Zápis ze 3. schůze rady města konané dne 29.11.2010

zveřejněno: 29. 11. 2010

ZÁPIS

ze 3. schůze rady města konané
dne 29.11.2010

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 3. schůze rady města:

 1. Přijetí strážníků MP
 2. Doplnění „Podmínek provozu sportovišť ve městě mimo školských zařízení“  a ceník služeb
 3. OZV – Komunální odpad
 4. Žádost o použití prostředků z investičního fondu
 5. Majetkoprávní úkony RM
 6. Majetkoprávní úkony ZM
 7. Byty a nebytové prostory
 8. Veřejnoprávní smlouvy
 9. Provoz sportovišť
 10. Řešení příslušenství pohledávek
 11. Žádosti o změnu č. 4 ÚP města
 12. Příprava projektů energetických úspor na objektech v majetku města
 13. Naučná stezka Klafar – Santiniho naučná stezka – schválení předfinancování stavby
 14. Rozšíření Regionálního muzea města Žďár nad Sázavou – schválení předfinancování stavby
 15. Žádost o udělení výjimky z ÚP – p. Soška
 16. Směrnice k provádění hospodářských operací
 17. Návrh rozpočtu 2011
 18. Grantové programy 2011
 19. Spádové obvody ZŠ
 20. Sportoviště TJ SOKOL a TJ Žďár nad Sázavou
 21. Žádost o užití znaku města
 22. Žádost o finanční příspěvek
 23. Žádost oblastní charity
 24. Žádost Sdružení Linka bezpečí

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva

Přijetí strážníků MP

 

2. Usn. 38/2010/CERUM

Doplnění „Podmínek provozu sportovišť ve městě mimo školských zařízení“ a ceník služeb

Rada města po projednání schvaluje doplnění „Podmínek provozu sportovišť ve městě mimo školských zařízení“ a ceník sportovišť platný od 01.01.2011 dle upraveného  návrhu (schválené ceny jsou včetně úpravy ledu a cena ledu pro ZŠ a SŠ je stanovena ve výši 700,- Kč/hod.).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 1

 

3. Usn. 19/2010/KS

OZV č. 7/2010

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení OZV č. 7/2010, kterou se mění vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

4. Usn. 20/2010/ZŠ Palachova

Žádost o použití prostředků z investičního fondu

Rada města po projednání schvaluje užití prostředků z investičního fondu podle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1

 

5. Usn. 21/2010/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 178/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 13 m2 v k. ú. Stržanov (dle mapového podkladu) - za účelem zarovnání pozemku pro budoucí výstavbu RD na pozemku p. č. 41 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2035/19 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 15 m2 a části p. č. 2036 – orná půda ve výměře cca 950 m2  dle stávajícího oplocení – na základě mapového podkladu v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar I.“ - za účelem ucelení vlastnictví sousedních nemovitostí a to RD čp. 2304/10 na p. č. 2030/2, p. č. 2030/1 – orná půda a p. č. 2029 – orná půda v ul. Trhová, ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6706 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Libušínská 40, 42, 44, 46 se sídlem Libušínská 197/44, Žďár n. Sáz. 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným - a to na části p. č. 2091/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem realizace stavby „Oprava a modernizace byt. domu Libušínská 40-46, Žďár n. Sáz.“ – výměna ocelových balkonů za přistavěné železobetonové lodžie založené na samostatných základových patkách,přeložení přípojky vody v souvislosti s novými základy, vnější zateplení byt. domu včetně střechy, vnitřní zateplení stropů a stěn v suterénu, výměna dřevěných oken, výměna vstupních schodišť, nový okapový chodník a další opravy narušených konstrukcí u byt. domu čp. 195 - 198 v ul. Libušínská 40 - 46, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 2101 - 2104 za účelem příp. dalších oprav byt. domu apod.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 3326 – zastavěná plocha ve výměře 302 m2 v k.ú. Město Žďár, zastavěno objektem sídla firmy – za účelem majetkoprávního vypořádání pod stavbou býv. výměníkové stanice VS 2 – Libušín – objekt čp. 1700 v ul. Studentská 18, ZR 4.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

6. Usn. 22/2010/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení níže uvedené záměry - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vysočany“ ZR 5 - po rekonstrukci komunikací a chodníků a v sídlišti „Vodojem“ ZR 7a to:

1. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3142-94/2010 z 16.9.2010 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 2712/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „b“ ve výměře 1 m2 a

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „c+f“ ve výměře 46 m2 z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Jany Mäki, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2363 - zahrada – díl „e“ ve výměře 2 m2 - z vlastnictví Jany Mäki, bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

odprodej

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „g“ ve výměře 7 m2 – manželům Josefu a Věře Rubáčovým (SJM), bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1, ost. plocha, ost. komunikace – díl „h“ ve výměře 4 m2 – manželům Jaroslavu a Emilii Čejkovým (SJM) – podíl 1/10, Pavlu Čejkovi – podíl 9/10, všichni bytem ZR 5

směnu

-  části p.č. 2469/1 – ost. plocha, ost. komunikace – díl „k“ ve výměře 3 m2 a díl „l“ ve výměře 6 m2 z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Zdeňka Šlezingera, bytem 627 00 Brno-Slatina a Pavly Šlezingerové, bytem ZR 5 (SJM)

za

- část p.č. 2399 – zahrada - díl „j“ ve výměře 3 m2 z vlastnictví manželů Zdeňka Šlezingera, bytem 627 00 Brno-Slatina a Pavly Šlezingerové,bytemZR 5 (SJM) do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

odprodej

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „m“ ve  výměře 14 m2 – Mgr. Haně Olšiakové, bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/32 - zahrada ve  výměře  88 m2 – manželům Václavu a Jarmile Dobrovolným (SJM), bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/33 - zahrada ve výměře  75 m2 – Milošovi Sedláčkovi, bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost.plocha, ost.komunikace–nově p.č. 2469/34 - zahrada ve výměře 1 m2 a

- části p.č. 2469/1 - ost.plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/35 - zahrada ve výměře 15  m2 – Leošovi Zichovi, bytem ZR 5

 

2. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3143-94/2010 z 16.9.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/38 - zahrada ve výměře  127 m2 – Zdeňce Chroustové, bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost.plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/37 - zahrada ve výměře 34 m2 – manželům RNDr. Ladislavu a Radaně Křesťanovým (SJM), bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „c“ ve výměře 33 m2 – Ing. Jiřímu Moučkovi – podíl ½, JUDr. Iloně Moučkové – podíl ¼, Jiřímu Moučkovi – podíl ¼, všichni bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „b“ ve výměře 34 m2 – manželům Jiřímu Mackovi – podíl ½  a Zdeňce Mackové – podíl ½ , bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/36 - zahrada ve výměře  35 m2 – Zdeňku Jaškovi, bytem ZR 5

 

3. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3144-94/2010 z 16.9.2010 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 2469/1 – ost. plocha, ost. komunikace - díl „a“ ve výměře 17 m2 z vlastnictví  Města Žďár nad Sázavou do spoluvlastnictví Marie Havlíkové – podíl ¼ a Jana Brychty – podíl ¾, oba bytem ZR 5

za

- část p.č. 2446 – zahrada - díl „d“ ve výměře 2 m2 ze spoluvlastnictví Marie Havlíkové – podíl ¼ a Jana Brychty – podíl ¾, oba bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

směnu

- části p.č. 2469/1 – ost. plocha, ost. komunikace - nově p.č. 2469/39 - zahrada ve výměře 26 m2 z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Josefa a Ing. Aleny Růžičkových (SJM),  bytem ZR 5

za

- část p.č. 2317/2 – zahrada - nově p.č. 2317/3 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 4m2 z vlastnictví manželů Josefa a Ing. Aleny Růžičkových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

4. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3156-95/2010 z 16.9.2010 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 2712/1 – ost. plocha, ost. komunikace - díl „d“ ve výměře 46 m2 z vlastnictví  Města Žďár nad Sázavou do spoluvlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM) – podíl ¾ a  manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM) – podíl ¼, všichni bytem ZR 5

za

- p.č. 2784/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 24 m2 ze spoluvlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM) – podíl ¾ a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM) – podíl ¼, všichni bytem ZR 5

odprodej

- části p.č. 2712/1 – ost. plocha, ost. komunikace - díl „c“ ve výměře 9  m2 z vlastnictví  Města Žďár nad Sázavou - manželům Aloisovi a Marii Havelkovým(SJM),bytem ZR5

- části p.č. 2712/1 – ost. plocha, ost. komunikace - díl „a+b“ ve výměře 16 m2 z vlastnictví  Města Žďár n. S.–manželům Františku a Věře Lemperovým(SJM),bytem ZR5

 

5. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3166-94/2010 z 19.10.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace - nově p.č. 2469/40 – zahrada ve výměře 15 m2 – Mgr. Ivanu Vítkovi, bytem ZR 5

 

6. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3108-170/2010 z 11.8.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4746 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 4746/2 – zahrada ve výměře 22 m2 – manželům Stanislavu a Marii Bílkovým (SJM) – podíl ½ a Ing. Stanislavu Bílkovi – podíl ½, všichni bytem ZR 7

 

7. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3109-171/2010 z 11.8.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4747 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 4747/2 – zahrada ve výměře 27m2 – Leoně Strachové, bytem ZR 7

 

8. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3110-172/2010 z 12.8.2010 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „b“ ve výměře 24 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Jana a Marie Panáčkových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4556 - zahrada – díl „d“ ve výměře 24 m2 - z vlastnictví manželů Jana a Marie Panáčkových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

9. dle GP prorozdělení pozemku č. 3111-173/2010 z 9.9.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4409/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „a“ ve výměře 31 m2 a část p.č. 4469/1 - ost. pl., ,jiná plocha ve výměře 13 m2 – manželům Bedřichu a Vladimíře Götzovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „c“ ve výměře 46 m2 – manželům Jaroslavu a Jaroslavě Slonkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „d+e“ ve výměře 52 m2 – Patrikovi Němcovi, bytem ZR 7

 

10. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3112-174/2010 z 19.8.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „c“ ve výměře 131 m2 – Beátě Rajské, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – nově p.č. 4669/56 - zahrada ve výměře 12 m2 – Liborovi Coufalovi – spoluvl. podíl ¾, Ivě Coufalové, spoluvl. podíl ¼, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „a“ ve výměře 35 m2 – manželům Miroslavu a Ludmile Čapkovým (SJM), bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „b“ ve výměře 47 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Karla a Marie Endrlových(SJM),bytem ZR7

za

- část p.č. 4522 - zast. plocha – díl „d“ ve výměře 9 m2 - z vlastnictví manželů Karla a Marie Endrlových, bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

11. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3113-175/2010 z 19.8.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „a“ ve výměře 35 m2 - manželům Janu a Ing. Ludmile Duchkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „b“ ve výměře 21 m2 – Marii Janů – podíl ½, Ing. Milanovi Janů – podíl ¼  a Ivo Janů – podíl ¼ , všichni bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „d+e“ ve výměře 6 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Karla a Evy Procházkových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4874 - zahrada – díl „g+h“ ve výměře 32 m2 z vlastnictví manželů Karla a Evy Procházkových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

12. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3126-176/2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – nově p.č. 4669/59 - zahrada ve výměře 27 m2 – manželům Lubomíru a Evě Michálkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „e“ ve výměře 3 m2 – manželům Františku a Jitce Dvořákovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plpcha – díl „d“ ve výměře 3 m2 – manželům Janovi a Aleně Levých (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „c“ ve výměře 3 m2 – manželům Pavlovi a Jiřině Kovandovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „b“ ve výměře 2 m2 – Jaroslavu Jůzlovi,  bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – nově p.č. 4669/58 - zahrada ve výměře 3 m2 – z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Josefa a Jany Dvořákových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4509 – zahrada, díl „g“ ve výměře 4 m2 a část p. č. 4508 – zast. plocha, díl „f“ ve výměře 1 m2 – nově p.č. 4509/2 ve výměře 5 m2 z vlastnictví manželů Josefa a Jany Dvořákových (SJM), bytem ZR7 do vlastnictví Města Žďár n. Sáz.

 

13. dle GP pro rozdělení pozemku č 3127-177/2010  – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „a“ ve výměře 5 m2 – Růženě Jurnečkové, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „b“ ve výměře 4 m2 – manželům Janovi a Marii Dusíkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „c“ ve výměře 4 m2 – manželům Jaroslavu a Jarmile Zeleným (SJM), bytem ZR 7

- částo p.č. 4669/1 - ost.pl., jiná plocha – díl „d“ ve výměře 28 m2 – manželům Josefu a Jaroslavě Kasíkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., jiná plocha – díl „i“ ve výměře 3 m2 – manželům Václavu a Marii Ďáskovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – nově p.č. 4669/60, zahrada ve výměře 4 m2 – Anetě Nahodilové – podíl ½, bytem Makovského 1578/51, ZR 7 a Evě Lukešové – podíl ½, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., jiná plocha – díl „k“ ve výměře 3 m2 – manželům Františku a Jaroslavě Kafkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „l“ ve výměře 3 m2 – manželům Jaromíru a Miloslavě Roštokovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „m“ ve výměře 3 m2 – manželům Lubošovi a Věře Křížovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „n“ ve výměře 3 m2 – manželům RNDr. Ladislavu a Mgr. Anně Málkovým (SJM), bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „e+h“ ve výměře 46 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Vladimíra a Zdeny Jiráskových (SJM), bytem ZR 7

 za

- část p.č. 4471, zahrada – díl „g“ ve výměře 1 m2 -  z vlastnictví manželů Vladimíra a Zdeny Jiráskových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou  

 

14. dle GP pro rozdělení pozemku č 3128-178/2010  – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4701 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „a“ ve výměře 29 m2 – manželům Vladimíru a Stanislavě Závorkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4701 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 4701/2 - zahrada ve výměře 29m2 – Milanu Sýkorovi, ZR 7

směnu

- části p.č. 4701 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „c“ ve výměře 26 m2 a části p.č. 4746 - ost. pl., ost. kom. – nově p.č. 4746/3 - ost.pl.,,jiná plocha ve výměře 92 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4728/2 - zahrada – díl „m“ ve výměře 14 m2 - z vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

směnu

- části p.č. 4746 - ost. pl., ost. komunikace – díl „e“ ve výměře 19 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Ing. Mgr. Jiřího a MUDr. Marie Dvořáčkových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4731 - zahrada – díl „j“ ve výměře 36 m2  a díl „n“ ve výměře 6 m2 - z vlastnictví manželů Ing. Mgr. Jiřího a MUDr. Marie Dvořáčkových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

směnu

- části p.č. 4746 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „g“ ve výměře 32 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Ing. Jiřího a MUDr. Marie Šenkýřových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4733 - zahrada – díl „k“ ve výměře 21 m2 - z vlastnictví manželů Ing. Jiřího a MUDr. Marie Šenkýřových (SJM), bytem ZR 7

- Všechny tyto převody se uskuteční za dohodnutou kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM č. 85 ze dne 22. 2. 2010 čj. 1186/2010/OP a) 13. a doporučuje ZM ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 25. 2. 2010 v bodě a) 13. nabytí do vlastnictví města pozemku p.č. 2511/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 14 m2 k. ú. Město Žďár z vlastnictví manželů Jana a Marie Daňkových (SJM), bytem ZR 5 s tím, že nově je po vypořádání dědictví schvalováno nabytí z vlastnictví p. Jana Daňka, bytem ZR 5 (podíl ½) a pí Jarmily Čejkové, bytem ZR 5 (podíl ½).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Rada města po projednání ruší níže uvedené usnesení ze dne 14.6.2010 – č.j. 1309/2010/OP bod i) 2 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zrušení usnesení ZM č. 21 ze dne 24. 6. 2010 č.j. 21/2010/OP/10 – bod i) 2. ve věci směny pozemků a to:

- p.č. 2784/2  – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 23 m2

- ze spoluvlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM – podíl 3/4) a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM – podíl 1/4), všichni bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou

za

- část p.č. 2712/1  – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 30 m2

- ze spoluvlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM – podíl ¾) a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM – podíl ¼), všichni bytem ZR 5

- vše v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra směňovaného pozemku – části p. č. 2712/1 bude určena po zaměření oddělovacím GP - za účelem majetkoprávního vypořádání v sídlišti Vysočany – pozemek zastavěný komunikací za část pozemku již dlouhodobě pronajatého u RD č.p. 1240 ul. Hlohová 20, ZR 5

Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude doplacen částkou ve výši 300,-- Kč/m2.

Toto usnesení se ruší.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b)

1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to dle GP č. 3072-24/2010 ze dne 4. 6. 2010 a návrhu GP č. 3167-47/2010 - části p. č. 9521/2 – louka nově p. č. 9521/15 ve výměře 124 m2 v budoucím vlastnictví firmy VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná (v současnosti vlastník ARROW International CR, a. s. se sídlem Pražská třída 209/182, Hradec Králové – Plačice) za část p. č. 9518 nově p. č. 9518/5 – orná ve výměře cca 124 m2ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování vedení inž. sítí pro připojení budoucího provozního areálu společnosti VHS Bohemia, a. s. v průmyslové zóně Jamská, ZR 1 na pozemku p. č. 9518 a 9519/1 – vše v k. ú. Město Žďár. Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemky p. č. 9521/15 -  orná a p. č. 9518/5 – orná v k. ú. Město Žďár oceňují částkou ve výši 7,-- Kč/m2.

 

2. Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 22.2.2010 a doporučuje ZM ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 25.2.2010 v souvislosti s upřesněním výměr převáděných pozemků:

- odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví firmy VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00  Brno-Lesná a to části p. č. 9518 – orná půda nově p. č. 9518/6 – orná půda ve výměře cca 1 432 m2 a části p. č. 9519/1 – orná půda ve výměře 4 214 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 12. 2010. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, t.j. nejpozději do 31. 12. 2012.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2010, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši:

p.č. 9519/1 o výměře 4036 m2 (pozemek pro stavbu)............400,-- Kč/m2

p.č. 9519/1 o výměře 178 m2 (nezastavitelná část, ochranné pásmo plynovodu, VVN)............250,--Kč/m2

p.č. 9518/6 o výměře cca 1 432 m2 (pozemek dotčený komunikačním připojením)............300,--Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 23/2010/OP

Byty a nebytové prostory

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 11 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 36 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 35 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle  návrhu předloženého bytovou komisí.

3. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části nebytového prostoru, umístěného v objektu č.p. 253, Havlíčkovo náměstí č.or. 5, ve Žďáře nad Sázavou (Čechův dům). Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Bc. Bohumírem Slámou, Bartoňova 832, 530 12 Pardubice na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši 1.000,--Kč/m2/rok.

4. Rada města po projednání neschvaluje žádost Okresní hospodářské komory Žďár nad Sázavou o prominutí, popř. snížení nájemného ze užívání nebytových prostor.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 24/2010/OP

Veřejnoprávní smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavírání Veřejnoprávních smluv pro projednávání přestupků v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 25/2010/OP

Provoz sportovišť

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu, uzavřenou mezi městem a Sportis, příspěvkovou organizací, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 26/2010/OP

Řešení příslušenství pohledávek

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení následující postup při řešení úhrady dlužného nájemného a úhrady za služby s nájmem bytu spojené, nákladů řízení a poplatku z prodlení:

1. dlužník uhradí dlužné nájemné a náklady na služby s nájmem bytu spojené

2. dlužník uhradí případné náklady řízení, které město vynaložilo

3. dlužník uhradí poplatek z prodlení ve výši jeden a půl násobku dlužného nájmu a úhrady za služby

4. dlužník požádá radu města popřípadě zastupitelstvo města o odpuštění zbývající části pohledávky (tj. poplatku z prodlení)

5. o této žádosti rozhodne rada města nebo zastupitelstvo města v závislosti na výši pohledávky

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 27/2010/ORÚP

Žádosti o změnu č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

- neschválit návrh p. Romana Lojka na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- schválit návrh p. Víta Sošky na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 28/2010/ORÚP, PK

Příprava projektů energetických úspor na objektech v majetku města

Rada města schvaluje pořadí přípravy projektů staveb pro objekty v majetku města Žďáru nad Sázavou dle předloženého materiálu. Pořadí se může změnit podle termínů zpracování projektů jednotlivých staveb nebo podmínek dotačních programů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 29/2010/ORÚP

Naučná stezka Klafar – Santiniho naučná stezka – schválení předfinancování stavby

Rada města po projednání bere na vědomí projekt stavby naučné stezky a doporučuje odložení realizace akce „Naučná stezka Klafar – Santiniho naučná stezka“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 30/2010/ORÚP, PK

Rozšíření Regionálního muzea města Žďáru n. S. (Moučkův dům) – schválení předfinancování stavby

Rada města po projednání bere na vědomí projekt stavby Stavební úpravy objektu čp. 329 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předfinancování akce „Rozšíření Regionálního muzea města Žďár n. S.“ z rozpočtu města, schvaluje podání žádosti o dotace z ROP JV na tuto akci a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu v odhadového výši 10,2, mil. Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

15. Usn. 35/2010/ORÚP

Žádost o udělení výjimky z ÚP – p. Vít Soška

Rada města po projednání neschvaluje žádost pana Víta Sošky, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), neumožňuje udělování požadované výjimky z funkčního využití území ani z projednávání změn územního plánu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 31/2010/OF

Směrnice k provádění hospodářských operací

Rada města po projednání schvaluje Směrnici MěÚ a OS č. 3/2010 k provádění hospodářských operací a nakládání s rozpočtovými prostředky Města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 39/2010/OF

Návrh rozpočtu na rok 2011

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok 2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 32/2010/OŠKS

Grantové programy 2011

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2011 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

1. VOLNÝ ČAS 2011..................400 tis. Kč

2. KULTURA 2011......................500 tis. Kč

3. EDIČNÍ ČINNOST 2011...........100 tis. Kč

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program na rok 2011 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

4. SPORT 2011.........................3 200 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 33/2010/OŠKS

Spádové obvody ZŠ

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit „Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 6/2010 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 34/2010/OŠKS

Sportoviště TJ Sokol a TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyplácení provozní dotace na úhradu ztráty sportovišť v roce 2011 Tělocvičné jednotě Sokol Žďár nad Sázavou a Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavou dle předložené varianty č. 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 37/2010/OŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou Ing. Mileně Wendlové, Kbel, Mečkov 10 jako reklamního znaku města na 300 ks zápalkových nálepek „Znaky měst a obcí kraje Vysočina“.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 40/2010/OŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města:

1) Biskupskému gymnáziu, U Klafárku 3, Žďár nad Sázavou finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na vánoční koncert skupiny Grooms Friends dne 10.12.2010 ve Žďáře nad Sázavou.

2) Nohejbalovému oddílu UNITOP SKP Žďár nad Sázavou finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na materiálové vybavení oddílu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 36/2010/OS

Žádost oblastní charity

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu v kapitole Sociální věci snížením položky Sociální půjčky o 80.000,- Kč a navýšením položky Příspěvek charita o 80.000,- Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 41/2210/OS

Žádost Sdružení Linka bezpečí

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Sdružení Linka bezpečí ve výši 3.000,- Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města