Zápis ze 40. schůze rady města konané dne 21.5.2012

zveřejněno: 21. 5. 2012

ZÁPIS

ze 40. schůze rady města konané
dne 21.5.2012

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluvena:

Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 40. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní úkony - RM
 2. Majetkoprávní úkony - ZM
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Prodej budovy bývalé 1.ZŠ
 5. Hospodaření města za r. 2011
 6. Fond rozvoje bydlení
 7. Rozpočtové opatření č. 6
 8. Poskytnutí půjček ze SFRB 2012
 9. Žádost provozovatele kina
 10. Žádost o příspěvek
 11. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží Žďár n.S.“
 12. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Odvodnění balastních vod z areálu společensko relaxačního centra“.
 13. Vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů
 14. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 551/2012/OP

Majetkoprávní úkony – RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1015 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 40 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem využití na zahrádku u byt. domu Okružní 792/71, ZR 3 s tím, že další část ve výměře cca 32 m2 bude zatravněna a udržována na vlastní náklady nájemce.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 696 a p.č. 697 – vše ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 10 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem využití na zahrádku u byt. domu J. z Poděbrad 702/4, ZR 1 s tím, že další část ve výměře cca 70 m2 bude zatravněna a udržována na vlastní náklady nájemce.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Josefovi a Vlastě Štěpánkovým,  ZR 6 a to p. č. 6642 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5986/3 – ost. pl., silnice ve výměře 89 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou dle GP č. 3245-13/2011 ze dne 11. 7. 2011 odděleno z pův. p. č. 5986/2 – ost. plocha, jiná plocha – za účelem majetkoprávního vypořádání části silnice v lokalitě ul. Jihlavská (u areálu spol. ZDAR, a.s.) – do vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 58, Jihlava.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na doplnění odprodeje pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou dle původního záměru č. Z-142/2012-OP - části p. č. 9516/1 – trv. trav. porost ve výměře 2 550 m2, části p. č. 9517 – trv. trav. porost ve výměře cca 2 300 m2, části p. č. 9518/5 – orná ve výměře cca 900 m2 a části p. č. 9512/10 – orná ve výměře cca 15 m2 v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře cca 5 800 m2) s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP

– nově dle zhotoveného GP č. 3407-82/2012 ze dne 27. 4. 2012 pro rozdělení pozemků takto:

z pův. p. č. 9516/1   - trv. trav. porost - oddělen díl „a“ ve výměře 2 452 m2

z pův. p. č. 9512/10 - orná půda - oddělen díl „b“ ve výměře 14 m2

z pův. p. č. 9517/5   - trv. trav. porost - oddělen díl „c“ ve výměře 2 242 m2

z pův. p. č. 9521/15 - trv. trav. porost - oddělen díl „d“ ve výměře 66 m2

- všechny díly sloučeny nově do p. č. 9516/17 – trv. trav. porost ve výměře 4 774 m2

z pův. p. č. 9518/5 - orná půda – oddělena část ve výměře 913 m2 – nově označ. jako p. č. 9518/7 – orná půda

- vše v k. ú. Město Žďár v celkové výměře 5 687 m2

v lokalitě PZ Jamská – za účelem rozšíření areálu stávající firmy a příp. výstavby manipulační a odstavné plochy.

 

Prodej pozemku bude probíhat dle Zásad města Žďáru nad Sázavou pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, schválených v Zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou dne 15. 12. 2011.

Kupní cena bude stanovena ve výši ceny obvyklé na základě zpracovaného znaleckého posudku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na doplnění směny pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou dle původního záměru č. Z-274/2010-OP - p. č. 9582 – zastavěná plocha ve výměře 107 m2, p. č. 9584 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 49 m2 a p. č. 9606 – orná půda ve výměře 623 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Bartačky“ do spoluvlastnictví p. Miloše Zítky – podíl 1/2,  ZR 1 a p. Petra Zítky – podíl 1/2,  ZR 3 za části pozemků p. č. 9583 – ost. plocha, p. č. 9590 – orná půda, p. č. 9592 – ost. plocha a p. č. 9604 – louka – v celkové výměře cca 400–500 m2 s tím, že bude upřesněno po zaměření oddělovacím GP - ve spoluvlastnictví p. Miloše Zítky – podíl 1/2,  ZR 1 a p. Petra Zítky – podíl 1/2, ZR 3 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům – bývalých zastavěných parcel a přístupové cesty k objektům samoty „Bartačky“, ZR 1 - uvedení do souladu se skutečným stavem.

– nově dle zhotoveného GP č. 3400-75/2012 ze dne 27. 4. 2012 pro rozdělení pozemků takto:

- p. č. 9584 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 49 m2 – nově sloučená do p. č. 9583 - ost. pl., ost. komunikace ve vlastnictví Zítkových

- p. č. 9606 – orná půda ve výměře 623 m2 – nově sloučená do p. č. 9607 – orná půda ve vlastnictví Zítkových

- z pův. p. č. 9611 - ost. pl., ost. komunikace - oddělen díl „f“ ve výměře 19 m2 - nově sloučen do p. č. 9607 – orná půda ve vlastnictví Zítkových

Celková výměra těchto směňovaných pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou včetně p. č. 9582 – zastav. plocha ve výměře 107 m2 – vše v k. ú. Město Žďár činí výměru 798 m2.

 

Z vlastnictví Zítkových přechází do vlastnictví města dle tohoto GP pozemky:

- p. č. 9604 – trv. trav. porost ve výměře 414 m2

z p. č. 9583 – ost. pl., ost. komunikace – díl „b“ ve výměře 107 m2

z p. č. 9590 – orná půda – díl „c“ ve výměře 265 m2

z p. č. 9592 - ost. pl., ost. komunikace – díl „d“ ve výměře 12 m2

- vše sloučeno do pův. p. č. 9604 – ost. plocha, ost. komunikace v celkové výměře 798 m2 v k. ú. Město Žďár

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. JMP/Žďár n. S./03-2/11 na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „VTL Žďár nad Sázavou – sever, úsek: Kochánov - Vatín - Žďár“, č. stavby: 3007203 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8602/11, 9512/3, 9513/1, 9513/3, 9518/5, 9519/3, 9520/1 a 9527 vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – dle GP č. 3118-113/2010 ze dne 23. 9. 2010 a GP č. 3275-113/2010 ze dne 18. 7. 2011 - včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 74.098,-- Kč + 20% DPH, tj. 14.819,60 Kč – celkem tedy 88.917,60 Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby „Rekonstrukce vodovodu ulice Jungmannova (u stadionu), Žďár nad Sázavou“ mezi Městem Žďár nad Sázavou - jako stavebníkem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupeným Správou Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava – jako vlastníkem pozemku p. č.  2201/1 (LV 7863) v kat. území Město Žďár - zakládající právo provést stavbu dle předloženého návrhu – viz příloha č. 8, mapa č. 9

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 552/2012/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Ondřeje Pudila, Řečice  592 33 Radešínská Svratka a to části p.č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 66 m2 – nově dle GP č. 3397-59/2012 ze dne 5. 4. 2012 p. č. 4669/66 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 60 m2 a p. č. 4669/67 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování parkovacího stání a přístupu do budovy včetně okapových chodníků v rámci schváleného odprodeje pozemku z vlastnictví města v ZM dne 3. 3. 2011 a to p. č. 4577 ve výměře 114 m2 pod býv. kotelnou - objekt čp. 1660 původně ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7 - za podmínky, že pozemek nebude oplocován z důvodu existence inž. sítí v pozemku.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 500,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Zdeňka Staňka,  ZR 6 a to části p. č. 3766 – ost. pl., ost. komunikace - dle GP č. 3407-82/2012 ze dne 9. 5. 2012 nově p. č. 3766/6 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 52 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování skladových prostor pro zboží k prodejně železářství, domácí potřeby STAPLAST na nám. Republiky čp. 150 na p. č. 3780.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 2.000,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 a to části p. č. 9523/3 – orná ve výměře cca 30 m2 (dle mapového podkladu), p. č. 9528/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 233 m2 a p.č. 9529/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 104 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem doplnění již schváleného odprodeje pozemků pro rozšíření areálu firmy AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej bytové  jednotky č. 1727/31/4 a spoluvlastnického podílu ve výši 11/1250 na společných částech bytového domu č.p. 1724, 1725, 1726, 1727, 1728 a 1729 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a spoluvlastnického podílu ve výši 11/1250 na pozemcích p.č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Josefa a Aleny Večeřových (SJM),  ZR 6 – za kupní cenu ve výši 289.979,-- Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5510 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 1 197 m2 a p. č. 5511 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 605 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vybudovaného chodníku a zeleného pásu podél komunikace I/37 v ul. Brněnská, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí komunikace do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to místní komunikace MS 9/40 – 2. část vybudované na p.č. 9538 a 9537/1 – dle GP č. 3345-306/2011 ze dne 7. 12. 2011 nově na p. č. 9541/7 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 455 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví firmy AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 – v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním stavby místní komunikace vybudované v rámci výstavby areálu firmy AQUASYS s.r.o. v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 - za cenu dle znaleckého posudku č. 1189-13/12 ze dne 5. 4. 2012, vyhotoveného Ing. Zdeňkem Tulisem, ve výši 1.089.302,-- Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vklad majetku do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 z majetku Města Žďáru nad Sázavou a to splaškové kanalizace v hodnotě 1.447.590,-- Kč vybudované v souvislosti se stavbou vodního díla „Průmyslová zóna Jamská, technická infrastruktura – 2. etapa, vodovod, splašková a dešťová kanalizace“ dle povolení vodního díla vydaném MěÚ Žďár n. Sáz., odborem ŽP pod č.j. ŽP/997/08/MB ze dne 22.5.2011.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 553/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, umístěném v obytném domě č.p. 1871 na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Lucií Friedlovou dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěném v obytném domě č.p. 1871 na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Věrou Policarovou dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje žádost paní Jolany Dvořáčkové o  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925, č. or. 1 Okružní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vhodného k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši  400 Kč/m2/rok.  Celková  výměra 455,80 m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 na ulici Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vhodného k provozování kadeřnických služeb – obchodní činnosti o výměře 87,56 m2. Nájemné je stanoveno v minimální výši 770 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, (AZ Centrum) o celkové  výměře 80,06 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 860 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141 na Nádražní ulici  č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, AZ Centrum - sklad a výloha o celkové výměře 12,50 m2 . Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 300 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu  části nebytového prostoru, umístěného v objektu základní školy  – sklep, na ulici Santiniho č.p. 4, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2.  Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou  a Ing. Lubošem Štěpánkem,  Nové Veselí, nájemné je stanoveno ve výši 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Nájemné je stanoveno v minimální výši 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru  na pronájem části nebytového prostoru – akumulátorovny, v objektu  umístěném na pozemku p.č. 201, k.ú. Město Žďár,  dvůr budovy na nám. Republiky č.or. 61, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 o výměře 6,00 m2. Nájemné je stanoveno v minimální výši 616,54 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu  části nebytového prostoru, umístěného v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1.  Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou  a společností ANO 2011, o.s. se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 22768670. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.6.2012, nájemné je stanoveno ve výši 1.000 Kč/rok/m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 554/2012/OP

Prodej budovy bývalé 1. ZŠ

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o postupu ve věci prodeje budovy č.p. 72, č.or. 4, na náměstí Republiky  ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, postavené na pozemku p.č.  316 a p.č. 317 a prodej pozemku p.č. 316,  zastavěná plocha ve výměře 914 m2 a pozemku p.č. 317,  zastavěná plocha ve výměře 1612 m2, vše v k.ú. Město.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 555/2012/OF

Hospodaření města za rok 2011

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení hospodaření města za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 556/2012/OF

Fond rozvoje bydlení

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

1. Schválit splacení úvěru SFRB ve výši jistiny 659.210 Kč a úroky ze stávajících účtů Fondu rozvoje bydlení města.

2. Schválit v rámci rozpočtového opatření č. 6/2012 převod částky 2.000.000,-Kč na pokrytí žádostí o půjčky z FRB pro žadatele v roce 2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 557/2012/OF

Rozpočtové opatření č. 6/2012

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 558/2012/TSBM

Poskytnutí půjček z fondu pro rozvoj bydlení (FRB) pro rok 2012

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení poskytnutí půjček z fondu pro rozvoj bydlení (FRB) dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 560/2012/TSBM

Žádost provozovatele kina

Rada města doporučuje použít na pokrytí nákladů na vytápění a provoz kina příspěvek ve schválené výši 221 tis.Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 561/2012/OS

Žádost o příspěvek

Rada města po projednání neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Dětskému domovu Nová Ves u Chotěboře na prázdninové pobyty dětí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 563/2012/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží Žďár nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží Žďár nad Sázavou“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

11. Usn. 564/2012/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Odvedení balastních vod z areálu společensko relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Odvedení balastních vod z areálu společensko relaxačního centra Žďár nad Sázavou“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn. 565/2012/MP

Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení doplněnou Obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise péče o rodinu a děti ze dne 24.4.2012.

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

 

 

Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města