Zápis z 90. schůze rady města konané dne 26.5.2014

zveřejněno: 26. 5. 2014

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 90. schůze rady města:

Pre-audit systému řízení PO města – bez usnesení

 1. Majetkoprávní úkony RM
 2. Majetkoprávní úkony ZM
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Vyřazení majetku
 5. Ceník služeb v Relaxačním centru v období letních prázdnin
 6. Žádost Oblastní charity
 7. Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS
 8. Problematika kina Vysočina
 9. Závěrečná zpráva UNESCO
 10. Smlouva Concentus Moraviae
 11. Peněžní dar KÚ Kraje Vysočina na rok 2014
 12. Rozpočtové opatření -OŠKS
 13. Ocenění osobností města
 14. Reklamní polep vozové jednotky STADLER
 15. Žádost klubu Nowis TEAM – Centrum sportu
 16. Závěrečný účet města 2013
 17. Účetní závěrka města za rok 2013
 18. Rozpočtové opatření č. 4/2014
 19. Hotelový dům Morava, ZUŠ – zateplení
 20. Řešení převodu sportovišť – zimní stadion
 21. Problematika příspěvkových organizací města
 22. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1289/2014/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3366 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 35 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě u Polikliniky ul. Studentská, ZR 4 - za účelem vybudování stánkového prodeje pekařských a cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně včetně přístupu pro zákazníky.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 806 – zahrada ve výměře cca 30 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Žižkova 16, ZR 1 v souvislosti s rekonstrukcí městského objektu čp. 300 na „Kontaktní centrum a centrum drogové prevence Spektrum“ na p. č. 808 a s již schváleným pronájmem sousedního pozemku p. č. 809 – za účelem rozšíření pronájmu a oddělení zahrady (vybudování oplocení) od nového vybudovaného veřejně přístupného parkoviště.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav - Město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) a Městysem Krucemburk, náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk, a to pozemků v obci Krucemburk, k. ú. Staré Ransko - dle GP č. 210-1155/2013 ze dne 19. 7. 2013 nově vzniklé p. č. 27/8 - lesní pozemek o výměře 556 m2 a p. č. 27/9 - lesní pozemek o výměře 1 070 m2 (odděleno z původní parcely p. č. 27 – lesní pozemek ve výměře 11 783 m2), p. č. 34/1 – trvalý travní porost ve výměře 891 m2, nově vzniklé p. č. 36/4 - ostatní plocha o výměře 152 m2 (odděleno z původní p. č. 36 – ostatní plocha ve výměře 1 115 m2), p. č. 37 – trvalý travní porost ve výměře 957 m2, p. č. 466 - vodní plocha ve výměře 180 m2 a nově vzniklé p. č. 467/2 vodní plocha o výměře 155 m2 (odděleno z původní p. č. 467 – vodní plocha ve výměře 862 m2) – v celkové výměře 3 961 m2 v podílovém spoluvlastnictví členských obcí LDO Přibyslav za pozemek p. č. 305/3 (PK) ve výměře 5 615 m2 v obci Krucemburk, k. ú. Staré Ransko ve vlastnictví městyse Krucemburk.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav - Město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) a MUDr. Radkem Černým, ZR 3, a to pozemků v obci Světnov, k. ú. Světnov - dle GP č. 616-18/2014 ze dne 11. 4. 2014 nově vzniklé p. č. 1041/54 – lesní pozemek o výměře 4 450 m2 (odděleno z původní p. č. 1041/3 – lesní pozemek ve výměře 60 085 m2) v podílovém spoluvlastnictví členských obcí LDO Přibyslav za pozemky p. č. 448/1 – lesní pozemek o výměře 4 035 m2 a p. č. 448/2 – lesní pozemek o výměře 2 453 m2 v obci Sklené a k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou ve vlastnictví MUDr. Radka Černého, ZR 3.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Ivetě Šimoníkové, Nové Město na Moravě a to p. č. 6559 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Jiřímu Kubantovi,  ZR 6a to p. č. 6518 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a Ing. Markem Žákem,  613 00 Brno – jako nájemcem, předmětem které je vybudování parkovacích míst nájemcem v souvislosti s koupí a následným záměrem rekonstrukce objektu bývalé 1. ZŠ nám. Republiky 72/4, ZR 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 1

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi manžely Ing. Martinem a Ing. Pavlou Müllerovými, ZR 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a to na části p. č. 7971/2 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění sklepa pod pozemkem p. č. 22 (stávající stav – nebude měněn), přesah okapů, říms, parapetních plechů a případně dalších přesahujících konstrukcí nad pozemky p. č. 22, 23 a 28 (částečně již stávající stav), umístění podzemních vedení přípojek inž. sítí – vodovodní, kanalizační, elektro a plynovodní na pozemku p. č. 28/ a včetně přístupu a příjezdu – vše v rámci stavebních úprav RD Tvrz čp. 314/2, ZR 1 na pozemku p. č. 24 v k. ú. Město Žďár včetně jejich údržby, provozování a provádění oprav ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti rozšíření přístupu - práva chůze a jízdy k RD se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků pro dům Neumannova 7, 9 se sídlem Neumannova čp. 2044, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 3745 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkónů za nové betonové lodžie a zateplení fasády obvodové stěny byt. domu v rámci stav. úprav BD čp. 2043 a 2044 v ul. Neumannova 7 a 9, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3740 a 3741 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Nezvalova 4, 6 se sídlem Nezvalova 2093/6, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 3911 a 3912 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkónů za přistavěné železobetonové lodžie založené na samostatných základových patkách, u vybraných bytů nově zřízené lodžie s vybouráním parapetního zdiva a novou balkónovou sestavou, betonové stříšky nad vstupy do domu, výměna zateplení fasády v modulech s lodžiemi, opravy hydroizolace spodní stavby, nový okapový chodník rozšířený v místě lodžií a další související úpravy konstrukcí u byt. domu včetně přeložky telefonního vedení a vedení NN v rámci stav. úprav BD čp. 2092 a 2093 v ul. Nezvalova 4 a 6, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3909 a 3910 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Nezvalova 8, 10 se sídlem Nezvalova 2091/8, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 3903 a 3904 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkónů za přistavěné železobetonové lodžie založené na samostatných základových patkách, u vybraných bytů nově zřízené lodžie s vybouráním parapetního zdiva a novou balkónovou sestavou, betonové stříšky nad vstupy do domu, výměna zateplení fasády v modulech s lodžiemi, opravy hydroizolace spodní stavby, nový okapový chodník rozšířený v místě lodžií a další související úpravy konstrukcí u byt. domu včetně přeložky telefonního vedení a vedení NN v rámci stav. úprav BD čp. 2091 a 2090 v ul. Nezvalova 8 a 10, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3902 a 3901 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Nezvalova 12, 14 se sídlem Nezvalova 2088/12, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 3899 a 3900 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkónů za přistavěné železobetonové lodžie založené na samostatných základových patkách, u vybraných bytů nově zřízené lodžie s vybouráním parapetního zdiva a novou balkónovou sestavou, betonové stříšky nad vstupy do domu, výměna zateplení fasády v modulech s lodžiemi, opravy hydroizolace spodní stavby, nový okapový chodník rozšířený v místě lodžií a další související úpravy konstrukcí u byt. domu včetně přeložky telefonního vedení a vedení NN v rámci stav. úprav BD čp. 2088 a 2089 v ul. Nezvalova 12 a 14, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3897 a 3898 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Znojmont, s. r. o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 290 v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení vstupů (schodů cca 0,3 m x 2,0 m – 2x, cca 0,3 m x 1,0 m – 1x) do provozoven a bytů - práva přístupu a příjezdu v rámci stavebních úprav objektů čp. 646 a čp. 839 na pozemku p. č. 436 a 438 v k. ú. Město Žďár v ul. Nádražní, ZR 1 ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti zřízení vstupů (schodů) - práva přístupu k objektu čp. 646 a čp. 839 se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 2091/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkonů za přistavěné železobetonové lodžie založené opřením na betonový podklad v obvodové stěně, zasklení nových lodžií, nový okapový chodník rozšířený v místě lodžií a související stavební práce v rámci stav. úprav „Opravy byt. domu Libušínská 24, Žďár n. Sáz.“ u BD čp. 184 v ul. Libušínská 24, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 2085 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Libušínská 32-34 se sídlem Libušínská 189/34, ZR 1, zastoupené pověřeným vlastníkem ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 2091/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkonů za přistavěné železobetonové lodžie založené opřením na betonový podklad v obvodové stěně, zasklení nových lodžií, nový okapový chodník rozšířený v místě lodžií a související stavební práce v rámci stav. úprav „Opravy byt. domu Libušínská 32, 34, Žďár n. Sáz.“ u BD čp. 188 a 189 v ul. Libušínská 32 a 34, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 2089 a 2090 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 8800076077/1/BVB o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení na základě smlouvy č. 9413002645/159082  „STL plynovod a 24 ks přípojek pro novostavu  lokality rodinných domů Klafar III-C1 v k. ú. Město Žďár, č. stavby: 8800076077“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8009/1, 8010/1, 8024/1, 8025/1, 8026, 8027, 8028, 8031, 8032, 8033, 8035, 8037/2, 8065/1, 8065/2 a 8070/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar III, ZR 3 – včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného – dle předloženého návrhu.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 500,-- Kč + DPH 21%, tj. 105,-- Kč, celkem tedy 605,-- Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 11010-050428 RVDSL4M_J_E04_ZR_ZDAR71_POD o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle – jako oprávněným – na části p. č. 742/1 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2 - za účelem vybudování stavby pod označením SPP 11010-050428 RVDSL4M_J_E04_ZR_ZDAR71_POD, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – rozvaděč VDSL a pilířek NN včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

r) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemných právech a povinnostech při stavbě vodního díla „Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír – VDJ Žďár II, část přes obec Veselíčko“ mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 – jako investorem stavby vodního díla a Městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem pozemků p. č. 820/8, 821/1, 821/2, 1585 a 911/1 v k. ú. Veselíčko u ZR, předmětem které je dohoda o vzáj. právech a povinnostech při stavbě vodního díla „Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír – VDJ Žďár II, část přes obec Veselíčko“, dále přenechání pozemků vlastníkem nemovitostí investorovi do bezplatného užívání pro účely stavby na dobu určitou, nejdéle do 5 let, za splnění stanovených podmínek a zároveň vlastník nemovitostí vyslovuje souhlas se vstupem investora na stavbou dotčené pozemky, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

s) Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy č.j. MV-98922-5/KAP-2013 mezi ČR - Ministerstvo vnitra se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, IČ 00007064, zastoupená Ing. Jiřím Koldou – ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 - jako dárcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatný převod majetku – tiskárna OKI 390FB v pořizovací hodnotě 28.548,-- Kč – za účelem využití pro zabezpečení výkonu státní správy, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

t) Rada města po projednání schvaluje bezúplatné předání movitých věcí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, uvedených v předávacím protokolu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

u) Rada města doporučuje zástupcům města v SATT a.s. projednat v orgánech společnosti zpětvzetí nabídky předkupního práva k objektu bývalé výměníkové stanice č.p. 1713 v ul. Studentská 3, ZR 4 na pozemku p.č.3308 – zastavěná plocha v k.ú. Město Źďár ve vlastnictví SATT a.s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

2. Usn. 1290/201/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej nemovitostí ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy a střední školy se sídlem Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 a to objektu č.p. 32 umístěného na pozemku p. č. 737 ve výměře 709 m2 a přilehlých pozemků, oddělených GP č. 3751-39/2014 ze dne 7. 3. 2014 – z pův. p. č. 716 – nově p. č. 716/1 – zahrada ve výměře 2 503 m2 a z pův. p. č. 736 – nově p. č. 736/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 327 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská 45, ZR 1 – za účelem využití objektu pro výchovný ústav – odloučené pracoviště ve Žďáře n. Sáz., v současné době užívaného na základě pronájmu.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Václava Rubera,  ZR 1 a to části pův. p. č. 6386 – ost. pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 3759-90/2014 ze dne 2.5.2014 oddělen nově pozemek p. č. 6386/5 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 108 m2 – za účelem provedení terénních úprav u objektu na ul. Strojírenská čp. 2238, ZR 1 na p. č. 6390 v k.ú. Město Žďár v podílovém spoluvlastnictví žadatele.

- za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Petra Michala, Veselíčko a to části pův. p. č. 1263/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace – dle GP č. 209-88/2014 ze dne 2.5.2014 z pův. p. č. 1263/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace oddělen nově pozemek p. č. 1263/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 623 m2 – za účelem údržby pozemku pod hrází rybníka a jeho využití k chovu drobného domácího zvířectva (kozy, ovce) v k. ú. Veselíčko u ZR.

- za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže ve vlastnictví manželů Stanislava a Jany Havlíčkových (SJM),  ZR 3, postavené na pozemku p. č. 6492, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár (ulice Jihlavská) ve Žďáře nad Sázavou 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dar nemovitosti ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to pozemku části pův. p. č. 8025/1 – orná půda – dle GP č. 3767-101/2014 ze dne 19.5.2014 oddělen nově pozemek p. č. 8025/3 – orná půda ve výměře 1 114 m2 v k. ú. Město Žďár, rychlobruslařce Martině Sáblíkové,  ZR 1, za dlouhodobou významnou reprezentaci města Žďáru nad Sázavou - pozemek pro stavbu rodinného domu v lokalitě Klafar III ve Žďáře nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dar nemovitostí – křížů a božích muk z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – v souvislosti s nálezem opuštěných věcí, nacházejících se na pozemcích v obci Žďár nad Sázavou a dále místních částí Mělkovice, Radonín a Stržanov v jednotlivých katastrálních územích:

- v k. ú. Město Žďár

 1.  boží muka č. 1 na pozemku p. č. 5287/3

 2.  boží muka č. 2 na pozemku p. č. 5041/1 a p. č. 5334/2

 3.  kříž č. 3 na pozemku p. č. 5282

 4.  kříž č. 4 na pozemku p. č. 13/1

 5.  kříž č. 5 na pozemku p. č. 15

 6.  kříž č. 6 na pozemku p. č. 15

 8.  kříž č. 8 na pozemku p. č. 8097/4

 9.  kříž č. 9 na pozemku p. č. 4005 –kříž je zapsán v Ústř. seznamu kulturních památek

10. kříž č. 10 na pozemku p. č. 5287/1

11. kříž č. 11 na pozemku p. č. 8989

12. kříž č. 12 na pozemku p. č. 8927

13. kříž č. 13 na pozemku p. č. 3830

14. kříž č. 14 na pozemku p. č. 8902

16. kříž č. 16 na pozemku p. č. 8769

17. kříž č. 17 na pozemku p. č. 7020

18. kříž č. 18 na pozemku p. č. 7165

- do vlastnictví Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou – I, Tvrz 12, ZR 1

 

- v k. ú. Zámek Žďár

20. kříž č. 20 na pozemku p. č. 1

21. kříž č. 21 na pozemku p. č. 582/4

22. kříž č. 22 na pozemku p. č. 850

23. kříž č. 23 na pozemku p. č. 1030

- v k. ú. Stržanov

24. kříž č. 24 na pozemku p. č. 202/1 a 202/2

25. kříž č. 25 na pozemku p. č. 255/3

26. kříž č. 26 na pozemku p. č. 430/1

27. kříž č. 27 na pozemku p. č. 261/1 a 266/1

- do vlastnictvíŘímskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou – II, Zámek 2/2, ZR 2

 

15. kříž č. 15 na pozemku p. č. 8751 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví p. Pavla Krčála, bytem Mělkovice 1674

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti - pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvu o zřízení věcného práva č.j. UZSVM/BZR/2029/2014-BZRM, uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno – jako převodcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako nabyvatelem, týkající se převodu pozemku p. č. 6034/2 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 4.042 m2 – v k.ú. Město Žďár v obci Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku, který tvoří zčásti zpevněné plochy, sloužící jako přístupové komunikace (chodníky) k přilehlým bytovým domům v sídlišti a k 5. ZŠ v ul. Palachova, ZR 6 a zčásti travnaté plochy s účelem využití jako veřejná zeleň, v předloženém znění včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III této smlouvy včetně zřízení věcného práva v čl. IV. smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9015 – orná půda ve výměře 2 390 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Jamská, ZR 1 z vlastnictví p. Ladislava Vyhlídala, ZR 5 – za účelem přípravy nové výrobní zóny mezi ul. Jamská – Novoměstská, ZR 1

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9043 – orná půda ve výměře 1 716 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Jamská, ZR 1 ze spoluvlastnictví pí Jany Pospíchalové (podíl ½) a pí Moniky Pospíchalové (podíl ½),  ZR 2 – za účelem přípravy nové výrobní zóny mezi ul. Jamská – Novoměstská, ZR 1

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu a nabytí pozemků a to dle GP č. 3767-101/2014 ze dne 19.5.2014, z pův. p. č. 8025/1 – orná půda oddělen díl „a“ ve výměře 1 278 m2 a z pův. p.č. 8026 oddělen díl „b“ ve výměře 26 m2 – sloučeny nově do p. č. 8025/4 – orná půda ve výměře 1 304 m2, z pův. p. č. 8026 - orná půda oddělen díl „g“ ve výměře 1 083 m2 a z pův. p. č. 8025/1 oddělen díl „h“ ve výměře 18 m2 – sloučeny nově do p. č. 8026/2 – orná půda ve výměře 1 101 m2, z pův. p. č. 8065/1 – ost. plocha, ost. komunikace oddělen nově pozemek p. č. 8065/5 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 89 m2, z pův. p. č. 8069/1 – orná půda nově oddělen díl „e“ ve výměře 18 m2 a z pův. p. č. 8066/1 – orná půda nově oddělen díl „f“ ve výměře 5 m2 – sloučeny nově do p. č. 8069/3 – orná půda ve výměře 23 m2  - vše v k. ú. Město Žďár v celkové výměře 2 517 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou- za pozemky p. č. 8056 – travní porost ve výměře 755 m2, p. č. 8057 – travní porost ve výměře 426 m2 a p. č. 8058 – orná půda ve výměře 5 187 m2 (celkem ve výměře 6 368 m2) - ve vlastnictví manželů Zdeňka a Jarmily Bílkových (SJM),  ZR 2 - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem vypořádání výstavby budoucí komunikace a pro budoucí výstavbu RD v lokalitě Klafar III, ZR 3.

Předmětem smlouvy bude vzájemná směna pozemků ve výměře 2 517 m2.

Rozdíl ve výměře 3 851 m2 bude manželům Bílkovým městem doplacen ve výši 262,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to - dle GP č. 3765-99/2014 ze dne 19.5.2014, z pův. p. č. 8037/2 – orná půda oddělen nově pozemek p. č. 8037/4 – orná půda ve výměře 82 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za pozemky z pův p. č. 8036/1 – orná půda nově oddělena p. č. 8036/4 – orná půda ve výměře 45 m2 a p. č. 8036/5 – orná půda ve výměře 37 m2 (celkem ve výměře 82 m2) ve vlastnictví Mgr. Pavla Kratochvíla,ZR 3 – za účelem zarovnání hranic pozemků pro budoucí výstavbu sídliště Klafar.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to - dle GP č. 3765-99/2014 ze dne 19.5.2014, z pův. p. č. 8033 – orná půda oddělen nově pozemek p. č. 8033/2 – orná půda ve výměře 603 m2 a z pův p. č. 8036/1 – orná půda nově oddělena p. č. 8036/5 – orná půda ve výměře 37 m2 (budoucí vlastník Město Žďár n. Sáz. po předchozí realizaci směny s Mgr. Pavlem Kratochvílem) - celkem tedy ve výměře 640 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za p. č. 8030 – orná půda ve výměře 640 m2 ve vlastnictví manželů Ing. Tomáše a Ivety Peterkových (SJM),  Polnička, ZR 2 -  vše v k.ú. Město Žďár - pro budoucí výstavbu RD v lokalitě Klafar III, ZR 3.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to - dle GP č. 3766-100/2014 ze dne 21.5.2014, z pův. p. č. 8066/1 – orná půda oddělen nově pozemek p. č. 8066/3 – orná půda ve výměře 1 296 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za pozemky z pův. p. č. 8064 – orná půda oddělená nově p. č. 8064/1 – orná půda ve výměře 398 m2, dálep. č. 8064/3 – orná půda ve výměře 293 m2 a  p. č. 8064/5 – orná půda ve výměře 605 m2 (celkem ve výměře 1 296 m2) ve vlastnictví Agro - Měřín a.s., Zarybník 516, Měřín - vše v k.ú. Město Žďár - za účelem vypořádání výstavby budoucí komunikace a pro budoucí výstavbu RD v lokalitě Klafar III, ZR 3.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9182 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 679 m2 v k. ú. Město Žďár za sousední pozemky p. č. 9179 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 68 m2 a p. č. 9180 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 454 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Ing. Jiřího Pokorného,Šlakhamry  591 01 Hamry nad Sázavou - vše v lokalitě chatové oblasti Krejdy – za účelem ucelení pozemků p. č. 9181 a p. č. 9183 po těžbě dřeva ve vlastnictví Ing. Pokorného v souvislosti se záměrem nové výsadby lesa na jaře 2014.

Rozdíl v ceně nemovitostí činí částku ve výši 1.042,50 Kč ve prospěch města. Tento rozdíl bude městu Ing. J. Pokorným doplacen.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to – dle GP č. 3764-98/2014 ze dne 19.5.2014 z pův. p. č. 194/1 – ost. pl., jiná plocha oddělen nově pozemek p. č. 194/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 13 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část z pův. p. č. 194/3 – ost. pl., jiná plocha oddělen nově pozemek p. č. 194/5 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 13 m2 ve vlastnictví manželů Františka a Lucie Partykových,  ZR 1 - za účelem zarovnání pozemků pro budoucí výstavby RD, příp. polyfunkčního objektu na p. č. 190, 191 a 194/3 - vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se tyto směňované pozemky v k. ú. Město Žďár - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou i manželů Partykových, oceňují částkou ve výši 80,84 Kč/m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků mezi Lesním družstvem obcí se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav a jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav - Město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710), týkající se směny lesních pozemků v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou v majetku LDO Přibyslav za pozemky ve vlastnictví členských obcí LDO Přibyslav v katastrálních územích jednotlivých členských obcí a to:

- p. č. 3567 ve výměře 5 074 m2, p. č. 3584 ve výměře 1 775 m2, p. č. 3611 ve výměře 2 036 m2, p. č. 3618 ve výměře 1 006 m2, p. č. 3619 ve výměře 939 m2, p. č. 3621 ve výměře 596 m2, p. č. 3622 ve výměře 343 m2, p. č. 3632 ve výměře 21 569 m2, p. č. 3454 ve výměře 4 185 m2, p. č. 3544 ve výměře 2 343 m2, p. č. 3569 ve výměře 2 812 m2, p. č. 3570 ve výměře 1 163 m2, p. č. 3571 ve výměře 1 146 m2, p. č. 3572 ve výměře 416 m2, p. č. 3573 ve výměře 3 184 m2, p. č. 3576 ve výměře 1 289 m2, p. č. 3579 ve výměře 1422 m2, p. č. 3606 ve výměře 212 m2, p. č. 3557 ve výměře 268 m2, p. č. 3139 ve výměře 9 434 m2, p. č. 3593 ve výměře 3 827 m2 a p. č. 3440 ve výměře 311 m- v celkové výměře 65 350 m2 – vše lesní pozemky v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou ve vlastnictví Lesního družstva obcí se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav

za p. č. 427/1 ve výměře 2 236 m2, p. č. 427/2 ve výměře 256 m2, p. č. 427/3 ve výměře 1 595 m2 – vše KN – ost. plocha a p. č. 307/4 (PK) ve výměře 7 375 m2 - vše k. ú. Staré Ransko, p. č. 531 ve výměře 6 182 m2 – ost. plocha k. ú. Kohoutov u Ždírce nad Doubravou, p. č. 331/1 ve výměře 3 766 m2 – ost. plocha k. ú. Cikháj, p. č. 507/7 ve výměře 1 091 m2 – p. č. 507/8 ve výměře 1 099 m2 a p. č. 507/9 ve výměře 428 m2 – vše ost. plocha k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, p. č. 1821/2 ve výměře 641 m2 a p. č. 1821/4 ve výměře 532 m2 – vše ost. plocha k. ú. Obyčtov, p. č. 259/3 ve výměře 701 m2 – ost. plocha k. ú. Račín u Polničky, p. č. 456 ve výměře 673 m2,p. č. 458 ve výměře 421 m2,p. č. 475/31 ve výměře 54 m2  a p. č. 482 ve výměře 3 539 m2  – vše ost. plocha k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou, p. č. 1052/15 – travní plocha ve výměře 232 m2, p. č. 1087/11 ve výměře 324 m2, p. č. 1087/12 ve výměře 213 m2 a p. č. 1087/13 ve výměře 77 m2 – vše ost. plocha k. ú. Světnov, p. č. 596/2 ve výměře 2 316 m2 – ost. plocha k. ú. Vatín,  p. č. 1768/3 ve výměře 1 555 m2, p. č. 1768/4 ve výměře 2 028 m2, p. č. 1768/5 ve výměře 303 m2 a p. č. 1768/6 ve výměře 96 m2,– vše ost. plocha k. ú. Vepřová, p. č. 245/3 ve výměře 1 112 m2, p. č. 245/4 ve výměře 523 m2, p. č. 247/4 ve výměře 2 447 m2, p. č. 247/5 ve výměře 528 m2, p. č. 247/6 ve výměře 499 m2, p. č. 262/9 ve výměře 352 m2 a p. č. 262/10 ve výměře 284 m2 – vše ost. plocha k. ú. Vysoké, p. č. 1570 ve výměře 180 m2 a p. č. 1571/3 ve výměře 938 m2 – vše ost. plocha k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, p. č. 438/9 ve výměře 7 542 m2 – lesní pozemek k. ú. Radostín u Vojnova Městce, p. č. 1853/4 ve výměře 3 565 m2, p. č. 1853/5 ve výměře 449 m2, p. č. 1853/6 ve výměře 5 070 m2 a p. č. 1853/7 ve výměře 641 m2 – vše lesní pozemek k. ú. Havlíčkova Borová – v celkové výměře 61 863 m2 ve vlastnictví jednotlivých podílnických obcí LDO Přibyslav – Město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) – vše za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků lesních cest užívaných LDO Přibyslav

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Změny č. 1 ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě ze dne 20.4.2009 v souvislosti s budoucí změnou kategorie pozemní komunikace 12-OM-002814 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupená Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou ŘSD ČR, Správa Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava a Městem Žďár nad Sázavou v souvislosti se silniční stavbou „I/19 Žďár nad Sázavou – Mělkovice, přeložka“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

r)

1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný vklad majetku do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 z majetku Města Žďáru nad Sázavou a to splaškové kanalizace v hodnotě 446.505,-- Kč a vodovodu v hodnotě 212.421,-- Kč, vybudované v souvislosti se stavbou vodního díla „Obytný soubor KLAFAR II – B2, Žďár nad Sázavou, IS pro 4 RD – vodovod, dešťová a splašková kanalizace“ v rámci výstavby nových RD v ul. Vápenická, ZR 3 „Obytný soubor Klafar II – B2, Žďár nad Sázavou IS pro 4 RD“, dle povolení vodního díla vydaném MěÚ Žďár n. Sáz., odborem ŽP pod č.j. ŽP/1599/13/MB ze dne 21.8.2013.

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyřazení majetku v souvislosti s bezúplatným vkladem majetku do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 z majetku Města Žďáru nad Sázavou a to splaškové kanalizace v hodnotě 446.505,-- Kč a vodovodu v hodnotě 212.421,-- Kč, vybudované v souvislosti se stavbou vodního díla „Obytný soubor KLAFAR II – B2, Žďár nad Sázavou, IS pro 4 RD – vodovod, dešťová a splašková kanalizace“ v rámci výstavby nových RD v ul. Vápenická, ZR 3 „Obytný soubor Klafar II – B2, Žďár nad Sázavou IS pro 4 RD“, dle povolení vodního díla vydaném MěÚ Žďár n. Sáz., odborem ŽP pod č.j. ŽP/1599/13/MB ze dne 21.8.2013.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

s)  Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dohody o zániku předkupního práva – dle ust. § 1981 zák. č. 89/2012 Sb. o předkupním právu, mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Miloslavem Odvárkou, ZR 6, týkající se zániku předkupního práva zřízeného ve prospěch Města Žďáru nad Sázavou dle kupní smlouvy se smlouvou o zřízení předkupního práva ze dne 20. 9. 2004 na pozemek p. č. 6910/1, jehož součástí je stavba haly bez čp/če a pozemků p. č. 6908 a 6911 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 v souvislosti s činností odpadového hospodářství firmy ODAS.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

t) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nově stanovit termín pro dokončení přestavby stávajícího objektu býv. kotelny čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7 na p.č. 4320 v k. ú. Město Žďár, p. Ondřejovi Zemanovi,ZR a paní Lucii Hříbkové,  Sázava  592 11 Velká Losenice,  tj. nejpozději do 31. 8. 2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1291/2014/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 6, umístěného v bytovém domě č.p. 1902 na ulici Revoluční č.or. 42, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 6, umístěného v bytovém domě č.p. 1902 na ulici Revoluční č.or. 42, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva bude uzavřena s p. Evou Kneslíkovou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 39, umístěném v bytovém domě č.p. 2240 na ulici Kovářova č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města neschvaluje prodloužení nájmu bytu č.7, umístěném v bytovém domě č.p. 2228, č.or. 10 na ulici Brněnská ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 7,  umístěném v obytném domě č.p. 2228, na Brněnské ulici č.or. 10 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Annou Augustinovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 2,  umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Jiřím Doležalem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 16,  umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Miroslavou Malcovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města neschvaluje prodloužení nájmu bytu č. 25, umístěném v bytovém domě č.p. 1936, č.or. 35 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 25, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 2228 na ulici Brněnská č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 28, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) - odloženo

 

m)  Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného  je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 925 Okružní ulice č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 228,98 m2. Prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti, sklad, dílny. Nájemné je stanoveno v minimální výši 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části  prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 1141 Nádražní ulice č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou část Žďár nad Sázavou 6 o celkové výměře 125,88 m2. Prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti.  Nájemné je stanoveno v minimální výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu základní školy – sklep č.p. 4 ulice Zámek č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Nájemného je stanoveno v minimální výši 500 Kč/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o  nájmu nebytového prostoru, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Pavlem Černým, počítačové služby, nám. Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

r) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu MěÚ – bufet a jídelna  Žižkova ulice  227/1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 o celkové výměře 175,09 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  p. Zdeňkem Banyaou, Kunštát. Výše  nájemného je  stanovena 446 Kč/m2/rok

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

s) Rada města po projednání schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou - kancelář č. 510 o celkové výměře 13,30 m2 v 5. NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou KANDT s.r.o., Seifertova 9/823, 130 00 Praha 3. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

t) Rada města schvaluje podnájem místnosti č. 206 umístěné v objektu č.p. 75, č. or. 2, nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a dále souhlasí s umístěním provozovny insolvenčního správce: JUDr. Arnošta Hanáčka, se sídlem Tř. kpt. Jaroše 19, 602 00 Brno, IČO: 66240743, v místnosti č. 205 v tomto objektu, v souladu s předloženým návrhem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1293/2014/OP

Vyřazení majetku a vyřazení nedokončených investičních akcí

Rada města po projednání schvaluje:

· Vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku v celkové výši 20 294,29 Kč

· Vyřazení nepotřebného majetku v celkové výši 277 506, 45 Kč

· Navržený postup HIK pro vyřazení nepotřebného majetku

· Vyřazení rozpracovaných investičních akcí z nedokončeného dlouhodobého majetku (účet 042) v celkové výši 32 850 Kč.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

· Schválit vyřazení nepotřebného majetku s PC 139 661 Kč dle předloženého návrhu

· Schválit vyřazení nefunkčního majetku s PC 43 249,50 Kč dle předloženého návrhu

· Schválit vyřazení rozpracované investiční akce „Miniareál koupaliště u Piláku“ v celkové výši 5 575 941,52 Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1277/2014/OS

Žádost oblastních charity

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 125 000 Kč Oblastní charitě Žďár nad Sázavou na navýšení stávajícího příspěvku z rezervy rozpočtu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

6. Usn. 1292/2014/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z podmínky trvalého

pobytu pro přidělení bytu v DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1295/2014/SPORTIS

Ceník služeb v relaxačním centru v období letních prázdnin

Rada města po projednání schvaluje ceník služeb v relaxačním centru v období letních prázdnin od 1.7. do 31.8. a v měsíci červnu dle předložené varianty:

a) S 30% slevou na vstupném do bazénové části v období od 1.7. do 31.8. a 20% slevou na vstupném do bazénové části v případě otevření venkovní části relaxačního centra v průběhu měsíce června na vstupy 135 minut, 195 minut  a celodenní vstup.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města ukládá řediteli PO Sportis a 2. místostarostovi jednat s Povodím Vltavy o zabezpečení bezpečného vstupu do Pilské nádrže za účelem koupání, odstranění nevhodných břehových porostů a dále jednat o vymezení míst pro rybolov s Moravským rybářským svazem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1278/2014/OŠKS/PO Kultura

Problematika Kina Vysočina

RM po projednání bere na vědomí informace o postupu při zpracovávání koncepce Kina Vysočina a schvaluje postup dle varianty B předloženého materiálu. Rada města ukládá TSBM, PO Kultura a OŠKS předložit studii časové a finanční náročnosti oprav interiéru kina dle varianty B.

 Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1279/2014/ŠKS

České dědictví UNESCO

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2013.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1280/2014/ŠKS

Smlouva Concentus Moraviae na rok 2015

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE pro rok 2015 mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 6, 639 00 Brno, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1281/2014/ŠKS

Peněžní dary z Krajského úřadu Kraje Vysočina na rok 2014

Rada  města  po  projednání doporučuje Zastupitelstvu města  schválit do rozpočtových opatření peněžní  dar pro město Žďár nad Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu zajištění vzdělávání  žáků a žákyň se speciálními  vzdělávacími potřebami v roce 2014 ve výši 391 000,- Kčdle předloženého návrhu.

Rada města po projednání doporučuje schválit zněníDarovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu zajištění vzdělávání žáků  se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 391 000,- Kč v přeloženém znění.

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválitdo rozpočtových opatření peněžní dar pro město Žďár nad Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2014 ve výši 381 710,- Kčdle předloženého návrhu.

Rada města po projednání doporučuje schválit zněníDarovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení ve výši 381 710,- Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1282/2014/ŠKS

Rozpočtová opatření OŠKS

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit vyčlenění finančních prostředků z Fondu města Žďáru nad Sázavou formou rozpočtového opatření ve výši 300 000 Kč na dokrytí položek:

· 30 tis. Kč kapitola 33 Kultura - Concentus Moraviae

· 35 tis. Kč kapitola 33 Kultura - organizační činnost v kultuře

· 135 tis. Kč kapitola 33 Kultura – 20. výročí přijetí ZH do UNESCO

· 100 tis. Kč kapitola 6X Všeobecná veřejná správa a služby – Sponzoring RM

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1283/2014/ŠKS

Ocenění osobností města

Rada města po projednání schvaluje návrh kulturní komise na udělování medaile za zásluhy obyvatelům města, kteří se dlouhodobě a významně zasloužili o obohacení společenského života města v oblasti kultury, sportu a vzdělávání a veřejného života a ukládá OŠKS předložit návrh pravidel k udělování těchto medailí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1284/2014/ŠKS

Reklamní polep vozové jednotky STADLER

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit částku do maximální výše 188 397,- Kč na realizaci a provozování reklamy - Reklamní polep vozové jednotky STADLER z rezervy rozpočtu.

Rada města po projednání schvaluje předběžný návrh znění Reklamní smlouvy na realizaci a provozování reklamy - Reklamní polep vozové jednotky STADLER mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou a RAILREKLAM, spol. s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, IČO: 17047234, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1292/2014/ŠKS

Žádost klubu NoviS TEAM – Centrum sportu

Rada města po projednání schvalujezáštitu Města Žďáru nad Sázavou nad akcí OLYMPIC HOPES – Visegrad Cup 2014 a ledního open šampionátu České republiky v rychlobruslení s mezinárodní účastí, dále rada města souhlasí s umístěním 1 - 3 reklamních banerů 3 x1 m na vhodných plochách ve městě nejméně týden před zahájením sportovní akce.

Rada města po projednáníschvalujeužití znaku města Žďáru nad Sázavou k propagaci na uspořádání soutěže mládeže OLYMPIC HOPES – Visegrad Cup 2014 a ledního open šampionátu České republiky v rychlobruslení s mezinárodní účastí ve dnech 7. – 8. 6. 2014 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1285/2014/OF

Hospodaření města za rok 2013

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

· Závěrečný účet města za rok 2013

· Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1286/2014/OF

Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2013

RM po projednání doporučuje ZM ke schválení účetní závěrku Města Žďár nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů :

1. Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2013 - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu

2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

4. Zprávy interního auditora

5. Závěrečná zpráva o činnosti oddělení finanční kontroly a interního auditu za rok 2013

6. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1287/2014/OF

Rozpočtové opatření č. 4/2014

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2014.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1288/2014/OF

Hotelový dům Morava a ZUŠ – zateplení

Rada města po projednání:

Částečně revokuje usn.č.j.1245/2014/ORUP ze dne 28.4.2014 ve znění:

Rada města byla seznámena s postupem přípravy realizace energetických úspor na objektech Hotelového domu Morava a ZUŠ a po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města přijetí dotací z OPŽP a ukládá odboru finančnímu zajistit financování prostřednictvím odkupu pohledávek ze smlouvy o dílu na základě postoupení pohledávek mezi bankou a dodavatelem“

s tím, že usnesení bude znít:

„Rada města byla seznámena s postupem přípravy realizace energetických úspor na objektech Hotelového domu Morava a ZUŠ a po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města přijetí dotací z OPŽP“.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1294/2014/2.MST

Řešení převodu sportovišť – ZS

1. Rada města potvrzuje svoje prohlášení ze dne 30.10.2011 a 19.11.2012 a opětovně deklaruje, že v případě převodu objektu zimního stadionu č.p.1496, postaveném na pozemku p.č.2159, pozemku p.č. 2159, zastavěná plocha a nádvoří, o výměně 5434 m2 a pozemku p.č. 2160, ostatní plocha o výměře 916 m2  v k.ú. Město Žďár,  obec a okres Žďár a nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, převezme veškerá práva a povinnosti, vyplývající z poskytnuté státní dotace, název akce „TJ Žďár nad Sázavou“, občanské sdružení IČ 00547492  rekonstrukce zimního stadionu“, evidenční číslo ISPROFIN 298222-0439 ze dne 20.7.2009, rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 20.7.2009, č.j. 12/39856/2009-12 a z poskytnuté státní dotace, název akce „PS7 – TJ Žďár nad Sáz.-Reko povrchu FS na ÚP“, dotace z programu 233510, evidenční číslo ISPROFIN 233512-2258, rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 24.10.2007, č.j.23650/2007-480.

2. Rada města konstatuje, že i po převodu objektu budovy zimního stadionu do vlastnictví města, bude provoz této budovy zajišťovat SPORTIS, příspěvková organizace s tím, že město Žďár nad Sázavou bude i nadále vynakládat potřebné finanční prostředky na údržbu, opravy a případné rekonstrukce budovy zimního stadionu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

21. Ústní zprava/ 1.MST, 2.MST

Problematika příspěvkových organizací města

Rada města schvaluje mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací města a organizační složky dle provedeného hodnocení hospodaření PO v roce 2013.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města