Zápis ze 43. schůze rady města konané dne 2.7.2012

zveřejněno: 2. 7. 2012

ZÁPIS

ze 43. schůze rady města konané
dne 2.7.2012

 

Počet přítomných členů: 6

 

Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová, Ing. Karel Straka, JUDr. Miloš Jirman

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 43. schůze rady města:

  1. Majetkoprávní úkony
  2. Prodej budovy bývalé 1.ZŠ
  3. Byty a nebytové prostory
  4. Smlouva o úvěru s ČS a.s.
  5. Žádost o příspěvek
  6. Dodatek č. 1 k organizačnímu řádu PO SSm
  7. Terénní sociální služba
  8. Žádost o užití znaku města
  9. Různé

 

PRO INFORMACI:

Zápis z kulturní komise

Zápis z komise pro sport a volný čas

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 600/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem, popř. výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 7312 – trv. trav. porost ve výměře cca 970 m2, části p. č. 7313 – trv. trav. porost ve výměře cca 1 171 m2 a p. č. 7314 ve výměře 763 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa“ ZR 1 – za účelem výcviku psů.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p.č. 6032 – zastav. plocha ve výměře 282 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Palachova, ZR 6 (pod býv. kotelnou SATT a.s.) – za účelem majetkoprávního vypořádání zastavěného pozemku (budova ve vlastnictví žadatelů).

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 178/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 28 m2 a části p. č. 27 – zahrada ve výměře cca 50 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Stržanov – za účelem zajištění vstupu a vjezdu z místní komunikace na pozemek zahrady p. č. 22 u RD Stržanov čp. 8 (v současné době je možný pouze úzký průchod pro pěší) s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 254/16 – orná půda ve výměře cca 60 m2 (6 m x 10 m) – dle mapového podkladu v k. ú. Stržanov v lokalitě „Markův kopec“ – za účelem zřízení hospodářského přístupu na pozemek p. č. 254/66 přes p. č. 254/73 (oba ve vlastnictví žadatele) s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 256/3 – orná půda ve výměře cca 800 m2 – dle mapového podkladu v k. ú. Stržanov v lokalitě „Markův kopec“ – za účelem zahrádkářské činnosti.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na doplnění původně vyhlášeného záměru č. Z-178/2012-OP ve věci nabytí pozemků schváleného v RM dne 4. 6 .2012 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví Ing. Otokara Plačka, Praha 5 – Smíchov (podíl ½) a Ing. arch. Evy Letovské, Praha 4 – Nusle (podíl ½) a to p. č. 4159/2 – ost. plocha, hřiště, stadiony ve výměře 3 764 m2, p. č. 4160/1 – trv. trav. porost ve výměře 198 m2, p. č. 4160/2 – trv. trav. porost ve výměře 81 m2, p. č. 4669/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 37 m2 a p. č. 4669/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 1 816 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě za řadovými garážemi ul. Neumannova, ZR 4 směrem k sídlišti Vodojem, ZR 7.

Doplnění vyhlášeného záměru se schvaluje na nabytí pozemku a to p. č. 4669/6 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 659 m2 v k. ú. Město Žďár (chodník a břeh za zahradami u RD v ul. Blažíčkova, ZR 7) z vlastnictví jmenovaných do vlastnictví města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Ing. Miloslavovi a Bc. Silvii Slámovým,  ZR 3, a to části p. č. 1015 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 40 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem využití na zahrádku u byt. domu Okružní 792/71, ZR 3 s tím, že další část ve výměře 32 m2 bude zatravněna a udržována na vlastní náklady nájemce.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Stanislavovi a Renatě Raclavských,  ZR 1, a to části p. č. 696 a p.č. 697 – vše ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 10 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem využití na zahrádku u byt. domu J. z Poděbrad 702/4, ZR 1 s tím, že další část ve výměře 70 m2 bude zatravněna a udržována na vlastní náklady nájemce.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. JMP/Žďár n. S./12 o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „Obytný soubor Klafar II – B, Žďár nad Sázavou - přípojky STL“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 1212000361/151390, na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8002/1 a 9527 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II-B, ZR 3 – přípojky pro 3 RD včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání neschvaluje návrh společnosti PLF dům s.r.o. se sídlem Jamská 1670/30, Žďár nad Sázavou, IČ 28293096 na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 15.6.2009 ve znění dodatku č. 1 a 2 a pověřuje starostku města k jednání o ukončení projektu výstavby polyfunkčního objektu Zelený park.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 599/2012/OP

Prodej budovy bývalé 1.ZŠ

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit:

1. Prodej budovy č.p.72, č.or.4, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, postavené na pozemku p.č.316 a p.č.317 a prodej pozemku p.č.316, zastavěná plocha ve výměře 914 m2 a pozemku p.č.317, zastavěná plocha ve výměře 1612 m2, vše v k.ú. Město Žďár společnosti EUROWIS s.r.o. se sídlem Náklo 181, IČ 25549031  za kupní cenu ve výši 5.000.000 Kč za účelem provedení rekonstrukce objektu na bytový dům s malometrážními byty a nebytovými prostory za následujících podmínek:

a) kupní smlouva, smlouva o zřízení práva předkupního a práva věcného břemene bude uzavřena po povolení rekonstrukce budovy

b) rekonstrukce budovy (povolení užívání) bude provedena nejpozději do 24 měsíců ode dne povolení rekonstrukce

c) v případě, že povolení rekonstrukce nebude vydáno nejpozději do 30.9.2013 pozbývá toto usnesení platnosti

2. Ukládá majetkoprávnímu odboru MěÚ vyjednat a předložit do příští rady města konečný text návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, o zřízení práva předkupního a práva věcného břemene jako podklad pro uzavření oficiální smlouvy kupní, o zřízení práva předkupního a práva věcného břemene v předloženém znění včetně ručení fyzických osob za závazky vyplývající ze smlouvy.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

3. Usn. 601/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 16, umístěném v obytném domě č.p. 1825 na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého záměru.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o provedení stavebních úprav, která bude uzavřená mezi městem Žďár nad Sázavou a Občanským sdružením Ječmínek, se sídlem Jiřího z Poděbrad 15, Žďár nad Sázavou,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje žádost Občanského sdružení Ječmínek, se sídlem Jiřího z Poděbrad 15, Žďár nad Sázavou o nehrazení nájemného za užívání dvou místností v bytovém domě na ulici Brněnská č.p. 2228, č.or. 10, ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou:

1. kancelář č. 617 o celkové výměře 15,48 m2 ve  6. NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  firmou LDF Financ s.r.o.  591 01 Žďár nad Sázavou,  výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

2. kancelář č. 618 o výměře 28,20 m2 ve 6. NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou PRESSINGMECHANIC, s.r.o., Dolní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv. Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Minimální  výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici 1141/44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 o výměře 12,50 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Kamilou Bártovou,  Žďár nad Sázavou 6.  Nájemné je stanoveno ve výši 300 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vhodného k provozování kadeřnických služeb – obchodní činnosti o výměře 87,56 m2. Minimální  výše nájemného je 770 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925, č. or. 1 na Okružní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, v celkové výměře 455,80 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální  výše nájemného  400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální  výše nájemného je 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru umístěném v objektu č.p. 1141, č.p. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, o výměře 80,06 m2. Smlouva bude uzavřenamezi městem Žďár nad Sázavou a p. Taťjanou Novotnou, Křoví  PSČ 594 54.  Nájemné je stanoveno ve výši 860 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 5, k nájemní smlouvě uzavřené dne 18.02.2003 mezi městem Žďár nad Sázavou a Poliklinikou Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací se sídlem Studentská 4, Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání  hlasovala o schválení  žádosti paní Jolany Dvořáčkové o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14, umístěném v obytném domě č.p. 1936 na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 s trváním do konce měsíce září 2012.

Hlasování: Pro 3, proti 1, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

4. Usn. 598/2012/Pol.

Schválení smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou a.s.

Rada města schvaluje smlouvu o úvěru č. 0337575459 mezi Českou spořitelnou, a.s. IČ: 45244782 a příspěvkovou organizací Poliklinika Žďár nad Sázavou, která tvoří přílohu tohoto usnesení.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 602/2012/OS

Žádost o příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek pro ÚPS pro TPM Kociánka Brno ve výši 2. 000 Kč z položky Sponzoring RM.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 603/2012/POSSm

Dodatek č. 1 k organizačnímu řádu PO SSm

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k organizačnímu řádu p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou platný od 1.7.2012.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 604/2012/POSSm

Terénní sociální služba

Rada města po projednání bere na vědomí průběžnou zprávu o činnosti Denního centra, p.o. Sociální služby města Žďár n.S. v oblasti terénní sociální služby.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 606/2012/ŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města společnosti PAROLA, spol. s r.o., Jihlava, Fritzova 1552/34 se spojením „Noviny žďárské radnice“ a to na dokumenty v listinné či elektronické podobě, v ochranné známce a na propagačních materiálech vztahujících se k Novinám žďárské radnice na kalendářní rok 2012.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 607/2012/ŠKS

Rekonstrukce sportovní haly ZŠ Komenského 2

Rada města po projednání schvaluje navržené řešení a způsob financování inovace basketbalových košů ve Sportovní hale ZŠ Komenského 2 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas konané dne 22.5.2012 a se zápisem z Kulturní komise konané dne 28.5.2012.

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný v.r.

 

Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města