Zápis ze 46. schůze rady města konané dne 10.9.2012

zveřejněno: 10. 9. 2012

ZÁPIS

ze 46. schůze rady města konané
dne 10.9.2012

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluveni:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 46. schůze rady města:

 1. Prodej piva Santiniho hvězda
 2. Veřejná zakázka „Místní komunikace Klafar ul.Dolní, Žďár nad Sázavou – Zadávací dokumentace stavby
 3. Schválení kupní smlouvy
 4. Zvýšení úhrady ve školní družině – PO ZŠ
 5. Žádost o finanční příspěvek
 6. Majetkoprávní úkony
 7. Byty a nebytové prostory
 8. Žádost paní Havránkové
 9. Změna rozpočtu
 10. Terénní práce ve ZR 3
 11. Organizační změna>
 12. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 648/2012/1.MST

Prodej piva Santiniho hvězda

Rada města bere na vědomí navržené kroky ve věci propagace města prostřednictvím piva Santiniho hvězda a ukládá 1. místostarostovi předložit vyhodnocení dosavadního prodeje piva a rozpracování navržených změn.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

2. Usn. 653/2012/ORUP

Veřejná zakázka „Místní komunikace Klafar ul.Dolní, Žďár nad Sázavou – Zadávací dokumentace stavby

Rada města po projednání schvaluje Zadávací dokumentaci stavby a návrh Smlouvy o dílo tak, jak je vypracovala Stavební poradna s.r.o., společnost pověřena výkonem zadavatelských činností podle mandátní smlouvy ze dne 6.5.2011.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

3. Usn. 642/2012/MP

Schválení kupní smlouvy

Rada města schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi p.Boženou Malimánkovou jako prodávající a městem Žďár nad Sázavou jako kupující, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 644/2012/ŠKS

Zvýšení úhrady ve školní družině – PO ZŠ

Rada města po projednání schvaluje zvýšení úhrady za poskytování služeb zájmového vzdělávání ve školní družině z částky 70,-Kč na 90,-Kč měsíčně na 1. žáka s účinností od 1.9.2012 v těchto příspěvkových organizacích:

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 645/2012/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města Modelovému království Žďár, o.s., Žďár nad Sázavou, Dolní 183/30 ve výši 10.000,-Kč na provoz a dostavbu kolejiště dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 647/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na dar pozemku ve vlastnictví Střední školy gastronomické A.Kolpinga a to části p. č. 2043/7 - dle GP č.  3449-52/2012 ze dne 23.8.2012 – nově p.č. 2043/8 – ost.pl., jiná pl.ve výměře 442 m2, k.ú. Město Žďár – za účelem výstavby školní kuchyně.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 1220/6 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U SOU“ ul. Komenského, ZR 3 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6363 – zast. plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Druhák“ ul. Strojírenská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1113/1 – zast. plocha ve výměře cca 20 m2 v k. ú. Zámek Žďár na ul. Krátká, u BD Nová č.p. 224/3, ZR 2 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/13 – ost. plocha, jiná pl. a část p.č. 1147/1 celkem ve výměře cca  14 m2 – za účelem využití na zahrádku s tím, že další část uvedených pozemků ve výměře cca 49  m2 v k. ú. Zámek Žďár u byt. domu Lesní čp. 245/28 na p. č. 568/11, ZR 2, je zatravněna a udržována na vlastní náklady žadatele (dle mapového podkladu).

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Brodská 19, 21, 25, se sídlem Brodská 1872/19, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 1262 a 1263 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkonů za nové lodžie, u vybraných bytů přístavba nových lodžií na přední straně domu v rámci stav. úprav BD čp. 1872, 1873 a 1875, ZR 3 v ul. Brodská 19, 21, 25 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1257, 1258 a 1260  v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 1030010078/001 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na část části p. č. 2035/3 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n/S, Vápenická, přípojka NN, Roušar“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN,  v lokalitě sídliště Klafar, ul. Vápenická, ZR - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 1030010174/001 na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Brodská, přípojka NN, Město“, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN, v sídlišti Stalingrad, ul. Brodská, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 647/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23, umístěném v obytném domě č.p. 1905 na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Barborou Šmahelovou,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru v objektu na Havlíčkově nám č.p. 253, č. or. 5 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu nebytového prostoru bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a nájemcem v následujícím pořadí uchazečů:

1. Mgr. Idou Krškovou, Žďár nad Sázavou, s výší nájemného 1.500 Kč./m2/rok

2. Jaroslavou Nunvářovou, Bystřice nad Pernštejnem, s výší nájemného 1.400 Kč/m2/rok.

3. Kateřinou Papáčkovou, Ostrov nad Oslavou, s výší výše nájemného 1.100 Kč/m2/rok

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 649/2012/OS

Žádost paní Havránkové

Rada města po projednání zamítá žádost paní Havránkové.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 650/2012/p.o.SSm

Změna rozpočtu

Rada města po projednání schvaluje navýšení provozní dotace p.o. z rozpočtu města Žďár nad Sázavu na rok 2012 formou rozpočtových opatření, a to o část vráceného uspořeného příspěvku na provoz v závěru roku 2011, tj. o Kč 350 tis. s tím, že pokud bude dosaženo vyšších vlastních příjmů organizace, bude poměrná část příspěvku na provoz do rozpočtu města v závěru roku 2012 vrácena.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 651/2012/p.o.SSm

Terénní práce ve ZR 3

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu Podpora terénní práce na projekt s názvem: „Terénní práce v lokalitě Žďár 3“ na rok 2013 z Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a doporučuje zastupitelstvu města schválit projekt včetně financování spoluúčasti města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 652/2012/p.o.SSm

Organizační změna

Rada města po projednání schvaluje organizační změnu na pečovatelské službě a denním stacionáři pro mentálně postižené osoby s účinností ode dne 1.1.2013.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Usn. 643/2012/ŠKS

Zápis z komise pro regionální a mezinárodní spolupráci

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci konané dne 6.8.2012.

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města