Zápis ze 17. schůze rady města konané dne 13.6.2011

zveřejněno: 13. 6. 2011

ZÁPIS

ze 17. schůze rady města konané
dne 13.6.2011

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Vladimír Novotný

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 17. schůze rady města:

 1. Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu PO Kultura
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Kupní smlouvy s TJ Žďár n. S.
 5. Plánovací smlouva – manž. Polednovi
 6. Dětské dopravní hřiště – rozpočtová opatření
 7. Zapojení do projektu WebArchiv Národní knihovny ČR
 8. Smlouva s fa Asseco Solutions
 9. Úvěr – Společensko relaxační centrum
 10. Doplnění pořadníku DPS
 11. Pracovní skupina k rekonstrukci náměstí
 12. Různé

 

Pro informaci:

Zápis z komise rozvoje města a životního prostředí

Zápis z komise zdravotní

Kompetence komise ROD

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 232/2011/Kultura

Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu PO Kultura

Rada města po projednání schvaluje příspěvkové organizaci Kultura Žďár Dodatek č. 1 k organizačnímu řádu dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 226/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

1. pozemku p.č. 261/14, orná půda ve výměře 16 913 m2 v k.ú. Stržanov

Zemědělskému družstvu Světnov se sídlem Polnička 231, 591 02 ZR 2

- za nájemné ve výši 1.900,-- Kč/ha

2. pozemku p.č. 623/9, trvalý travní porost ve výměře 3.813 m2 v k.ú. Zámek Žďár pozemku p.č. 636/2, orná půda ve výměře 3.712 m2 v k.ú. Zámek Žďárpozemku p.č. 637/3, trvalý travní porost ve výměře 3.490 m2 v k.ú. Zámek Žďár pozemku p.č. 5010/8, orná půda ve výměře 105 m2 v k.ú. Město Žďár společnosti AGRO-Měřín, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín

- za nájemné ve výši 2.450,-- Kč/ha

3. pozemku p.č. 644/2, orná půda ve výměře 1.733 m2 v k.ú. Zámek Žďár

pozemku p.č. 644/3, orná půda ve výměře 3.274 m2 v k.ú. Zámek Žďár

pozemku p.č. 644/5, orná půda ve výměře 1.884 m2 v k.ú. Zámek Žďár

pozemku p.č. 644/6, orná půda ve výměře 1.805 m2 v k.ú. Zámek Žďár

Otakaru Beranovi Světnov 34, 591 02 ZR 2

- za nájemné ve výši 1.750,-- Kč/ha

Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje doplnění původního usnesení ze dne 18. 4. 2011 ve věci vyhlášeného záměru č. Z-49/2011-OP na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1674/1 – ost. pl., manipulační plocha v celkové výměře cca 1 200 m2, p. č. 830/4 – louka ve výměře 167 m2 a části p. č. 830/1 – louka ve výměře cca 450 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. v obci Veselíčko ze spoluvlastnictví p. Františka Podhrázkého – podíl ½ a manželů Františka a Evy Podhrázkých (SJM) – podíl ½, oba bytem Veselíčko  – za účelem majetkoprávního vypořádání z důvodu existence stávající kanalizační stoky a otevřeného příkopu (rigolu), umístěných na dotčeném pozemku včetně ochranného pásma tohoto kanalizačního řádu a rigolu s tím, že přesná výměra částí pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Nově se schvaluje vyhlášení záměru na nabytí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to celých pozemkových parcelp. č. 1674/1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 2 514 m2, p. č. 830/4 – louka ve výměře 167 m2 a p. č. 830/1 – louka ve výměře 2 905 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. v obci Veselíčko ze spoluvlastnictví p. Františka Podhrázkého – podíl ½ a manželů Františka a Evy Podhrázkých (SJM) – podíl ½, oba bytem Veselíčko  – za účelem majetkoprávního vypořádání z důvodu existence stávající kanalizační stoky a otevřeného příkopu (rigolu), umístěných na dotčeném pozemku včetně ochranného pásma tohoto kanalizačního řádu a rigolu a vzhledem k dalšímu využití v souvislosti s plánovanou výstavbou čistírny odpadních vod Veselíčko a pásma hygienické ochrany vod (PHO) 70 m.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5942/5 ve výměře cca 13 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění informačního a reklamního zařízení na stojinách o rozměru 5,2 m x 2,5 m v lokalitě před budovou Správy CHKO Žďárské vrchy v ul. Brněnská, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6916 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem provedení povrchové úpravy – asfaltový koberec a betonové obrubníky na příjezdové místní komunikaci – vjezd do provozovny bioplynové stanice v ul. Jihlavská, ZR 1 v rámci stavby Bioplynová stanice na zpracování rozložitelných odpadů Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem s následným odprodejem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6209/4 ve výměře cca 12 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění reklamního pylonu v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 u areálu společnosti AUTO…s. r. o. se sídlem Nádražní 2118/67, ZR 6 v rámci stavby „Rozšíření vnějších ploch areálu AUTO…“ dle vydaného stavebního povolení č.j. SÚ/1164/09-VPS s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na zřízení předkupního práva na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9518/5 – orná půda v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 5 000 m2 v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 na základě žádosti firmy VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná z důvodu výhledového rozšíření nově budovaného areálu společnosti.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9190 – trvalý travní porost ve výměře 518 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě chatové oblasti Krejdy – za účelem údržby pozemku v blízkosti rekreačního objektu na p. č. 9202 a přilehlé zahrady p. č. 9203 z důvodu zabránění vytváření černé skládky.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 25 m2 - za účelem zřízení nekrytého parkovacího stání a cca 35 m2 - za účelem přístavby balkonu ke stávajícímu objektu - vše v k. ú. Město Žďár v souvislosti s přestavbou stávajícího objektu býv. kotelny čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7 na p.č. 4320 v k.ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 8002/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 12 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar - za účelem narovnání hranice mezi pozemky p. č. 8002/1 (komunikace a chodník) a p. č. 7992/18 – orná půda (zahrada u rozestavěného RD na p. č. 7992/19 v ul. Kupecká, ZR 3) s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností AXIOM TECH, s. r. o. se sídlem Kamenná 2525, 760 01 Zlín – zastoupená na základě plné moci Ing. Lubošem Petříčkem, inž. činnost ve výstavbě, Trhová 2301/4 Žďár nad Sázavou 3 - za účelem vybudování a provozování stavby přípojek inž. sítí (vodovodní, kanalizace, el. vedení VN) a to částech p. č. 7354 a 7295 v k. ú. Město Žďár pro stavbu „Vývojové centrum strojů a zařízení pro výrobu energeticky využitelného paliva na bázi biomasy“, spočívající v uložení zemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky a kabelového vedení VN v lokalitě U Malého lesa, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedeným přípojkám inž. sítí za účelem jejich provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k)Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle - za účelem vybudování a provozování stavby pod označ. 16010-002730 – PROJEKT – Žďár n. Sáz., ul. Bezručova, obnova, E.on, spočívající v uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalický a optický kabel a účastnický rozvaděč SIS1 - na částech p. č. 360/1, 360/2 a 383 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2 včetně přístupu a příjezdu k uvedeným sítím za účelem jejich provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l)Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 6411008/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6135, 6165, 6167/1, 6173/1, 6407, 6408 a 6410 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Nádražní, přeložka VN, OS PARK“ v souvislosti s připravovanou novostavbou obytného souboru, spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení VN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 4410367/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 404 a 409/9 v k. ú. Stržanov v obci Stržanov - za účelem vybudování a provozování stavby „Stržanov, Strž, rozšíření DS“ spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení NN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n)Rada města pověřuje starostku města k jednání o nabytí rodinného domu čp. 242, nacházejícím se na ulici Žižkova ve Žďáře nad Sázavou, pozemku p.č. 1097 - zastavěná plocha ve výměře 221 m2 a pozemku p.č. 1098 - zahrada o výměře 760 m2 vše v k.ú. Město Žďár, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 227/2011/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěném v objektu č.p. 1141, č. or. 44 ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou (AZ Centrum) vhodného k provozování kadeřnických služeb – obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 770 Kč/m2/rok (pracovní místnost, kancelář a soc. zařízení o výměře 87,56 m2 ).

Rada města po projednání schvaluje:

1. uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru, umístěného  v objektu na náměstí Republiky č. 1785/49 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, na dobu  neurčitou, s  výši   nájemného  1.000 Kč/m2/rok, za účelem provozování prodejny  Akvárium-rybářské potřeby DM Centrum. Smlouva o nájmu nebytových prostor bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a panem Ladislavem Dvořákem, 591 01  Žďár nad Sázavou.

2. uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru, umístěného v objektu na náměstí Republiky č. 1785/49 ve Žďáře nad Sázavou , část Žďár nad Sázavou 1, na dobu  neurčitou, s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok, za účelem zřízení skladovacích prostor. Smlouva o nájmu nebytových prostor bude uzavřena  mezi Městem Žďár nad Sázavou a panem Zdeňkem Vokurkou, Žďár nad Sázavou.

Rada města po projednání neschvaluje žádost Výchovného ústavu, základní školy a střední školy Velké Meziříčí k Rakůvkám 1, se sídlem 594 01 Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, IČ 48895440 o snížení nájmu za III. čtvrtletí 2011 z důvodu  instalace elektrického zabezpečení dveří se signalizací ve výši 18.168 Kč v objektu na ulici Veselská 32/44 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 229/2011/OŠKS

Kupní smlouvy s TJ Žďár n. S.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy týkající se movitého majetku -  rolby Kässbohrer Pisten Bull 240 + stopovače, užívaného občanským sdružením TJ Žďár nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou, Jungmannova 1496/10, v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy týkající se movitého majetku – sněžného skútru zn. Bombardier SKI DOO Skandic WT + 2 ks stopovače, užívaného občanským sdružením TJ Žďár nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou, Jungmannova 1496/10, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 230/2011/ORÚP

Plánovací smlouva – manž. Polednovi

Rada města schvaluje Plánovací smlouvu mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Mgr. Martinem Polednou a Irenou Polednovou o vybudování komunikace mezi Farskými humny a Nábřežní ulicí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 231/2011/ORÚP

Dětské dopravní hřiště – rozpočtová opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 233/2011/oI

Zapojení do projektu WebArchiv Národní knihovny ČR

Rada města po projednání schvaluje zapojení města do projektu WebArchiv Národní knihovny ČR a uzavření smlouvy dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 234/2011/oI

Smlouva s fa Asseco Solutions

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému FENIX dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 235/2011/OF

Úvěr – Společensko relaxační centrum

Rada města po projednání schvaluje přípravu změny financování Společensko relaxačního centra  a ukládá MěÚ připravit výběrové řízení na úvěr ve výši 45 mil.Kč na dobu 10 let ve variantách s fixní a pohyblivou úrokovou sazbou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 236/2011/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Ústní zpráva/p. starostka

Pracovní skupina k rekonstrukci náměstí

Rada města schvaluje vznik pracovní skupiny k rekonstrukci náměstí a centra města a vyzývá zastupitele k případným nominacím členů pracovní skupiny.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

12. Různé

Rada města byla seznámena se zápisem komise rozvoje města a životního prostředí  a ukládá MěÚ posoudit zjednosměrnění některých ulic dle návrhu komise rozvoje města a životního prostředí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města