Zápis ze 44. schůze rady města konané dne 16.7.2012

zveřejněno: 16. 7. 2012

ZÁPIS

ze 44. schůze rady města konané
dne 16.7.2012

 

Počet přítomných členů: 6

 

Omluveni:

Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad 44. schůze rady města:

  1. Pravidla přístupu k informacím
  2. Připravovaný projekt z OP LZZ
  3. Místní komunikace Dolní – Klafar II (most) – postup VŘ
  4. Dohoda o spolupráci při pořízení územního plánu Bohdalov
  5. Relaxační centrum – interiér
  6. Prodloužení půjčky
  7. Majetkoprávní úkony
  8. Byty a nebytové prostory
  9. Rozpočtová opatření č. 7
  10. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 608/2012/ST

Aktualizace dokumentu Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Rada města po projednání schvaluje aktualizovaný dokument Pravidla pro zajištění přístupu k informacím.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 609/2012/PK

Připravovaný projekt z OP LZZ

Rada města po projednání schvaluje realizaci projektu „Efektivní řízení, rozvoj a otevřenost – MěÚ Žďár nad Sázavou“ a podání žádosti o dotaci z OP LZZ, souhlasí se způsobem financování spoluúčasti z položky rozpočtu – limit věcných výdajů na místní správu a pověřuje starostku k podpisu dokumentů k dotaci.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 610/2012/ORÚP

Místní komunikace sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár nad Sázavou – postup při výběrovém řízení

Rada města po projednání schvaluje 1.variantu  postupu zadávacího řízení po rozhodnutí ÚOHS č.j. ÚOHS –S10/2012/VZ-8182/2012/550/MLa ze dne 27. června 2012 tak jak je doporučil zástupce zadavatele Stavební poradna s.r.o., České Budějovice.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 611/2012/ORUP

Dohoda o pořízení územního plánu Bohdalov

Rada města po projednání schvaluje dohodu o spolupráci při pořízení územního plánu Bohdalov.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 615/2012/ORÚP

Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra Žďár nad Sázavou – vybavení změny interiéru

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit upravenou variantu č. 2 vybavení změny interiéru stavby Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou s tím, že úložný box B1 zůstává v materiálové variantě dle PD.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 612/2012/4.ZŠ

Prodloužení splatnosti půjčky

Rada města po projednání schvaluje návrh na prodloužení splatnosti půjčky pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve výši 200 tis Kč od zřizovatele na realizaci projektů ESF a předkládá ke schválení zastupitelstvu města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 613/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) 1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 7863/1 ve výměře cca 450 m2 v k.ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem využití jako zařízení staveniště u železničního mostu (Stalingrad – viadukt) ZR 3, na kterém budou probíhat rekonstrukce a sanační práce v období 16. 7. – 15. 10. 2012.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

2. Rada města po projednání nesouhlasí s využitím přilehlé asfaltové komunikace p. č. 7856 – ost. pl., ost. komunikace – cyklistická stezka v k. ú. Město Žďár ke zřízení příjezdové cesty na staveniště v rámci rekonstrukce železničního mostu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6698 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6499 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu pozemků, zedne 15.6.2009, ve znění  Dodatku č. 1 ze dne 10.5.2010 a Dodatku č. 2 ze dne 18.7.2011, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a společnosti PLF dům s.r.o. se sídlem Jamská 1670/30, Žďár nad Sázavou, IČ 28293096, v předloženém znění – viz příloha č. 3.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání souhlasí s oplocením pronajatého pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou jednoduchým demontovatelným oplocením – části p. č. 1136 – ost. pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár kolem zahrádek u byt. domu Nová 234/5, ZR 2 na p. č. 1139, užívaných spoluvlastníky uvedeného byt. domu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání souhlasí s úhradou částky ve výši 3.012,-- Kč p. Josefu Linsbauerovi, bytem Slavkovice, za zaplacení daně z převodu nemovitostí ve výši 3.012,-- Kč Finančnímu úřadu Žďár nad Sázavou v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou ze dne 11. 6. 2012 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Josefem Linsbauerem, a to z důvodu, že původní daň z převodu nemovitostí v souladu s Kupní smlouvou ze dne 16. 9. 1996, uhradil za Město Žďár nad Sázavou dle dohodnutých a schválených podmínek p. Linsbauer.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným, a to na částech p. č. 963/1, 1292, 1311, 1326 a 1327 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění podzemního kabelového rozvodu TV v lokalitě sídliště „Stalingrad“ v ul. Brodská a Okružní, ZR 3 včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedené sítě ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření Dohody o přenechání části pozemku  p.č. 1250 v k.ú. Město Žďár  do užívání pro účely stavby „Žďár nad Sázavou, ulice Brodská, rekonstrukce vodovodu – přechody komunikace 1/19“. Dohoda bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření Dohody o spolupráci v rámci projektu mezinárodní spolupráce a Dohodu o spolupráci uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a ČR – HZS hl.m. Prahy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 614/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Studentská 4, Žďár nad Sázavou, IČ 48899119, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěném v obytném domě č.p.1936 na Brodské ulici č.or.35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manž. Monikou a Milanem Cínovými, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání odkládá projednání žádosti paní Barbory Mahelové o mimořádné přidělení bytu a neschvaluje žádost o odpuštění poplatku z prodlení.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy  o nájmu bytu č. 14, umístěném v obytném domě č.p. 1936 na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Petrem Dvořáčkem, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 616/2012/OF

Rozpočtové opatření č. 7

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012/RM.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Usn. 617/2012/OS

Výpis ze zápisu z komise ROD

Rada města byla seznámena s výpisem ze zápisu z 13. jednání Komise péče o rodinu a děti ze dne 26.6.2012.

 

 

Ověřovatel:

JUDr. Miloš Jirman v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města