Zápis z 95. schůze rady města konané dne 1.9.2014

zveřejněno: 1. 9. 2014

Počet přítomných členů: 8

 

Omluveni:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 95. schůze rady města:

 1. Informace – psí útulek
 2. Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy – 2.ZŠ
 3. Hospodaření PO k 30.6.2014 – 2. ZŠ
 4. Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství – 4.ZŠ
 5. Hospodaření PO k 30.6.2014 – 4.ZŠ
 6. Hospodaření PO k 30.6.2014 – ZŠ Pal.
 7. Hospodaření PO k 30.6.2014 – PO MŠ
 8. Hospodaření PO k 30.6.2014 - Kultura
 9. Souhlas zřizovatele k uzavření smlouvy o partnerství – 3.ZŠ
 10. Hospodaření PO k 30.6.2014 – 3.ZŠ
 11. Hospodaření PO k 30.6.2014 – p.o. SSm
 12. Hospodaření PO k 30.6.2014 – p.o. Sportis
 13. Žádost o finanční příspěvek
 14. Hospodaření PO k 30.6.2014 – p.o. KMJS
 15. Hospodaření PO k 30.6.2014 – p.o. Active-SVČ
 16. Hospodaření PO k 30.6.2014 – ZUŠ
 17. Informace – kino Vysočina
 18. Stanovení ceny propagačního materiálu
 19. Vánoční výzdoba – 3. etapa
 20. Problematika školství ve ZR
 21. Rozpočtová opatření č. 6
 22. Darovací smlouva -  jízdní kola na Dětské dopravní hřiště
 23. Dodatek ke smlouvě o příspěvku
 24. Majetkoprávní úkony
 25. Byty a prostory sloužící podnikání
 26. Návrh na vyřazení nefunkčního majetku a návrh na odpis nedobytných pohledávek
 27. Petice pro zachování VHP a JTHZ
 28. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1392/2014/MP

Informace – psí útulek

Rada města po projednání bere na vědomí informace o psím útulku na vědomí a ukládá vedoucímu MP postupovat dle navrhovaného řešení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.1382/2014/2.ZŠ

Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi Společností pro kvalitu školy, o.s. a Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn.1345/2014/2.ZŠ

Hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 k 30.6.2014

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 k 30.6.2014.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.1384/2014/4.ZŠ

Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi Společností pro kvalitu školy, o.s. a Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn.1343/2014/4.ZŠ

Zpráva o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 k 30.6.2014

Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 k 30.6.2014.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn.1349/2014/ZŠ Pal.

Zpráva o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace k 30.6.2014

Rada města bere na vědomí Zprávu o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace k 30.6.2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn.1360/2014/POMŠ

Hospodaření příspěvkové organizace PO MŠ k 30.6.2014

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření příspěvkové organizace PO MŠ k 30.6.2014.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn.1350/2014/Kultura

Hospodaření PO Kultura Žďár ke 30.6.2014

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO Kultura Žďár ke 30.6.2014.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.1383/2014/3.ZŠ

Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství – ZŠ Komenského 6

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi COMFOR STORES a.s. a Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

                            

10. Usn.1348/2014/3.ZŠ

Hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 k 30.6.2014

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 k 30.6.2014.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

                                                                           

11. Usn.1347/2014/p.o.SSm

Hospodaření p.o.SSm k 30.6.2014

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou k 30.6.2014.

Rada města pověřuje 2. místostarostu města Bc. Ladislava Bártu zahájit jednání se zástupci Kraje Vysočina o dofinancování účelových dotací na provoz jednotlivých služeb p.o.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn.1351/2014/SPORTIS

Zpráva o hospodaření PO SPORTIS k 30.6.2014

Rada města po projednání schvaluje zprávu o hospodaření PO SPORTIS k 30.6.2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn.1381/2014/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek z rezervy Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavou ve výši 35 000 Kč na realizaci oprav volejbalových kurtů na Rybníčku a  jejich součástí dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města občanskému sdružení Putování za Santinim, nám. Republiky 266/22, Žďár nad Sázavou, ve výši 15.000 Kč na výrobu 12 kusů roll-up systémů u příležitosti oslav 20.výročí zapsání poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře na seznam památek UNESCO dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku s možností bezúplatného zapůjčení městem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn.1344/2014/KMJS

Hospodaření PO KMJS ke 30.6.2014

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO KMJS ke 30.6.2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn.1352/2014/Active SVČ

Hospodaření PO Active-SVČ k 30.6.2014

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO Active-SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou k 30.6.2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn.1353/2014/ZUŠ

Zpráva o hospodaření PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace k 30.6.2014

Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace k 30.6.2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn.1386/2014/ŠKS

Informace Kino Vysočina

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o provozu kina Vysočina v období od 1.9. do 31.12.2014 a plánovaném postupu předložení zpracované koncepce realizace opravy kina Vysočina do RM 15.9.2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn.1396/2014/ŠKS

Stanovení ceny propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačního materiálu města víno k oslavám 20.výročí zapsání poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře na seznam památek UNESCO dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn.1387/2014/star.

Vánoční výzdoba náměstí – III.etapa

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit finanční krytí na III. etapu  vánoční výzdoby náměstí do výše 130 000,-Kč včetně DPH formou rozpočtového opatření.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

20. Usn.1388/2014/ŠKS/OF

Problematika školství ve Žďáře nad Sázavou

Rada města byla seznámena se stávajícím stavem v oblasti školství na mateřských a základních školách ve Žďáře nad Sázavou a v dané problematice doporučuje zahájení diskuse se zástupci obcí  v ORP Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn.1393/2014/OF

Rozpočtové opatření č. 6/2014

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn.1385/2014/ORUP

Darovací smlouva – jízdní kola na dětské dopravní hřiště

Rada města po projednání schvaluje darovací smlouvu ve věci přijetí věcného daru, jízdních kol, pro zajištění výuky na dětském dopravním hřišti.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn.1394/2014/OS

Dodatek ke smlouvě o příspěvku

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku mezi městem Žďár nad Sázavou a Oblastní charitou Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn.1389/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6923/1 – orná půda ve výměře cca 26 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě u „Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem výstavby nové trafostanice ZNN 700110 v rámci realizace stavby č. 1040002444 „Žďár n. Sáz., Žďas kab. vývody VN do DS E.ON“ – investor stavby E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod - dar pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zastoupená Správou Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava  a top. č. 2201/3 – ost. plocha, silnice ve výměře 5 m2, p. č. 2201/4 – ost. plocha, silnice ve výměře 5 m2, p. č. 2201/5 – ost. plocha, silnice ve výměře 43 m2, p. č. 2201/6 – ost.plocha, silnice ve výměře 8 m2, p. č. 2201/16 – ost. plocha, silnice ve výměře 11 m2,p. č. 2201/18 – ost. plocha, silnice ve výměře 18 m2 ap.č. 2201/30 – ost. plocha, silnice ve výměře 62 m2 - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po výstavbě Místní komunikace sídliště Klafar – ul. Dolní, ZR a vydání Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár n. Sáz.“ č.j. SÚ/764/14Ka-6-Souh. ze dne 30. 6. 2014, po vydání souhlasu dotčených vlastníků s rozdělením dotčených pozemků a po následném zápisu změn do katastru nemovitostí dle Kolaudačního souhlasu a GP č. 3532-1465/2013 ze dne 9. 1. 2014.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod - dar pozemků a to:
p. č. 2201/21 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 3 m2, p. č. 2201/31 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 7 m2 a p. č. 3289/3 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 196 m2 (pozemky města se nachází mezi pozemky ve vlastnictví ČR ve správě ŘSD a pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina, p. č. 3289/3 – část komunikace a část – záliv pro autobusovou zastávku) - z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, za pozemek p. č. 2316/3 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 276 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po výstavbě Místní komunikace sídliště Klafar – ul. Dolní, ZR a vydání Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár n. Sáz.“ č.j. SÚ/764/14Ka-6-Souh. ze dne 30. 6. 2014, po vydání souhlasu dotčených vlastníků s rozdělením dotčených pozemků a po následném zápisu změn do katastru nemovitostí dle Kolaudačního souhlasu a GP č. 3532-1465/2013 ze dne 9. 1. 2014.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

           

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 1495/8, ZR 1 a to p. č. 2158/2 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 114 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po výstavbě Místní komunikace sídliště Klafar – ul. Dolní, ZR a vydání Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár n. Sáz.“ č.j. SÚ/764/14Ka-6-Souh. ze dne 30. 6. 2014, po vydání souhlasu dotčených vlastníků s rozdělením dotčených pozemků a po následném zápisu změn do katastru nemovitostí dle Kolaudačního souhlasu a GP č. 3532-1465/2013 ze dne 9.1.2014.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb „Žďár n. Sáz., veřejné osvětlení ul. Sychrova, k. ú. Zámek Žďár“, uzavřené mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 – jako vlastníkem stávajícího vodovodu PVC 225, Městem Žďár nad Sázavou – jako investorem stavby a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 63801 Brno – jako provozovatelem a správcem majetku SVK Žďársko, zastoupená VAS, a.s. divize Žďár n. Sáz., Studentská 1133, ZR 4, v souvislosti s vybudováním a provozováním předmětné stavby kabelového vedení veřejného osvětlení v k. ú. Zámek Žďár, v ul. Sychrova, ZR 2, z důvodu již existujícího vodovodu v zájmovém území a nemožností dodržet zákonem stanovené ochranné pásmo staveb vodních děl, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti rekonstrukce horkovodní přípojky mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p.č. 1429/1, 1430/1 a 2035/3 v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce horkovodní přípojky v rámci akce „Žďár n. Sáz., ul. Okružní – horní, č.p. 925, bývalá MŠ - horkovodní přípojka“ v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti rekonstrukce horkovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 16010-027367 o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, zastoupená na základě plné moci společností InfoTel, spol. s r.o., se sídlem Novolíšeňská 18, 628 00 Brno – jako oprávněným – na částech p. č. 261, 273/1, 290 a 556 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nádražní, ZR 1 - za účelem vybudování stavby pod označením „SPP 16010-027367 Žďár n. Sáz., Nádražní, ÚPS, obnova“, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 16010-027367 o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, zastoupená na základě plné moci společností InfoTel, spol. s r.o., se sídlem Novolíšeňská 18, 628 00 Brno – jako oprávněným – na části p. č. 301 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nádražní, ZR 1 - za účelem vybudování stavby pod označením „SPP 16010-027367 Žďár n. Sáz., Nádražní, ÚPS, obnova“, spočívající v umístění komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – koncový bod (vnitřní komunikační zařízení) na budově čp. 643 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou na p. č. 301 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, jehož součástí je budova čp. 643 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nádražní 4, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 200,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku k uzavřené smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.7.2013 (usnesení RM ze dne 8.7.2013) – služebnosti na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Kopečná 10 a 12 se sídlem Kopečná 1840, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 1066/3 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem náhrady balkonů lodžiemi v rámci stav. úprav BD čp. 1840 a 1839, ZR 3 v ul. Kopečná 10 a 12 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1065 a 1064 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Dodatek se schvaluje tak, že věcné břemeno služebnosti mezi Společenstvím vlastníků domu Kopečná 10 a 12 se sídlem Kopečná 1840, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, se doplňuje o zřízení VB služebnosti přeložky elektrické přípojky na části pozemku p. č. 1066/3 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v souvislosti s výměnou balkonů za lodžie v rámci stav. úprav BD čp. 1840 a 1839, ZR 3 v ul. Kopečná 10 a 12 u byt. domu na p. č. 1065 a 1064 v k. ú. Město Žďár a zřízení práva přístupu a příjezdu k uvedeným stavbám a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace uvedených staveb přípojek ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

25. Usn.1390/2014/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

1. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 13, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 13, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Tomášem Balcarem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 23, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. panem Michalem Szabóovým a paní Žanetou Szabóovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemců budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemců plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Josefem Šimkem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o  nájmu bytu č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 2228 na ulici Brněnská č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Rudolfem Dlabajou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn.1391/2014/OP

Vyřazení majetku a odpis nedobytných pohledávek

Rada města po projednání schvaluje:
- vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku v celkové výši 79 462,62 Kč dle předloženého návrhu
- vyřazení rozpracovaných investičních akcí z nedokončeného dlouhodobého majetku (účet 042) v celkové výši 33 323,40 Kč dle předloženého návrhu
- odpis nedobytných pohledávek v celkové částce 95 200 Kč , z toho:
     - nedobytné pohledávky ve výši 92 200 Kč převést na podrozvahové účty
     - nedobytné pohledávky ve výši   3 000 Kč zcela vyřadit z účetní evidence
- převod, prodej a likvidaci nalezených věcí dle předloženého návrhu
- ZM předložit návrh na odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 104 000 Kč

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:
- schválit odpis nedobytných pohledávek v celkové částce  104 000 Kč, z toho:
      - nedobytné pohledávky ve výši 52 000 Kč převést na podrozvahové účty
      - nedobytné pohledávky ve výši 52 000 Kč zcela vyřadit z účetní evidence

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn.139/2014/OP

Petice za zachování provozních  míst ve Žďáře nad Sázavou

Rada města se seznámila s Peticí za  zachování provozních míst ve Žďáře nad Sázavou a schvaluje návrh odpovědi v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

28. Různé

Ústní zpráva/RM

Smlouva o výpůjčce

Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č.214/1 a části pozemku p.č.261 v k.ú. Město Źďár s VHS Bohemia a.s. na dobu nejdéle 30 dnů dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města