Zápis ze 47. schůze rady města konané dne 24.9.2012

zveřejněno: 24. 9. 2012

ZÁPIS

ze 47. schůze rady města konané
dne 24.9.2012

 

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

JUDr. Miloš Jirman, Jana Svobodová

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Karel Herold

 

Schválený pořad 47. schůze rady města:

 1. Výjimka z počtu žáků
 2. Rozpočtová opatření
 3. Prodloužení splatnosti bezúročné půjčky
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Petice – hluk
 7. Školní kuchyň SŠG A.Kolpinga – vyhlášení výběrového řízení a zadávací dokumentace
 8. Příspěvek na 2. ročník festivalu sociálních služeb
 9. Příprava projektu z OP LZZ – plán sociálních služeb
 10. Smlouva o poskytování služeb - PROXIO
 11. Zajištění dodávky el.enegie
 12. Advent 2012>
 13. Různé – Podpora výstavby realizace splaškové kanalizace v obci Polnička

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 655/2012/ZUŠ

Výjimka z počtu žáků

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídách  hudební nauky Základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou ze stávajících 20 žáků na 24 žáků.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 654/2012/KMJS

Rozpočtová opatření

Rada města po projednání schvaluje přesun  finančních prostředků dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 656/2012/3.ZŠ

Prodloužení splatnosti bezúročné půjčky

Rada města po projednání schvaluje prodloužení splatnosti bezúročné pujčky poskytnuté z rozpočtu města Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6 do 31.12.2013.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 657/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 774/3 – orná půda ve výměře cca 1 800 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3 – za účelem výstavby rodinných domků pro klienty ÚSP Křižanov v rámci akce „Transformace ÚSP Křižanov“ s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b)

1. Rada města po projednání ruší usnesení RM ze dne 27. 8. 2012 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p.č. 3346/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,8 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny ocelových balkonů za přistavěné železobetonové lodžie (opřené do původního základu domu, obdélníkový tvar, betonové zábradlí), zasklení lodžií, zateplení fasády s lodžiemi, úpravy hromosvodu a nový okapový chodník u opravovaného průčelí domu v rámci stav. úprav „Opravy a modernizace byt. domu Dolní 5, 7, 9, Žďár n. Sáz.“ u BD čp. 1740, 1739 a 1738 v ul. Dolní 5, 7 a 9, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3345, 3344 a 3343 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků pro dům Dolní 5-9 se sídlem Dolní 1739/7, ZR 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p.č. 3346/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,8 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny ocelových balkonů za přistavěné železobetonové lodžie (opřené do původního základu domu, obdélníkový tvar, betonové zábradlí), zasklení lodžií, zateplení fasády s lodžiemi, úpravy hromosvodu a nový okapový chodník u opravovaného průčelí domu v rámci stav. úprav „Opravy a modernizace byt. domu Dolní 5, 7, 9, Žďár n. Sáz.“ u BD čp. 1740, 1739 a 1738 v ul. Dolní 5, 7 a 9, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3345, 3344 a 3343 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c)

1. Rada města po projednání ruší usnesení RM ze dne 27. 8. 2012 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p.č. 3346/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,8 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny ocelových balkonů za přistavěné železobetonové lodžie (opřené do původního základu domu, obdélníkový tvar, betonové zábradlí), zasklení lodžií, zateplení fasády domu s lodžiemi, úpravy hromosvodu, nový okapový chodník u opravovaného průčelí domu, přeložení vedení NN a nová přípojka plynu v rámci stav. úprav „Opravy a modernizace byt. domu Dolní 13 - 23, Žďár n. Sáz.“ u BD čp. 1736, 1735, 1734, 1733, 1732 a 1731 v ul. Dolní 13 - 23, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3341, 3340, 3339, 3338, 3337 a 3336 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků pro dům Dolní 13-23 se sídlem Dolní 1733/19, ZR 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p.č. 3346/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,8 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny ocelových balkonů za přistavěné železobetonové lodžie (opřené do původního základu domu, obdélníkový tvar, betonové zábradlí), zasklení lodžií, zateplení fasády domu s lodžiemi, úpravy hromosvodu, nový okapový chodník u opravovaného průčelí domu, přeložení vedení NN a nová přípojka plynu v rámci stav. úprav „Opravy a modernizace byt. domu Dolní 13 - 23, Žďár n. Sáz.“ u BD čp. 1736, 1735, 1734, 1733, 1732 a 1731 v ul. Dolní 13 - 23, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3341, 3340, 3339, 3338, 3337 a 3336 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 658/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou a to  kanceláří č. 707, 708 a 709 o celkové výměře 77,99 m2 v 7. NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  p. Slavomírem Markem, Osek u Duchcova.   Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, Dolní ulice č. or. 1  ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 660/2012/ORÚP

Petice – hluk

Rada města po projednání schvaluje postup ve věci podané stížnosti „Petice – hluk“ a návrh odpovědi, který je součástí materiálu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 676/2012/ORÚP

Veřejná zakázka na dodavatele stavby „Školní kuchyň Střední školy gastronomické A. Kolpinga „Žďár nad Sázavou“ – Zadávací dokumentace, obchodní podmínky

Rada města po projednání schvaluje Veřejnou zakázku na dodavatele stavby včetně zadávací dokumentace, obchodních podmínek a komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků na akci „Školní kuchyň Střední školy gastronomické A. Kolpinga“ Žďár nad Sázavou tak, jak je vypracovaly Inženýrské služby Ing. Arch. Jiří Vohralík, společnost pověřena výkonem zadavatelských činností.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 661/2012/p.o.SSm

Příspěvek na 2. ročník festivalu sociálních služeb

Rada města po projednání schvaluje příspěvek ze sponzoringu rady města na úhradu části nákladů spojených s pořádáním 2. ročníku festivalu sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou ve výši Kč 5.000,-.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 677/2012/OS

Příprava projektu z OP LZZ – plán sociálních služeb

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o finanční podporu na projekt – „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou“ v  rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  na výzvu Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 663/2012/OI

Smlouva o poskytování služeb – PROXIO

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb – Technická podpora řešení PROXIO v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 659/2012/TSBM+KS

Zajištění dodávky elektřiny

Rada města revokuje usnesení č. 165/2011/TSBM z RM č. 13 ze dne 18.4.2011 a schvaluje ceny elektřiny na r. 2013 dle předloženého návrhu a ukládá odboru komunálních služeb předložit návrh způsobu řešení dodávek el.energie pro rok 2014 a to nejpozději do 30.6.2013.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 662/2012/star.

Advent 2012

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční krytí akce „Advent 2012“ ve výši 25 tis.Kč formou rozpočtového opatření z grantového fondu města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

13. Různé

Písemný materiál/ORUP

Podpora realizace výstavby splaškové kanalizace v obci Polnička

Rada města se seznámila se záměrem na výstavbu splaškové kanalizace v obci Polnička a schvaluje návrh dopisu s podporou realizace této akce.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Karel Herold v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města