Zápis z 93. schůze rady města konané dne 7.7.2014

zveřejněno: 7. 7. 2014

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Mgr. Karel Herold, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 93. schůze rady města:

 1. Pořízení investičního majetku
 2. Odpisový plán
 3. Navýšení finančních prostředků pro řešení mimořádných událostí
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Vyhláška města o zákazu sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Žďár nad Sázavou
 7. Směrnice č. 5/2014 o evidenci majetku
 8. Směrnice č. 6/2014 pro odpis dlouhodobého majetku
 9. Rozpočtová opatření č. 5
 10. Stanovení cen propagačních materiálů města
 11. Reklamní polep vozové jednotky STADLER
 12. Informace o plánovaných realizacích energetických úspor
 13. Koordinační skupina SPRM – úvodní informace
 14. Návrh plánu oprav veřejných prostranství
 15. Schválení splátkového kalendáře
 16. Schválení techn. zhodnocení budovy a odpisů
 17. Smlouva o dílo Žďárský zpravodaj a návrh základních standardů komunikace
 18. Schválení zahraniční cesty
 19. Různé

PRO INFORMACI:
Zápis z komise rozvoje a ŽP - webové stránky města

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1331/2014/Kultura

PO Kultura Žďár – pořízení investičního majetku

Rada města po projednání schvaluje PO Kultura Žďár pořízení investičního majetku dle přiloženého návrhu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opaření na pořízení majetku PO Kultura snížením rozpočtové položky Nebytové prostory ve výši 110 tis. Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1332/2014/Kultura

PO Kultura Žďár – odpisový plán

Rada města po projednání schvaluje PO Kultura Žďár odpisový plán investičního majetku dle přiloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1325/2014/KŘ

Navýšení finančních prostředků pro řešení mimořádné události

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření navýšení finančních prostředků rozpočtové pol. Ochrana obyvatelstva, krizové řízení, snížením rozpočtové položky Rezerva ve výši 30 tis.Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1326/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod - dar pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava a to p. č. 266/10 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře 542 m2 v k. ú. Stržanov (pod částí silnice III. tř. ze ZR do Polničky – těleso silnice ve vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 623/2 – trvalý travní porost ve výměře 3 644 m2 ve vlastnictví p. Josefa Vykoukala,  ZR  a spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 k pozemku p. č. 623/5 – trvalý travní porost v celkové výměře 867 m2 (bývalá přístupová cesta) v podílovém spoluvlastnictví p. J. Vykoukala – vše v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě naproti čerpací stanici PH, ZR 2.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou firmě ENPEKA a. s. se sídlem Jihlavská 1143, ZR 1 a to části p. č. 3366 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 35 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě u Polikliniky ul. Studentská, ZR 4 - za účelem vybudování stánkového prodeje pekařských a cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně včetně přístupu pro zákazníky.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30.000,-- Kč/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 12. 12. 2011 a k dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2013 k NS, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a občanským sdružením Kolpingovo dílo ČR, o.s. se sídlem nám. Republiky 286/22, Žďár n. Sáz. – jako nájemcem, na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 806 – zahrada ve výměře 30 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Žižkova 16, ZR 1 v souvislosti s rekonstrukcí městského objektu čp. 300 na „Kontaktní centrum a centrum drogové prevence Spektrum“ na p. č. 808 a s již schváleným pronájmem sousedního pozemku p. č. 809 – za účelem rozšíření pronájmu a oddělení zahrady (vybudování oplocení) od nového vybudovaného veřejně přístupného parkoviště.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu ze dne 6. 12. 2005, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a SPORTIS, příspěvkovou organizací se sídlem Horní 1679/22, ZR 1 – jako nájemcem, na pronájem pozemků v lokalitě U Pilské nádrže, ZR 2 – za účelem poskytování služeb cestovního ruchu a správy pronajatých nemovitostí – v souvislosti s vybudováním Volnočasového areálu Pilská nádrž ve Žďáře nad Sázavou 2, týkající se změny pronajímaných pozemků a jejich výměr.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. Alešem Koukolou, Sklené nad Oslavou  – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 7971/2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření vjezdu a přístupu - práva chůze a jízdy v rámci stavby – novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 7973/6 v k. ú. Město Žďár v ul. Uhlířská, ZR 3, ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti rozšíření přístupu - práva chůze a jízdy k RD se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely MVDr. Ivanem a Dariou Horovými,  ZR 2 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p.č. 570/433 a 570/434 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem vybudování plynovodní přípojky u rodinného domu čp. 405 na pozemku p. č. 570/286 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Vejmluvova 74, ZR 2, včetně práva chůze a jízdy k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti vybudování a provozování plynovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, uzavřené dne 27. 11. 2013 mezi paní Radkou Peřinovou,  ZR 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 261 v k. ú. Město Žďár – za účelem přesahu střechy do vzdálenosti max. 0,8 m, arkýře do vzdálenosti max. 0,6 m a římsy v rámci výstavby „Polyfunkční dům“ v proluce získané demolicí původního objektu čp. 571 na p. č. 260, 262 a 228, ul. Nádražní ve Žďáře n. Sáz. 1 a zřízení práva přístupu a příjezdu k uvedenému VB ve prospěch oprávněného (schváleno v RM dne 26. 11. 2013).

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

- Dodatek rozšiřuje smlouvu o zřízení VB – služebnosti na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to za účelem vybudování kanalizačního potrubí na p. č. 261 a 241, dále vodovodního potrubí na p. č. 261 a 273/1 a elektrického vedení NN na p. č. 261 v souvislosti se stavbou „Novostavba polyfunkčního domu“ na ul. Nádražní, ZR 1 na p. č. 260, 262 a 228 – vše v k. ú. Město Žďár včetně zřízení práva přístupu a příjezdu k uvedenému VB ve prospěch oprávněného t.j. pí Radky Peřinové,  ZR 1.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1030018542/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 352/23, 354/1 a 430/4 v k. ú. Stržanov - za účelem vybudování a provozování stavby „Stržanov: přípojka NN, Juříček“, spočívající v umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1040006642/012 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 8191 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Vysocká: úprava DS, V. Hrázky“, spočívající v umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN, sloupová trafostanice včetně uzemnění v lokalitě Vysočany mezi dvěma rybníky „Malé Hrázky“ a „Velké Hrázky“, ZR 5 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1327/2014/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 2228 na ulici Brněnská č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 5, umístěného v bytovém domě č.p. 453 na ulici Purkyňova č.or. 5, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 5, umístěného v bytovém domě č.p. 453 na ulici Purkyňova č.or. 5, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Smlouva bude uzavřena s ing. Vladimírem Havlíkem, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje výši nájemného za užívání bytů umístěných v bytovém domě č.p. 1877-1879 na ulici Revoluční, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 s tím, že od 1.1.2015 bude nájemné za užívání těchto bytů stanovené ve výši 1.100 Kč/měsíc a byt. Výše fondu oprav se od 1.1.2015 stanovuje na 316.800 Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města neschvaluje žádost Veroniky Syrovcové o prominutí poplatku z prodlení, vypočteného v souvislosti s nezaplaceným nájemným za užívání bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 27,  umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Lubošem Lacinou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 28,  umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Dominikem Hrdličkou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části  prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 1141 Nádražní ulice č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, o celkové výměře 125,88 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti.  Nájemné je stanoveno v minimální  výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 925 Okružní ulice č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 228,98 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti, sklad, dílny. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor v objektu základní školy – sklep č.p. 4 ulice Zámek č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Nájemné je stanoveno v minimální výši 500 Kč/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově bývalé ČP, č.o.165, ulice  Dolní  č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou 1, část Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání ruší usnesení č. 1291/2014/OP/r) ze dne 26.5.2014  týkající se  uzavření smlouvy o nájmu prostor  sloužících podnikání v objektu MěÚ – bufet a jídelna, Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Zdeňkem Banyaou, Kunštát.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města pro projednání schvaluje zpětvzetí výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou Losenka s.r.o. Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.8.2009  mezi městem Žďár nad Sázavou  a firmou Losenka s.r.o. Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1328/2014/OP

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Žďáru nad Sázavou

Rada města se seznámila s návrhem na konání místního referenda doručeného dne 4.7.2014 a ukládá MěÚ postupovat podle zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Žďáru nad Sázavou dle upraveného návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1329/2014/OP

Směrnice č. 5/2014 o evidenci majetku

Rada města po projednání schvaluje Směrnici č. 5/2014 o evidenci majetku dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1330/2014/OP

Směrnice č. 6/2014 pro odpis dlouhodobého majetku

Rada města po projednání schvaluje Směrnici č. 6/2014 pro odpis dlouhodobého majetku dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1333/2014/OF

Rozpočtová opatření č. 5

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2014/RM ve výši přijatých dotací.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1335/2014/ŠKS

Stanovení cen propagačních materiálů

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů: aroma visačka, čokoláda, malovaná mapa Žďársko a Plán města Žďáru nad Sázavou s popisnými čísly dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1340/2014/ŠKS

Reklamní polep vozové jednotky STADLER

Rada města bere na vědomí předložené návrhy podoby grafického návrhu  reklamního polepu vozové jednotky STADLER pro město Žďár nad Sázavou a ukládá jeho dopracování a předložení radě města do 18.8.2014.

Rada města po projednání schvaluje Reklamní smlouvu na realizace a provozování reklamy – Reklamní polep vozové jednotky STADLER mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou a RAILREKLAM, spol. s r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1338/2014/RÚP

Informace o plánovaných realizacích energetických úspor – Hotelový dům Morava a Základní umělecká škola

Rada města byla seznámena s barevným řešením Hotelového domu Morava a Základní umělecké školy a ukládá odboru RP s nimi seznámit veřejnost.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1339/2014/RÚP

Koordinační skupina SPRM – úvodní informace/schůzka

Rada města, jako ustanovená koordinační skupina pro projednávání Aktualizace Strategického plánu rozvoje města, byla seznámena s postupem prací a zahájila svoji účinnost úvodní schůzkou.

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

14. Ústní zpráva/RM

Návrh plánu oprav veřejných prostranství

Rada města ukládá MěÚ provést prohlídky veřejných prostranství a předložit návrh jejich oprav včetně finančních náročnosti a případných dalších podmínek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1321/2014/Pol.

Splátkový kalendář na pohledávku města ve výši 400.00,-Kč schválenou zastupitelstvem města dne 6.3.2014

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení, uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Poliklinika a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

16. Usn. 1322/2014/Pol.

Schválení technického zhodnocení budovy

Schválení odepisování technického zhodnocení

Rada města po projednání:

· Schvaluje provedení technického zhodnocení budovy č.p.1699 na ulici Studentská ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nd Sázavou 4, která je součástí pozemku p.č. 3362 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, které bude sloužit pro RC Srdíčko (vestavěný nábytek v celkové výši 608.638,-Kč + DPH) a zároveň PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

· Schvaluje odepisování tohoto technického zhodnocení, které je vedeno pod inventárním číslem 500034 dle předloženého odpisového plánu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž 2

 

17. Usn. 1334/2014/Taj/MK

Návrh základních standardů komunikace

Rada města po projednání schvaluje základní standardy komunikace včetně podoby titulní strany Žďárského zpravodaje dle upraveného návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1336/2015/Star

Schválení zahraniční cesty

Rada města schvaluje zahraniční služební cestu do partnerského města Cairanne ve dnech 24.07.-28.07.2014 vč. složení delegace města Žďár nad Sázavou.

Rada města schvaluje vedoucího delegace pana 2. místostarostu Bc. Ladislava Bártu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

19. Různé

Usn. 1337/2014/RÚP

Zápis z komise rozvoje města a ŽP – webové stránky

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise rozvoje města a ŽP ze dne 25. června 2014. Před dalším rozhodnutím se rada města seznámí se závěry kulturní komise.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města