Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 13.12.2010

zveřejněno: 13. 12. 2010

ZÁPIS

ze 4. schůze rady města konané
dne 13.12.2010

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Karel Herold

 

Schválený pořad 4. schůze rady města:

 1. Žádost o pronájem pozemku u Polikliniky
 2. Návrh a plán financování rekonstrukce havarijního stavu rozvodů vody a kanalizace v budově polikliniky v roce 2011 a 2012
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Byty a nebytové prostory
 5. Žádost PO ZŠ Komenského 6
 6. Žádost PO ZŠ Komenského 6 o poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu města
 7. Smlouvy SPORTIS PO
 8. Pracovněprávní předpisy SPORTIS PO
 9. Nájem PO CERUM 2010
 10. Souhlas s přijetím darů
 11. Úprava příspěvku zřizovatele na r. 2010 výměnou mezi položkami
 12. Vyhlášení volna pro žáky
 13. Žádost o povolení změny v rozpočtu PO MŠ
 14. Žádost o povolení přijmutí sponzorského daru
 15. Ceník krátkodobých pronájmů 2011 a reklamní plochy na plášti DK
 16. Účet 401 – jmění účetní jednotky
 17. Změna odpisového plánu Active – s. v. č., PO na rok 2010 a 2011 a úprava rozpočtu na r. 2010
 18. Výsledky VŘ na dodavatele stavby „Revitalizace a rozšíření spol. relax. centra“ (bazén)
 19. PLF dům – Dohoda o spolufinancování přepojení kanalizace
 20. Veřejné zakázky za 01-12/2010
 21. Smlouva – zajištění provozu TIC
 22. Žádost SKLH Žďár nad Sázavou
 23. Licenční smlouva – UNESCO
 24. Rozpočtová opatření č. 7
 25. Vyhlášení výběrového řízení – digitalizace kina
 26. Žádost o navýšení dotace na provoz MHD
 27. Žádost – Hospicové hnutí
 28. Smlouva o příspěvku Srdíčko
 29. Různé

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 42/2010/OP

Žádost o pronájem pozemku

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3358 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 9 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem zřízení oplocené venkovní skladovací stanice kapalného vzduchu – Poliklinika Žďár n. S. v souvislosti s provozem kryokomory v suterénu budovy polikliniky ul. Studentská, ZR 4.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

2. Usn. 59/2010/Pol.

Návrh a plán financování rekonstrukce havarijního stavu rozvodů vody a kanalizace v budově polikliniky v roce 2011 a 2012

Rada města po projednání schvaluje návrh plánu financování rekonstrukce havarijního stavu rozvodů vody a kanalizace v budově polikliniky v roce 2011 ve výši 1,5 mil. Kč podle předloženého materiálu a doporučuje ke schválení zastupitelstvem města do finančního rozpočtu města na rok 2011.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

3. Usn. 43/2010/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3788 ve výměře cca 57 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového pokladu) – za účelem zřízení letní zahrádky ke stávající provozovně KC Batyskaf, nám. Republiky 11, ZR 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 7888 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 50 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení dočasné stavby vinného sklepa v areálu Zahrada Vysočina na dobu určitou a to 15 let.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Aleši Němcovi, bytem ZR 3 a to části p. č. 3366 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 20 m2 v k. ú. Město Žďár – pod novinovým stánkem u „Polikliniky“ v ul. Studentská, ZR 4 v souvislosti se změnou vlastníka prodejního stánku k 1.1.2011 na základě předložené uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a roční výše nájemného činí 15.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Mgr. Martinem a Irenou Polednovými, bytem ZR 3 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 28, 50, 77/1 a 80/3 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení inž. sítí – vodovodní, kanalizační přípojky a přípojky plynovodu k objektu na p. č. 74/1 - včetně přístupu a příjezdu k uvedeným přípojkám za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené přípojky inž. sítí ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti - RD čp. 1349 na p. č. 4924 v k. ú. Město Žďár v ul. Mánesova 11, ZR 7.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 4408244/001 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 28, 77/1 a 80/3 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Nábřežní – přípojka NN, Poledna“, spočívající v  umístění nového podzemního kabelového vedení NN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 4410179/001 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 1130/1 a 1132 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Komenského, ZR 3 - za účelem vybudování a provozování stavby v rámci plánovaných úprav RZ „Žďár n. Sáz., Komenského – rozšíření DS NN, T-Mobile“, spočívající v  umístění nového podzemního kabelového vedení NN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 2136/7 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování přeložky podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v  rámci stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ulici Dolní, Žďár n. Sáz.“ - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 2149/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování přeložky podzemního vedení horkovodní přípojky v  rámci stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ulici Dolní, Žďár n. Sáz.“ - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupená Správou Jihlava se sídlem Kosovská 10a, Jihlava – jako stavebník a Městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem, a to stavby „I/19 Žďár nad Sázavou – ulice Brodská, 2. etapa“ - oprava stávající komunikace I. třídy, ve věci vydání souhlasu s provedením stavby, potřebného pro vydání stavebního povolení na připravovanou akci prováděnou na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 48, 50, 1003, 1250, 1255, 1386, 1087/5, 1100/1, 1100/2, 1101, 1103, 1115, 1137/2 a 1254 vše v k. ú. Město Žďár – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

4. Usn. 44/2010/OP

Byty a nebytové prostory

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 21 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

2. Rada města po projednání vyhovuje žádosti manželů Milana Ciny a Moniky Cinové a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 16 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodskéulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 1 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 30  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle  návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

4. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí, a to rodinného domu na ul. Luční, č.or. 9, č. p. 991 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5 a pozemku p. č. 2411, zahrada, o velikosti 466 m2 v k.ú. Město Žďár. Smlouva bude uzavřena mezi městem a Evou Jurkovou, bytem Libušínská ve Žďáře nad Sázavou a Radomírem Pavlíčkem, bytem Libušínská, Žďár nad Sázavou. Nájemné je stanoveno ve výši 5.000,-- Kč/měsíc za užívání RD a 1.400,-- Kč/rok za užívání pozemku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

5. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Junákem – svazem skautů a skautek ČR, přístavem Racek Žďár nad Sázavou v předloženém znění. Předmětem této smlouvy je pronájem budovy ve Žďáru nad Sázavou, ulice 1.máje, č.or. 1, č.p. 325.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

6. Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací CERUM,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

7. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č.or. 44 na ulici Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vhodný k provozování obchodní činnosti. Výše nájemného je stanovena v minimální  výši 1.000 Kč/m2/rok za provozovnu, 800 Kč/m2/rok za sklad a 100 Kč/m2/rok za WC.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

8. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

5. Usn. 40/2010/3.ZŠ

Žádost PO ZŠ Komenského 6

Rada města po projednání schvaluje přesun prostředků schváleného rozpočtu na rok 2010 v rámci kapitoly 5.1. – příspěvek zřizovatele dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

6. Usn. 41/2010/3.ZŠ

Žádost PO ZŠ Komenského 6 o poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu města

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu města Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

7. Usn. 45/2010/CERUM

Smlouvy SPORTIS PO

1. Rada města po projednání schvaluje nájemní smlouvu dle předloženého návrhu.

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o obstarání správy nemovitostí dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

8. Usn. 46/2010/CERUM

Pracovněprávní předpisy SPORTIS PO

Rada města po projednání schvaluje pracovněprávní předpisy SPORTIS PO dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

9. Usn. 60/2010/CERUM

Nájem PO CERUM 2010

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o stavu finanční situace a možnostech úhrady nájmu PO CERUM v roce 2010 a prodlužuje splatnost nájmu za rok 2010 do 31.03.2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

10. Usn. 47/2010/Ssm

Souhlas s přijetím darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru a účelově věcně určeného daru pro p. o. Sociální služby města Žďár n. S.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

11. Usn. 52/2010/2.ZŠ

Úprava příspěvku zřizovatele

Rada města po projednání schvaluje úpravu příspěvku zřizovatele ZŠ Komenského 2 na rok 2010 výměnou mezi položkami dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

12. Usn. 53/2010/2.ZŠ

Vyhlášení volna pro žáky

Rada města po projednání bere na vědomí vyhlášení volna pro žáky ZŠ Komenského 2 ve dnech 20. až 22.12.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

13. Usn. 55/2010/PO MŠ

Úprava rozpočtu PO Mateřské školy na rok 2010

Rada města po projednání schvaluje změny v rozpočtu Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace bez nároku na navýšení příspěvku na provoz organizace.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

14. Usn. 56/2010/PO MŠ

Žádost o povolení přijmutí sponzorského daru

Rada města po projednání schvaluje Mateřské škole Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci přijetí věcného sponzorského daru dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

15. Usn. 57/2010/Kultura

Ceník krátkodobých pronájmů na rok 2011, reklamní plochy na plášti DK

Rada města po projednání schvaluje příspěvkové organizaci Kultura Žďár:

1. Ceník krátkodobých pronájmů Divadla a Domu kultury na rok 2011 dle předloženého návrhu uvnitř materiálu.

2. Využití reklamní plochy na plášti DK dle varianty b) předloženého návrhu uvnitř materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

16. Usn. 67/2010/Kultura

Účet 401 – jmění účetní jednotky

Rada města po projednání schvaluje příspěvkové organizaci Kultura Žďár:

Řešení účtu 401 jmění účetní jednotky dle varianty 1) předloženého návrhu uvnitř materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

17. Usn. 58/2010/Active

Změna odpisového plánu Active – střediska volného času, příspěvková organizace na rok 2010 a 2011 a úprava rozpočtu na rok 2010

Rada města po projednání schvaluje:

- změnu odpisového plánu Active – SVČ na rok 2010

- změnu odpisového plánu Active – SVČ na rok 2011

- úpravu rozpočtu Active – SVČ na rok 2010

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

18. Usn. 48/2010/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra“, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra“, Žďár nad Sázavou tak jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

19. Usn. 49/2010/ORÚP

PLF dům – dohoda o spolufinancování kanalizace

Na žádost firmy PLF dům byl tento bod stažen z projednávání RM dne 13.12.2010.

 

20. Usn. 50/2010/ORÚP

Veřejné zakázky města za leden – prosinec 2010

V souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďár nad Sázavou bere rada města po projednání na vědomí přehled zakázek malého rozsahu provedených od ledna 2010 do prosince 2010.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

21. Usn. 51/2010/OŠKS

Smlouva – zajištění provozu TIC

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o zajištění provozu Turistického informačního centra města Žďáru nad Sázavou s panem Bohuslavem Nahodilem v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

22. Usn. 61/2010/OŠKS

Žádost SKLH Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu schválit Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou, o. s. splátkový kalendář půjčky poskytnuté Sportovnímu klubu ledního hokeje městem Žďár nad Sázavou s účinností dnem schválení usnesení ZM. Dlužník bude zavázán uhradit dluh v 60 měsíčních splátkách, z nichž 59 bude ve výši 8.300 Kč a poslední ve výši 10.300 Kč, počínaje měsícem lednem 2011 do úplného zaplacení, splatných vždy do každého posledního dne v měsíci pod ztrátou výhody splátek. Ztráta výhody splátek znamená, že nezaplacením kterékoliv ze splátek řádně a včas je splatný celý dluh.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdržel se 0

 

23. Usn. 62/2010/OŠKS

Smlouva o poskytnutí licence

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí licence se společností FRMOL, s. r. o. , Praha 9, Rožmberská 254/12 na projekt „RODINNÉ ZLATO“.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města v rámci rozpočtových opatření schválit finanční prostředky ve výši 60.000,- Kč jako spoluúčast města Žďáru nad Sázavou v projektu „RODINNÉ ZLATO“.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

24. Usn. 54/2010/OF

Rozpočtové opatření č. 7/2010

Rada města po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7/2010.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

25. Usn. 65/2010/TSBM

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele služeb – zjednodušené podlimitní řízení: Digitalizace kina Vysočina ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele – zjednodušené podlimitní řízení: Digitalizace kina Vysočina ve Žďáře nad Sázavou, včetně vyzvaných uchazečů, členů komise a náhradníků pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

26. Usn. 66/2010/KS

Žádost o navýšení dotace na provoz MHD

Rada města bere na vědomí žádost ZDAR, a. s. o navýšení dotace na provoz MHD. Rada města ukládá odboru komunálních služeb připravit materiál o provozu MHD s tím, že materiál bude obsahovat vyhodnocení provozu MHD za období 1-6/2011, dále pak varianty zpoplatnění seniorských jízd a návrh změn trasování jednotlivých linek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

27. Usn. 63/2010/OS

Žádost Hospicové hnutí – Vysočina

Rada města po projednání neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Hospicové hnutí – Vysočina, neboť v rozpočtu nejsou volné finanční prostředky.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

28. Usn. 64/2010/OS

Smlouva o příspěvku

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s Kolpingovým dílem ČR na částečné pokrytí provozních nákladů Rodinného centra Srdíčko v roce 2010.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

29. Různé

Úprava ceníku

Rada města schvaluje úpravu ceníku, který je nedílnou součástí podmínek provozu sportovišť ve městě mimo školských zařízení, platného od 01.01.2011 s tím, že ZŠ mají využití zimního stadionu zdarma.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

Žádost oddílu plavání

Rada města bere na vědomí předložené žádosti oddílu plavání TJ Žďár nad Sázavou – plaveckého oddílu a Čochtanklubu pro řešení činnosti v době odstávky bazénu a pověřuje 2. místostarostu a odbor ŠKS k přípravě řešení tohoto problému.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Karel Herold  v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města