Zápis z 94. schůze rady města konané dne 18.8.2014

zveřejněno: 18. 8. 2014

Počet přítomných členů: 8

 

Omluveni:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad 94. schůze rady města:

 1.  Dodatek SOD Úpravy nám. Republiky -předávání nedokončené stavby po částech
 2.  Úpravy nám. Republiky – změnové listy
 3.  Výsledky  VŘ na dodavatele stavby Realizace energetických úspor u budovy ZUŠ a HD Morava
 4.  Rozpočtové opatření – I/37 přechody a zastávka MHD, příspěvek SVAK
 5.  Darovací smlouva – jízdní kola na dětské dopravní hřiště
 6.  Relaxační centrum - Whirlpool RO
 7.  Výjimka z počtu žáků
 8.  Zvýšení úplaty za vzdělávání v hudebním oboru
 9.  Schválení navýšení kontokorentu
 10.  Hospodaření PO k 30.6.2014
 11.  Souhlas s přijetím daru
 12.  Rozpočtové opatření č. 6
 13.  Zásady pro sestavení rozpočtu města na rok 2015
 14.  Majetkoprávní úkony RM
 15.  Majetkoprávní úkony ZM
 16.  Byty a prostory sloužící k podnikání
 17.  Návrh konání referenda
 18.  Doplnění usnesení RM – zveřejňování smluv města ZR
 19.  Souhlas s užitím znaku města
 20.  Žádost o finanční příspěvek
 21.  Reklamní polep na vozové jednotky STADLER
 22.  Preventivní programy v základních školách
 23.  Schválení smlouvy o dílo – tisk Žďárský zpravodaj
   Schválení návrhu průběhu tiskových konferencí
 24.  Dopis Mgr. Laušmanové
 25.  Schválení smlouvy o dílo – rozšíření MKDS
 26.  Použití finančních prostředků
 27.  Směrnice – mobilní telefony
 28.  Různé

PRO INFORMACI:
Využití HD Morava – informace o postupu
Zápisy z komisí

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1369/2014/ORUP

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7/14 Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou – předávání nedokončené stavby po částech

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7/14 Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky Žďár nad Sázavou a ukládá odboru rozvoje a ÚP, aby zahájil předávání nedokončených částí stavby dle návrhu dodavatele stavby.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1370/2014/ORUP

Rekonstrukce povrchů nám. Republiky – změnové listy

Rada města po projednání schvaluje změnový list č. 1-13 a a 15-18 a 23 stavby „Rekonstrukce povrchů nám.Republiky“ Žďár nad Sázavou a schvaluje navýšení stavby o 2 139 904,-Kč bez DPH to je 2 610 683,-Kč včetně DPH z položky rozpočtu 22.14 Rekonstrukce povrchů nám.Republiky.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1372/2014/ORUP

Výsledky VŘ na dodavatele stavby Realizace energetických úspor u budovy ZUŠ a HD Morava

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Realizace energetických úspor u budovy ZUŠ a Hotelového domu Morava“ tak jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1373/2014/ORUP

Rozpočtové opatření – I/37 přechody a zastávka MHD, příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1361/2014/ORUP

Darovací smlouva – jízdní kola na dětské dopravní hřiště

Rada města po projednání schvaluje přijetí věcného daru – jízdních kol – pro zajištění výuky na dětském dopravním hřišti.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1371/2014/SPORTIS,RÚP

Rozpočtová opatření Relaxační centrum – Whirlpool

Rada města po projednání schvaluje vytvoření rozpočtové položky Relaxační centrum – whirlpool, Žďár nad Sázavou ve výši 3 000 000,-Kč vč. DPH snížením položky 22.14 Rekonstrukce povrchů nám. Republiky a zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opaření v rámci celkových rozpočtových opatření.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1341/2014/ZUŠ

Výjimka z počtu žáků

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídách hudební nauky Základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou ze stávajících 20 žáků na 24 žáků.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1342/2014/ZUŠ

Zvýšení úplaty za vzdělávání v hudebním oboru

Rada města po projednání schvaluje zvýšení úplaty za vzdělávání v hudebním oboru ZUŠ ze stávajících 3.000 Kč na 3.200 Kč ročně a v přípravné hudební výchově z 2.200 Kč na 2.400 Kč ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1362/2014/Pol.

Schválení navýšení kontokorentu

Rada města po projednání:

· Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení navýšení kontokorentu pro PO Poliklinika Žďár nad Sázavou o 1,5 mil. Kč

· Doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění ručitelským prohlášením zřizovatele a pověřit starostku města podpisem ručitelského prohlášení.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

10. Usn. 1346/2014/Pol.

Zpráva o hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k 30.6.2014

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k 30.6.2014.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1364/2014/p.o. SSm

Souhlas s přijetím darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí účelových finančních darů pro p.o.Sociální služby města Žďár n.S.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1354/2014/OF

Rozpočtové opatření č. 6/2014

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.6/2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1363/2014/OF

Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2015

Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu

Rada města po projednání schvaluje:

· Zásady pro sestavení rozpočtu Města Žďár nad Sázavou na rok 2015

· Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2015

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1355/2014/OP

Majetkoprávní úkony RM

1. Rada města po projednání ruší - na základě žádosti žadatele o odstoupení od níže uvedené směny pozemků - vyhlášený záměr města č. Z-355/2014-OP na směnu pozemků a to části p. č. 411/14 – díl „b“ – ostatní plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 8 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 3761-79/2014 ze dne 6. 5. 2014 sloučen nově do p. č. 411/15 – ost. pl., jiná plocha za pozemky ve vlastnictví MUDr. Davida Kršky,  ZR 1 a to části p. č. 413/1 – díl „e“ – zahrada ve výměře 4 m2 a části p. č. 411/15 – díl „d“ – ost. pl., jiná plocha ve výměře 4 m2 – nově sloučeny do p. č. 411/16 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 8 m2 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem opravy plotu a vybudování nového vjezdu u RD čp. 480 v lokalitě ul. Tyršova, ZR 1 s tím, že pozemek p. č. 411/14 – díl „b“ – ostatní plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 8 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou je v ÚP veden jako veřejná zeleň a nemůže být oplocen ani zastavěn.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár – oplocená část u stávající zahrady p. č. 4951 u RD čp. 1362 na p. č. 4950 v ul. Kavánova 14 – za účelem zlegalizování stávajícího stavu a dále příkup části p. č. 4669/1 ve výměře cca 45 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření zahrady, mezi stávající zahradou a oplocením hřiště v ul. Kavánova v sídlišti Vodojem, ZR 7.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 170 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Stržanov (dle mapového podkladu) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku po stavebních úpravách garáže u RD Stržanov čp. 11 na p. č. 168 a zahrady p. č. 169 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2035/3 – orná půda ve výměře cca 120 m2 v k. ú. Město Žďár za RD čp. 2317/1 na p. č. 2011/2 – za účelem rozšíření stávající zahrady p. č. 2011/1 a části pozemku p. č. 2035/3 – orná půda ve výměře cca 80 m2 v k. ú. Město Žďár za RD čp. 2318/3 na p. č. 2010/2 - za účelem rozšíření zahrady p. č. 2010/1 – vše v lokalitě Klafar ul. Vápenická, ZR 3 (dle mapového podkladu) s tím, že přesná výměra částí prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1261/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 250 m2 v k. ú. Veselíčko u ZR (dle mapového podkladu) – za účelem uskladnění dřeva a rozšíření zahrady u RD Veselíčko čp. 58 a 67 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5387/3 – orná půda ve výměře 1 286 m2 a p. č. 5386/7 – orná půda ve výměře 1 937 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření a modernizace výroby společnosti působící na p. č. 5389 a 5390/1 (p. č. 5387/3 – využití jako zpevněná plocha pro logistiku - skladování obalového materiálu, vnitřní komunikaci pro kamionovou dopravu, případně parkovací místa zaměstnanců a p. č. 5386/7 - využití jako zpevněná plocha pro logistiku, skladování obalového materiálu).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Rada města nevyhlašuje záměr na prodej nemovitostí v lokalitě ulice Veselská ve Žďáře nad Sázavou s tím, že v současné době nebude tyto nemovitosti prodávat.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Rada města po projednání vyhlašuje záměr na uzavření souhlasného prohlášení č.j. UZSVM/BZR/2222/2014-BZRM ve věci zápisu pozemkůp. č. 266/1 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře 9 487 mpod tělesem silnice III. třídy č. III/35016 ve vlastnictví Kraje Vysočina (část silnice ze Žďáru nad Sázavou směrem do obce Polnička) a pozemku p. č. 323 – ost. plocha, silnice ve výměře 5 031 m2 pod tělesem silnice II. třídy č. 350 ve vlastnictví Kraje Vysočina (část silnice ze Žďáru nad Sázavou směrem do obce Světnov)  - vše v k. ú. Stržanov z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s probíhajícím šetřením ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Žďár n. Sáz. – chybný zápis v KN na LV č. 10001 – ČR – MěNV Žďár n. Sáz. při přepisu z Pozemkové knihy – seznam II veřejný statek – silnice – správný zápis měl být na LV č. 2 – ČR – ONV Žďár n. Sáz. (v souvislosti s naříz. č. 2/1950 Sb.) s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Rada města po projednání vyhlašuje záměr na uzavření souhlasného prohlášení č.j. ÚZSVM/BZR/3276/2014-BZRM ve věci zápisu pozemkůp. č. 647/3 – ost. plocha, silnice ve výměře 531 m2 (zčásti pod tělesem silnice III. třídy č. III/35016 a zčásti tvoří pomocný silniční pozemek této komunikace), dále pozemku p. č. 647/8 – ost. plocha, silnice ve výměře 51 m2 a pozemku p. č. 647/9 – ost. plocha, silnice ve výměře 47 m2 (pomocné silniční pozemky silniční komunikace III. třídy č. III/35016 – těleso silnice ve vlastnictví Kraje Vysočina) - část silnice ze Žďáru nad Sázavou směrem do obce Polnička - vše v k. ú. Zámek Žďár, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s probíhajícím šetřením ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Žďár n. Sáz. – chybný zápis v KN na LV č. 10001 – ČR – MěNV Žďár n. Sáz. při přepisu z Pozemkové knihy – správný zápis měl být na LV č. 2 – ČR – ONV Žďár n. Sáz. s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod - dar pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava a to p. č. 647/5 – ost. plocha, silnice ve výměře 391 m2 a p. č. 647/7 – ost. plocha, silnice ve výměře 206 m2 v k. ú. Zámek Žďár (pod částí silnice III. tř. ze ZR do Polničky – těleso silnice ve vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí - dar pozemků p. č. 6158 – ost. plocha, zeleň o výměře 349 m2 a p. č. 6163/2 – ost. plocha, zeleň o výměře 51 m2 vzniklý z dílu „i“ o výměře 12 m2 a dílu „h“ o výměře 39 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a bezúplatný převod - dar pozemku p. č. 6157/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 331 m2 vzniklý z dílů „d“ + „e“ o výměře 43 m2 a dílu „c“ o výměře 288 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina - dle GP č. 3594-145/2013 ze dne 22. 7. 2013 - vzájemný převod pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům u Střední zdravotnické školy a VOŠ zdravotnické ve Žďáře nad Sázavou v lokalitě ul. Dvořákova, ZR 1 s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na převod pozemku p. č. 2043/4 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 383 m2 v k.ú. Město Žďár, jehož součástí je vedlejší stavba občanského vybavení bez čp., z majetku Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3 ve Žďáře nad Sázavou 3 - po realizaci předmětné stavby v souladu se Smlouvou o budoucí darovací smlouvě, o spolupráci při realizaci potřeb školy, o budoucí smlouvě o nájmu nemovitosti a o budoucí kupní smlouvě, uzavřenou dne 22. 9. 2008 mezi Městem Žďár nad Sázavou a SŠG A. Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, Žďár nad Sázavou 3 s tím, že kupní cena činí 1,-- Kč.

- Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13.

1. Rada města po projednání bere na vědomí zpětvzetí nabídky předkupního práva objektu bývalé výměníkové stanice čp. 1713 v ul. Studentská 38, ZR 4 ve vlastnictví SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou umístěného na pozemku p. č. 3308 – zastavěná plocha v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

2. Město Žďár nad Sázavou vyzývá společnost SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3, k odstranění objektu bývalé výměníkové stanice čp. 1713 v ul. Studentská 38, ZR 4 z pozemku p. č. 3308 – zastavěná plocha v k. ú. Město Žďár z důvodu, že tento objekt již neplní svoji funkci dle stavebního určení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9023 – orná půda ve výměře 3 356 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Jamská, ZR 1 z vlastnictví PhDr. Ladislava Hladkého, Brno – Bystrc – za účelem přípravy nové výrobní zóny mezi ul. Jamská – Novoměstská, ZR 1 s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to p. č. 2595 – zahrada ve výměře 5 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za p. č. 2596 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 45 m2 ve vlastnictví manželů Ivana Mihaylova Rangelova a Svetlany Rangelove (SJM), ZR 5 v k.ú. Město Žďár u RD čp. 1043 na p. č. 2593 v sídlišti Vysočany ul. Na Prutech, ZR 5 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to dle GP č. 3766-100/2014 ze dne 21. 5. 2014 – části pův. p. č. 8066/1 – orná půda – nově p. č. 8066/4 – orná půda ve výměře 47 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část pův. p. č. 8066/2 – orná půda – nově p. č. 8066/5 – orná půda ve výměře 47 m2 ve spoluvlastnictví Michala Bačovského (podíl ½) a Martiny Bačovské (podíl ½),  ZR 2 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem zarovnání pozemků pro budoucí výstavbu komunikace v lokalitě obytného souboru Klafar III ve Žďáře nad Sázavou s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17.

1. Rada města po projednání schvaluje revokaci usnesení RM ze dne 20. 8. 2007 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení revokaci usnesení ZM ze dne 6. 9. 2007 ve věci směny pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6841/1 - orná ve výměře 620 m2 v k. ú. Město Žďár za p. č. 5538 – ost. plocha ve výměře 218 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Josefa Uchytila, Radostín n. Osl.a to v souvislosti s výstavbou a následnou kolaudací stavby „Místní komunikace z průmyslové oblasti Jamská na ul. Brněnskou, napojení malou okružní křižovatkou a související stavební objekty (přeložka VTL plynovodu, přípojka STL plynovodu, VO, přípojka vody, zokruhování vodovodního řádu, přeložka sdělovacích kabelů, dešťová kanalizace) v k. ú. Město Žďár, ZR 1 s tím, že rozdíl v hodnotě pozemků bude doplacen za cenu, úředně stanovenou znaleckým posudkem.
Toto usnesení se ruší.

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to p. č. 5538 – ost. plocha, silnice ve výměře 218 m2 a dále části p. č. 6844/1 – orná půda ve výměře 279 m2 ve vlastnictví p. Josefa Uchytila, Radostín nad Oslavou  za pozemky p. č. 6841/1 – orná půda ve výměře 620 m2, části p. č. 6844/4 – orná půda ve výměře 366 m2, části p. č. 6845 – trvalý travní porost ve výměře 174 m2 a části p. č. 6846 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 471 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s již dříve provedenou výstavbou a kolaudací „Místní komunikace z průmyslové oblasti Jamská na ul. Brněnskou, ZR 1“ s doplatkem rozdílu hodnoty pozemků ve prospěch města s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.
- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 909 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 53 m2, části p.č. 1584 a p. č. 1585 – ost. plocha, ost. komunikace nově dle návrhu p. č. 1585/2 ve výměře cca 22 m2, části p. č. 1581/14, část p. č. 1585 – ost. plocha, ost. komunikace a část p. č. 911/1 – nově dle návrhu p. č. 1585/3 ve výměře 110 m2 (celkem cca 185 m2) z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Otakara a Jany Ondráčkových (SJM), Veselíčko  za část p. č. 1581/13 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 174 m2 a p. č. 1587/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 7 m2 (celkem cca 181 m2) ve vlastnictví manželů Otakara a Jany Ondráčkových (SJM),  Veselíčko  do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Veselíčko u ZR – za účelem majetkoprávního vypořádání místní komunikace a pozemku u RD čp. 12 ve spoluvlastnictví žadatelů s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Rada města vyhlašuje záměr na uzavření Souhlasného prohlášení, které bude uzavřeno mezi ZO KOVO ŽĎAS a.s. se sídlem Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 15545938 a městem Žďár nad Sázavou a ve kterém bude prohlášeno, že na základě Protokolu o předání a převzetí majetku dle § 15 zákona č. 290/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  ze dne 20.4.2007 je vlastníkem pozemku p.č. 7866, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2 ZO KOVO ŽĎAS a.s., dle předloženého návrhu. Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1017 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 35 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě u bytového domu čp. 804/15, ul. V Zahrádkách, ZR 3 – za účelem využití na zahrádku (pěstování zeleniny, květin a relaxace) s tím, že zbývající plocha je udržována jako parková úprava – městská zeleň.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

21. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6507 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

22. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6598 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

23. Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Pavlu Moučkovi, ZR 6 a to p. č. 6508 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

24. Rada města schvaluje Plnou moc, udělenou Mgr. Martinu Zobačovi pro soudní řízení ve věci určovací žaloby proti žalovanému České republice – Státní pozemkový úřad, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

25. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Josefem a Věrou Hausvaterovými,  Přibyslav – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p.č. 7020 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování a provozování přípojky plynu a vjezdu na pozemek - práva chůze a jízdy k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby v rámci stavby – novostavby rodinného domu s garáží na pozemku p. č. 7095/1 a 7095/2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Radonín, ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti přípojky plynu a vybudování vjezdu - práva chůze a jízdy k RD se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

26. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Purkyňova 9 se sídlem Purkyňova čp. 472/9, Žďár nad Sázavou 2 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 740/2 v k. ú. Zámek Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu pro stavbu: „Opravy byt. domu Purkyňova 9, Žďár n. Sáz.“– za účelem výměny stávajících balkónů za přistavěné železobetonové lodžie (částečně založené na samostatných základových patkách s pilotami, částečně opřené do původního základu domu), zřízení vstupu na lodžii u bytu v 1. NP včetně vybourání parapetního zdiva a nové balkónové sestavy, nové zateplení fasády v lodžiích a další související práce v rámci stav. úprav BD čp. 472 v ul. Purkyňova 9, ZR 2 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p.č. 736/4 v k. ú. Zámek Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

27. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Haškova 40-58 se sídlem Haškova 2179/46, Žďár nad Sázavou 6 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 6063/3 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem realizace předsazených betonových balkónů, zateplení pláště budovy domu a přeložka kabelů NN v rámci stavby „Oprava a modernizace byt. domu Haškova 40-58 Žďár n. Sáz.“ čp. 2173 - 2182 v ul. Haškova  58 - 40, ZR 6 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 6066, 6067, 6068, 6069, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074 a 6075 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

28. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a firmou Waibel s.r.o. se sídlem Haštalská 1072, 110 00 Praha 1 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p.č. 7618, 7630, 7631 a 7636 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování STL plynovodní přípojky a NTL domovní plynovod u objektu čp. 2298 na pozemku p. č. 7640 v k.ú. Město Žďár v ul. Strojírenská, ZR 1, včetně práva chůze a jízdy k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti vybudování a provozování plynovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

29. Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení (schváleného v RM dne 7. 7. 2014) ve věci uzavření smlouvy č. 1030018542/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 352/23, 354/1 a 430/4 v k. ú. Stržanov - za účelem vybudování a provozování stavby „Stržanov: přípojka NN, Juříček“, spočívající v umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

- Doplnění se schvaluje tak, že se nově předmětné VB služebnosti zřizuje dále i na části pozemku p. č. 430/2 v k. ú. Stržanov ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a VB spočívá v umístění a provozování stavby „Stržanov: přípojka NN, Juříček“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně v lokalitě Stržanov - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

30. Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 14. 11. 2011 ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB č. 2411028/1 uzavřené dne 15. 11. 2011 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6408, 6135, 6165, 6161/1, 6053, 6031 a 6039 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Palachova, úprava DS VN215 T19-T57“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení VN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Částečná revokace se schvaluje tak, žeRM po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 014130007251 o zřízení věcného břemene dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB č. 2411028/1 uzavřené dne 15. 11. 2011 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6039, 6053/2, 6135, 6161/1, 6165 a 6408 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Palachova, úprava DS VN215 T14-T5“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení VN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

31. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1030019807/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 9415 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Grejdy: přípojka NN, Kadlec“, spočívající v umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN v lokalitě chatové oblasti Krejdy ve Žďáře nad Sázavou - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

32. Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi panem Martinem Seidlerem,  ZR 2 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 7354 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a vybudování nového vjezdu pro novostavbu objektu „Vzorkovna se skladem ve Žďáře n. Sáz. – Seidler s.r.o.“ v lokalitě U Malého lesa, ZR 1 na p. č. 7349/1 v k. ú. Město Žďár a zřízení práva přístupu a příjezdu k uvedeným stavbám a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace uvedených staveb přípojek a vjezdu do areálu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Dodatek se schvaluje tak, že věcné břemeno služebnosti - přeložky kanalizace mezi panem Martinem Seidlerem,  ZR 2 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, se zřizuje na části pozemků p. č. 7308 a 7309 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - pro novostavbu objektu „Vzorkovna se skladem ve Žďáře n. Sáz. – Seidler s.r.o.“ v lokalitě U Malého lesa, ZR 1 na p. č. 7349/1 v k. ú. Město Žďár a zřízení práva přístupu a příjezdu k uvedeným stavbám a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace uvedených staveb přípojek ve prospěch oprávněného.

 

33. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 8800074661/1/VB o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupená na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (jako nástupnická organizace společnosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno) – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení na základě smlouvy č. 8800074661/1/BVB ze dne 22. 10. 2013 „STL plynovod a 4 přípojky pro obytný soubor 4 rodinných domů Klafar II - B2, na pozemku p. č. 7973/1 v k.ú. Město Žďár, č. stavby: 8800074661“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to nově dle GP č. 3699-30272/13 ze dne 6. 12. 2013 na částech p. č. 7971/2 a 7971/3 v k. ú. Město Žďár v celkové délce 114,30 m v lokalitě Klafar II, ZR 3 – včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného – v předloženém znění.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 500,-- Kč + DPH 21%, tj. 105,-- Kč, celkem tedy 605,-- Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

34. Rada města schvaluje vyřazení 2 ks kontejnerů na papír z majetku města v celkové hodnotě 35.648,-- Kč z důvodu částečného zničení požárem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

35. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9513/1 – orná půda, části p. č. 9517/5 – trvalý travní porost, části p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře cca 7 000 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 (dle mapového podkladu) – za účelem realizace podnikatelského záměru - rozšíření areálu stávající firmy (přístavba nových výrobních hal) a dále za předpokladu splnění stanovených podmínek realizace podnikatelského záměru s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

36. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9517/5 – trvalý travní porost a části p. č. 9518/5 - orná půda – celkem ve výměře cca 800 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření areálu stávající firmy s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1356/2014/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej bytové jednotky – bytu č. 1727/7,umístěnéhove 4. nadzemním podlaží vlevo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní  v budově 1727, v bytovém domě č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37, Dolní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, na pozemcích parc.č. 3328, parc.č. 3329, parc.č. 3330, parc.č. 3331, parc.č. 3332 a parc.č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 3/250  a spoluvlastnického podílu k pozemkům  parc. č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, parc.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2, parc.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a parc.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 3/250, vše v k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví manželů Luboše a Heleny Kubálkových (SJM), ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 - za kupní cenu ve výši 425.880,-- Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Jany Michalových (SJM), Veselíčko  a to dle vyhotoveného GP č. 207-87/2014 ze dne 2. 5. 2014:

z pův. p. č. 1261/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace oddělen díl „b“ ve výměře 54 m2, z pův. p. č. 1263/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace oddělen díl „a“ ve výměře 192 m2, z pův. p. č. 1581/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace oddělen díl „c“ ve výměře 30 m2 a dále z pův. p. č. 1581/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace oddělen díl „d“ ve výměře 8 m2, všechny sloučeny do nově vzniklé p. č. 1263/3 – ostatní plocha, jiná plochav celkové výměře 284 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u ZR – za účelem rozšíření dvorku u RD Veselíčko čp. 30 a jeho využití k chovu drobných hospodářských zvířat a uskladnění dřeva na otop

- za kupní cenu dle znaleckého posudku za obvyklou cenu nemovitostí stanovenou ve výši 56.800,-- Kč, tj. 200,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 623/1 – travní porost ve výměře 3 414 m2, p. č. 633 – orná půda ve výměře 764 m2 a spoluvlastnický podíl ve výši ½ k pozemku p. č. 623/12 – travní porost ve výměře 2 101 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví p. Oldřicha Straky, 392 01 Soběslav

- za kupní cenu dle znaleckého posudku - zjištěná cena pozemku p. č. 623/1 – trvalý travní porost ve výměře 3 414 m2 činí částku ve výši 250.314,48 Kč, tj. 73,32 Kč/m2 a cena p. č. 633 – orná půda ve výměře 764 m2 částku ve výši 56.016,48 Kč tj. 73,32 Kč/m2 (celkem 306.330,-- Kč) a p. č. 623/12 – trvalý travní porost ve výměře 2 101 m2 činí částku ve výši 154.045,-- Kč, tj. 73,32 Kč/m2 – z toho podíl p. Straky ½ činí částku 77.020,-- Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 623/2 – trvalý travní porost ve výměře 3 644 m2 ve vlastnictví p. Josefa Vykoukala,  ZR 5 a spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 k pozemku p. č. 623/5 – trvalý travní porost v celkové výměře 867 m2 (bývalá přístupová cesta) v podílovém spoluvlastnictví p. J. Vykoukala – vše v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě naproti čerpací stanici PH, ZR 2

- za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. ve výši 73,32 Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav - Město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) a Městysem Krucemburk, náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk, a to pozemků v obci Krucemburk, k. ú. Staré Ransko - dle GP č. 210-1155/2013 ze dne 19. 7. 2013 nově vzniklé p. č. 27/8 - lesní pozemek o výměře 556 m2 a p. č. 27/9 - lesní pozemek o výměře 1 070 m2 (odděleno z původní parcely p. č. 27 – lesní pozemek ve výměře 11 783 m2), p. č. 34/1 – trvalý travní porost ve výměře 891 m2, nově vzniklé p. č. 36/4 - ostatní plocha o výměře 152 m2 (odděleno z původní p. č. 36 – ostatní plocha ve výměře 1 115 m2), p. č. 37 – trvalý travní porost ve výměře 957 m2, p. č. 466 - vodní plocha ve výměře 180 m2 a nově vzniklé p. č. 467/2 vodní plocha o výměře 155 m2 (odděleno z původní p. č. 467 – vodní plocha ve výměře 862 m2) – v celkové výměře 3 961 m2 v podílovém spoluvlastnictví členských obcí LDO Přibyslav za pozemek p. č. 305/3 (PK) ve výměře 5 615 m2 v obci Krucemburk, k. ú. Staré Ransko ve vlastnictví městyse Krucemburk – dle návrhu směnné smlouvy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav - Město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) a MUDr. Radkem Černým,  ZR 3, a to pozemků v obci Světnov, k. ú. Světnov - dle GP č. 616-18/2014 ze dne 11. 4. 2014 nově vzniklé p. č. 1041/54 – lesní pozemek o výměře 4 450 m2 (odděleno z původní p. č. 1041/3 – lesní pozemek ve výměře 60 085 m2) v podílovém spoluvlastnictví členských obcí LDO Přibyslav za pozemky p. č. 448/1 – lesní pozemek o výměře 4 035 m2 a p. č. 448/2 – lesní pozemek o výměře 2 453 m2 v obci Sklené a k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou ve vlastnictví MUDr. Radka Černého, ZR 3 – dle návrhu směnné smlouvy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje převod majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to STL plynovodu a přípojek 4 RD, Žďár n. Sáz. – Uhlířská – Klafar II-B2 pod p. č. 7971/2 a p. č. 7971/3 v k. ú. Město Žďár - za kupní cenu v celkové hodnotě 115.500,-- Kč + DPH 21% ve výši 24.255,-- Kč, celkem tedy 139.755,-- Kč, do majetku společnosti RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem – dle kupní smlouvy č. 941400917/179933, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako prodávajícím a společností RWEGasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17  Ústí nad Labem – jako kupujícím – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1357/2014/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

1. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 10, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 12, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 28, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rada města schvaluje uzavření dodatku smlouvy o nájmu bytu s paní Soňou Říhovskou, předmětem kterého bude uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 26, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5.

1. Rada města neschvaluje žádost paní Jolany Dvořáčkové o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

2. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Petrem Dvořáčkem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rada města neschvaluje prodloužení nájmu bytu č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Rada města neschvaluje žádost paní Kateřiny Galbové o uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Rada města neschvaluje žádost paní Renaty Galbové o uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 15, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Rada města schvaluje podnájem bytu č. 19,  umístěném v obytném domě č.p. 2235, na Palachově ulici č.or. 72 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části  prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 1141 Nádražní ulice č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou část Žďár nad Sázavou 6 o celkové výměře 125,88 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti.  Nájemné je stanoveno v minimální  výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor v objektu základní školy – sklep č.p. 4 ulice Zámek č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 500 Kč/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově bývalé ČP, č.o.165, ulice  Dolní  č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou 1, část Žďár nad Sázavou, dle uvedeného seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Rada města po projednání schvaluje Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu  č.p. 925 Okružní ulice č.or.1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Josefem Mičkou –  Pamex, Strojírenská 2425/46 Žďár nad Sázavou,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Rada města po projednání schvaluje dodatek č.2 ke Smlouvě o výpůjčce objektu, umístěném na ulici Jiřího z Poděbrad 402/15 59101 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou, který je užíván za účelem provozování domova pro matky (otce) s dětmi. Smlouva o výpůjčce je uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Ječmínkem, o.p.s. Předmětem dodatku č.2 je změna doby platnosti smlouvy do 31.12.2024, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu čp. 227 Žižkova  ulice č.or.1  ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 – bufet a jídelna o celkové výměře  175,09 m2 s firmou Losenka s.r.o.,  Havlíčkovo náměstí 152/4 Žďár nad Sázavou, která se jako jediná přihlásila do uvedeného záměru č.356-2014-OP. Smlouva o nájmu bude uzavřena s účinností od 1.9.2014, nájemné ve výši 1 Kč/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Rada města po projednání schvaluje Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností IDA GRUNT s.r.o. IČ:29372151 Nádražní 496/29 Žďár nad Sázavou,  dle předloženého návrhu včetně zajištění ručitelským závazkem jednatelů nebo společníků.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Rada města po projednání schvaluje výpověď nájmu nebytového prostoru v objektu čp.1141,č.or.44 ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, který užívá  pan Jerzy Zygmunt,  z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o nájmu nebytového prostoru uzavřené 15.7.2013.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Rada města po projednání schvaluje výpověď  nájmu nebytových prostor v objektu  čp.1785, č.or.49 na nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou, které užívá pan Ladislav Dvořák, z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývající ze Smlouvy o nájmu nebytového prostoru uzavřené dne 20.6.2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Rada města po projednání rozhodla, že v současné době nebude vyhlášen záměr na pronájem objektu  č.p. 925 Okružní ulice č.or.1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Rada města po projednání schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou – kancelář č.403 o celkové výměře 13,70m2 v 4.NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Mgr. Hanou Nečasovou, ul.Drdlova 568/7 Žďár nad Sázavou, IČ : 87904951.Výše nájemného 1.000Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Rada města po projednání vyhovuje žádosti pana Pavla Špinara a promíjí mu zbývající část dlužného nezaplaceného úroku z prodlení, který činil ke dni 18.8.2014 částku 16.959,-Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 9, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 15 umístěného v bytovém domě č.p.1825 na ulici Brodská č.or.11, Žďár  nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Josefem Fedaskem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce  budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

24. Rada města města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 25, umístěného v bytovém domě č.p.1936 na ulici Brodská č.or.35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Ivanem Sartinou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce  budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

25. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16 umístěného v bytovém domě č.p.1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Lumírem Svobodou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce  budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1358/2014/OP

Návrh na konání místního referenda

Rada města předkládá  zastupitelstvu města návrh o vyhlášení místního referenda se zněním otázky „Souhlasíte s tím, aby město Žďár nad Sázavou zakázalo provozování loterií a sázkových her uvedených v § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3, zákona o loteriích a jiných podobných hrách, tj. například výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů, na celém svém území?“ S možností odpovědi ANO/NE.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1359/2014/OP

Doplnění usnesení RM – zveřejňování smluv města Žďár n.S.

Rada města po projednání doplňuje svoje usnesení ze dne 28.4.2014 v části: „Rada města Žďár nad Sázavou  ukládá tajemníkovi Městského úřadu Žďár nad Sázavou zajistit zveřejňování všech nově uzavíraných smluv od 1.5.2014, v nichž je jednou ze stran Město Žďár nad Sázavou, a to prostřednictvím portálu veřejné správy (portal.gov.cz) nejpozději od 1. července 2014. Zveřejňování smluv musí být zajištěno tak, aby byly zákonným způsobem ochráněny osobní údaje fyzických osob“  následovně:

Z povinnosti zveřejňování smluv jsou vyňaty tyto smlouvy:

- smlouva o nájmu bytu

- smlouva o nájmu pozemku, kde je nájemcem fyzická osoba a účelem nájmu umístění garáží a užívání zahrádek u bytových domů

- výpůjčka pozemků – za účelem údržby pozemků u rodinného domu nebo bytového domu

- smluvní ujednání o svěření psa do dočasné péče

- smlouva o výpůjčce nádoby na bioodpad

Výše uvedené vzorové smlouvy budou zveřejněny na webu města.

- smlouvy o zřízení účtů u jednotlivých bank

- smlouvy týkající se voleb

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1365/2014/ŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města společnosti Jitka Průžová, Polnička 63, Žďár nad Sázavou v knize „Město Žďár na starých pohlednicích“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1368/2014/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci ve výši 10. 000 Kč na organizační zajištění rockového festivalu žáků a absolventů ZUŠ F. Drdly ve Žďáře nad Sázavou ve dnech 26.-27.9.2014 dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města firmě Úsvit, obecně prospěšné společnosti, Žďár nad Sázavou, Jihlavská 2283/28 ve výši 7.000 Kč na organizační zajištění vzdělávacího výletu pro děti do ZOO ve Dvoře Králové dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města panu Jakubovi Pustinovi ve výši 5.000,-Kč na reprezentaci města na přehlídce talentů světové operní scény v Číně dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

21. Usn. 1367/2014/ŠKS

Reklamní polep vozové jednotky STADLER

Rada města schvaluje předloženou podobu grafického návrhu reklamního polepu vozové jednotky STADLER pro město Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

22. Usn. 1368/2014/OS

Preventivní programy v základních školách

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o preventivních programech v základních školách ve Žďáře nad Sázavou.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční prostředky ve výši 90 000 Kč na zajištění preventivních programů v základních školách ve Žďáře nad Sázavou z položky Odborná poradenská pracoviště v ZŠ kapitoly Vzdělávání a školské služby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 1378/2014/OPK

Smlouva o dílo – tisk Žďárský zpravodaj

Návrh průběhu tiskových konferencí

Rada města po projednání schvaluje předloženou smlouvu o dílo, týkající se tisku měsíčníku Žďárský zpravodaj. Objednatel město Žďár nad Sázavou, zhotovovitel Tisk centrum s.r.o. Brno.

Rada města schvaluje předložený návrh průběhu tiskových konferencí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 1375/2014/Star.

Dopis Mgr. Laušmanové M.

Rada města po projednání bere na vědomí stanoviska odborů MěÚ.

Rada města pověřuje příslušné odbory, v součinnosti s Městskou policií, aby i nadále kontrolovaly dodržování veřejného pořádku a zákonů v dané lokalitě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 1376/2014/MP

Schválení smlouvy o dílo – rozšíření MKDS

Rada města schvaluje smlouva o dílo, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako objednatelem a Ing. Miloslavem Cupalem jako zhotovitelem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 1377/2014/MP

Použití finančních prostředků

Rada města po projednání schvaluje dispoziční právo Mgr. Martinu Kuncovi k finančním prostředkům v celkové výši 40 tis.Kč (položka rozpočtu Příspěvek pro PČR) na nákup fotopastí pro potřeby Policie ČR, ÚO Źďár nad Sázavou. Uvedené zařízení bude poté smluvně zapůjčeno Policii ČR, ÚO Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn. 1379/2014/taj.

Směrnice upravující používání mobilních služebních telefonů uvolněnými zastupiteli a zaměstnanci města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje Směrnici upravující používání mobilních služebních telefonů uvolněnými zastupiteli a zaměstnanci města Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

28. Různé

Ústní zpráva/RM

Schválení řešení studny

Rada města z doporučených variant Regionálním muzeem schvaluje řešení studny podle návrhu Jana Schwarze.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

Ústní zpráva/RM

Pověření k podání žádosti o svolání valné hromady SATT, a.s.

Rada města pověřuje starostku města k podání žádosti představenstvu SATT, a.s. o svolání valné hromady ve zkráceném termínu dle čl. 12, odst. 4 Stanov SATT, a.s.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI

Usn. 1374/2014/ORUP

Využití hotelového domu Morava – Informace o postupu

Rada města byla seznámena se záznamem z jednání o možném využití Hotelového domu Morava a postupem přípravy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Usn. 1380/2014/OS

Zápisy z komise ROD a zdravotní komise

Rada města byla seznámena se zápisem z 24. jednání komise péče o rodinu a dítě ze dne 26.11.2013, se zápisem z 25. jednání komise péče o rodinu a dítě ze dne 28.1.2014, se zápisem z 26. jednání komise péče o rodinu a dítě ze dne 25.3.2014, se zápisem z 27. jednání komise péče o rodinu a dítě ze dne 27.5.2014 a se zápisem z 8. jednání zdravotní komise ze dne 26.6.2014.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

JUDr. Miloš Jirman, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města