Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 20.10.2011

zveřejněno: 20. 10. 2011

ZÁPIS

z mimořádné schůze rady města konané
dne 20.10.2011

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Vladimír Novotný

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Problematika PO Poliklinika

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva

Problematika PO Poliklinika

Rada města bere na vědomí vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou, Studentská 4, Žďár nad Sázavu, IČ:48899119 ke dni 20.10.2011.

Rada města jmenuje ředitelkou příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou, Studentská 4, Žďár nad Sázavou, IČ:48899119 paní Marcelu Sobotkovou s účinností od 20.10.2011 dle předloženého návrhu na dobu určitou do dne nástupu ředitele/ky  jmenované/ho  radou města na základě provedeného výběrového řízení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města