávní úkony RM
 8. Majetkoprávní úkony ZM
 9. Byty a nebytové prostory
 10. Vyhodnocení inventarizace za rok 2010
 11. Žádosti o prominutí pohledávky
 12. Informace o rozsudku
 13. Zrušení výzvy na zajištění lyžařských tratí 2011/2012
 14. Vyhodnocení grantového programu SPORT 2011
 15. Komise RM
 16. Žádost TJ Žďár o dotaci na provoz sportovišť
 17. Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2010 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 18. Různé

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 128/2011/ORÚP

Umístění reklamní obrazovky v návaznosti na realizaci energetických úspor Domu kultury

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o umístění reklamní obrazovky do nového fasádního systému budovy Domu kultury Žďár nad Sázavou tak jak jej navrhuje zpracovatel projektové dokumentace firma atelier WIK s. r. o., Brno a zároveň v případě realizace energetických úspor ukládá ředitelce Domu kultury jednat o dodatku k smlouvě o pronájmu LED obrazovky. RM požaduje doplnění rozpočtu nákladů navrhovaného řešení.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

2. Usn. 124/2011/4.ZŠ

Vyřazení majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč v příspěvkové organizaci Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města po projednání schvaluje vyřazení majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč v příspěvkové organizaci Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

3. Usn. 127/2011/Ssm

Změna kapacity pečovatelské služby

Rada města po projednání schvaluje změnu kapacity pečovatelské služby a změnu organizační struktury PS.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

4. Usn. 129/2011/Kultura

Návrh na zastavení exekuce

Rada města po projednání schvaluje příspěvkové organizaci Kultura Žďár:

- Návrh řešení na zastavení exekuce dle předloženého materiálu.

(Bod byl odložen na další jednání)

 

5. Usn. 130/2011/Kultura

Zájem o odprodej obrazů

Rada města pro projednání nesouhlasí s odprodejem uměleckých předmětů z majetku města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

6. Usn. 116/2011/TSBM

Žádost pana Marka

Rada města ukládá TSBM posoudit a projednat žádost pana Marka s ohledem na náklady a způsob využití.  

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

7. Usn. 117/2011/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání neschvaluje uplatnění ujednání o výši úhrady nájemného na r. 2011 zvýšeného o míru inflace za předchozí kalendářní rok 2010 u uzavřených nájemních smluv mezi Městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými nájemci na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, příp. pozemků města pod objekty nemovitostí ve vlastnictví jiných vlastníků (stavba na cizím pozemku), určených pro podnikatelské využití jednotlivých fyzických a právnických osob s tím, že průměrná meziroční míra inflace v r. 2010 činí 1,5%.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 23.3.2010 mezi Městem Žďár n. Sáz. – jako nájemcem a společností SATT, a. s. se sídlem Okružní 1889/1, ZR 3 – jako pronajímatelem, na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. užívanými spol. SATT a. s. (příp. nájemci spol. SATT a. s. za účelem dalšího využití) pod jednotlivými objekty staveb SATTu na území města, týkající se změny pronájmu – snížení výměry pronajímaných pozemků a s tím spojené změny úhrady nájemného s účinností od 1.1.2011 v souvislosti s odprodejem některých objektů z vlastnictví a. s. SATT Žďár n. Sáz. – dle předloženého návrhu - viz Dodatek č. 1 včetně tabulky výpočtu nájemného – příloha č. 1.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 24. 1. 2011 ve věci pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti ZAHRADA VYSOČINA, s. r. o. se sídlem Brodská 104, ZR 3 a to části p. č. 7888 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 50 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár a to tak, že se mění původně schválený účel využití - zřízení dočasné stavby vinného sklepa v areálu Zahrada Vysočina v ul. Brodská, ZR 3 – nově za účelem výstavby Skladu rostlinného materiálu ve středisku služeb v areálu Zahrada Vysočina v ul. Brodská, ZR 3.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to 15 leta výše nájemného 80,-- Kč/m2/ročně.

V případě, že město bude potřebovat tento pozemek pro svoje potřeby (zejména výstavba komunikace), je oprávněno smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

d) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města v lokalitě vlakového nádraží v prostoru u haly ČD v ul. Chelčického, ZR 6 a to části p. č. 6402 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem přemístění prodejního stánku rychlého občerstvení na základě žádosti původního nájemce p. Petra Klimeše, bytem Lhotka.

Rada města neschvaluje žádost p. Klimeše a p. Navrátila o prodloužení výpovědní lhůty.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Martinu Metzenauerovi, bytem Vančurova, ZR 4 a to p. č. 6506 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/ročně.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ing. Josefa Bílka, bytem Na Úvoze, ZR 5 a to p. č. 755/9 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 516 m2 a část p. č. 774/9 – orná půda ve výměře cca 2 000 m2 (dle mapového podkladu) v k.ú. Zámek Žďár pro budoucí bytovou výstavbu v lokalitě Klafar III., ZR 3 v souvislosti s realizací stavby „Obytný soubor Klafar III. část C1“ s navrženými 25 stavebními pozemky pro výstavbu RD a obslužnou komunikaci.

Přesná výměra části pozemku p. č. 774/9 bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava ve správě Krajské správy a údržby silnic, p. o. se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava a to části p. č. 6955/1 – ost. plocha, silnice (II/353) v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 413 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem dokončení veřejně prospěšné stavby „Chodník Radonín“ (úsek chodníku z místní části Radonín v souběhu se silnicí II/353 na hranice intravilánu města Žďáru n. Sáz. byl dokončen již v r. 2007) - prodloužení chodníku od hranice intravilánu města po přístupový chodník do firmy Hettich ČR, k. s., opět v souběhu se silnicí II/353, v délce cca 137,5 m a šířce 3 m. Přesná výměra nabývaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Karlem a Martinou Žákovými, bytem Husova, ZR 1 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 556 v k. ú. Město Žďár - za účelem úpravy vjezdu (snížení upraveného terénu) včetně zřízení práva chůze a jízdy k RD čp. 552 a dvoru na p. č. 494 ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti - RD čp. 552 na p. č. 494 v k. ú. Město Žďár v ul. Husova 6, ZR1.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se  úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 2411002/01 na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 2712/1 v k. ú. Město Žďár, v lokalitě sídliště Vysočany, ZR 5 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Husova, úprava DS“ spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení NN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje doplnění dotčených pozemků ve věci uzavření smlouvy č. 4410030/01 (schváleno v RM dne 22. 2. 2010) na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p.č. 570/13 v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Vrbová, úpravy DS NN, Ondroušek“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně v lokalitě ul. Vrbová, ZR 5 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Doplnění předmětné smlouvy se schvaluje tak, že shora uvedené VB se rozšiřuje o část pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 2712/1 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 3204-92/2010 a to na částech p. č. 6181 a 6209/4 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v  rámci stavby „Kabelový rozvod – Global Elektro, ul. Dvořákova, Žďár n. Sáz.“ v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6 od čp. 2129 objekt SATTu, a. s. Žďár n. Sáz. k čp. 2459 Global Elektro v ul. Dvořákova, ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní

1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - dle GP č. 3123-98/2010 ze dne 13. 1. 2011 a to na částech p. č. 3704,

3708, 3712/1, 3713, 3719, 3720, 3724, 3725, 3732, 3733, 3737, 3739, 3745, 3856, 3857, 3858, 3859, 3868/1, 3871, 3876/3, 3877/1, 3878, 3879, 3880, 3887, 3888,

3900, 3903, 3911, 3912 v k. ú. Město Žďár - za účelem opravy podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v  rámci stavby „Kabelový rozvod - oprava, sídliště

u Průmyslové školy, Žďár n. Sáz. 4“ v lokalitě ul. Nezvalova, Wolkerova, Bří Čapků a Neumannova, ZR 4 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další

rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

8. Usn. 118/2011/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní ceny pozemků a to po dobu platnosti zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. následovně:

Druh pozemku stanovená kupní cena pro rok 2011 Kč za m2

Pozemek zahrady nebo ostatní plochy.........450

Pozemek pod bytovým domem a související.........1.180

Pozemek související s bytovým domem.........470

Pozemek pod garáží.........1.580

Pozemek pod rodinným domem a související.........1.140

Pozemek pod výrobní, skladovou budovou a pozemek související (VČ).........630

Pozemek související s budovou pro VČ.........250

Pozemek pod budovou pro obchod  a pozemek související.........710

Pozemek související s budovou pro obchod.........290

Pozemek ostatní, ostatní komunikace.........440

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a to části p. č. 3788 – ost. ol., ost. komunikace ve výměře cca 18 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování trafostanice pro připojení stávajících odběratelů u budovy SATT a. s. (Klub Batyskaf), nám. Republiky 146, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Ondřeje Pudila, bytem Řečice, 592 33 Radešínská Svratka a to p. č. 4577 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1660 dříve ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2011. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od  povolení stavby.

- Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1660 na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2011, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.140,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení – na základě doporučení komise ze dne 14. 2. 2011 pro vyhodnocení záměru č. 5-/2010-OP - odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Blanky Tomiczkových (SJM), bytem Špálova, ZR 7 a to části p. č. 4669/1 – ost.pl., jiná plocha – ve výměře 77 m2 – nově dle GP č. 3189-271/2010 ze dne 23.11.2010 p. č. 4669/64 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 5 m2 a p. č. 4669/65 – zahrada ve výměře 72 m2 v k. ú. Město Žďár u ŘRD Špálova čp. 1525/21 na p. č. 4595, ZR 7 - za účelem majetkoprávního vypořádání užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vodojem“ ZR 7.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Pavla Čičátka, bytem Stržanov a to p. č. 178/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 13 m2 v k. ú. Stržanov (dle mapového podkladu) - za účelem zarovnání pozemku pro budoucí výstavbu RD na pozemku p. č. 41 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Emilie Kašparové, bytem Wolkerova, ZR 4 a to části p. č. 2035/19 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 15 m2 a části p. č. 2036 – orná půda ve výměře cca 950 m2 dle stávajícího oplocení – na základě mapového podkladu v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar I.“ - za účelem ucelení vlastnictví sousedních nemovitostí a to RD čp. 2304/10 na p. č. 2030/2, p. č. 2030/1 – orná půda a p. č. 2029 – orná půda v ul. Trhová, ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Jany Raudenských (SJM), bytem Trhová, ZR 3 a to části p. č. 2036 – orná půda v k. ú. Město Žďár – dle nově předloženého GP č. 2911-101/2009 ze dne 25. 5. 2009 nově vzniklá p. č. 2036/7 – orná půda ve výměře 17 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar I.“ – na základě mapového podkladu - za účelem ucelení a sjednocení vlastnictví sousedních nemovitostí v okolí RD čp. 2302/6 na p.č. 2028/2, p.č. 2028/1 – orná půda a p.č. 2039/2 – orná půda v ul. Trhová, ZR 3.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy VERTIK, s.r.o., montáže a servis výtahů se sídlem Studentská 1700, ZR 4 a to p. č. 3326 – zastavěná plocha ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zastavěno objektem sídla firmy – za účelem majetkoprávního vypořádání pod stavbou býv. výměníkové stanice VS 2 – Libušín - objekt čp. 1700 v ul. Studentská 18, ZR 4.

- K prodávanému pozemku se zřizuje předkupní právo ve prospěch města pro případ jakéhokoliv zcizení pozemku.

- Kupující se v kupní smlouvě zaváže, že bude budovu užívat pouze k vymezenému účelu k jakému v současné době slouží a která neruší klid v okolí – sídlo společnosti a poskytování služeb, servisu a montáží výtahů, popř. nástavby byt. jednotek pod sankcí odstoupení od smlouvy. 

- Ve smlouvě bude dále sjednáno oprávnění města odstoupit od smlouvy v případě převodu budovy na prodávaném pozemku postavené.

- za kupní cenu ve výši stanovené ZP + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku p. č. 3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pod objektem původně výměníkové stanice – nemovitost s č.p. 1101 – objekt občanské vybavenosti ve vlastnictví společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3 v lokalitě ul. Neumannova 17, ZR 4 (naproti bazénu u 4. ZŠ) – do vlastnictví společnosti Autobazar VYSOČINA, s. r. o. se sídlem Dolní 1726/33, ZR 1 – za účelem provedení přestavby na bytový dům (dále jen stavba).

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2014. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 36 měsíců od vydání povolení stavby pod sankcí smluvní pokuty, popř. odstoupení od smlouvy.

- K prodávanému pozemku se zřizuje do doby vydání povolení k trvalému užívání stavby předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši stanovené ZP + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zřízení předkupního práva k pozemkům ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6984/4 – lesní pozemek ve výměře 2 415 m2 a p. č. 6984/7 – pův. lesní pozemek - dnes ost. plocha, jiná plocha ve výměře 508 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1.

Předkupní právo bude zřízeno do 31. 3. 2014 pro společnost TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – za účelem rozšíření firmy TECHNOSERVICE, technické a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – areál ŽĎAS Strojírenská 6, ZR 1.

- za kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi TECHNOSERVICE, technické a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – jako dárcem a městem Žďár n. Sáz. – jako obdarovaným s tím, že dárce daruje městu finanční prostředky ve výši odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na vynětí pozemku p. č. 6984/4 v k. ú. Město Žďár ze ZPF.

Smlouva o zřízení předkupního práva a smlouva darovací budou uzavřeny současně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o zrušení předkupního práva, uzavřenou mezi společností Hettich, k.s. a Městem Žďár nad Sázavou, předmětem které je zrušení předkupního práva z části pozemku p. č. 6984/3 v k. ú. Město Žďár, GP č. 3214-16/2011 označené jako díl „c“ ve výměře 2 705 m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5989/2 – ost. plocha, hřiště, stadiony ve výměře 3 842 m2 v k. ú. Město Žďár – část hřiště u ZŠ Palachova 2189/35, ZR 6, ze spoluvlastnictví Ing. Aranky Petruccové,  trvale bytem  Újezd, 118 00 Praha 1  (podíl ½) a Petra Karena, trvale bytem, 561 69 Králíky (podíl ½) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2 .

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ze dne 29.11.2010 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 15.12.2010 ve věci níže uvedených záměrů - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vysočany“ ZR 5 - po rekonstrukci komunikací a chodníků a v sídlišti „Vodojem“ ZR 7a to:

13. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3127-177/2010  – k.ú. Město Žďár

odprodej

ruší se původní usnesení:

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „l“ ve výměře 3 m2 – manželům Jaromíru a Miloslavě Roštokovým (SJM), bytem Makovského, ZR 7

nové usnesení:

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „l“ ve výměře 3 m2 – Ing. Radku Roštokovi, bytem Makovského, ZR 7

 

14. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3128-178/2010  – k.ú. Město Žďár

směnu

ruší se původní usnesení:

- části p.č. 4701 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „c“ ve výměře 26 m2 a části p.č. 4746 - ost. pl., ost. kom. – nově p.č. 4746/3 - ost.pl.,,jiná plocha ve výměře 92 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových (SJM), bytem Slavíčkova, ZR 7

za

- část p.č. 4728/2 - zahrada – díl „m“ ve výměře 14 m2 - z vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových (SJM), bytem Slavíčkova, ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

nové usnesení:

- části p.č. 4701 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „c“ ve výměře 26 m2 do vlastnictví p.Pavla Košťála, bytem Slavíčkova, ZR 7 a části p.č. 4746 – ost. pl., ost. kom. – nově p.č. 4746/3 - ost.pl.,,jiná plocha ve výměře 92 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových (SJM), bytem Slavíčkova, ZR 7

za

- část p.č. 4728/2 - zahrada – díl „m“ ve výměře 14 m2 - z vlastnictví p. Pavla Košťála, bytem Slavíčkova, ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 29.11.2010 – bod a) 15. (částečná revokace pův. usnesení RM ze dne 22.2.2010 – bod a) 13.) a doporučuje ZM ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 15.12.2010 – bod a) 15. (částečná revokace pův. usnesení ZM ze dne 25. 2. 2010 č.j. 19/2010/OP/6 v bodě a) 13.) nabytí do vlastnictví města pozemku p.č. 2511/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 14 m2 k. ú. Město Žďár z vlastnictví manželů Jana a Marie Daňkových (SJM), bytem Na Prutech, ZR 5 s tím, že nově bylo po vypořádání dědictví schváleno nabytí z vlastnictví p. Jana Daňka, bytem Na Prutech, ZR 5 (podíl ½) a pí Jarmily Čejkové, bytem Žitná, ZR 5 (podíl ½).

Nově se částečná revokace usnesení – viz výše schvaluje takto:

a) 15. nabytí - do vlastnictví města pozemku p. č. 2511/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 14 m2 k. ú. Město Žďár z vlastnictví pí Jarmily Čejkové bytem Žitná, ZR 5

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.04.2010 do 31.08.2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odpis pohledávky ve výši 21.856,-- Kč včetně příslušenství za Eduardem Endlicherem, pův. bytem Revoluční ve Žďáře nad Sázavou 3, z důvodu jeho úmrtí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

9. Usn. 119/2011/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti dvou pokojů, kuchyně a příslušenství,  umístěném v domě č.p. 28 ve Žďáře nad Sázavou, část  Stržanov. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Anetou Urbánkovou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 na ulici Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum). Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální nájemné je stanoveno ve výši 892 Kč/m2/rok (sklad a výloha o výměře 12,50 m2).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

Rada města po projednání schvaluje žádost p. Marie Řehořové, nájemce části nebytového prostoru  v objektu na ulici Nádražní 1141/44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6,  o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy s p. Petrou Machovou, bytem Vříšť, Sněžné,  která nebytový prostor využije pro provozování kadeřnických služeb. Podnájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako jsou dohodnuty ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru mezi Městem Žďár nad Sázavou a  p. Marií Řehořovou, bytem Haškova, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

Rada města po projednání souhlasí s provedením změny účelu užívání prostor původně určených pro ubytování osob na provozovnu poskytující služby manikúry a nehtové modeláže. Jedná se o místnost č. 9, která je umístěná v hotelovém domě Morava, Horní ulice č. 1679/22, 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár n. Sázavou 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

10. Usn. 120/2011/OP

Vyhodnocení inventarizace za rok 2010

Rada města po projednání schvaluje vyřazení kompostárny z majetkové a účetní evidence, schvaluje vyřazení a likvidaci majetku dle předloženého návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vyřazení majetku s pořizovací hodnotou nad 40.000 Kč a odpis nedobytných pohledávek s hodnotou nad 20.000 Kč včetně doplnění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

11. Usn. 121/2011/OP

Žádosti o prominutí pohledávky

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti pana Mgr. Petra Přichystala a prominout mu zbývající část dlužného nezaplaceného poplatku z prodlení, který činil ke dni 7.2.2011 193.659,82 Kč a dále rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti pana Miroslava Šebka a prominout mu zbývající část dlužného nezaplaceného poplatku z prodlení, který činil ke dni 7.2.2011 26.927,59 Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

12. Usn. 122/2011/OP

Informace o rozsudku

Rada města se seznámila s možným dalším postupem v této věci včetně požadavku pana Havelky.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

13. Usn. 125/2011/OŠKS

Zrušení výzvy na zajištění lyžařských tratí v roce 2011/2012

Rada města po projednání ruší výzvy jednomu zájemci na akce: ROLBA Kässbohrer PB 240 + stopovače, skútr Bombardier WT + stopovače, garáž PREFA.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

14. Usn. 126/2011/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu SPORT 2011

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „SPORT 2011“ jednotlivým žadatelům podle návrhu v přiložené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdržel se 2

 

15. Usn. 131/2011/STAR

Komise RM

Rada města po projednání schvaluje upravenou variantu odměňování členů komisí a výborů – řešení č. 1, člena zdravotní komise – Ing. Vladimíra Novotného a člena sportovní komise Mgr. Zdeňka Mifku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 1

 

16. Usn. 132/2011/2.MST

Žádost TJ Žďár o dotaci na provoz sportovišť

Rada města byla seznámena s žádostí Tělovýchovné jednoty Žďár nad Sázavou a schvaluje mimořádný příspěvek 350 tis. Kč na provoz haly na rok 2011 z důvodu zachování již stanovených podmínek na sportovištích finančně podporovaných Městem Žďár nad Sázavou. Rada města doporučuje TJ Žďár hledat úspory nákladů ve vykazovaných položkách mzdové náklady, běžná údržba a náklady správy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 1

 

17. Usn. 123/2011/ST

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2010 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rada města po projednání bere na vědomí Výroční zprávu města Žďáru nad Sázavou za rok 2010 o činnosti v oblasti poskytování informací.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

Různé

Rada města bere na vědomí dopis občanského sdružení Lungta Praha 1 a pověřuje 2. místostarostu odpovědí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

Rada města schvaluje úhradu 200 Kč/hod. za pronájem oválu na víceúčelové ploše u ZŠ.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

Rada města byla seznámena s jednáním s řediteli středních škol ve městě zřizovaných krajem a pověřuje starostku města zasláním písemného stanoviska na kraj Vysočina.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města