Zápis z 97. schůze rady města konané dne 29.9.2014

zveřejněno: 29. 9. 2014

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Karel Herold

 

Schválený pořad 97. schůze rady města:

 1. Návštěva klubu Spektrum
 2. Majetkoprávní úkony RM
 3. Majetkoprávní úkony ZM
 4. Byty a prostory sloužící k podnikání
 5. Doplnění pořadníku DPS
 6. Využití finančních prostředků na provoz
 7. Změna způsobu použití finančních prostředků PO Sportis
 8. Schválení smluv MP
 9. Rozpočtové opatření č. 7
 10. Žádosti o změnu č. 4 územního plánu
 11. Vyhlášení výběrového řízení Revitalizace zeleně ve Žďáře n.S.
 12. Terénní práce v lokalitě ZR 3
 13. Žádost o finanční příspěvek
 14. Plán zimní údržby
 15. Nařízení RM č. 1/2014
 16. Žádost spol. ENPEKA
 17. Kontrola účetní závěrky PO Poliklinika
 18. Schválení účetní závěrky PO Poliklinika
 19. Materiál dle Pravidel
 20. Souhlas s přijetím věcného daru
 21. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Návštěva klubu Spektrum

 

2. Usn. 1428/2014/OP

Majetkoprávní úkony – RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí spoluvlastnického podílu (podíl 1/12) k pozemkům ve vlastnictví pí Hany Jandové,  793 26 Vrbno pod Pradědem, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8039 – orná půda ve výměře 3 703 m2, p. č. 8043/1 – orná půda ve výměře 637 m2, p. č. 8045 – trvalý trav. porost ve výměře 9 139 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a dále p. č. 746/27 – trvalý trav. porost ve výměře 3 802 m2, p. č. 755/5 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 316 m2, p. č. 755/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 330 m2 a p. č. 774/7 – orná půda ve výměře 16 891 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár, navazující na stávající bytovou zástavbu v lokalitě Klafar, ZR 3, určené pro další rozvoj lokality sídliště Klafar III.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p.č. 5611 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 103 m2 v lokalitě u bytového domu čp. 1187/2, ul. Lučiny, ZR 1 – za účelem využití na zahrádku s tím, že zbývající plocha ve výměře cca 257 m2 - vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) bude udržována formou výpůjčky jako zatravněná plocha.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáře nad Sázavou a to části p. č. 6517 a části p. č. 6513 – obě ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě býv. „staré cihelny“ v ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem vybudování a provozování útulku pro psy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání ruší usnesení RM ze dne 7. 7. 2014 ve věci pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou firmě ENPEKA a. s. se sídlem Jihlavská 1143, ZR 1 a to části p. č. 3366 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 35 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě u Polikliniky ul. Studentská, ZR 4 - za účelem vybudování stánkového prodeje pekařských a cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně včetně přístupu pro zákazníky.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Ivo Šimurdovi,  ZR 2 a to části p.č. 1017 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 35 m2 (dle mapového podkladu) v k.ú. Město Žďár v lokalitě u bytového domu čp. 804/15, ul. V Zahrádkách, ZR 3 – za účelem využití na zahrádku (pěstování zeleniny, květin a relaxace) s tím, že zbývající plocha ve výměře 96m2 bude udržována formou výpůjčky jako parková úprava – městská zeleň.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Zdeňku Opatovi, ZR 3 a to p. č. 6507 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Jiřině Tomanové,  ZR 1 a to p. č. 6598 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1030020031/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 7309 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n/S, U Malého lesa, úprava DS, Granit“, spočívající v umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN v lokalitě U Malého lesa ve Žďáře nad Sázavou - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1429/2014/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Cooper–Standard Automotive Česká Republika s.r.o. se sídlem Jamská 2191/33, ZR 1 a to p. č. 5387/3 – orná půda ve výměře 1 286 m2 a p. č. 5386/7 – orná půda ve výměře 1 937 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření a modernizace výroby společnosti působící na p. č. 5389 a 5390/1 (p. č. 5387/3 – využití jako zpevněná plocha pro logistiku - skladování obalového materiálu, vnitřní komunikaci pro kamionovou dopravu, případně parkovací místa zaměstnanců a p. č. 5386/7 - využití jako zpevněná plocha pro logistiku, skladování obalového materiálu).

- za kupní cenu stanovenou ZP a to za cenu obvyklou – pozemek p. č. 5386/7 ve výši 400,-- Kč/m2 a pozemek p. č. 5387/3 ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí – dar objektu bývalé výměníkové stanice čp. 1713 v ul. Studentská 38, ZR 4 a uzavření darovací smlouvy mezi společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako dárcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako obdarovaným, týkající se bezúplatného nabytí – dar objektu bývalé výměníkové stanice čp. 1713 v ul. Studentská 38, ZR 4 ve vlastnictví SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, umístěného na pozemku p. č. 3308 – zastavěná plocha ve výměře 308 m2 v k.ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c)

1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to p.č. 2595 – zahrada ve výměře 5 m2 a části p.č. 2469/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 1 m2, nově dle GP č. 3800-180/2014 označen jako p.č. 2595 – ve výměře 6 m2 - zahrada ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p.č. 2596 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 24 m2, nově dle výše uvedeného GP označen jako p. č. 2596/2 ve vlastnictví manželů Ivana Mihaylova Rangelova a Svetlany Rangelove (SJM), ZR 5 - vše v k. ú. Město Žďár u RD čp. 1043 na p. č. 2593 v sídlišti Vysočany ul. Na Prutech, ZR 5 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků.

Doplatek města manželům Rangelovým činí částku ve výši 6.672,-- Kč.

2. Rada města po projednání schvaluje doplacení nájmu městem za užívání pozemku komunikace a to části původní p. č. 2596 – dle GP č. 3800-180/2014 pro rozdělení pozemků ze dne 10. 9. 2014 nově p. č. 2596/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 24 m2 v k. ú. Město Žďár - za dobu vlastnictví p. Rangelova – tj. za r. 2011, 2012, 2013 a 2014 (celkem 4 roky) ve výši 30,-- Kč/m2/rok x 24 m2, tj. 720,-- Kč ročně, úhrada v celkové výši 2.880,-- Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to dle GP č. 208-193/2014 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků ze dne 23. 9. 2014, z pův. p. č. 909 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 348 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 42 m2 a z části pův. p.č. 1585 oddělen díl „b“ ve výměře 3 m2 – oba sloučeny do p. č. 909 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 45 m2, z pův. p. č. 1585 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 436 m2 nově oddělen díl „e“ ve výměře 14 m2 a z pův. p. č. 1584 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 669 m2 oddělen díl „f“ ve výměře 8 m2 – oba nově označ. jako p. č. 1585/2 - ost. pl., jiná plocha ve výměře 22 m2, z pův. p. č. 1585 – ost. plocha, ost. komunikace oddělen díl „g“ ve výměře 58 m2, z pův. p. č. 911/1 díl „h“ ve výměře 25 m2 a z pův. p. č. 1581/14 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 574 m2 oddělen díl „i“ ve výměře 27 m2 – všechny nově označ. jako p. č. 1585/3 ve výměře 110 m2 (celkem 177 m2) z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Otakara a Jany Ondráčkových (SJM), Veselíčko za část z pův. p. č. 1581/13 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 234 m2 – nově p. č. 1581/13 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 180 m2 a p. č. 1587/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 7 m2 (celkem 187 m2) ve vlastnictví manželů Otakara a Jany Ondráčkových (SJM), bytem Veselíčko  do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Veselíčko u ZR – za účelem majetkoprávního vypořádání místní komunikace a pozemku u RD  ve spoluvlastnictví žadatelů s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se tyto směňované pozemky p.č. 909, 1585/2 a 1585/3 v k. ú. Veselíčko u ZR ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou oceňují částkou ve výši 163,96 Kč/m2 a pozemky p. č. 1581/13 a 1587/2 v k. ú. Veselíčko u ZR ve vlastnictví manželů Ondráčkových se oceňují částkou ve výši 155,19 Kč/m2.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 26. 5. 2014 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 5. 6. 2014 ve věci odprodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, spočívající v opravě správného názvu subjektu, tj. že se nově převádí do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit Výchovného ústavu, základní školy a střední školy se sídlem Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 a to objektu č.p. 32 umístěného na pozemku p. č. 737 ve výměře 709 m2 a přilehlých pozemků, oddělených GP č. 3751-39/2014 ze dne 7. 3. 2014 – z pův. p. č. 716 – nově p. č. 716/1 – zahrada ve výměře 2 503 m2 a z pův. p. č. 736 – nově p. č. 736/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 327 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská 45, ZR 1 – za účelem využití objektu pro výchovný ústav – odloučené pracoviště ve Žďáře n. Sáz., v současné době užívaného na základě pronájmu.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, t.j. 5.987.820,-- Kč

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení seznam místních a pomístních názvů včetně grafického přehledu v katastrálním území Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou v rámci prováděné revize údajů katastru nemovitostí v kat. území Veselíčko u Žďáru nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Závazného prohlášení Města Žďáru nad Sázavou, učiněného ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník, v souvislosti se stavbou „I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice - přeložka“ – investor ŘSD ČR – Správa Jihlava, o převzetí hospodářského sjezdu – stavební objekt „Hospodářský sjezd vpravo km 0,550 na pozemek p. č. 9063/3 v k. ú. Město Žďár“ v obci Žďár nad Sázavou, vyznačený v PD pro výše uvedenou stavbu do vlastnictví města z vlastnictví ŘSD ČR – Správa Jihlava a zároveň Město Žďár nad Sázavou vyslovuje souhlas s výše uvedeným závazným prohlášením, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1430/2014/OP

Byty a prostory sloužící k podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 7, umístěného v bytovém domě č.p. 2228 na ulici Brněnská č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Annou Augustinovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o  nájmu bytu č. 9, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o  nájmu bytu č. 30, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 10, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Renatou Malickou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 28, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Ladislavem Dudychou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 9, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Danuší Kohoutovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 12, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Janou Belanovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části  prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 1141 Nádražní ulice č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 o celkové výměře 125,88 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti.  Nájemné je stanoveno v minimální  výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor v objektu základní školy – sklep č.p. 4 ulice Zámek č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 500 Kč/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově bývalé ČP, č.o.165, ulice  Dolní  č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou 1, část Žďár nad Sázavou, dle uvedeného seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou – kancelář č.617 v celkové výměře 15,48m2 v 6 NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a ing. Petrem Novákem, ul. Nábřežní 268/3, Žďár nad Sázavou, IČ : 71858024. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města  schvaluje Smlouvu o nájmu, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a Kultura Žďár, příspěvkovou organizací, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 28.11.2013, na základě které jsou užívány prostory sloužící podnikání v objektu č.p.491, ulice Sychrova č.or.18 ve Žďáře nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města schvaluje uzavření dodatku č.4 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 3.6.2005, ve znění dodatku č.1,2 a 3 na základě které jsou užívány prostory sloužící podnikání v objektu č.p.75, náměstí Republiky č.or.2 ve Žďáře nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1431/2014/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1438/2014/ŠKS

Využití finančních prostředků na provoz – tělovýchovné kluby ve městě

Rada města po projednání, s cílem zefektivnění využívání poskytnutých finančních prostředků tělovýchovným jednotám:

1. Schvaluje řešení uvedené v předloženém návrhu

2. Ukládá OŠKS zpracovat návrh vytvoření fondu, jehož zdrojem budou nevyčerpané části provozních dotací poskytnutých městem na provoz sportovních zařízení od roku 2014.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1435/2014/SPORTIS

Změna způsobu použití finančních prostředků PO SPORTIS

Rada města po projednání schvaluje změnu způsobu použití finančních prostředků PO SPORTIS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1434/2014/MP

Schválení smluv MP

Rada města schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi Satt a.s. jako prodávajícím a městem Žďár nad Sázavou, jako kupujícím, v předloženém znění.

Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou jako půjčitelem a Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina jako vypůjčitelem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1433/2014/OF

Rozpočtové opatření č. 7/2014

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2014.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1436/2014/ORUP

Žádosti o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

· Neschválit návrh č. 1 – Karla Novotného na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2016 Sb. , v platném znění

· Schválit návrh č. 2 – Automotoklubu Enduro Žďár nad Sázavou na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2008 Sb., v platném znění

· Schválit návrh č. 3 – společnosti Cooper Standard Automotive Česká republika s.r.o. na pořízení změny č.4 územního plánu města Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č. 183/2008 Sb., v platném znění

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1427/2014/RUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Źďáře nad Sázavou včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, včetně doplňujícího návrhu týkajícího se specifikace pasportizace.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn. 1439/2014/OS+2.MST

Projekt „Terénní práce v lokalitě ZR 3“

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu Podpora terénní práce pro rok 2015 u Rady vlády ČR pro záležitost romské menšiny.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování spoluúčasti města Žďár nad Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1432/2014/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města Sdružení národopisných tanečních souborů STUDÁNKA Žďár nad Sázavou 4, Švermova 2104/6 na úhradu obnovy taneční obuvi souboru ve výši 16 000 Kč dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

14. Usn. 1426/2014/KS

Plán zimní údržby pro zimní

Rada města schvaluje plán zimní údržby pro zimní období 2014-2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1425/2014/KS

Nařízení č. 1/2014

Rada města vydává nařízení č.1/2014, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1424/2014/KS

Žádost spol. Enpeka

Rada města souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství společnosti Enpeka, a.s. v lokalitě před budovou polikliniky na pozemku p.č.3367 k.ú. Město Žďár, za účelem prodeje pekařských a cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně v termínu od 1.1.2015 do odvolání.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 3

 

17. Usn. 1423/2014/Pol.

Kontrola účetní závěrky PO Poliklinika za rok 2013

Rada města po projednání:

· Schvaluje zrušení Příkazní smlouvy se spol. FINAUDIT s.r.o. Olomouc

· Ukládá uzavřít smlouvu se společností BDO CA s.r.o. Brno za účelem zpracování kontrolní zprávy k účetní závěrce roku 2013 včetně zpracování návrhu oprav.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1437/2014/Pol.

Schválení účetní závěrky PO Poliklinika za rok 2013

Rada města po projednání:

· Schvaluje účetní závěrku PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2013

· Schvaluje způsob vypořádání výsledků hospodaření, kdy výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši -3 563 617,20 Kč bude převeden na výsledek hospodaření předcházejících  účetních období. Tento výsledek hospodaření bude následně použit při schválení výsledku hospodaření za rok 2014, ve kterém se provádí dodatečně opravné účetní zápisy.

Hlasování:

Pro 8: Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jana Svobodová, Ing. Dagmar Zvěřinová,

Proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1421/2014/Pol.

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání:

Schvaluje pro rok 2015 pro PO Poliklinika Źďár nad Sázavou dle předloženého materiálu a jeho příloh:

- Limit reprefondu ve výši 20.000,-Kč

- Odpisový plán

- Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 900 tis.Kč

- Objem mzdových prostředků ve výši 14.185 tis.Kč

- Limit počtu pracovníků (přepočtený stav) 40,2 zaměstnanců

Bere na vědomí požadavky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou (v souladu s Pravidly zřizovatele) na výdajovou část rozpočtu města 2015:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele na LSPP ve výši 1.670 tis.Kč

- Plán oprav, rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 3.000 tis.Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

20. Usn. 1422/2014/Pol.

Souhlas s přijetím věcných darů

Rada města schvaluje přijetí věcných darů po PO Poliklinika Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Karel Herold, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města