Zápis z 91. schůze rady města konané dne 9.6.2014

zveřejněno: 9. 6. 2014

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 91. schůze rady města:

 1. Odpis nedobytné pohledávky
 2. Žádost o finanční příspěvek
 3. Zpráva o stavu PO Sociální služby města
 4. Směrnice č. 4/2014 upravující agendu ztrát a nálezů
 5. Přezkoumání hospodaření města za rok 2014
 6. Majetkoprávní úkony
 7. Byty a nebytové prostory
 8. Žádost o partnerství a spolupráci – Vysočina FEST 2014
 9. Pilská nádrž – úprava břehu
 10. Středověká studna-nám. Republiky
 11. Asistent prevence kriminality II
 12. Žádost o udělení výjimky pro Pivní slavnosti
 13. Různé

Pro informaci:
Informace o provedených kontrolách na PO Poliklinika

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1297/2014/Kultura

Odpis nedobytné pohledávky

Rada města po projednání schvaluje odpis nedobytné pohledávky ve výši 46 953,50 Kč Kultuře Žďár, PO v účetním období roku 2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1300/2014/Active-SVČ

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek Active-středisku volného času, příspěvková organizace na zabezpečení a organizaci akce Kouzelný zámek ve výši 15 tis.Kč ze sponzoringu rady města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1304/2014/p.o.SSm

Podání zprávy o stavu PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o stavu PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1298/2014/OF

Směrnice upravující agendu ztrát a nálezů č. 4/2014

Rada města po projednání schvaluje Směrnici upravující agendu ztrát a nálezů č. 4/2014.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1299/2014/OF

Přezkoumání hospodaření města za rok 2014

Audit účetní závěrky města a jím zřízených příspěvkových organizací za rok 2014

Rada města po projednání:

· Schvaluje výběr auditorské firmy pro provedení přezkoumání hospodaření Města Žďáru nad Sázavou a ověření účetní závěrky Města Žďáru nad Sázavou a jím zřízených příspěvkových organizací za rok 2014.

· Schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou a firmou FINAUDIT, s.r.o., Třída Svobody 645/2, 772 00 Olomouc.

· Schvaluje provedení ověření účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2014 firmou FINAUDIT, s.r.o., Třída Svobody 645/2, 772 00 Olomouc

· Ukládá ředitelům PO uzavřít smlouvy o provedení ověření účetní závěrky s firmou FINAUDIT, s.r.o. Třída Svobody 645/2, 772 00 Olomouc do 30.6.2014 s termínem vyhotovení Zprávy auditora do 30.3.2015. Cenu provedené služby hradí příspěvková organizace ze svého rozpočtu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž.0

 

6. Usn. 1301/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje doplnění odprodeje pozemku –původně vyhlášeného záměru č. Z-324/2014-OP (schváleno v RM č. 82 dne 3. 2. 2014) ve věci odprodeje pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1261/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, části p. č. 1263/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace oddělen díl „b“ ve výměře 54 m2, a části p. č. 1581/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře cca 300 m2 (dle mapového podkladu) a to nově dle vyhotoveného GP č. 207-87/2014 ze dne 2. 5. 2014:

z pův. p. č. 1261/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace oddělen díl „b“ ve výměře 54 m2, z pův. p. č. 1263/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace oddělen díl „a“ ve výměře 192 m2, z pův. p. č. 1581/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace oddělen díl „c“ ve výměře 30 m2 a dále z pův. p. č. 1581/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace oddělen díl „d“ ve výměře 8 m2, všechny sloučeny do nově vzniklé p. č. 1263/3 – ostatní plocha, jiná plochav celkové výměře 284 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u ZR –  za účelem rozšíření dvorku u RD Veselíčko čp. 30 a jeho využití k chovu drobných hospodářských zvířat a uskladnění dřeva na otop.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž.0

 

b) Rada města po projednání  hlasovala o schválení  vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. pl,, jiná plocha ve výměře cca 100 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) - v souvislosti se schváleným odprodejem pozemku v ZM dne 26. 5. 2011 - p. č. 4456 ve výměře 114 m2 pod býv. kotelnou - objekt čp. 1657 původně ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Makovského, ZR 7 včetně rozšíření původního odprodeje o část pozemku p. č. 4669/1 ve výměře cca 42 m2 v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování vchodu do domu (schváleno v ZM dne 25. 8. 2011) - za účelem rozšíření pozemku před objektem čp. 1657 – býv. kotelna na ul. Makovského, ZR 7 – přestavba na byt. jednotku.

Hlasování: Pro 4, proti 1, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO

 

c) Rada města stahuje z projednávání vyhlášení záměru na prodej nemovitostí na nám. Republiky ve Žďáře n. Sáz. dle žádosti p. Knoflíčka a p. Odvárky s přihlédnutím k potřebám města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku, popř. na zřízení předkupního práva k pozemku na dobu 4 let a to k p. č. 6984/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 661 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem budoucího rozšíření a rozvoje firmy na základě žádosti společnosti Hettich ČR k.s. se sídlem Jihlavská 3, ZR 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 411/14 – díl „b“ – ostatní plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 8 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 3761-79/2014 ze dne 6. 5. 2014 sloučen nově do p. č. 411/15 – ost. pl., jiná plocha za pozemky ve vlastnictví MUDr. Davida Kršky,  ZR 1 a to části p. č. 413/1 – díl „e“ – zahrada ve výměře 4 m2 a části p. č. 411/15 – díl „d“ – ost. pl., jiná plocha ve výměře 4 m2 – nově sloučeny do p. č. 411/16 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 8 m2 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem opravy plotu a vybudování nového vjezdu u RD čp. 480 v lokalitě ul. Tyršova, ZR 1 s tím, že pozemek p. č. 411/14 – díl „b“ – ostatní plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 8 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou je v ÚP veden jako veřejná zeleň a nemůže být oplocen ani zastavěn.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání  hlasovala o schválení  vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9075 – trvalý travní porost ve výměře 25 475 m2, p. č. 9076 – orná půda ve výměře 57 436 m2 a p. č. 9077 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 1 615 m2 ze spoluvlastnictví Ing. Aranky Petruccové,  Praha 1 a Petra Karena,  Králíky, (každý v podílu ½) – vše v k. ú. Město Žďár v rekreační chatové oblasti Krejdy.

Hlasování: Pro 2, proti 5, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

g) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pod stavbami jednotlivých křížů a božích muk v souvislosti s darováním křížů a božích muk z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – v souvislosti s nálezem opuštěných věcí, nacházejících se na pozemcích v obci Žďár nad Sázavou a dále místních částí Mělkovice, Radonín a Stržanov v jednotlivých katastrálních územích:

- v k. ú. Město Žďár

 1.  boží muka č. 1 na pozemku p. č. 5287/3

 3.  kříž č. 3 na pozemku p. č. 5282

 4.  kříž č. 4 na pozemku p. č. 13/1

 5.  kříž č. 5 na pozemku p. č. 15

 6.  kříž č. 6 na pozemku p. č. 15

 8.  kříž č. 8 na pozemku p. č. 8097/4

 9.  kříž č. 9 na pozemku p. č. 4005 –kříž je zapsán v Ústř. seznamu kulturních památek

10. kříž č. 10 na pozemku p. č. 5287/1

12. kříž č. 12 na pozemku p. č. 8927

13. kříž č. 13 na pozemku p. č. 3830

14. kříž č. 14 na pozemku p. č. 8902

17. kříž č. 17 na pozemku p. č. 7020

- vše výpůjčka pozemků Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou – I, Tvrz 12, ZR 1

 

- v k.ú. Zámek Žďár

21. kříž č. 21 na pozemku p. č. 582/4

- v k. ú. Stržanov

25. kříž č. 25 na pozemku p. č. 255/3

- vše výpůjčkapozemků Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou–II, Zámek 2/2, ZR 2

 

Smlouvy o výpůjčce budou uzavřeny na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 3

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako půjčitelem a Ing. Markem Žákem,  Brno – jako vypůjčitelem, předmětem které je vybudování chodníku podél budovy čp. 72 a to na p. č. 317 v k. ú. Město Žďár v Doležalově náměstí, ZR 1 vypůjčitelem v souvislosti s koupí a následným záměrem rekonstrukce objektu bývalé 1. ZŠ nám. Republiky 72/4, ZR 1, na dobu určitou 30 dní od termínu zahájení stavebních prací.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění balkónu v souvislosti se změnou využití stavby býv. kotelny na bydlení na pozemku p. č. 4456 v k. ú. Město Žďár v ul. Makovského čp. 1657/54, ZR 7 – včetně práva přístupu a příjezdu ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti umístění balkónu včetně práva přístupu a příjezdu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-014130005791/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribuční soustavy, vymezeného GP č. 315-281/2014 ze dne 21. 5. 2014, na základě uzavřené smlouvy č. 1030011315/001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (schváleno v RM dne 17. 12. 2012) mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou na částech p. č. 430/2, 430/4 a 354/1  v k. ú. Stržanov - za účelem vybudování a provozování stavby „Stržanov, přípojka NN, Žilka“, spočívající v umístění kabelového vedení NN v lokalitě Stržanov - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribuční soustavy se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k)

1. Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 26. 5. 2014 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Nezvalova 4, 6 se sídlem Nezvalova 2093/6, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 3911 a 3912 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkónů za přistavěné železobetonové lodžie založené na samostatných základových patkách, u vybraných bytů nově zřízené lodžie s vybouráním parapetního zdiva a novou balkónovou sestavou, betonové stříšky nad vstupy do domu, výměna zateplení fasády v modulech s lodžiemi, opravy hydroizolace spodní stavby, nový okapový chodník rozšířený v místě lodžií a další související úpravy konstrukcí u byt. domu včetně přeložky telefonního vedení a vedení NN v rámci stav. úprav BD čp. 2092 a 2093 v ul. Nezvalova 4 a 6, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3909 a 3910 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Částečná revokace se schvaluje tak, že místo původně schváleného oprávněného z VB - Společenství pro dům Nezvalova 4, 6 se sídlem Nezvalova 2093/6, Žďár nad Sázavou 4, se nově schvaluje změna názvu oprávněného subjektu a to: Společenství vlastníků domu Nezvalova 4-6 se sídlem Nezvalova 2093/6, Žďár nad Sázavou 4.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

2. Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 26. 5. 2014 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Nezvalova 8, 10 se sídlem Nezvalova 2091/8, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 3903 a 3904 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkónů za přistavěné železobetonové lodžie založené na samostatných základových patkách, u vybraných bytů nově zřízené lodžie s vybouráním parapetního zdiva a novou balkónovou sestavou, betonové stříšky nad vstupy do domu, výměna zateplení fasády v modulech s lodžiemi, opravy hydroizolace spodní stavby, nový okapový chodník rozšířený v místě lodžií a další související úpravy konstrukcí u byt. domu včetně přeložky telefonního vedení a vedení NN v rámci stav. úprav BD čp. 2091 a 2090 v ul. Nezvalova 8 a 10, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3902 a 3901 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Částečná revokace se schvaluje tak, že místo původně schváleného oprávněného z VB - Společenství pro dům Nezvalova 8, 10 se sídlem Nezvalova 2091/8, Žďár nad Sázavou 4, se nově schvaluje změna názvu oprávněného subjektu a to: Společenství vlastníků domu Nezvalova 8-10 se sídlem Nezvalova 2091/8, Žďár nad Sázavou 4.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

3. Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 26. 5. 2014 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Nezvalova 12, 14 se sídlem Nezvalova 2088/12, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 3899 a 3900 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkónů za přistavěné železobetonové lodžie založené na samostatných základových patkách, u vybraných bytů nově zřízené lodžie s vybouráním parapetního zdiva a novou balkónovou sestavou, betonové stříšky nad vstupy do domu, výměna zateplení fasády v modulech s lodžiemi, opravy hydroizolace spodní stavby, nový okapový chodník rozšířený v místě lodžií a další související úpravy konstrukcí u byt. domu včetně přeložky telefonního vedení a vedení NN v rámci stav. úprav BD čp. 2088 a 2089 v ul. Nezvalova 12 a 14, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3897 a 3898 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Částečná revokace se schvaluje tak, že místo původně schváleného oprávněného z VB - Společenství pro dům Nezvalova 12, 14 se sídlem Nezvalova 2088/12, Žďár nad Sázavou 4, se nově schvaluje změna názvu oprávněného subjektu a to: Společenství vlastníků domu Nezvalova 12-14 se sídlem Nezvalova 2088/12, Žďár nad Sázavou 4.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

4. Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 26. 5. 2014 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 2091/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkonů za přistavěné železobetonové lodžie založené opřením na betonový podklad v obvodové stěně, zasklení nových lodžií, nový okapový chodník rozšířený v místě lodžií a související stavební práce v rámci stav. úprav „Opravy byt. domu Libušínská 24, Žďár n. Sáz.“ u BD čp. 184 v ul. Libušínská 24, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 2085 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Částečná revokace se schvaluje tak, že místo původně schváleného oprávněného z VB - ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1, se nově schvaluje změna a název oprávněného subjektu a to: Společenství vlastníků domu Libušínská 24 se sídlem Libušínská 184/24, Žďár nad Sázavou 1.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

5. Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 26. 5. 2014 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Libušínská 32-34 se sídlem Libušínská 189/34, ZR 1, zastoupené pověřeným vlastníkem ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 2091/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkonů za přistavěné železobetonové lodžie založené opřením na betonový podklad v obvodové stěně, zasklení nových lodžií, nový okapový chodník rozšířený v místě lodžií a související stavební práce v rámci stav. úprav „Opravy byt. domu Libušínská 32, 34, Žďár n. Sáz.“ u BD čp. 188 a 189 v ul. Libušínská 32 a 34, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 2089 a 2090 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Částečná revokace se schvaluje tak, že místo původně schváleného oprávněného z VB - Společenství pro dům Libušínská 32-34 se sídlem Libušínská 189/34, Žďár nad Sázavou 1, se nově schvaluje změna názvu oprávněného subjektu a to: Společenství vlastníků domu Libušínská 32-34 se sídlem Libušínská 189/34, Žďár nad Sázavou 1.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1302/2014/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 15, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 27, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 7,  umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 24,  umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. Alžbětou a Tiborem Berkiovými. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemců budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemců plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 7, umístěného v bytovém domě č.p. 2235 na ulici Palachova č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 7, umístěného v bytovém domě č.p. 2235 na ulici Palachova č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6. Smlouva bude uzavřena s p. Bc. Alenou Mužátkovou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání nesouhlasí s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání, umístěného v objektu č.p. 491, ulice Sychrova č.or. 18 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1305/2014/ŠKS

Žádost o partnerství a spolupráci – Vysočina fest 2014

Rada města po projednání schvaluje partnerství a spolupráci při pořádání druhého ročníku multižánrového kulturního festivalu Vysočina fest 2014, postavené na základě vzájemné propagace města Žďáru nad Sázavou a festivalu Vysočina fest 2014, který se koná 10.-12.7.2014 v Jihlavě v navržených oblastech předložených uvnitř materiálu.

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou firmě YASHICA, s.r.o. Žďárského 186, Třebíč k propagaci multižánrového kulturního festivalu Vysočina fest 2014 ve dnech 10.-12.7.2014 v Jihlavě.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1306/2014/2.MST, RÚP

Pilská nádrž – úprava břehu

Rada města po projednání schvaluje:

· Vytvoření rozpočtové položky Pilská nádrž – úprava břehu, Žďár nad Sázavou ve výši 127 585,-Kč vč. DPH snížením položky 34.12 Příměstská rekreační oblast Pilák

· Doporučuje ZM schválit toto rozpočtová opatření v rámci celkových rozpočtových opatření

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1306/2014/ORÚP

Středověká studna- náměstí Republiky

Rada města po projednání ukládá Městskému úřadu doplnit informace o možnosti financování středověké studny z ROP včetně požadavků na zpracování dané problematiky do příští rady města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 3

 

11. Usn. 1307/2014/MP

Asistent prevence kriminality II

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad  Sázavou v 2. kole Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1309/2014/2.MST

Žádost

Rada města uděluje výjimku z OZV 3/2012 o zákazu prodeje alkoholických nápojů na veřejném prostranství pro pana Davida Dvořáka pro uspořádání akce Festivalu pivních chutí dne 21.6.2014 v prostoru Havlíčkova náměstí.

Hlasování: Pro  6,  proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města