Zápis ze 14. schůze rady města konané dne 2.5.2011

zveřejněno: 2. 5. 2011

ZÁPIS

ze 14. schůze rady města konané
dne 2.5.2011

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 14. schůze rady města:

 1. Dodatek č. 1 k SOD „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra“, Žďár nad Sázavou -  host Ing. Mrázek
 2. Rozpočtová opatření – Projekty a Vodní hospodářství
 3. Žádosti o změnu č. 4 územního plánu města Žďár n.S.
 4. Hřiště Modrých dnů – Provozní řád
 5. Návrh čerpání úvěru pro rok 2011
 6. Dodatky smluv – komunální služby
 7. Investiční výhled PO SPORTIS
 8. Souhlas s přijetím daru
 9. Rozšíření činnosti Denního centra
 10. Schválení závěrečného účtu UNESCO
 11. Žádost o užití znaku města
 12. Smlouva Concentus Moraviae 2012-2014
 13. Schválení výsledku výzvy „Rolba, skútr“
 14. Žádost o finanční příspěvek
 15. Majetkoprávní úkony
 16. Byty a nebytové prostory
 17. Informace OS Neumann
 18. Účast města v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 – II. část
 19. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 184/2011/ORUP

Dodatek č. 1 k SOD „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra“, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 k SOD „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra“, Žďár nad Sázavou a zároveň doporučuje zastupitelstvu města rozpočtové opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

2. Usn. 185/2011/ORUP

Rozpočtová opatření – Projekty a Vodní hospodářství

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 186/2011/ORUP

Žádosti o změnu č. 4 územního plánu města Žďár n.S.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

- schválit návrh č. 1 – manž. Topinkových

- schválit návrh č. 2 – p. Martin Kudláček

- schválit návrh č. 3 – p. Jaroslava Šimková

- schválit návrh č. 4 – p. Milan Černý

- neschválit návrh č. 5  p. Ctibor Bauer

na pořízení změny č. 4 územního plánu města  Žďár nad Sázavou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 191/2011/ORUP

Hřiště Modrých dnů – Provozní řád

Rada města bere na vědomí zprávu o sestavení provozního řádu hřiště a uvedení hřiště v lokalitě ulice 1. máje do provozu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 194/2011/ORUP,OKS,OF

Návrh čerpání úvěru pro rok 2011

Rada města doporučuje doplnění návrhu čerpání úvěru.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 178/2011/OKS

Dodatky smluv – komunální služby

Rada města schvaluje dodatky smluv s firmou Miloslav Odvárka – ODAS, s firmou Ing. Josef Pitka – STAKO, s firmou ZAHRADA VYSOČINA s.r.o., s firmou Vojtěch Scherkl – Sofi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 177/2011/SPORTIS

Investiční výhled příspěvkové organizace SPORTIS

Rada města po projednání bere na vědomí investiční výhled PO SPORTI dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 179/2011/p.o.SSm

Souhlas s přijetím daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru na náklady spojené s digitalizací TV signálu v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem, p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 180/2011/p.o.SSm

Rozšíření činnosti Denního centra

Rada města po projednání schvaluje základní údaje pro registraci terénní sociální služby denního centra pro děti na ulici Okružní 1 ve Žďáře nad Sázavou, p.o. Sociální služby města Źďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 181/2011/OŠKS

Schválení závěrečného účtu UNESCO

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 182/2011/OŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje použití znaku města Žďár nad Sázavou obchodní firmě HRDLIČKA spol. s r.o., Tetín 45, 266 01 Beroun za účelem zjednodušení procesu podání žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí pro širokou veřejnost.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 183/2011/OŠKS

Smlouva Concentus Moraviae 2012-2014

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE pro rok 2012 – 2014 mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s. Polní 6, 639 00 Brno, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 192/2011/OŠKS

Schválení výsledku výzvy

Rada města po projednání schvaluje výsledky výzvy vyhlášené Radou města dne 4.4.2011 č.j. 160/2011/2.MST jednomu zájemci na akce: ROLBA Kässbohrer PB240 + stopovače s příslušenstvím, skútr Bombardier WT + stopovače s příslušenstvím tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídky vyhlášené výzvy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 193/2011/OŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku Společnosti Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o. na zajištění charitativní akce „Letní filmová slavnost“ ve Žďáře nad Sázavou ve výši 15.000,-Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

15. Usn. 187/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností TECHNOSERVICE – technické a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – pobočka Žďár nad Sázavou (areál ŽĎAS Strojírenská 6, ZR 1) – jako oprávněným – na částech p. č. 6984/7, 6985, 6987/4 a 10003 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Přípojka TECHNOSERVICE, s. r. o. z VN sítě, TS“ spočívající v uložení zemního kabelového vedení VN 22 kV k areálu v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností COMA, s.r.o. se sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička – jako oprávněným – za účelem umístění optických sítí – stavba „Servisní síť – Žďár I.“- a to na částech p. č. 1220/1, 1223, 1221, 1227, 1231, 1232, 1233, 1228, 1210, 1132, 1137/2, 1103, 1100/1, 1099, 50, 48, 3778, 3376, 3349, 3350, 3369, 3368, 3362, 3364, 3365, 3366, 3371 a 3382/1 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ve Žďáře n. Sáz. 3 od Praktické školy, přes 3. ZŠ a 2. ZŠ Žďár n. Sáz. ul. Komenského, dále okolo Úřadu práce a MěÚ, přes Žďár n. Sáz. 1 - Žižkovu ul. k lávce pro pěší přes řeku Sázavu, dále podél Nábřežní ul. okolo Knihovny Matěje Josefa Sychry a dále přes Žďár n. Sáz. 4 ul. Neumannovu směrem k Poliklinice a VOŠ a SPŠ v ul. Studentská a ke Gymnáziu s odbočkou k DDM v ul. Dolní ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného a dále právo oprávněného v nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny na předmětných pozemcích, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz podzemního vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Dolní 32, 34, 36 se sídlem Dolní 193/34, ZR 1 (pověřený vlastník ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 30, ZR 1) – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným - a to na části p. č. 2091/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,8 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem zateplení obvodového pláště budovy, opravy hydroizolace zastřešení, výměny stávajících balkonů za nové betonové lodžie, opravy vstupních schodišť do vchodů objektu a dalších prací v souvislosti s výše uvedeným u byt. domu čp. 192, 193 a 194 v ul. Dolní 32, 34 a 36, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 2098, 2099 a 2100 v k. ú. Město Žďár za účelem příp. dalších oprav byt. domu apod. ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, uzavřená mezi stavebníkem – Městem Žďár nad Sázavou a Telefónicou O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 – jako vlastníkem podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, umístěného v pozemku p. č. 13/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to v souvislosti s připravovanou stavbou města „Úprava povrchů Havlíčkova náměstí, Žďár nad Sázavou“ – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Telefónicou O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 – jako oprávněným – na části p. č. 13/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování a provozování stavby „Úprava povrchů Havlíčkova náměstí, Žďár nad Sázavou – Přeložka – Telefónica O2“ spočívající v uložení podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě v lokalitě Havlíčkovo nám., ZR 1 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného – dle předloženého návrhu.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako dárcem a Sociálními službami města Žďáru nad Sázavou, p. o. se sídlem Okružní 763/67, ZR 3 – jako obdarovaným, předmětem které je převod 2 ks počítačů v celkové hodnotě 5.000,-- Kč – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou se společností ARCTICAMED s.r.o. se sídlem Hamry nad Sázavou 477, zastoupenou MUDr. Pavlem Vávrou a to části p. č. 3358 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 9 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem zřízení oplocené venkovní skladovací stanice kapalného vzduchu – Poliklinika Žďár n. Sáz. v souvislosti s provozem kryokomory v suterénu budovy polikliniky ul. Studentská, ZR 4.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 80,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

16. Usn. 188/2011/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 17 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Helenou Kováčovou za podmínek dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání neschvaluje žádost pana Jiřího Raka o uzavření Dohody o uznání závazku a jeho postupném splácení.

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou (AZ Centrum) vhodného k provozování kadeřnických služeb – obchodní činnosti. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 770 Kč/m2/rok (pracovní místnost, kancelář a soc. zařízení o výměře 87,56 m2 ).

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1785, č. or. 49 nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (DM Centrum). Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok, celková  výměra nebytového prostoru je  104,90 m2 .

Rada města po projednání:

1. neschvaluje žádost pana Radima Němce o  uzavření Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splacení.

2. schvaluje výpověď Smlouvy o  nájmu nebytového prostoru, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a  p. Radimem Němcem - pohřební služby Žďár nad Sázavou, z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru  uzavřené 20.01.2006 ve znění pozdějších dodatků  č. 1, 2, 3.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 189/2011/OP

Informace OS Neumann

Rada města po projednání ruší svoje usnesení č. 159/2011/OP ze dne 4.4.2011 a schvaluje návrh vypořádání mezi městem Žďár nad Sázavou a OS Neumann se sídlem Neumannova 13, Žďár nad Sázavou,  dle předloženého návrhu s použitím  koeficientu 3,81.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 190/2011/MP

Účast města v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 – II. část

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 – II. část.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města