Zápis z 92. schůze rady města konané dne 23.6.2014

zveřejněno: 23. 6. 2014

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 92. schůze rady města:

 1. Projekt dle výzvy IOP č. 22
 2. Žádost o finanční příspěvek
 3. Žádost o výjimku z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2014/2015
 4. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Realizace energetických úspor u budovy Základní umělecké školy a Hotelového domu Morava ve Žďáře n.S.
 5. Schválení Smlouvy o výpůjčce a Smluvního ujednání
 6. Žádosti o finanční příspěvek
 7. Majetkoprávní úkony
 8. Byty a nebytové prostory
 9. Středověká studna – náměstí Republiky – doplnění
 10. Žádost TJ Žďár nad Sázavou
 11. Různé
 • Zápis z komise rozvoje města a ŽP a z pracovního výboru komise
 • Nové webové stránky města
 • Příprava OZV o zákazu VPH a JTHZ

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1311/2014/OI

Projekt dle výzvy IOP č. 22

Rada města po projednání schvaluje podání projektu „Rozvoj služeb Technologického centra OPR Žďár nad Sázavou“ do Výzvy č. 22 Integrovaného operačního programu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1310/2014/ZŠ Pal.

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace na organizační zajištění oslav 20. výročí založení školy ve výši 15.000,-Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1320/2014/POMŠ

Žádost o výjimku z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2014/2015

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle přiloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1312/2014/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Realizace energetických úspor u budovy Základní umělecké školy a Hotelové domu Morava ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Realizace energetických úspor u budovy Základní umělecké školy a Hotelového domu Morava ve Žďáře nad Sázavou včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Barevné řešení budov předloží ORUP a TSBM k rozhodnutí radě města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1319/2014/MP

Schválení Smlouvy o výpůjčce a Smluvního ujednání

Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou jako půjčitelem a paní Jolanou Sojkovou jako vypůjčitelem, v předloženém znění.

Rada města schvaluje Smluvní ujednání o svěření psa do dočasné péče, které bude uzavíráno mezi Městem Žďár nad Sázavou jako předávajícím a osobou přebírající, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1317/2014/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města panu Jindřichu Mahelovi,  Žďár nad Sázavou na účast na Mistrovství světa v lovecké kulově střelbě ve výši 5 000,-Kč dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města Pěveckému sboru Svatopluk Žďár nad Sázavou na účast na mezinárodním pěveckém festivalu smíšených pěveckých sborů v Bratislavě ve výši 20.000,-Kč dle předložené smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1315/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2478/1 – zahrada ve výměře cca 350 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště Vysočany u byt. domu čp. 1035 ul. Vnitřní 9, ZR 5 – na základě žádosti spoluvlastníků byt. domu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 623/1 – travní porost ve výměře 3 414 m2, p. č. 633 – orná půda ve výměře 764 m2 a spoluvlastnický podíl ve výši ½ k pozemku p. č. 623/12 – travní porost ve výměře 2 101 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví p. Oldřicha Straky, Soběslav.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6508 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Neumannova 29, 31, 33 se sídlem Neumannova čp. 2053/33, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 3724 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu pro stavbu: „Oprava a modernizace byt. domu Neumannova 29, 31, 33, Žďár n. Sáz.“– za účelem výměny stávajících balkónů za železobetonové lodžie (na průčelí domu lodžie zavěšené, u štítu založené na samostatných základových patkách), na štítu v 1. NP nově zřízena lodžie s vybouráním parapetního zdiva a novou balkónovou sestavou, zasklení lodžií, vnější zateplení fasády obvodové stěny byt. domu, nový dlážděný okapový chodník a další související úpravy v rámci stav. úprav BD čp. 2055, 2054 a 2053 v ul. Neumannova 29, 31 a 33, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3721, 3722 a 3723 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Okružní 69 se sídlem Okružní čp. 791, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 890 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem zateplení fasády byt. domu, lodžie v rámci stav. úprav BD čp. 791 v ul. Okružní 69, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 890 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014130007260/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribuční soustavy, vymezeného GP č. 3750-161/2013 ze dne 27. 5. 2014, na základě uzavřené smlouvy č. 4411307/1 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (schváleno v RM dne 27. 2. 2012) o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice a to na částech p. č. 7973/1, 7973/3 a 7973/5 – nově dle shora uvedeného GP na části p. č. 7971/2 a 7971/3 v k.ú. Město Žďár – za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Vápenická, rozšíření DS, 4 RD, město“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN, pilířové rozpojovací skříně NN a pilířových přípojkových skříní NN v ul. Vápenická, ZR 3 včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti odvodnění horkovodní šachty mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování odvodnění horkovodní šachty v rámci akce „Žďár n. Sáz., ul. Okružní – odvodnění horkovodní šachty S16“ v lokalitě ul. Okružní - dolní, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti odvodnění horkovodní šachty se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako prodávajícím a Městskou knihovnou v Plasích, příspěvková organizace se sídlem Pivovarská 1, 331 01 Plasy, IČ 00368555, zastoupená ředitelkou Věrou Soutnerovou – jako kupujícím, předmětem které je prodej movité věci z majetku města - procesoru DOLBY STEREO za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.500,-- Kč včetně platné sazby DPH, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1316/2014/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 16, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 453 na ulici Purkyňova č.or. 5, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 453 na ulici Purkyňova č.or. 5, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Smlouva bude uzavřena s manž. Milanem a Markétou Ondrovými, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 32,  umístěném v obytném domě č.p. 203, na Libušínské ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Marií Niederlovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města hlasovala o schválení uzavření dohody o zápočtu nákladů vynaložených na opravy prostor sloužících podnikání, umístěných v objektu č.p. 925 na ulici Okružní č.or. 1, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, oproti nájmu (včetně nákladů na služby) za užívání těchto prostor a to do maximální výše 300.000 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

f) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce objektu, umístěném na ulici Jiřího z Poděbrad 402/15, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je využíván za účelem provozování domova pro matky (otce) s dětmi. Smlouva o výpůjčce je uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Ječmínkem, o.p.s.. Předmětem dodatku č. 2 je změna doby platnosti smlouvy a to do 31.12.2024.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužící podnikání v objektu MěÚ – bufet a jídelna, Žižkova ulice 227/1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, o celkové výměře 175,09 m2. Prostor sloužící podnikání je vhodný k provozování bufetu a jídelny.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání neschvaluje odpuštění zvýšení nájmu za užívání prostor sloužících podnikání, umístěných na ulici Žižkova č.p. 300, č.o.16 ve Žďáře nad Sázavou, o míru inflace.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1313/2014/ORÚP

Středověká studna – náměstí Republiky – doplnění

Rada města po projednání schvaluje vkomponování středověké studny do realizované stavby náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou včetně navýšení ceny stavby o 409 609 Kč včetně DPH z položky rozpočtu 22.19 Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky. Vzhled a provedení studny bude odsouhlasen odbornými pracovníky Regionálního muzea.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

10. Usn. 1318/2014/ŠKS

Žádost TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání neschvaluje vrácení přebytku  provozní dotace za rok  2013 Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavou, Jungmannova 1495/8 ve výši 45.206,-Kč.

Rada města ukládá 2. místostarostovi, odboru školství, kultury a sportu a odboru majetkoprávnímu jednat s představiteli TJ Žďár nad Sázavou o dodatku Smlouvy o poskytnutí provozní dotace.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Různé

Usn. 1314/2014/ORÚP

Zápis z komise rozvoje města a ŽP a z pracovního výboru komise

Rada města byla seznámena se zápisem  z jednání Komise rozvoje města a ŽP ze dne 23. dubna 2014 a zápisem z pracovního výboru ze dne 21.května 2014.

Rada města ukládá Městskému úřadu, odboru dopravy a odboru komunálních služeb, zaktualizovat a zhodnotit současný stav dopravy na ulici Palachova, Veselská, Haškova, Studentská č.p.1721-1723 a v souladu s vyjádřením Policie ČR-DI zadat zpracování studií na řešení jednosměrek, ukládá Městskému úřadu odboru rozvoje a ÚP pokračovat v přípravě řešení prodloužení Palachovy ulice, propojení komunikace od OC Saller na ul. Jamskou, řešení ulice Neumannova (pravé odbočení na ulici Novoměstskou – viz technická studie), veřejné osvětlení v úvoze a nová lávka u Táferny a napojení cyklostezky od Hettichu ke kruhové křižovatce u Kauflandu včetně řešení křižovatky Chelčická x Jihlavská včetně veřejného projednání výsledků studií s občany dotčených lokalit.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Nové webové stránky města

Rada města ukládá komisi Rozvoje města a životního prostředí a kulturní komisi projednat a předložit do konce července 2014 věcné zadání pro dokončení nových webových stránek města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

Ústní zpráva/RM

Příprava OZV o zákazu VHP a JTHZ

Rada města ukládá MěÚ připravit a předložit obecně závaznou vyhlášku o zákazu VHP a JTHZ na území města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města