Zápis ze 45. schůze rady města konané dne 27.8.2012

zveřejněno: 27. 8. 2012

ZÁPIS

ze 45. schůze rady města konané
dne 27.8.2012

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluveni:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 45. schůze rady města:

1. Informace o nastoupení p. Jaroslava Miklíka do funkce člena Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou
2. Relaxační centrum Žďár n.S.
3. Smlouva – dodatek č. 3 (bazén)
4. Smlouva – dodatek č. 1 – místní komunikace sídl.Klafar – ul.Dolní
5. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP – JV - autobusové nádraží
6. Technická studie křižovatky Neumannova – Novoměstská, Jamborova – Novoměstská
7. Technická studie „Pěší trasa kolem barokního mostu“
8. Pracovní skupina Náměstí – připomínky k projektu „Rekonstrukce povrchů nám.Republiky
9. Veřejné zakázky města 01-07/2012
10. Prodej budovy bývalé 1.ZŠ
11. Majetkoprávní úkony RM
12. Majetkoprávní úkony ZM
13. Byty a nebytové prostory
14. Dodatky smluv komunální služby
15. Darovací smlouva
16. Rozpočtová opatření
17. Rozpočtové opatření č. 8
18. Hospodaření PO města k 30.6.2012
19. Zásady pro sestavení rozpočtu města 2013
20. Smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR
21. Doplnění pořadníku do DPS
22. Udělení výjimky do DPS
23. Santiniho Žďársko o.p.s
24. Různé – Schválení služební cesty do partnerského města Schmölln

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva/p.starostka

Informace o nastoupení p.Jaroslava Miklíka do funkce člena Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

Rada města bere na vědomí informaci o předání osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva města panu Jaroslavu Miklíkovi dne 27.7.2012.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.629/2012/SPORTIS

Relaxační centrum Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání:

1. Byla seznámena s předpokládanými náklady na roční provoz Relaxačního centra.
2. Schvaluje průměrnou cenu vstupného v Relaxačním centru dle předložené varianty číslo 2.
3. Doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových opatření finanční prostředky na zajištění provozu Relaxačního centra v roce 2012 dle varianty číslo 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn.634/2012/ORÚP

Smlouva – dodatek č. 3 (bazén)

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 10.01.2012 na zhotovení díla „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra“ ve Žďáře nad Sázavou“. Rada města trvá na tom, aby změnou ustanovení bodu 5.2.5. zůstalo nedotčeno ujednání o pozastávce ceny díla.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

Rada města částečně revokuje usnesení, a to vypuštěním věty: Rada města trvá na tom, aby změnou ustanovení bodu 5.2.5 zůstalo nedotčeno ujednání o pozastávce ceny díla.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.635/2012/ORÚP

Smlouva – dodatek č. 1 – Stavební poradna – Místní komunikace Klafar II – ul. Dolní

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.05.2012 na zajištění výběru zhotovitele stavby akce „Místní komunikace Klafar II – ul.Dolní“.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1
 


5. Usn.636/2012/ORÚP

Smlouva o poskytnutí dotace z ROP JV – Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy s ROP JV o poskytnutí dotace na akci Rekonstrukce povrchů autobusového nádraží ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn.619/2012/ORÚP¨

Technická studie „Křižovatka Neumannova x Novoměstská a Jamborova x Novoměstská. Žďár nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje technickou studii „Křižovatka Neumannova x Novoměstská a Jamborova x Novoměstská, Žďár n.S.“ a ukládá Městskému úřadu zajistit další přípravu podle této studie.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 620/2012/ORÚP

Technická studie „Pěší trasa kolem barokního mostu, Žďár n.S.“

Rada města po projednání schvaluje technickou studii „Pěší trasa kolem barokního mostu, Žďár n.S.“ a ukládá Městskému úřadu zajistit další přípravu podle této studie.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

8. Usn.621/2012/ORÚP

Pracovní skupina Náměstí – připomínky k projektu „Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky“

Rada města po projednání ukládá Městskému úřadu postupovat podle předloženého návrhu řešení varianty č. 1.

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 1

 

9. Usn.622/2012/ORÚP

Veřejné zakázky města za 01-07/2012

V souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou byla rada města seznámena s přehledem zakázek provedených od ledna do července 2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn.623/2012/OP

Prodej budovy bývalé 1.ZŠ

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, o zřízení práva předkupního a práva věcného břemene, jako podklad pro uzavření oficiální smlouvy kupní, o zřízení práva předkupního a práva věcného břemene, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností EUROWIS s.r.o., IČ 255 49 031, se sídlem Náklo 181, PSČ 783 32 včetně blankosměnky a směnečného vyplňovacího prohlášení, vystavené panem Lukášem Hlaváčkem a Josefem Částkou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

11. Usn.624/2012/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání ruší bez vyhodnocení vyhlášený záměr č. Z-182/2012/OP na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 198/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 16 m2 a části p. č. 199/2 – zastavěná plocha ve výměře cca 2 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 (dle mapového podkladu) – na základě podané žádosti za účelem zajištění přístupu k zadní části nebytového prostoru k rampě pro vchod a příjezd zásobování z důvodu budoucího rozdělení nebytové jednotky (č. 61/5 v domě čp. 60 a 61) na více samostatných nebytových jednotek se samostatnými vstupy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5942/3 – trvalý trav. porost ve výměře cca 15 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pro rozšíření zahrady p. č. 5939 u ŘRD čp. 1773 na p. č. 5938 v lokalitě ul. Palachova, ZR 6 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude upřesněna oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/438 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Zámek Žďár, přilehlé k parcelám č. 570/104 – zahrada a p. č. 570/309 – zastav. plocha pod RD čp. 455 v ul. Vejmluvova 26, ZR 2 – za účelem scelení s těmito pozemky ve vlastnictví žadatelů a k využití pro osázení zelení.
Přesná výměra prodávaného pozemku bude upřesněna oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 439/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 192 m2 (dvůr) a p. č. 439/2 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 84 m2 (pod garážemi) v k. ú. Město Žďár – za účelem scelení pozemkových parcel a majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka nemovitostí, nacházejících se v uzavřeném, zdí a budovami ohraničeném areálu administrativních budov (bývalých policejních služeben Policie ČR) v lokalitě ul. Nádražní čp. 835/36 na p. č. 438 a čp. 646/38 na p. č. 436, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 676 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 30 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem nabytí pronajatého pozemku do vlastnictví v rámci stavebních úprav a rozšíření stávajícího závětří u objektu čp. 399 na p. č. 669 – zastav. plocha ve vlastnictví spol. AZ AUTO-Centrum s.r.o., u provozovny v ul. Jiřího z Poděbrad 7, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

f)
1.Rada města po projednání schvaluje zrušení usnesení městské rady ze dne 29. 3. 1999 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zrušení usnesení městského zastupitelstva ze dne 19. 4. 1999 ve věci směny pozemků a to p. č. 709/144 + 709/146 o celkové výměře 4 m2 ve vlastnictví manželů Jiřího a Jarmily Jiříkovských, ZR 5 za p.č. 709/143 + 709/145 o celkové výměře 42 m2 ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz., vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání úpravy hranic pozemků v sídlišti „Vysočany“, ZR 5 dle geometrického plánu z r. 1994 - s doplatkem kupní ceny dle znal. posudku, zvýšené o daň z převodu nemovitostí - nabyvatelé větší výměry pozemků manželé Jiříkovských.

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to p. č. 2861 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2 a p. č. 2860 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2 v k. ú. Město Žďár u RD čp. 995 na p. č. 2858 a zahrady p. č. 2859 v ul. Na Prutech 36, ZR 5, ve vlastnictví manželů Jiřího a Mgr. Jarmily Jiříkovských (SJM), ZR 5 a dále p. č. 2857/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 2 m2 u RD čp. 1204 na p. č. 2856 a zahrady 2857/1 v ul. Hlohová 1, ZR 5 v k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví Mgr. Jarmily Jiříkovské, ZR 5 za pozemky p. č. 2863 – zahrada o výměře 30 m2 a p. č. 2862 – zahrada o výměře 19 m2 v k. ú Město Žďár u RD čp. 995 na p. č. 2858 a zahrady p. č. 2859 v ul. Na Prutech 36, ZR 5 - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude doplacen za cenu dle znaleckého posudku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1
 

g) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví společnosti Technoservice – technické a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slezská 844/96, 130 00 Praha 3 - p. č. 6986 – trv. trav. porost ve výměře 256 m2 a p. č. 6988 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 2 383 m2 za pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - p. č. 6984/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 2 415 m2 a p. č. 6984/7 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 508 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1


h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6006 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 34 m2, p. č. 6014 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 465 m2, p.č. 6034/2 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 4.042 m2, p. č. 6060/2 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 332 m2, p. č. 6061/1 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 1.370 m2, p.č. 6062/2 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 49 m2, p. č. 6063/6 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 108 m2 a pozemku p. č. 6063/7 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 58 m2 – vše v k.ú. Město Žďár z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům, které tvoří zčásti zpevněné plochy, sloužící jako přístupové komunikace (chodníky) k přilehlým bytovým domům v sídlišti a k 5. ZŠ v ul. Palachova, ZR 6 a zčásti travnaté plochy s účelem využití jako veřejná zeleň.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1
 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1136 – ost. plocha, zeleň ve výměře cca 32 m2 – za účelem využití na zahrádku s tím, že další část uvedené parcely ve výměře cca 32 m2 v k. ú. Zámek Žďár u byt. domu Nová čp. 234/5 na p. č. 1139, ZR 2, bude zatravněna a udržována na vlastní náklady žadatele (dle mapového podkladu).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

j) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/13 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 – za účelem využití na zahrádku s tím, že další část uvedené parcely ve výměře cca 30 m2 v k. ú. Zámek Žďár u byt. domu Lesní čp. 253/27 na p. č. 568/12, ZR 2, bude zatravněna a udržována na vlastní náklady žadatele (dle mapového podkladu).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

k) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2759 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 30 m2 – za účelem zřízení zahradního posezení + houpačka a hrací prvky pro děti s tím, že další část uvedené parcely ve výměře cca 30 m2 v k. ú. Město Žďár u byt. domu Luční čp. 1075/44 na p. č. 2751, ZR 5, bude zatravněna a udržována na vlastní náklady žadatele (dle mapového podkladu).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

l)
1. Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě se sídlem Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě a to:
- p. č. 803/26 – orná půda - ve výměře 861 m2
- části p. č. 852/11 – orná půda ve výměře 500 m2
- p. č. 1054/61 – orná půda ve výměře 2 108 m2
- části p. č. 1160/1 – trv. trav. porost - ve výměře 600 m2 – dle mapového podkladu (vyjma části p. č. 1160/1 – trv. trav. porost cca 319 m2 – za účelem využití jako rybník)
- p.č. 1160/9 – ost.pl., jiná plocha – ve výměře 38 m2
- p.č. 1232/1 – orná půda – ve výměře 3 714 m2
- p.č. 1232/49 – orná půda – ve výměře 820 m2
- vše v k. ú. Veselíčko u ZR v celkové výměře 8 641 m2 – za účelem majetkoprávního vypořádání – bývalé polní cesty nyní zorané do větších půdních celků – užívání pozemků k zemědělské činnosti.
- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
- Výše nájemného 1.000,-- Kč/ha/rok.

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1160/1 – trv. trav. porost - ve výměře cca 320 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. (ve skutečnosti se jedná o pozemek pod rybníkem) – dle mapového podkladu – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka (rybník vybudovaný fyzickou osobou) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude upřesněna oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

m) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Břetislavu Hoferkovi, ZR 6 a to p. č. 6522 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

n) Rada města po projednání schválila pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Josefu a Haně Bukáčkovým, ZR 3 a to p. č. 6698 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

o) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Ladislavu Ondráškovi, ZR 6 a to p. č. 6499 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

p) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Zuzaně Sobotkové a p. Jiřímu Šustrovi, ZR 1 a to části p. č. 7312 – trv. trav. porost ve výměře cca 970 m2, části p. č. 7313 – trv. trav. porost ve výměře cca 1 171 m2 a p. č. 7314 ve výměře 763 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa“ ZR 1 – za účelem výcviku psů.
- Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
- Celý uvedený areál bude řádně oplocen na vlastní náklady nájemce.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

q) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno a to části p. č. 7863/1 ve výměře 450 m2 v k.ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem využití jako zařízení staveniště u železničního mostu (Stalingrad – viadukt) ZR 3, na kterém budou probíhat rekonstrukce a sanační práce v období 16. 7. – 15. 10. 2012.
- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu rekonstrukce a provádění sanačních prací shora uvedené stavby.
Výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

r) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p.č. 362/11 a 740/2 v k. ú. Zámek Žďár v šíři cca 1,8 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny ocelových balkonů za přistavěné železobetonové lodžie (částečně založené na samostatných základových patkách a pilotách, částečně opřené do původního základu domu), zasklení lodžií, nového dláždění okapového chodníku a opravy narušených konstrukcí v rámci stav. úprav „Opravy byt. domu Purkyňova 15, Žďár n. Sáz.“ u BD čp. 475 v ul. Purkyňova 15, ZR 2 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 736/3 v k. ú. Zámek Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

s) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p.č. 3346/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,8 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny ocelových balkonů za přistavěné železobetonové lodžie (opřené do původního základu domu, obdélníkový tvar, betonové zábradlí), zasklení lodžií, zateplení fasády s lodžiemi, úpravy hromosvodu a nový okapový chodník u opravovaného průčelí domu v rámci stav. úprav „Opravy a modernizace byt. domu Dolní 5, 7, 9, Žďár n. Sáz.“ u BD čp. 1740, 1739 a 1738 v ul. Dolní 5, 7 a 9, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3345, 3344 a 3343 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

t) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p.č. 3346/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,8 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny ocelových balkonů za přistavěné železobetonové lodžie (opřené do původního základu domu, obdélníkový tvar, betonové zábradlí), zasklení lodžií, zateplení fasády domu s lodžiemi, úpravy hromosvodu, nový okapový chodník u opravovaného průčelí domu, přeložení vedení NN a nová přípojka plynu v rámci stav. úprav „Opravy a modernizace byt. domu Dolní 13 - 23, Žďár n. Sáz.“ u BD čp. 1736, 1735, 1734, 1733, 1732 a 1731 v ul. Dolní 13 - 23, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3341, 3340, 3339, 3338, 3337 a 3336 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

u) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p.č. 6063/3 a 6090 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,8 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkonů za přistavěné železobetonové lodžie založené na stávající základovou desku, u vybraných bytů nově sloupce lodžií s vybouráním parapetního zdiva a novou balkonovou sestavou, zasklení nových lodžií, oprava stávajících zapuštěných lodžií včetně výměny zábradlí, vnější zateplení fasády domu, vnitřní zateplení stropů v 1. NP, nový dlážděný okapový chodník, oprava vstupního schodiště a další úpravy konstrukcí u byt. domu včetně přeložení vedení NN mimo základové stěny lodžií v rámci stav. úprav „Oprava a modernizace byt. domu Haškova 18, Žďár n. Sáz.“ u BD čp. 1137 v ul. Haškova 18, ZR 6 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 6088 a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

v) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu, mezi městem Žďár nad Sázavou a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 – jako investorem stavby, týkající se užívání pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9527, 9520/3, 9441, 9509 a 9511 v k. ú. Město Žďár, které budou dotčeny stavbou zastávky v souvislosti s realizací akce „Výstavba železniční zastávky Krejdy“– dle předloženého návrhu - viz příloha č. 21.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

x) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků mezi podílnickými obcemi a Lesním družstvem obcí se sídlem Ronovská 338, Přibyslav, předmětem které jsou pozemky ve vlastnictví podílnických obcí:
p. č. 259/4 – ost. plocha ve výměře 1 149 m2, p. č. 256 – ost. plocha ve výměře 176 m2, p. č. 253 – orná půda ve výměře 3 105 m2 – vše v k. ú. Račín u Polničky, p. č. 471/2 – vodní plocha ve výměře 231 m2 v k. ú. Staré Ransko, p. č. 1759 – vodní plocha ve výměře 235 m2 v k. ú. Krucemburk, p. č. 733/22 – ost. plocha ve výměře 654 m2 v k. ú. Hodíškov, p. č. 1670 – ost. plocha ve výměře 1 366 m2, p. č. 1580/4 – ost. plocha ve výměře 94 m2 a p. č. 1580/5 – ost. plocha ve výměře 163 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u ZR, část p. č. 2282/7 – vodní plocha ve výměře 5 132 m2 - nově dle GP pro k. ú. Jámy č. 379-213/2011 ze dne 15. 12. 2011 - p. č. 2282/7 – vodní plocha ve výměře 4 487 m2 p. č. 2282/11 – vodní plocha ve výměře 19 m2 a p. č. 256 – vodní plocha ve výměře 626 m2 - vše v k. ú. Jámy
- v jednotlivých členských podílech - podíl Města Žďáru nad Sázavou ve výši 6/710
za pozemky p. č. 3583 – lesní pozemek ve výměře 999 m2, p. č. 3593 – lesní pozemek ve výměře 3 827 m2 a p. č. 3599 – lesní pozemek ve výměře 7 913 m2 - vše v k. ú. Újezd u ZR ve vlastnictví LDO se sídlem Ronovská 338, Přibyslav

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

y) Rada města schvaluje Darovací smlouvu a Smlouvu zakládající právo provést stavbu, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a Střední školou gastronomickou Adolpha Kolpinga v předloženém znění – viz příloha č. 22 a č. 23.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn.625/2012/OP

Majetkoprávní úkony - ZM

a)
1.Rada města schvaluje Dohody, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a společností PLF dům s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 1670/30, PSČ 591 01, IČ 282 93 096, jejichž předmětem je:
- ukončení platnosti Dohody ze dne 12.7.2011, uzavřené v návaznosti na přípravu a následnou realizaci záměru „Obytný soubor Park“ v lokalitě ulice Nádražní a Strojírenská ve Žďáře nad Sázavou, když bylo nutné vybudování propojení dešťové kanalizace v ulici Nádražní ve Žďáře nad Sázavou se zaústěním v prostoru kruhové křižovatky Nádražní-Strojírenská, v předloženém znění – viz příloha č. 1
- ukončení platnosti Smlouvy ze dne 16.8.2011 zakládající právo provést stavbu, předmětem které bylo oprávnění realizovat stavbu „Obytný soubor Park – SO 12.01 Dešťová kanalizace“ na pozemcích p.č. 6408 a p.č. 6410 v k.ú. Město Žďár, v předloženém znění – viz příloha č. 2

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a společností PLF dům s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 1670/30, PSČ 591 01, IČ 282 93 096, předmětem které je ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, předmětem které je budoucí převod části pozemků p.č. 6167/2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 6165 – ost. pl., ost. komunikace, p.č. 6166 – ost. pl., ost. komunikace a p.č. 6167/1 – ost. pl., jiná plocha, v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za účelem výstavby polyfunkčního objektu, jehož součástí bude i vybudování 50 parkovacích míst pro potřeby občanů, parkoviště, veřejné zeleně a křižovatky na ulici Nádražní směrem na ulici Palachova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, v předloženém znění – viz příloha č. 3

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Františka Kostelence ml., bytem Veselíčko a to p. č. 907/2 – zahrada ve výměře 60 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou - za účelem přístupu na p. č. 907/1 pro budoucí výstavbu RD.
- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 400,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Martina Kachlíře (podíl ½), Havlíčkův Brod a p. Pavla Kusého (podíl ½), ZR 3 a to p.č. 6032 – zastav. plocha ve výměře 282 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Palachova, ZR 6 (pod býv. kotelnou SATT a.s.) – za účelem majetkoprávního vypořádání zastavěného pozemku (budova ve vlastnictví žadatelů).
- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 1.000,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. Romana Krčila, ZR 5 a to části pův. p. č. 178/1 – ost. pl., ost. komunikace v celkové výměře 6 549 m2 a části pův. p. č. 27 – zahrada ve výměře 157 m2 – nově dle GP č. 285-144/2012 pro rozdělení pozemku ze dne 20.7.2012 z pův. p. č. 27 – zahrada odděleného pozemku p. č. 27/2 – zahrada ve výměře 56 m2 a z pův. p. č. 178/1 – ost. plocha, ost. komunikace odděleného pozemku p. č. 178/20 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 27 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem zajištění vstupu a vjezdu z místní komunikace na pozemek zahrady p. č. 22 u RD Stržanov čp. 8 (v současné době je možný pouze úzký průchod pro pěší).
- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 500,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. Jiřího a Martiny Cočevových (SJM), ZR 1 a to části pův. p. č. 254/16 – orná půda v k. ú. Stržanov v lokalitě „Markův kopec“- dle GP č. 286-154/2012 ze dne 20. 7. 2012 nově odděl. p. č. 254/75 – orná půda ve výměře 60 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem zřízení hospodářského přístupu na pozemek p. č. 254/66 přes p. č. 254/73 (oba ve vlastnictví žadatele).
- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 17,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5986/3 – ost. pl., silnice ve výměře 89 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou dle GP č. 3245-13/2011 ze dne 11. 7. 2011 odděleno z pův. p. č. 5986/2 – ost. plocha, jiná plocha – za účelem majetkoprávního vypořádání části silnice v lokalitě ul. Jihlavská (u areálu spol. ZDAR, a.s.) – do vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587/33 Jihlava.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VHS Bohemia a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná – nově dle zhotoveného GP č. 3407-82/2012 ze dne 27. 4. 2012 pro rozdělení pozemků takto:
z pův. p. č. 9516/1 - trv. trav. porost - oddělen díl „a“ ve výměře 2 452 m2
z pův. p. č. 9512/10 - orná půda - oddělen díl „b“ ve výměře 14 m2
z pův. p. č. 9517/5 - trv. trav. porost - oddělen díl „c“ ve výměře 2 242 m2
z pův. p. č. 9521/15 - trv. trav. porost - oddělen díl „d“ ve výměře 66 m2
- všechny díly sloučeny nově do p. č. 9516/17 – trv. trav. porost ve výměře 4 774 m2
z pův. p. č. 9518/5 - orná půda – oddělena část ve výměře 913 m2 – nově označ. jako p.č. 9518/7 – orná půda
- vše v k. ú. Město Žďár v celkové výměře 5 687 m2 v lokalitě PZ Jamská, ZR 1
– za účelem rozšíření areálu stávající firmy a příp. výstavby manipulační a odstavné plochy
- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 625,92 Kč/m2
- K pozemkům se zřizuje předkupní právo města a to do doby kolaudace rozšíření areálu stávající firmy a příp. výstavby manipulační a odstavné plochy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:
- p. č. 317/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 47 m2
- p. č. 404/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 64 m2
- p. č. 405 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 13 m2
- vše v k. ú. Zámek Žďár ze spoluvlastnictví
p. Jaroslava Landsmanna, ZR 4 – podíl 1/24
Mgr. Jiřiny Balušíkové, ZR 2 – podíl 1/12
p. Josefa Judy, Světnov – podíl 1/12
pí Mileny Schneiderové, ZR 5 – podíl 1/36
p. Karla Herolda, ZR 2 – podíl 1/12
Mgr. Karla Herolda, ZR 2 – podíl 1/24
p. Pavla Herolda, ZR 2 – podíl 1/24
pí Marie Minářové, ZR 2 – podíl 1/24
pí Jaroslavy Jirsové, Brno-střed – Pisárky – podíl 1/24
Ing. Josefa Součka, ZR 2 – podíl 1/96
MUDr. Ilony Součkové, ZR 2 – podíl 3/96
pí Jany Prokopové, ZR 2 – podíl 3/96
Ing. Jana Vetchého, Čelákovice – podíl 1/96
pí Petry Zárubové, Světnov – podíl 1/24
pí Dany Kuldové, ZR 2 – podíl 1/6
- za účelem majetkoprávního vypořádání chodníku v ul. Bezručova, ZR 2 – v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí chodníků v této lokalitě
- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

i) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to:
- p.č. 317/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 47 m2
- p.č. 404/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 64 m2
- p.č. 405 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 13 m2
v k. ú. Zámek Žďár (celkem 124 m2) ze spoluvlastnictví pí Květoslavy Benešové, ZR 2 - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 - do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou
za část pův. p. č. 75/23 – ost. pl., ost. komunikace ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - dle GP č. 739-155/2012 ze dne 20. 7. 2012 – nově oddělena p. č. 75/41 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře 20 m2 v k. ú. Zámek Žďár
- za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku – chodníku na ul. Bezručova v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí chodníků v této lokalitě a zajištění parkovací plochy pro osobní automobil před domem čp. 79, č. or. 77 ve spoluvlastnictví pí Květoslavy Benešové a manž. Ing. Františka a Květoslavy Faltysových, všichni ZR 2
- Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bud vypořádán na základě ocenění zjištěného znaleckým posudkem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v lokalitě „Bartačky“ do spoluvlastnictví p. Miloše Zítky – podíl 1/2, ZR 1 a p. Petra Zítky – podíl 1/2, ZR 3 za části pozemků ve spoluvlastnictví p. Miloše Zítky – podíl 1/2, ZR 1 a p. Petra Zítky – podíl 1/2, ZR 3 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům – bývalých zastavěných parcel a přístupové cesty k objektům samoty „Bartačky“, ZR 1 - uvedení do souladu se skutečným stavem – nově dle zhotoveného GP č. 3400-75/2012 ze dne 27. 4. 2012 pro rozdělení pozemků takto:
- p. č. 9584 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 49 m2 – nově sloučená do p. č. 9583 - ost. pl., ost. komunikace ve vlastnictví Zítkových
- p. č. 9606 – orná půda ve výměře 623 m2 – nově sloučená do p. č. 9607 – orná půda ve vlastnictví Zítkových
- z pův. p. č. 9611 - ost. pl., ost. komunikace - oddělen díl „f“ ve výměře 19 m2
- nově sloučen do p. č. 9607 – orná půda ve vlastnictví Zítkových
Celková výměra těchto směňovaných pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou včetně p. č. 9582 – zastav. plocha ve výměře 107 m2 – vše v k. ú. Město Žďár činí výměru 798 m2.
Z vlastnictví Zítkových přechází do vlastnictví města dle tohoto GP pozemky:
- p. č. 9604 – trv. trav. porost ve výměře 414 m2
z p. č. 9583 – ost. pl., ost. komunikace – díl „b“ ve výměře 107 m2
z p. č. 9590 – orná půda – díl „c“ ve výměře 265 m2
z p. č. 9592 - ost. pl., ost. komunikace – díl „d“ ve výměře 12 m2
- vše sloučeno do pův. p. č. 9604 – ost. plocha, ost. komunikace v celkové výměře 798 m2 v k. ú. Město Žďár
- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 9584 + p. č. 9611 - ost. plocha, ost. komunikace oceňují částkou ve výši 204,95 Kč/m2, p. č. 9606 – orná půda se oceňuje částkou ve výši 6,36 Kč/m2 a p. č. 9582 – zastav. plocha se oceňuje částkou ve výši 815,31 Kč/m2 – vše v k. ú. Město Žďár.
Pozemky ve vlastnictví Zítkových v k. ú. Město Žďár přecházející do vlastnictví
města se oceňují takto:
- p. č. 9604 – trv. trav. porost ve výměře 414 m2 částkou ve výši 77,72 Kč/m2
z p. č. 9583 – ost. pl., ost. komunikace odděl. díl „b“ ve výměře 107 m2 částkou ve výši 440,-- Kč/m2
z p. č. 9590 – orná půda odděl. díl „c“ ve výměře 265 m2 částkou ve výši 77,72 Kč/m2
z p. č. 9592 - ost. pl., ost. komunikace odděl. díl „d“ ve výměře 12 m2 částkou ve výši 440,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

k) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu ČR se sídlem Husinecká 11a, Praha 3 - Žižkov a to p.č. 735/9 – trv. trav. porost ve výměře 3 500 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě „U Milířů“ u řeky Sázavy za ul. Purkyňova, ZR 2 - za účelem využití pro sport a rekreaci.
- za kupní cenu stanovenou na základě znaleckého posudku č. 1027-128/12, vypracovaného Ing. Martinou Dlabačovou, v celkové výši 369.120,-- Kč, tj. 105,46 Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

l)
1. Rada města po projednání schvaluje zrušení usnesení RM ze dne 28. 11. 2011 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zrušení usnesení ZM ze dne 15. 12. 2011 ve věci schváleného odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví pí Marie Janů (podíl 2/4), Ing. Milana Janů (podíl 1/4) a p. Ivo Janů (podíl 1/4), všichni ZR 7 a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 100 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem prodloužení zahrady p. č. 4872 u rodinného domu čp. 1325/3 na p. č. 4871, ul. Alšova 3, ZR 7 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.
- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

2. Rada města po projednání schvaluje zrušení usnesení RM ze dne 28. 11. 2011 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zrušení usnesení ZM ze dne 15. 12. 2011 ve věci schváleného odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Karla a Evy Procházkových (SJM), ZR 7 a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem prodloužení zahrady p. č. 4874 u rodinného domu čp. 1326/1 na p. č. 4873, ul. Alšova 1, ZR 7 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.
- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

m) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 28. 11. 2011 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 15. 12. 2011 včetně doplnění tohoto usnesení – schváleno v RM dne 21. 5. 2012 a v ZM dne 7. 6. 2012 ve věci odprodeje pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 a to nově s tím, že dochází ke změně výměr prodávaných pozemků dle oddělovacího GP č. 3438-164/2012 ze dne 7. 8. 2012 pro rozdělení pozemků - vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem upřesnění již schváleného odprodeje pozemků pro rozšíření areálu firmy AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1.
K pozemkům se zřizuje předkupní právo města a to do doby povolení užívání nemovitostí jako odstavné plochy.
- za kupní cenu stanovenou rozhodnutím usnesení ZM a znaleckým posudkem

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

n) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:
- části p. č. 119/2 – ost. plocha, ost. komunikace – dle GP č. 3441-101/2012 ze dne 14.8.2012 nově oddělen pozemek p. č. 119/33 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 41 m2 v k. ú. Město Žďár do vlastnictví Ing. Zdeňka Galušky, ZR 2 – za účelem vybudování odstavné plochy pro parkování 2 osobních automobilů za objektem čp. 16 na pozemku p. č. 119/26 v lokalitě ul. Veselská, ZR 1.
- části p. č. 147/3 – ost. plocha, ost. komunikace – dle GP č. 3441-101/2012 ze dne 14.8.2012 nově oddělen pozemek p. č. 147/5 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 159 m2 v k. ú. Město Žďár do vlastnictví Ing. Lubomíra Königa, 592 11 Velká Losenice – za účelem vybudování odstavné plochy pro parkování osobních automobilů a provedení terénních úprav za objektem čp. 17 na pozemku p. č. 119/24 a 119/25 v lokalitě ul. Veselská, ZR 1.
- K pozemkům se zřizuje předkupní právo města a to do doby povolení užívání pozemků jako odstavné plochy pro parkování osobních automobilů.
- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

o) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 1. 2. 2012 do 31. 7. 2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

p) Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení ZM ze dne 17.12.2009 ve znění:
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Power Plastics, s. r. o. se sídlem Brněnská 30, ZR 1 a to části p. č. 9512/2 – orná, části p. č. 9525/1 – orná a části p. č. 9523 - orná v celkové výměře cca 2 880 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“ ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru – vybudování provozovny pro velkoobchod s trubkami, ventily a tvarovkami pro potravinářský, strojírenský a vodárenský průmysl, drobnou montáž a projekční a poradenskou činnost - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2010 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 9. 2012.V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu výrobního objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2010 toto usnesení pozbývá platnosti. K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.
- za kupní cenu ve výši 500,-- Kč/m2

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o ukončení plastnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Power Plastics s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 30, PSČ 591 01, IČO 253 07 711, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn.626/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání ruší záměr č. Z-159/2012-OP na prodej bytu č. 32, umístěného v obytném domě č.p. 2047 na Neumannově ulici č.or. 15, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 bez vyhodnocení a schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 32, umístěném v obytném domě č.p. 2047 na Neumannově ulici č.or. 15, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 12, umístěném v obytném domě č.p. 1871 na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěném v obytném domě č.p. 1825 na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Olgou Růžičkovou a Miloslavem Růžičkou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

d) Rada města bere na vědomí přehled nájemníků bydlících bez platné smlouvy o nájmu bytu, popřípadě těch, kterým bude nájem bytu končit v nejbližší době včetně postupu majetkoprávního odboru v těchto případech.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

e) Rada města schvaluje Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o bezúročné půjčce, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Zlatou Švandovou, v předloženém návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

f) Rada města po projednání odkládá projednání žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, umístěném v obytném domě č.p. 1876 na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár n.S. 3.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

g) Rada města po projednání odkládá projednání žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, umístěném v obytném domě č.p. 1936 na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár n.S. 3.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

h) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv. Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor.
Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

i) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925, č. or. 1 Okružní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, v celkové výměře 455,80 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného je 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

j) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného je 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici 1141/44 ve Žďáře nad Sázavou, na dobu neurčitou, výše nájemného 770 Kč/m2/rok, celková výměra 87,56 m2.
Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a paní Jaroslavou Nunvářovou, Bystřice nad Pernštejnem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn.627/2012/KS

Dodatky smluv komunální služby

Rada města hlasovala o schválení dodatků smluv s f. ing. Josef Pitka – STAKO a s f. Zahrada Vysočina s.r.o.

Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrž. 2
NESCHVÁLENO

 

15. Usn.637/2012/RgM

Darovací smlouva

Rada města po projednání schvaluje sponzorskou smlouvu mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Michaelem J. Štorkem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn.638/2012/RgM

Rozpočtová opatření

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit navrhované rozpočtové opatření na vydání publikace „Žďárský uličník“ z rezervy rozpočtu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn.630/2012/OF

Rozpočtové opatření č. 8/2012/ZM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 8/2012/ZM.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn.631/2012/PO

Hospodaření příspěvkových organizací města k 30.6.2012

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO k 30.6.2012,

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn.632/2012/OF

Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2013.
Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu

Rada města po projednání schvaluje:
· Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2013
· Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2013

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn.633/2012/1.MST

Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky HSJI-34-133/E-2012

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky HSJI-34-133/E-2012, automobilu VW transportér-RZ 4J3 6552.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn.639/2012/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn.640/2012/OS

Udělení výjimky DPS

Rada města po projednání schvaluje panu Miroslavu Friedlovi udělení výjimky pro přidělení bytu v DPS dle předloženého materiálu a doplnění do pořadníku DPS.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn.641/2012/STAR.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“

1. Rada města ruší usnesení číslo 502/2012/1.MST,2.MSTze dne 26.3.2012
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o založení obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“
3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“
4. Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat starostku města paní ing. Dagmar Zvěřinovou do správní rady obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“
5. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit roční provozní příspěvek ve výši 12 Kč na obyvatele města

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

24. Různé

Ústní zpráva/p.starostka
Schválení služební cesty – návštěva partnerského města Schmölln

Rada města schvaluje služební cestu ve dnech 14.9. až 16.9.2012 radní p. Jany Svobodové a p. Ing. Dagmar Zvěřinové do partnerského města Schmöllnu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0
 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města