Zápis z 98. schůze rady města konané dne 13.10.2014

zveřejněno: 13. 10. 2014

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 98. schůze rady města:

  1. Rekonstrukce chodníku ul. Bezručova – změnový list
  2. Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele Protipovodňová opatření pro město a ORP Žďár n.S.
  3. Majetkoprávní úkony
  4. Byty a prostory sloužící k podnikání
  5. Projekt prorodinné politiky
  6. Přijetí daru
  7. Rozpočtové opatření č. 8/2014
  8. Odměny ředitelů PO a org. složky
  9. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1440/2014/ORUP

Rekonstrukce chodníku ulice Bezručova, Žďár nad Sázavou – změnový list č. 1

Rada města po projednání schvaluje změnový list č. 1 stavby „Rekonstrukce chodníku ulice Bezručova, Žďár nad Sázavou“ a schvaluje navýšení stavby o 126 331,-Kč bez DPH to je 152 861,-Kč včetně DPH z položky rozpočtu 22.15 Lávka podél barokního mostu, Bezručova.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

2. Usn. 1441/2014/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce „Protipovodňová opatření pro město a ORP Źďár nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce „Protipovodňová opatření pro město a ORP Žďár nad Sázavou, včetně členů a náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1442/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví Ing. Jiřího Vašátka, CSc.,  Brno – Komín (podíl 1/3), Doc. RNDr. Jaroslava Vašátka, CSc., Brno-sever – Lesná (podíl 1/3) a pí Heleny Koláčné, 621 00 Brno (podíl 1/3) a to lesních pozemků včetně lesních porostů spolu s přístupovou cestou a to p. č. 8491 – lesní pozemek ve výměře 12 188 m2, p. č. 8492 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 666 m2 a p. č. 8493 – lesní pozemek ve výměře 3 631 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě za sídlištěm Vodojem, ZR 7 – za kupní cenu ve výši 400.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9018 – orná půda ve výměře 1 951 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Jamská, ZR 1 z vlastnictví pí Aleny Vrtílkové, Vyškov – za účelem přípravy nové výrobní zóny a pro výstavbu místní propojovací komunikace mezi ul. Jamská – Novoměstská, ZR 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 3/64 k pozemkům p. č. 623/5 – trvalý travní porost ve výměře 867 m2, p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví p. Oldřicha Straky,  Soběslav do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – nabídka zbývajících pozemků bývalých polních cest po prodeji sousedních pozemků v lokalitě „Na hranicích“ naproti čerpací stanici PH, ZR 2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/16 k pozemkům p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví p. Josefa Vykoukala,  ZR 5 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – nabídka zbývajících pozemků bývalých polních cest po prodeji sousedních pozemků v lokalitě „Na hranicích“ naproti čerpací stanici PH, ZR 2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 326 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 8 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě Doležalova náměstí, ZR 1 – za účelem vybudování kioskové trafostanice (o rozměrech 3,2 m x 1,3 m x 2,0 m) pro odběr elektřiny v objektu bývalé 1. ZŠ v sazbě „B“.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 3069 a 8191 v k. ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Vysoké – rekonstrukce přívodního řadu k čerpací stanici Vysoké“ – za účelem přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do užívání pro účely předmětné stavby - souhlas s provedením stavby a se zahájením správních řízení „Vysoké – rekonstrukce přívodního řadu k čerpací stanici Vysoké“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Vysoké – rekonstrukce přívodního řadu k čerpací stanici Vysoké“, spočívající ze stavby SO 01 – rekonstrukce vodovodu v celkové délce 310,9 m dle zpracované projektové dokumentace – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 3069 a 8191 v k. ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Vysoké – rekonstrukce výtlačného řadu z čerpací stanice Vysoké do VDJ Vysoké“ – za účelem přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do užívání pro účely předmětné stavby - souhlas s provedením stavby a se zahájením správních řízení „Vysoké – rekonstrukce výtlačného řadu z čerpací stanice Vysoké do VDJ Vysoké“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Vysoké – rekonstrukce výtlačného řadu z čerpací stanice Vysoké do VDJ Vysoké“, spočívající ze stavby SO 01 – rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1 176,8 m dle zpracované projektové dokumentace – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1443/2014/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o  nájmu bytu č. 12, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 1904 na ulici Revoluční č.or. 38, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Pavlem Matuškou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 16, umístěného v bytovém domě č.p. 1899 na ulici Revoluční č.or. 58, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěného v bytovém domě č.p. 1899 na ulici Revoluční č.or. 58, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Davidem Šobejem dle předloženého návrhu a za podmínky uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu s paní Jindrou Šobejovou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města souhlasí s umístěním sídla firmy p. Petra Šimánka, obor oprava silničních vozidel, IČ 70401772 v bytovém domě na adrese Kovářova 2240/2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle návrhu předloženého Bytovým družstvem Kovářova.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města uděluje souhlas společnosti Siemens VAI Metals Technologies, s.r.o.,se sídlem28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ032 90 841 k umístění provozovny pro jí provozované živnosti v budově č.p. 75 na  náměstí Republiky č. or. 2, ve  Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1445/2014/OS

Projekt Prorodinná politika ZR

Rada města schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014“.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1444/2014/4.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 od Rady sdružení rodičů ve výši 130 tis. Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1446/2014/OF

Rozpočtové opatření č. 8/2014

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Ústní zpráva/RM

Odměny ředitelů PO a org. Složky

Rada města schvaluje mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací a organizační složky na základě provedeného vyhodnocení.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města