Zápis ze 48. schůze rady města konané dne 8.10.2012

zveřejněno: 8. 10. 2012

ZÁPIS

ze 48. schůze rady města konané
dne 8.10.2012

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 48. schůze rady města:

 1. Provozní doba a ceník relaxačního centra
 2. Materiál dle Pravidel
 3. Materiál dle Pravidel
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Majetkoprávní úkony pro ZM
 6. Byty a nebytové prostory
 7. Odpis majetku
 8. Spádové obvody ZŠ
 9. Prezentace města
 10. Schválení kupní smlouvy
 11. Rozpočtová opatření č. 9
 12. Omezení provozu VHP a JTHZ
 13. Materiál dle Pravidel
 14. Materiál dle Pravidel
 15. Materiál dle Pravidel
 16. Materiál dle Pravidel
 17. Materiál dle Pravidel
 18. Materiál dle Pravidel
 19. Materiál dle Pravidel
 20. Materiál dle Pravidel
 21. Materiál dle Pravidel
 22. Materiál dle Pravidel
 23. Vánoční výzdoba náměstí
 24. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 684/2012/SPORTIS

Provozní doba a ceník relaxačního centra

Rada města po projednání schvaluje provozní dobu a ceník relaxačního centra dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 675/2012/Sportis

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2013 pro PO Sportis:

- limit reprefondu ve výši 20.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 862 tis.Kč

- objem mzdových prostředků ve výši 15.018 tis.Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Sportis do rozpočtu města na rok 2013:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.236 tis.Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 4.820 tis.Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 671/2012/PO Ssm

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2013 pro PO Sociální služby města:

- limit reprefondu ve výši 8.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 307 tis.Kč

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 282 tis.Kč

- objem mzdových prostředků ve výši 22.880 tis.Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Sociální služby města do rozpočtu města na rok 2013:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 12.470 tis.Kč

- plán oprav a rekonstrukci z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.853 tis.Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 678/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to p. č. 5976/9 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 707 m2, p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2 a p. č. 5976/11 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 8 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po zapsání geometrického plánu č. 3245-13/2011 ze dne 11. 7. 2011 na oddělení státní silnice II/353 ve Žďáře nad Sázavou – kruhová křižovatka ul. Brněnská – Jihlavská, ZR 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6621 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6691/5 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1136 – ost. pl., zeleň v zástavbě a části p. č. 1147/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 65 m2 v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu) - za účelem využití na zahrádku u byt. domu Lesní čp. 255/31 po přestěhování do uvedeného byt. domu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Alešovi a Haně Nepejchalovým,  ZR 2 a to části p. č. 570/13 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 10 m2 – za účelem využití na zahrádku s tím, že další část uvedené parcely ve výměře 30 m2 v k. ú. Zámek Žďár u byt. domu Lesní čp. 253/27 na p. č. 568/12, ZR 2, bude zatravněna a udržována na vlastní náklady žadatele (dle mapového podkladu).

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Jaroslavu a Editě Dvořákovým,  ZR 2 a to části p. č. 1136 – ost. plocha, zeleň ve výměře 32 m2 – za účelem využití na zahrádku s tím, že další část uvedené parcely ve výměře 32 m2 v k. ú. Zámek Žďár u byt. domu Nová čp. 234/5 na p. č. 1139, ZR 2, bude zatravněna a udržována na vlastní náklady žadatele (dle mapového podkladu).

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1030008486/002 na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 9541/2 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Brněnská, rozšíření DS, BENONE“, spočívající v umístění venkovního vedení VN, podpěrného bodu VN, jednosloupové trafostanice, kabelu NN a pilíře NN v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a firmou ŽĎAS, a. s. se sídlem Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným – na částech p. č. 7271, 7272, 7273, 7274, 7278, 7280, 7281, 7282, 7283, 7284, 7308, 7309, 7310, 7354, 7819, 7618, 7676, 7679, 7682, 7703, 7711, 7712, 7717, 7838 – vše v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 3298-141/2011 ze dne 15. 12. 2011 a dále na částech p. č. 7703, 7711, 7717, 819, 7838 – vše v k. ú. Město Žďár dle GP č. 3383M.726H.-20/2012 ze dne 6. 3. 2012 - za účelem uložení  inženýrských sítí ŽĎAS, a. s. – kanalizační řady a vodovodní řad - včetně přístupu a příjezdu k uvedenému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH za právo VB dle každého předloženého GP pro zaměření VB.Smlouva o zřízení práva věcného břemene bude uzavřena po vydání rozhodnutí o dočasném omezení (po dobu životnosti stavby) pozemků určených plnění funkcí lesa.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 687/2012/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2 a to p. č. 439/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 192 m2 (dvůr) a p. č. 439/2 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 84 m2 (pod garážemi) v k. ú. Město Žďár – za účelem scelení pozemkových parcel a majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka nemovitostí, nacházejících se v uzavřeném, zdí a budovami ohraničeném areálu administrativních budov (bývalých policejních služeben Policie ČR) v lokalitě ul. Nádražní čp. 835/36 na p. č. 438 a čp. 646/38 na p. č. 436, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dar pozemku ve vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1, ZR 3, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2043/7 - dle GP č. 3449-52/2012 ze dne 23.8.2012 – nově p. č. 2043/8 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 442 m2, k.ú. Město Žďár – za účelem výstavby školní kuchyně.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to p. č. 2861 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2 a p. č. 2860 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2 v k. ú. Město Žďár u RD čp. 995 na p. č. 2858 a zahrady p. č. 2859 v ul. Na Prutech 36, ZR 5, ve vlastnictví manželů Jiřího a Mgr. Jarmily Jiříkovských (SJM), ZR 5 a dále p. č. 2857/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 2 m2 u RD čp. 1204 na p. č. 2856 a zahrady 2857/1 v ul. Hlohová 1, ZR 5 v k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví Mgr. Jarmily Jiříkovské, trvale bytem Hlohová 1204/1, ZR 5 za pozemky p. č. 2863 – zahrada o výměře 30 m2 a p. č. 2862 – zahrada o výměře 19 m2 v k. ú Město Žďár u RD čp. 995 na p. č. 2858 a zahrady p. č. 2859 v ul. Na Prutech 36, ZR 5 - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude doplacen za cenu dle znaleckého posudku.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků mezi podílnickými obcemi a Lesním družstvem obcí se sídlem Ronovská 338, Přibyslav, předmětem které jsou pozemky ve vlastnictví podílnických obcí:

p. č. 259/4 – ost. plocha ve výměře 1 149 m2, p. č. 256 – ost. plocha ve výměře 176 m2, p. č. 253 – orná půda ve výměře 3 105 m2 – vše v k. ú. Račín u Polničky, p. č. 471/2 – vodní plocha ve výměře 231 m2 v k. ú. Staré Ransko, p. č. 1759 – vodní plocha ve výměře 235 m2 v k. ú. Krucemburk, p. č. 733/22 – ost. plocha ve výměře 654 m2 v k. ú. Hodíškov, p. č. 1670 – ost. plocha ve výměře 1 366 m2, p. č. 1580/4 – ost. plocha ve výměře 94 m2 a  p. č. 1580/5 – ost. plocha ve výměře 163 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u ZR, část p. č. 2282/7 – vodní plocha ve výměře 5 132 m2 - nově dle GP pro k. ú. Jámy č. 379-213/2011 ze dne 15. 12. 2011 - p. č. 2282/7 – vodní plocha ve výměře 4 487 m2 p. č. 2282/11 – vodní plocha ve výměře 19 m2 a p. č. 1759 – vodní plocha ve výměře 626 m2 - vše v k. ú. Jámy

- v jednotlivých členských podílech - podíl Města Žďáru nad Sázavou ve výši 6/710

za pozemky p. č. 3583 – lesní pozemek ve výměře 626 m2, p. č. 3593 – lesní pozemek ve výměře 3 827 m2 a p. č. 3599 – lesní pozemek ve výměře 7 913 m2 - vše v k. ú. Újezd u ZR ve vlastnictví LDO se sídlem Ronovská 338, Přibyslav.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6006 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 34 m2, p. č. 6014 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 465 m2, p.č. 6034/2 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 4.042 m2, p. č. 6060/2 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 332 m2, p. č. 6061/1 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 1.370 m2, p.č. 6062/2 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 49 m2, p. č. 6063/6 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 108 m2 a pozemku p. č. 6063/7 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 58 m2 – vše v k.ú. Město Žďár z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům, které tvoří zčásti zpevněné plochy, sloužící jako přístupové komunikace (chodníky) k přilehlým bytovým domům v sídlišti a k 5. ZŠ v ul. Palachova, ZR 6 a zčásti travnaté plochy s účelem využití jako veřejná zeleň.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 679/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města rozhodla, že nesouhlasí s umístěním místa nebo sídla podnikání v bytových domech ve vlastnictví města a v objektu č.p. 227, č.or.1 na ulici Žižkova ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 32, umístěném v obytném domě č.p. 2047 na Neumannově ulici č.or. 15, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Lucií Hájkovou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, umístěném v obytném domě č.p. 1871 na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Alenou Junkovou,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925, č. or. 1 Okružní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 455,80 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného je 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného je 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části nebytového prostoru v objektu na nám. Republiky č.p. 75, č.or. 2 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, kancelář č. 206 v I. NP o výměře 29,30 m2.  Minimální výše nájemného je 663 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

g)

1. Rada města schvaluje změnu užívání a stavební úpravy, které budou provedeny v souladu se žádostí nájemce v části nebytového prostoru, který se nachází v objektu č.p. 253 na Havlíčkově náměstí č.or.5 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

2. Rada města po projednání hlasovala o schválení,  na základě žádosti nájemce, snížení nájemného za užívání části nebytového prostoru, který se nachází v objektu č.p. 253 na Havlíčkově náměstí č.or.5, ve Žďáře nad Sázavou a to za měsíce říjen 2012 a listopad 2012 o ½. Ke snížení nájemného dochází v souvislosti s prováděním stavebních úprav a změny užívání části nebytového prostoru.

Hlasování: Pro 1, proti 4, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO

 

7. Usn. 680/2012/OP

Odpis majetku

1. Rada města schvaluje:

· vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku dle předloženého návrhu

· vyřazení nepotřebného majetku dle návrhu HIK

· likvidaci a prodej věcí nalezených dle návrhu HIK

· odpis nedobytných pohledávek a jejich převod na podrozvahovou evidenci dle předloženého návrhu

· úplné vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence dle předloženého návrhu

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

· odpis nedobytných pohledávek a jejich následnou evidenci na podrozvahových účtech dle předloženého návrhu

· úplné vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 682/2012/ŠKS

Spádové obvody ZŠ

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 1/2013 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění, dle varianty č. 1, vyjma ulic Dolní, Wonkova a Nábřežní.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 683/2012/ŠKS

Prezentace města

Rada města byla seznámena s možnostmi a postupem řešení prezentace města a pověřuje vedení města a předsedkyni kulturní komis k jednání s vydavatelem Novin žďárské radnice o změně smlouvy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0.

 

10. Usn. 686/2012/MP

Schválení kupní smlouvy

Rada města schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi Satt a.s. jako prodávajícím a městem Žďár nad Sázavou jako kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 685/2012/OF

Rozpočtová opatření č. 9

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření

č. 9/2012/ZM včetně zvýšení příjmů ze zákona o loteriích ve výši 550 tis.Kč určených na sportovní činnost oddílů ve městě.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 4

 

12. Usn. 688/2012/OF

Omezení provozu VHP a JTHZ

Rada města po projednání

1. bere na vědomí nesouhlasné stanovisko k Oznámení čj. MF 87808/2012/34-14

2. vydává nesouhlasné stanovisko k Oznámení čj. MF – 91759/2012/34-5

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 664/2012/ZŠ Komenského 2

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2013 pro PO ZŠ Komenského 2:

- limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 235 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského  2 do rozpočtu města na rok 2013:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.229 tis.Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 2.250 tis.Kč a pro halu 6.950 tis.Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 665/2012/ZŠ Komenského 6

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2013 pro PO ZŠ Komenského 6:

- limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 500  tis.Kč.

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 225 tis.Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského  6 do rozpočtu města na rok 2013:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.146 tis.Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.335 tis.Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 666/2012/ZŠ Švermova

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2013 pro PO ZŠ Švermova 4:

- limit reprefondu ve výši 15.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 970 tis.Kč.

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 670 tis.Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Švermova 4 do rozpočtu města na rok 2013:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.825 tis.Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele  ve výši 26.451 tis.Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 673/2012/ZŠ Palachova

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2013 pro PO ZŠ Palachova:

- limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 250 tis.Kč.

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 750 tis.Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Palachova do rozpočtu města na rok 2013:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.089 tis.Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele  ve výši 2.500 tis.Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 667/2012/PO MŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2013 pro PO Mateřská škola:

- limit reprefondu ve výši 3.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 620 tis.Kč.

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 130 tis.Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO  Mateřské školy do rozpočtu města na rok 2013:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.100 tis.Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele  ve výši 6.120 tis.Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 18. Usn. 668/2012/ZUŠ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2013 pro PO ZUŠ:

- limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 150 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZUŠ  do rozpočtu města na rok 2013:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 230 tis.Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele  pro školu  ve výši 2.225 tis.Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 670/2012/KMJS

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2013 pro PO Knihovna MJS:

- limit reprefondu ve výši 15.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 45 tis.Kč.

- objem mzdových prostředků ve výši 4.599 tis.Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Knihovna MJS do rozpočtu města na rok 2013:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.990 tis.Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele  ve výši 4.200 tis.Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 672/2012/Active SVČ

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2013 pro PO Active SVČ

- limit reprefondu ve výši 5.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 68 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Active SVČ do  rozpočtu města na rok 2013:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.031 tis.Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele  ve výši 400 tis.Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 674/2012/PO Kultura

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2013 pro PO Kultura Žďár:

- limit reprefondu ve výši 6.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 410 tis.Kč.

- objem mzdových prostředků  ve výši 3. 670 tis.Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Kultura Žďár do rozpočtu města na rok 2013:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši  2.620 tis.Kč

- plán oprav a rekonstrukcí nemov.majetku z rozpočtu zřizovatele  ve výši 4.506 tis.Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 669/2012/Poliklinika

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2013 pro PO Poliklinika:

- limit reprefondu ve výši 20.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 812,5  tis.Kč.

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 1.100 tis.Kč

- objem mzdových prostředků ve výši 12.760 tis.Kč

- limit počtu pracovníků (přepočtený stav) 37,95 zaměstnanců

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Poliklinika do rozpočtu města na rok 2013:

- požadavek na příspěvek  na provoz LSPP od zřizovatele ve výši 1.720  tis.Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele  ve výši 4.314  tis.Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 681/2012/Star.

Vánoční výzdoba náměstí

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční krytí na vánoční výzdobu náměstí ve výši 99.943,-Kč formou rozpočtového opatření z rezervy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

24. Různé

Ústní zpráva

Santiniho Žďársko  o.p.s.

 Rada města ukládá vedení města jednat se zakládacími osobami Santiniho Žďársko o.p.s. o materiálech pro jeho vznik v souladu s požadavky zastupitelstva města a v případě shody předložit materiály ke schválení zastupitelstvu města dne 18.10.2012.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města