Zápis ze 41. schůze rady města konané dne 4.6.2012

zveřejněno: 4. 6. 2012

ZÁPIS

ze 41. schůze rady města konané
dne 4.6.2012

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 41. schůze rady města:

 1. Přijetí mistryně světa v Billiard Hockey Marcely Kabrdové a mistrů Evropy
 2. Žádost o finanční příspěvek
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Byty a nebytové prostory
 5. Zpráva likvidátora o naložení s majetkem PaČ s.p. Žďár n.S. v likvidaci
 6. Žádost PLF dům s.r.o.
 7. Venkovní úpravy relaxačního centra – doplnění
 8. Smlouva o přeložce s fa E.ON – 4 RD Klafar
 9. Zastávka ČD – průmyslová zóna
 10. Rozpočtové opatření č. 6
 11. Výstupy a doporučení pracovní skupiny náměstí – hosté zástupci pracovní skupiny
 12. Návrh koncepce financování sportu – hosté zástupci sportovní komise
 13. Žádost o darování výpočetní techniky
 14. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Přijetí mistryně světa v Billiard Hockey Marcely Kabrdové a mistrů Evropy.

 

2. Usn. 566/2012/ŠKS

Žádost o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek z položky Mezinárodní partnerství Základní škole, Švermova 4, Žďár nad Sázavou ve výši 11.000,-Kč na ubytování a stravování v rámci návštěvy partnerské školy z Polska.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 2

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek z položky sponzoring rady města UNITOPU SKP, oddíl nohejbalu, Žďár nad Sázavou ve výši 10.000,-Kč na organizační zajištění Mistrovství ČR v nohejbalu jednotlivců.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 567/2012/OP

Majetkoprávní úkonyy

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

- p. č. 803/26 – orná půda - ve výměře 861 m2

- části p. č. 852/11 –orná půda ve výměře cca 500 m2

- p. č. 1054/61 – orná půda ve výměře 2 108 m2

- p. č. 1160/1 – trv. trav. porost - ve výměře 919 m2 (části cca 600 m2 - trav. porost a části cca 319 m2 – rybník) – dle mapového podkladu

- p.č. 1160/9 – ost.pl., jiná plocha – ve výměře 38 m2

- p.č. 1232/1 – orná půda – ve výměře 3 714 m2

- p.č. 1232/49 – orná půda – ve výměře 820 m2

- vše v k. ú. Veselíčko u ZR – za účelem majetkoprávního vypořádání – užívání pozemků k zemědělské činnosti – bývalé polní cesty nyní zorané do větších půdních celků vyjma části p. č. 1160/1 – trv. trav. porost cca 319 m22 – za účelem využití jako rybník

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání odkládá vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2478 – zahrada ve výměře cca 500 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár - pozemku přilehlého k domu čp. 1036/7 na ul. Vnitřní, ZR 5, ve vlastnictví družstva – za účelem využití pro nájemce družstevních bytů v domě - zajištění přístupu k domu, užívání a údržba.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 677/1 – trv. trav. porost ve výměře cca 144 m2 a části p. č. 690/1 – trv. trav. porost ve výměře cca 41 m2 (dle mapového podkladu v k. ú. Zámek Žďár - za účelem zlepšení přístupu k objektu na p. č. 690/4 a k p. č. 690/5 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě u Pilské nádrže, ZR 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví Ing. Otokara Plačka, 150 00 Praha 5 – Smíchov (podíl ½) a Ing. arch. Evy Letovské, 140 00 Praha 4 – Nusle (podíl ½) a to p. č. 4159/2 – ost. plocha, hřiště, stadiony ve výměře 3 764 m2, p. č. 4160/1 – trv. trav. porost ve výměře 198 m2, p. č. 4160/2 – trv. trav. porost ve výměře 81 m2, p. č. 4669/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 37 m2 a p. č. 4669/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 1 816 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě za řadovými garážemi ul. Neumannova, ZR 4 směrem k sídlišti Vodojem, ZR 7.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

- p. č. 317/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 47 m2

- p. č. 404/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 64 m2

- p. č. 405    – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 13 m2

- vše v k. ú. Zámek Žďár ze spoluvlastnictví

p. Jaroslava Landsmanna,  ZR 4 – podíl 1/24

Mgr. Jiřiny Balušíkové,  ZR 2 – podíl 1/12

p. Josefa Judy, bytem Světnov  – podíl 1/12

pí Mileny Schneiderové,  ZR 5 – podíl 1/36

p. Karla Herolda,  ZR 2 – podíl 1/12

Mgr. Karla Herolda,  ZR 2 – podíl 1/24

p. Pavla Herolda,  ZR 2 – podíl 1/24

pí Marie Minářové,  ZR 2 – podíl 1/24

pí Jaroslavy Jirsové, 602 00 Brno-střed – Pisárky – podíl 1/24

Ing. Josefa Součka,  ZR 2 – podíl 1/96

MUDr. Ilony Součkové,  ZR 2 – podíl 3/96

pí Jany Prokopové,  ZR 2 – podíl 3/96

Ing. Jana Vetchého,  250 88 Čelákovice – podíl 1/96

pí Petry Zárubové, bytem Světnov  – podíl 1/24

pí Dany Kuldové,  ZR 2 – podíl 1/6

- za účelem majetkoprávního vypořádání chodníku v ul. Bezručova, ZR 2 – v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí chodníků v této lokalitě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to:

- p.č. 317/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 47 m2

- p.č. 404/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 64 m2

- p.č. 405 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 13 m2

v k. ú. Zámek Žďár (celkem 124 m2)ze spoluvlastnictví pí Květoslavy Benešové, ZR 2 - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou

za část p. č. 75/23 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 20 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou

- za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku – chodníku na ul. Bezručova v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí chodníků v této lokalitě a zajištění parkovací plochy pro osobní automobil před domem čp. 79, č. or. 77 ve spoluvlastnictví pí Květoslavy Benešové a manž. Ing. Františka a Květoslavy Faltysových, všichni  ZR 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města udělit souhlas se zápisem pozemků p. č. 1574/1 – ost. plocha, silnice ve výměře 1 590 m2, p. č. 1583/1 – ost. plocha, silnice ve výměře 10 007 m2 a p. č. 1612/2 – ost. plocha, silnice ve výměře 12 071 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s probíhajícím šetřením ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Žďár n. Sáz. – chybný zápis v KN na LV č. 10001 – ČR – MěNV Žďár n. Sáz. při přepisu z Pozemkové knihy – seznam II veřejný statek – silnice – správný zápis měl být na LV č. 2 – ČR – ONV Žďár n. Sáz. (v souvislosti s naříz. č. 2/1950 Sb.)

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Okružní 98 - 102 se sídlem Okružní 1994/98, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem přístavby předsazených betonových lodžií, nátěru fasády a izolace proti vodě v rámci stav. úprav BD Okružní 1994, 1993 a 1992, ZR 3 v ul. Okružní 98, 100 a 102 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 985, 984 a 983 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 1030008451/001 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 10148, 8002/1 a 7999 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Sázavská, rozšíření DS, 3 x RD“, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN, pilíře NN v lokalitě sídliště Klafar, ul. Sázavská, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb na pozemku p. č. 3828 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2,  591 01 Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem inž. sítě vodovodu, Městem Žďár nad Sázavou – jako investorem novostavby zastávky a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s. se sídlem, Soběšická  820/156, 638 01 Brno, přistupující k dohodě - z titulu provozovatele a správce majetku SVK Žďársko - v rámci realizace stavby „Novostavba zastávky vč. mobiliáře, ul. Horní, p. č. 3828, k. ú. Město Žďár“ – dle předloženého návrhu viz příloha č. 10.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb na pozemku p. č. 1105 v k. ú. Město Žďár mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2,  591 01 Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem inž. sítě kanalizace, Městem Žďár nad Sázavou – jako investorem novostavby zastávky a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s. se sídlem, Soběšická  820/156, 638 01 Brno, přistupující k dohodě - z titulu provozovatele a správce majetku SVK Žďársko - v rámci realizace stavby „Stavební úpravy zastávky – výměna přístřešku, elektropřípojka, ul. Žižkova, p. č. 1103, 1104, 1105 a 1137/2, k. ú. Město Žďár“ – dle předloženého návrhu viz příloha č. 11.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy, předmětem které je dar překážky pro skate park do vlastnictví města. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a panem Ondřejem Procházkou, bytem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 568/2012/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splacení, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Lenkou Pokornou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 569/2012/OP

Zpráva likvidátora o naložení s majetkem PaČ s.p. Žďár n.S. v likvidaci

Rada města schvaluje Zprávu likvidátora podniku Prádelna a Čistírna, státní podnik Žďár nad Sázavou v likvidaci, se sídlem U Malého lesa 2, Žďár nad Sázavou, IČ 00532797 o naložení s majetkem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 578/2012/Star.

Žádost PLF dům s.r.o.

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na prodloužení smlouvy o prodloužení termínů realizace připraveného projektu výstavby polyfunkčního objektu v lokalitě ulic Nádražní, Smetanova a Palachova dle předložené žádosti PLF dům s.r.o. včetně podmínek úhrady nájmu – za rok 2012 – 300 tis.Kč, 2013 – 400 tis.Kč, 2014 – 500 tis.Kč, 2015 – 600 tis.Kč a 2016 – doplatek do výše 5 mil.Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 570/2012/ORÚP

Venkovní plochy – relaxační centrum – doplnění

Rada města po projednání ukládá Městskému úřadu, odboru rozvoje a ÚP pokračovat v zajištění projektu stavby „Venkovní plochy – relaxační centrum“ podle varianty č. 2.včetně zapracování cyklodopravy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 571/2012/ORÚP

Smlouva o přeložce s firmou E.ON – 4 RD Klafar

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. Z101119239.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

9. Usn. 577/2012/ORÚP

Zastávka ČD – průmyslová zóna

Rada města po projednání schvaluje pojmenování nové železniční zastávky „Žďár – průmyslová zóna“.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

10. Usn. 575/2012/OF

Rozpočtové opatření č. 6

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2012/ZM.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 572/2012/2.MST

Výstupy a doporučení pracovní skupiny náměstí

Rada města byla seznámena se závěry a doporučeními Pracovní skupiny náměstí a širší centrum města. Rada města bere na vědomí materiály zpracované Pracovní skupinou Náměstí a děkuje členům pracovní skupiny za jejich spolupráci.

Rada města žádá pracovní skupinu o specifikaci připomínek k projektu Náměstí do konce měsíce června 2012.

Rada města ukládá odboru rozvoje a ÚP dodané připomínky pracovní skupiny a návrhy starostky města k projektu Náměstí zpracovat a předložit radě města k rozhodnutí o dalším postupu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn. 576/2012/OI

Žádost o darování výpočetní techniky

Rada města po projednání schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Okresním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Komenského 1, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města