Zápis z 99. schůze rady města konané dne 27.10.2014

zveřejněno: 27. 10. 2014

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 99. schůze rady města:

 1. Souhlas s přijetím daru
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Byty a prostory sloužící podnikání
 4. Rozpočtové opatření – komunikace pro pěší Zelená hora
 5. Návrh zeleně ul. Bezručova
 6. Vlastní spotřeba dřeva
 7. Fond sportu města Žďár n.S.
 8. Osadního výboru Veselíčko Žádost
 9. Návrh rozpočtu města na rok 2015
 10. Návrh grantových programů pro rok 2015
 11. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1452/2014/p.o.SSm

Souhlas s přijetím darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí účelových finančních darů pro p.o. Sociální služby města Žďár n.S.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1447/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 93 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 385 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě u mateřské školy, ZR 2, navazující na sousední pozemky ve vlastnictví společnosti – za účelem ucelení pozemků a rozšíření areálu v souvislosti s podnikatelskou činností společnosti KINSKÝ Žďár a.s.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6640 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje užívání pozemků lesních cest ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupená SŽDC, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 – jako investora stavby a to části p. č. 9687 – lesní půda, p. č. 9709 – ostatní plocha, ost. komunikace a p. č. 9743 – ostatní plocha, ost. komunikace v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Vetla“ v rámci realizace stavby „GSM-R-Kolín-Havlíčkův Brod-Křižanov-Brno, PS 713 Trubky HDPE v úseku žst. Žďár nad Sázavou – zast. Laštovičky 713.1 – úsek žst. Žďár nad Sáz. – žst. Ostrov nad Oslavou“ (na základě vydaného územního rozhodnutí č.j. SÚ/1364/13/Ku-7-Rozh ze dne 28. 8. 2013).

- Užívání se schvaluje na dobu určitou a to 30 dní v termínu od 28.10.2014 do 26.11.2014, přičemž zhotovitel bude využívat komunikaci a to 1 km cesty k železniční trati (max. 5x týdně 3 auta) – za dodržení podmínky, že cesta bude po ukončení užívání uvedena do původního stavu na náklady investora stavby a zároveň nesmí být touto prováděnou opravou a užíváním cesty ze strany investora, popř. zhotovitele stavby,  omezen stávající provoz lesní cesty.

- Úhrada za užívání pozemků se stanovuje na základě dohody ve výši 10.000,-- Kč jednorázově + platná sazba DPH – splatná na základě vystaveného daňového dokladu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. E618-S-1637/2014/PH mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupenou SŽDC, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 7710, 7709, 7707, 7706, 9685, 9681, 9665, 9654, 9653, 9687, 9709, 9712 a 9725 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě od hranic k. ú. Hamry n. Sáz. u „Viaduktu“ ZR 3, přes lokalitu „U Malého lesa“, dále přes ul. Jihlavská „U Kamenného rybníka“ do lokality „Vetla“ ZR 1, spočívající v umístění ochranných trubek HDPE, následné zafouknutí diagnostického optického kabelu v rámci stavby „GSM-R-Kolín-Havlíčkův Brod-Křižanov-Brno, PS 713 Trubky HDPE v úseku žst. Žďár nad Sázavou – zast. Laštovičky 713.1 – úsek žst. Žďár nad Sáz. – žst. Ostrov nad Oslavou“ včetně přístupu a příjezdu ke stavbě uvedené inž. sítě a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace ve prospěch oprávněného – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. E618-S-1637/2014/PH mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupenou SŽDC, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 7710, 7709, 7707, 7706, 9685, 9681, 9665, 9654, 9653, 9687, 9709, 9712 a 9725 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě od hranic k. ú. Hamry n. Sáz. u „Viaduktu“ ZR 3, přes lokalitu „U Malého lesa“, dále přes ul. Jihlavská „U Kamenného rybníka“ do lokality „Vetla“ ZR 1, spočívající v umístění ochranných trubek HDPE, následné zafouknutí diagnostického optického kabelu v rámci stavby „GSM-R-Kolín-Havlíčkův Brod-Křižanov-Brno, PS 713 Trubky HDPE v úseku žst. Žďár nad Sázavou – zast. Laštovičky 713.1 – úsek žst. Žďár nad Sáz. – žst. Ostrov nad Oslavou“ včetně přístupu a příjezdu ke stavbě uvedené inž. sítě a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace ve prospěch oprávněného – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků jednotek RADOST se sídlem Neumannova čp. 2040, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 3745 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu pro stavbu: „Realizace předsazených betonových lodžií Neumannova č.p. 2040, 2041, 2042 č.or. 1, 3, 5, Žďár n. Sáz.“– za účelem výměny stávajících balkónů za předsazené betonové lodžie v rámci stav. úprav BD čp. 2040, 2041 a 2042 v ul. Neumannova 1, 3 a 5, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3744, 3743 a 3742 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 11010-044627; LTE2M_J_ZRBRO_OK o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zastoupená na základě plné moci ze dne 26. 2. 2013 společností InfoTel, spol. s r.o. se sídlem Novolíšeňská 18, 628 00 Brno – jako oprávněným – dle GP pro vyznačení VB č. 3685-307/2013 ze dne 6. 12. 2013 - na částech p. č. 1081, 1080, 1066/3, 923, 835, 794, 784, 769, 768, 751, 186/1, 148, 147/3 a 145 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. 1. Máje, U Jezu a Kopečná, ZR 3 a dále nám. Republiky, ZR 1 - za účelem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel – stavba „LTE2M_J_ZRBRO_OK“ – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. 71010-004319 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle – jako oprávněným – dle GP pro vyznačení VB č. 3790-1465/2013 ze dne 22. 9. 2014 na částech p. č. 2136/7, 2138/1, 2138/3, 2138/4, 2149/1, 2149/2, 2149/8, 2149/9, 2149/10 a 2201/2 - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „71010-004319, Místní komunikace Klafar II – ul. Dolní, Žďár n. Sáz. SO 420 přeložka a ochrana vedení Telefónica O2“, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalického kabelu - přeložka existujícího telef. vedení prováděná v rámci vynucené překládky pod označením TCEPKPFLE 200XN0,4 a TCEPKPFLE 10XN0,4(-20) včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě - stavby mostu na pozemku ve vlastnictví Povodí  Vltavy, s. p. Praha - mezi Povodím Vltavy, státním podnikem se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5 – jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – dle GP pro vyznačení VB č. 3791-1465/2013 ze dne 22. 9. 2014 na části p. č. 2134/1 - v k. ú. Město Žďár - za účelem existence a provozu mostu přes řeku Sázavu z ul. Dolní, ZR 1 do sídliště Klafar, ZR 3, v rámci stavby „Místní komunikace Klafar II – ul. Dolní, Žďár n. Sáz.“, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného, tj. Města Žďáru nad Sázavou.

Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti inženýrské sítě – stavby mostu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Ing. Petrem Michálkem, ZR 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 5856 a 5866/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění zemního optického kabelu – sdělovací datové propojení mezi budovami č.p. 1169 (administrativní budova) a č.p. 698 (RD) v lokalitě ul. Smetanova, ZR 1 v k. ú. Město Žďár včetně jeho provozování, případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce inž. sítě ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inž. sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k)

1. Rada města schvaluje – neschvaluje vyřazení majetku z majetkové a účetní evidence města dle předloženého návrhu.

2. Rada města schvaluje u vyřazeného majetku další postup dle předloženého návrhu.

3. Rada města schvaluje předložený návrh znění kupní smlouvy a pověřuje starostku města uzavřením těchto kupních smluv.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1448/2014/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o  nájmu bytu č. 13, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o podnájmu bytu č. 21, umístěného v bytovém domě č.p. 454 na ulici Purkyňova č.or. 7, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Smlouva o podnájmu bytu bude uzavřena s paní Martou Borskou a panem Ladislavem Holou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 13, umístěného v bytovém domě č.p. 1904 na ulici Revoluční č.or. 38, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 13, umístěného v bytovém domě č.p. 1904 na ulici Revoluční č.or. 38, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Ivou Tesařovou dle předloženého návrhu a za podmínky uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu s paní Michaelou Stejskalovou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 11, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Alexandrem Kovačem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 28, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Dominikem Hrdličkou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Ladou Havelkovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 13, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Jaroslavem Fišerem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Zdeňkem Hnízdem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1455/2014/ORUP

Rozpočtové opatření – komunikace pro pěší na Zelené hoře

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

5. Usn. 1453/2015/ŽP+KS

Ozelenění ulice Bezručova

Rada města ukládá městskému úřadu zajištění projektu a realizace ozelenění pravostranného zeleného pásu na ul. Bezručova, především v úseku mezi křižovatkami ulic Nová a U Pily, formou převážně keřových výsadeb.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn. 1450/2015/TSBM

Vlastní spotřeba dřeva

Rada města po projednání schvaluje vlastní spotřebu dřeva ve výši maximálně 120m3 a souhlasí s úhradou DPH jednotlivými příjemci dřeva.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1454/2014/ŠKS

Fond sportu města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit znění FONDU SPORTU města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 1449/2014/1.MST

Žádost osadního výboru Veselíčko

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál a odkládá rozhodnutí o konečném řešení celé záležitosti do konce r. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1451/2014/OF

Návrh rozpočtu na rok 2015 – I. čtení

Rada města po projednání bere na vědomí materiál k návrhu rozpočtu na rok 2015 včetně doplnění 2. místostarosty a starostky města.

Rada města bere na vědomí hospodaření města a stavy peněžních účtů k 27.10.2014.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1456/2014/ŠKS

Návrh grantových programů pro rok 2015

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2015 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

1. VOLNÝ ČAS 2015                                       500 tis. Kč

2. KULTURA 2015                                           600 tis. Kč

3. SPORT 2015                                            3 500 tis. Kč

4. ORGANIZOVANÝ SPORT 2015                 1 500 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města