Zápis z 96. schůze rady města konané dne 15.9.2014

zveřejněno: 15. 9. 2014

Počet přítomných členů: 8

 

Omluveni:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 96. schůze rady města:

 1. Materiál dle „Pravidel“ – PO Poliklinika
 2. Materiál dle „Pravidel“ –  PO  ZŠ Komenského 2
 3. Přijetí daru
 4. Materiál dle „Pravidel“ –  PO ZŠ Komenského 6
 5. Materiál dle „Pravidel“  -  PO ZŠ Švermova 4
 6. Materiál dle „Pravidel“ –  PO  ZŠ Palachova 35
 7. Materiál dle „Pravidel“ -   PO ZUŠ
 8. Materiál dle „Pravidel“ -   PO KMJS
 9. Materiál dle „Pravidel“ -   PO Active-SVČ
 10. Pověření výkonem funkce opatrovníka
 11. Majetkoprávní úkony
 12. Majetkoprávní úkony ZM
 13. Byty a prostory sloužící k podnikání
 14. Materiál dle „Pravidel“ – PO Sportis
 15. Materiál dle „Pravidel“ – PO MŠ
 16. Převod finančních prostředků do investičního fondu
 17. Materiál dle „Pravidel“ – PO Ssm
 18. Materiál dle „Pravidel“ – PO Kultura
 19. Problematika kina Vysočina
 20. Změna rozpočtu PO Kultura na rok 2014 - provoz kina Vysočina
 21. Informace – školství
 22. Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky – změnový list
 23. Žádost ZO ČSZ ZR 3 o změnu plánu výstavbě komunikace
 24. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1418/2014/Pol.

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání odkládá Materiál dle „Pravidel“ pro rok 2015 pro PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k dopracování do příští rady města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

2. Usn. 1403/2014/2.ZŠ

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2015 pro PO ZŠ Komenského 2:

· Limit reprefondu ve výši 10 000,-Kč

· Odpisový plán

· Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 240 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského 2 do rozpočtu města na rok 2015:

· Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5 229 tis. Kč

· Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 1 650 tis.Kč a pro halu 7 600 tis.Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1404/2014/2.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1405/2014/3.ZŠ

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2015 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6:

· Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 370 tis. Kč

· Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 600 tis. Kč

· Limit reprefondu ve výši 15 000,-Kč

· Odpisový plán

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6, do rozpočtu města na rok 2015:

· Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6 146 tis. Kč

· Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 100 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1420/2014/4.ZŠ

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2015 pro PO ZŠ Švermova 4:

· Limit reprefondu ve výši 15.000,-Kč

· Odpisový plán

· Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 1.107 tis. Kč

· Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 465 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Švermova 4 do rozpočtu města na rok 2015:

· Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.895 tis. Kč

· Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 7.030 tis. Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1407/2014/ZŠ Pal.

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2015 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace:

· Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 0 Kč

· Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 220 tis. Kč.

· Odpisový plán

· Limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace do rozpočtu města na rok 2015:

· Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 540 tis. Kč

· Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7 123 tis. Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1406/2014/ZUŠ

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2015 pro PO ZUŠ:

· Limit reprefondu ve výši 10 000,-Kč

· Odpisový plán

· Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 195 000,-Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZUŠ do rozpočtu města na rok 2015:

· Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 300 tis. Kč

· Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 590.000,-Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1397/2014/KMJS

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2015 pro PO KMJS:

· Limit reprefondu ve výši 15 tis. Kč

· Odpisový plán

· Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 65 tis. Kč

· Investice z vlastních zdrojů v roce 2015 neplánovány

· Objem mzdových prostředků ve výši 4 660 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO KMJS do rozpočtu města na rok 2015:

· Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6 990 tis. Kč

· Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 840 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1419/2014/Active-SVČ:

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2015 pro PO Active- středisko volného času:

· Limit reprefondu ve výši 20.000,-Kč

· Odpisový plán

· Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 68 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Active – středisko volného času do rozpočtu města na rok 2015:

· Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.031 tis. Kč

· Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 3.000 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1416/2014/OS

Pověření výkonem funkce opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka pana Filipa Macka pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Blanku Říčanovou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1400/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí – dar objektu bývalé výměníkové stanice čp. 1713 v ul. Studentská 38, ZR 4 ve vlastnictví SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, umístěného na pozemku p. č. 3308 – zastavěná plocha ve výměře 308 m2 v k.ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání hlasovala o schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vybudování vodovodní a kanalizační přípojky mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. Marcelem Londovským, Újezd, 796 01 Prostějov a manžely Jiřím a Simonou Zimmermannovými, 592 14 Nové Veselí – jako oprávněnými - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 3974 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování přípojek inž. sítí – vodovodní a kanalizační přípojky v souvislosti se zamýšlenou výstavbou „Stylové pivnice ve Žďáře n. Sáz.“ na p. č. 3972/1 v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 - včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vodovodní a kanalizační přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 0, proti 4, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

c) Rada města po projednání hlasovala o schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vybudování vodovodní a kanalizační přípojky mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Výstavba Klafar, s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, ZR 1 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 3974 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování přípojek inž. sítí – vodovodní a kanalizační přípojky v souvislosti se zamýšlenou výstavbou „Administrativní budovy ve Žďáře n. Sáz. ul. Novoměstská“ na p. č. 3972/3 v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 - včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vodovodní a kanalizační přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 0, proti 5, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti úpravy vjezdu k rodinnému domu  mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Jaroslavem Chalupou,  ZR 4 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 268 a části p.č. 75/28 v k.ú. Zámek Žďár - za účelem úpravy vjezdu k rodinnému domu č.p. 47 ul. Santiniho, ZR 2 v souvislosti se současnou rekonstrukcí chodníku před rod.domy v ul. Santiniho a budoucí rekonstrukcí rod.domu ve Žďáře n. Sáz., ul. Santiniho  na p. č. 282, ZR 2 - včetně přístupu a příjezdu za účelem užívání, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vjezdu k rodinnému domu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání schvaluje rozšíření prodeje sortimentu na stánku se zmrzlinou a to o prodej pečiva a uzenářských specialit, dále o prodej párků v rohlíku v rámci schváleného pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou panu Aleši Němcovi,  ZR 3 a to části p. č. 3366 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 10 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě u Polikliniky ul. Studentská, ZR 4.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města ruší záměr na prodej bytové jednotky – bytu č. 1727/7, umístěnémve 4. nadzemním podlaží vlevo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní  v budově 1727, v bytovém domě č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37, Dolní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1,  na pozemcích par. č. 3328, parc.č. 3329, parc.č. 3330, parc.č. 3331, parc.č. 3332 a parc.č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 3/250  a spoluvlastnického podílu k pozemkům  par. č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, par.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par. č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 , par.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a par.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 3/250, vše v k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o užívání movitých věcí ze dne 15.11.2010, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a JUDr. Milošem Jirmanem v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

h) Rada města po projednání schvaluje doplnění vyhlášení záměru na směnu pozemků a to p. č. 2595 – zahrada ve výměře 5 m2 a části p.č. 2469/1 – ost.pl., ost.kom. ve výměře 1m2, nově dle GP č. 3800-180/2014 označen jako p.č. 2595 – ve výměře 6 m2 -  zahrada ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 2596 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 24 m2, nově dle výše uvedeného GP označen jako p.č. 2596/2 ve vlastnictví manželů Ivana Mihaylova Rangelova a Svetlany Rangelove (SJM), ZR 5 v k.ú. Město Žďár u RD čp. 1043 na p. č. 2593 v sídlišti Vysočany ul. Na Prutech, ZR 5 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1411/2014/OP

Majetkoprávní úkony pro ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Vamafil, s. r. o. se sídlem Jamská 2360/49, ZR 1 a to části p. č. 9513/1 – orná půda, části p. č. 9517/5 – trvalý travní porost, části p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře cca 7 000 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 (dle mapového podkladu) – za účelem realizace podnikatelského záměru - rozšíření areálu stávající firmy (přístavba nových výrobních hal) a dále za předpokladu splnění stanovených podmínek realizace podnikatelského záměru s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu určenou znaleckým posudkem.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Vodaservis, s. r. o. se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1 a to části p. č. 9517/5 – trvalý travní porost a části p. č. 9518/5 - orná půda – celkem ve výměře cca 800 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření areálu stávající firmy s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu určenou znaleckým posudkem.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření souhlasného prohlášení č.j. UZSVM/BZR/2222/2014-BZRM ve věci zápisu pozemkůp. č. 266/1 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře 9 487 mpod tělesem silnice III. třídy č. III/35016 ve vlastnictví Kraje Vysočina (část silnice ze Žďáru nad Sázavou směrem do obce Polnička) a pozemku p. č. 323 – ost. plocha, silnice ve výměře 5 031 m2 pod tělesem silnice II. třídy č. 350 ve vlastnictví Kraje Vysočina (část silnice ze Žďáru nad Sázavou směrem do obce Světnov) - vše v k. ú. Stržanov z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s probíhajícím šetřením ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Žďár n. Sáz. – chybný zápis v KN na LV č. 10001 – ČR – MěNV Žďár n. Sáz. při přepisu z Pozemkové knihy – seznam II veřejný statek – silnice – správný zápis měl být na LV č. 2 – ČR – ONV Žďár n. Sáz. (v souvislosti s naříz. č. 2/1950 Sb.), v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření souhlasného prohlášení č.j. ÚZSVM/BZR/3276/2014-BZRM ve věci zápisu pozemkůp. č. 647/3 – ost. plocha, silnice ve výměře 531 m2 (zčásti pod tělesem silnice III. třídy č. III/35016 a zčásti tvoří pomocný silniční pozemek této komunikace), dále pozemku p. č. 647/8 – ost. plocha, silnice ve výměře 51 m2 a pozemku p. č. 647/9 – ost. plocha, silnice ve výměře 47 m2 (pomocné silniční pozemky silniční komunikace III. třídy č. III/35016 – těleso silnice ve vlastnictví Kraje Vysočina) - část silnice ze Žďáru nad Sázavou směrem do obce Polnička - vše v k. ú. Zámek Žďár, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s probíhajícím šetřením ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Žďár n. Sáz. – chybný zápis v KN na LV č. 10001 – ČR – MěNV Žďár n. Sáz. při přepisu z Pozemkové knihy – správný zápis měl být na LV č. 2 – ČR – ONV Žďár n. Sáz., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod - dar pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava a to p. č. 266/10 – ost. plocha, ost.komunikace ve výměře 542 m2 v k.ú. Stržanov  a dále p. č. 647/5 – ost. plocha, silnice ve výměře 391 m2 a p. č. 647/7 – ost. plocha, silnice ve výměře 206 m2 v k. ú. Zámek Žďár (pod částí silnice III. tř. ze ZR do Polničky – těleso silnice ve vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí - dar pozemků p. č. 6158 – ost. plocha, zeleň o výměře 349 m2 a p. č. 6163/2 – ost. plocha, zeleň o výměře 51 m2 vzniklý z dílu „i“ o výměře 12 m2 a dílu „h“ o výměře 39 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a bezúplatný převod - dar pozemku p. č. 6157/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 331 m2 vzniklý z dílů „d“ + „e“ o výměře 43 m2 a dílu „c“ o výměře 288 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava - dle GP č. 3594-145/2013 ze dne 22. 7. 2013 - převod pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům u Střední zdravotnické školy a VOŠ zdravotnické ve Žďáře nad Sázavou v lokalitě ul. Dvořákova, ZR 1.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení převod pozemku p. č. 2043/4 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 383 m2 v k.ú. Město Žďár, jehož součástí je vedlejší stavba občanského vybavení bez čp., z majetku Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3 ve Žďáře nad Sázavou 3 - po realizaci předmětné stavby v souladu se Smlouvou o budoucí darovací smlouvě, o spolupráci při realizaci potřeb školy, o budoucí smlouvě o nájmu nemovitosti a o budoucí kupní smlouvě, uzavřenou dne 22. 9. 2008 mezi Městem Žďár nad Sázavou a SŠG A. Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, Žďár nad Sázavou 3 s tím, že kupní cena činí 1,-- Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9023 – orná půda ve výměře 3 356 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Jamská, ZR 1 z vlastnictví PhDr. Ladislava Hladkého, , 635 00 Brno – Bystrc – za účelem přípravy nové výrobní zóny mezi ul. Jamská – Novoměstská, ZR 1.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) 1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to dle GP č. 3766-100/2014 ze dne 21. 5. 2014 – části pův. p. č. 8066/1 – orná půda – nově p. č. 8066/4 – orná půda ve výměře 47 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část pův. p. č. 8066/2 – orná půda – nově p. č. 8066/5 – orná půda ve výměře 47 m2 ve spoluvlastnictví Michala Bačovského (podíl ½) a Martiny Bačovské (podíl ½),  ZR 2 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem zarovnání pozemků pro budoucí výstavbu komunikace v lokalitě obytného souboru Klafar III ve Žďáře nad Sázavou.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se tyto směňované pozemky v k. ú. Město Žďár - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou i M. Bačovského a M. Bačovské, oceňují částkou ve výši 250,-- Kč/m2.

2. Rada města schvaluje úhradu nákladů spojených se směnou shora uvedených pozemků městem.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to p. č. 5538 – ost. plocha, silnice ve výměře 218 m2 a dále části p. č. 6844/1 – orná půda ve výměře 279 m2 ve vlastnictví p. Josefa Uchytila, 594 44 Radostín nad Oslavou  za pozemky p. č. 6841/1 – orná půda ve výměře 620 m2, části p. č. 6844/4 – orná půda ve výměře 366 m2, části p. č. 6845 – trvalý travní porost ve výměře 174 m2 a části p. č. 6846 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 471 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s již dříve provedenou výstavbou a kolaudací „Místní komunikace z průmyslové oblasti Jamská na ul. Brněnskou, ZR 1“ s doplatkem rozdílu hodnoty pozemků ve prospěch města s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Doplatek p. Uchytila městu činí částku ve výši 36.287,76 Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Souhlasného prohlášení, které bude uzavřeno mezi ZO KOVO ŽĎAS a.s. se sídlem Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 15545938 a městem Žďár nad Sázavou a ve kterém bude prohlášeno, že na základě Protokolu o předání a převzetí majetku dle § 15 zákona č. 290/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  ze dne 20.4.2007 je vlastníkem pozemku p.č. 7866, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2 ZO KOVO ŽĎAS a.s., dle předloženého návrhu. Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání doporučuje ZM zrušit usnesení ZM ze dne 25. 8. 2011 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Ondřeje Zemana,  ZR 2 a paní Lucie Hříbkové, Sázava,  592 11 Velká Losenice a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 25 m2 - za účelem zřízení nekrytého parkovacího stání a cca 35 m2 - za účelem přístavby balkonu ke stávajícímu objektu - vše v k. ú. Město Žďár – dle mapového podkladu v souvislosti s přestavbou stávajícího objektu býv. kotelny čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7 na p. č. 4320 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1401/2014/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 16, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

c) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o  nájmu bytu č. 16, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna doby určité na dobu neurčitou.

d) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o  nájmu bytu č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č. or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna doby určité na dobu neurčitou.

e) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o  nájmu bytu č. 28, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č. or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna doby určité na dobu neurčitou.

f) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o  nájmu bytu č. 17, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č. or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna doby určité na dobu neurčitou.

g) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o  nájmu bytu č. 24, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č. or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1412/2014/Sportis

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2015 pro PO Sportis:

· Limit reprefondu ve výši 20.000,-Kč

· Odpisový plán

· Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 2.031 tis. Kč

· Objem mzdových prostředků ve výši 16.710 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Sportis do rozpočtu města na rok 2015:

· Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 18.391 tis. Kč

· Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 930 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

15. Usn. 1409/2014/POMŠ

Materiál dle „Pravidel“

Rada města schvaluje pro rok 2015 pro PO Mateřská škola:

· Limit reprefondu ve výši 3 000,-Kč

· Odpisový plán

· Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 500 tis. Kč

· Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 120 tis. Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Mateřská škola do rozpočtu města na rok 2015:

· Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.000 tis. Kč

· Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 8.395 tis. Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1410/2014/POMŠ

PO MŠ – převod finančních prostředků do investičního fondu

Rada města po projednání schvaluje PO MŠ převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 100 000,-Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1408/2014/p.o. SSm

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2015 pro p.o. SSm:

· Plán investic PO z vlastních zdrojů ve výši 380 tis. Kč

· Návrh rozpočtu PO včetně oprav provedených z vlastních zdrojů ve výši 290 tis. Kč.

· Limit mzdových prostředků ve výši 23 400 tis. Kč

· Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč

· Odpisový plán

Rada  města po projednání bere na vědomí požadavek p.o. SSm do rozpočtu města na rok 2015:

· Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 13 000 tis. Kč

· Plán oprav a investic s požadavkem krytí výdajů z rozpočtu zřizovatele ve výši 1310 tis. Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1402/2014/PO Kultura

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2015 pro PO Kultura:

· Limit reprefondu ve výši 6.000,-Kč

· Odpisový plán

· Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 440 tis. Kč a 250 tis. Kč kino

· Objem mzdových prostředků ve výši 3.867 tis. Kč a 511 tis. Kč kino

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Kultura města do rozpočtu města na rok 2015:

· Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 2.620 tis. Kč a 770 tis. Kč kino

· Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 9.971 tis. Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1413/2014/TSBM, Kultura

Problematika kina Vysočina

Rada města se seznámila se studií rekonstrukce kina Vysočina a doporučuje zařadit tuto rekonstrukci do akčního plánu města.

Rada města ukládá MěÚ zveřejnit předložený návrh studie rekonstrukce kina Vysočina a připravit návrh dalšího postupu projednávání s veřejností.

Rada města ukládá PO Kultura připravit koncepci k dalšímu využití kina Vysočina s ohledem k návrhu studie rekonstrukce.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

20. Usn. 1414/2014/PO Kultura

Změna rozpočtu PO Kultura na rok 2014 – provoz kina Vysočina

Rada města pověřuje správou a provozem kina Vysočina k datu 1.10.2014 PO Kultura. 

Rada města po projednání bere na vědomí informace o obnovení provozu kina Vysočina v roce 2014 a schvaluje:

· Změnu rozpočtu organizace PO Kultura na rok 2014

· Stanovuje limit mzdových prostředků ve výši 3 947 tis. Kč

· Opravy z vlastních zdrojů ve výši 604 tis. Kč.

a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření – navýšení příspěvku na provoz PO Kultura na rok 2014 o 360 tis. Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 1415/2014/OŠKS

Informace – školství

Rada města po projednání bere na vědomí informace o problematice školství ve Žďáře nad Sázavou, které byly projednány se starosty obcí ORP Žďár nad Sázavou v rámci  projektu meziobecní spolupráce dne 8.9.2014.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1398/2014/ORUP

Rekonstrukce povrchů nám. Republiky – změnový list

Rada města po projednání schvaluje změnový list č. 14 stavby „Rekonstrukce povrchů nám. Republiky“ Žďár nad Sázavou“ a schvaluje navýšení stavby o 265 405,-Kč bez DPH, to je 321 114,-Kč včetně DPH z položky rozpočtu 22.14 Rekonstrukce povrchů nám. Republiky.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

23. Usn. 1399/2014/ORUP

Žádost o změnu plánu výstavby komunikace – Základní organizace ČZS, Žďár nad Sázavou 3

Rada města bere na vědomí  žádost ZO ČZS, Žďár n.S. 3 vzhledem k tomu, že jí nepřísluší rozhodovat o neprojednaném technickém řešení změny trasy a předává žádost  investorovi akce, Ředitelství silnic a dálnic, Brno.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města