Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 8.3.2012

zveřejněno: 8. 3. 2012

ZÁPIS

z mimořádné schůze rady města konané
dne 8.3.2012

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Zakládací smlouva MAS Santiniho Žďársko o.p.s.
  2. Revokace usnesení

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 2012/star

Zakládací smlouva MAS Santiniho Žďársko o.p.s.

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit založení a členství města v MAS Santiniho Žďársko o.p.s v souladu s předloženou Smlouvou, dále deleguje 2 zástupce do správní rady Ing. Dagmar Zvěřinovou, Bc. Ladislava Bártu a 1 zástupce do dozorčí rady Mgr. Jaromíra Brychtu MAS Santiniho Žďársko o.p.s.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

2. Usn. 2012/star.

Revokace usnesení

Rada města revokuje usnesení 478/2012/OP písmeno a) bod 8. a schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky 2045/7 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p.2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 13/487 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č.3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č.3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č.3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 ve výši 13/487, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 112.234,-Kč do výlučného vlastnictví Ing. Luďka Havelky, bytem  Žďár nad Sázavou 4.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

JUDr. Miloš Jirman v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města