Zápis ze 49. schůze rady města konané dne 22.10.2012

zveřejněno: 22. 10. 2012

ZÁPIS

ze 49. schůze rady města konané
dne 22.10.2012

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

JUDr. Miloš Jirman

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 49. schůze rady města:

 1. Petice k prodeji budovy bývalé 1. ZŠ
 2. Financování Active-SVČ
 3. Schválení částky za vícepráce při rekonstrukci polikliniky
 4. Změna pravidel cílové skupiny
 5. Doplnění přehledu úhrad na DD a DZR
 6. Výsledky VŘ na dodavatele stavby MK Klafar – ul. Dolní
 7. Majetkoprávní úkony
 8. Právo věcných břemen výstavba Klafar
 9. Byty a nebytové prostory
 10. Nařízení RM č. 1/2012
 11. Oper. plán zimní údržby
 12. Ceník relaxačního centra
 13. Žádost o finanční příspěvek – ZUŠ
 14. Schválení zahraniční cesty
 15. Odměny ředitelů PO
 16. Různé:

  Schválení podání žádosti o finanční podporu v rámci programu „Podporujeme prorodinou politiku obcí“
  Ukončení činnosti Pracovní skupiny pro náměstí

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 672/2012/Star.

Petice k prodeji budovy bývalé 1.ZŠ

Rada města po projednání bere na vědomí petici doručenou k prodeji budovy bývalé 1.ZŠ.

Rada města se neztotožňuje s důvody protestu uvedenými v petici. Rada města vždy měla zájem o rozvoj města ve prospěch obyvatel města, jednala transparentně, komunikovala s občany všechny úkony a k hospodaření přistupovala s péčí řádného hospodáře.

Rada města ukládá komisi rozvoje města projednat a předložit smysluplné a ekonomické využití budovy bývalé 1.ZŠ do 31.12.2012 a předložit návrhy radě města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

2. Usn. 690/2012/Active-SVČ

Žádost o snížení nájemného Active-SVČ

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o  snížení nájemného pro Active-středisko volného času, příspěvková organizace, a ukládá řediteli PO a odboru ŠKS analyzovat výsledky a navrhnout další varianty řešení pro rok 2013.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

3. Usn. 691/2012/Pol.

Rekonstrukce polikliniky – vícepráce

Rada města po projednání:

- schvaluje finanční částku na vícepráce při rekonstrukci polikliniky

- schvaluje odvod PO Poliklinika ve výši 216.473 Kč do rozpočtu města

- doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření navýšení položky Poliklinika – rozvody vody a kanalizace

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 692/2012/p.o.Ssm

Změna pravidel určení cílové skupiny

Rada města po projednání schvaluje Pravidla určení cílové skupiny uživatelů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem, pravidla poskytování služby a pravidla pro výběr nového obyvatele z evidence žadatelů, platná od 1.11.2012.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 693/2012/p.o.Ssm

Doplnění přehledu úhrad na Domově pro seniory a na Domově se zvláštním režimem

Rada města po projednání schvaluje doplnění přehledu úhrad na Domově pro seniory a na Domově se zvláštním režimem s účinností ode dne 1.12.2012.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 694/2012/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Místní komunikace Klafar – ul.Dolní“ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Místní komunikace Klafar – ul.Dolní“ Žďár nad Sázavou, tak jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 695/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 570/373 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného PREFA garáží u byt. domů na ul. Nová čp. 251/18, ZR 2.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem zemědělského obhospodařování a to:

p. č. 6847 - trav. porost ve výměře 2 825 m2, p. č. 6848 - orná půda ve výměře 1 530 m2, p. č. 6851/1 - orná půda ve výměře 21 920 m2, p. č. 6852 - trav.porost ve výměře 6 708 m2, p. č. 6857 - trav.porost ve výměře 527 m2 a p. č. 6858 - orná půda ve výměře 5 215 m2 – vše v k.ú. Město Žďár – lokalita za Zdarem v celkové výměře 38 725 m2

p. č. 7971 orná půda ve výměře 3 549 m2, p. č. 7973/1 - orná půda ve výměře 6 147 m2,  p. č. 8003 - trav.porost ve výměře 6 075 m2, p. č. 8004 - trav.porost ve výměře 219 m2, p. č. 8005 - trav.porost ve výměře 60 m2, p. č. 8006 - trav.porost ve výměře 2 132 m2, p. č. 8009/1 - trav.porost ve výměře 5 869 m2, p. č. 8023 – orná ve výměře 4 663 m2, p. č. 8024 - orná ve výměře 4 199 m2, p. č. 8026 - orná ve výměře 10 641 m2, p. č. 8027 - orná ve výměře 3 349 m2, p. č. 8028 - orná ve výměře 960 m2, p. č. 8029/1 - orná ve výměře 641 m2, p. č. 8029/2 - orná ve výměře 640 m2, p. č. 8031 - orná ve výměře 960 m2, p. č. 8032 - orná ve výměře 7 901m2, p. č. 8033 - orná ve výměře 3 223 m2, p. č. 8034 - orná ve výměře 3 121 m2, p. č. 8035 - orná ve výměře 6 245 m2, p. č. 8037/1 - orná ve výměře 937 m2, p. č. 8037/2 - orná ve výměře 19 710 m2, p. č. 8065 – ost. plocha ve výměře 2 907 m2, p. č. 8066/1 - orná ve výměře 5 184 m2, p. č. 8070 - orná ve výměře 2 441 m2 – vše v k. ú. Město Žďár – lokalita Klafar III v celkové výměře 101 773 m2

p. č. 570/1 – orná ve výměře 9 531 m2 - lokalita Pod Zelenou horou

p. č. 773/2 – orná ve výměře 32 m2, p. č. 773/3 – trav. porost ve výměře 924 m2, p. č. 773/5 – trav. porost ve výměře 929 m2, p. č. 773/6 – trav.porost ve výměře 1 839 m2, p. č. 774/3 – orná ve výměře 6 417 m2, p. č. 774/39 – orná ve výměře 3 805 m2, p. č. 774/40 – orná ve výměře 3 848 m2, p. č. 774/42 – orná ve výměře 517 m2, p. č. 774/43 – orná ve výměře 5 730 m2, p. č. 774/44 – orná ve výměře 6 494 m2, p. č. 774/83 – orná ve výměře 2 000 m2, p. č. 775/9 – ost. plocha ve výměře 516 m2, p. č. 775/10 – ost. plocha ve výměře 248 m2 –  lokalita Klafar II - vše v k. ú. Zámek Žďár v celkové výměře 42 830 m2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Josefu Stehnovi,  ZR 3, a to p. č. 1220/6 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U SOU“ ul. Komenského, ZR 3 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Anně Kirchnerové a p. Janu Kirchnerovi, oba  ZR 1 a p. Pavlu Kirchnerovi a p. Miroslavu Kirchnerovi,  ZR 2 a to p. č. 6363 – zast. plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Druhák“ ul. Strojírenská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Františkovi a Aleně Slámovým,ZR 2,a to části p. č. 1113/1 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Zámek Žďár na ul. Krátká, u byt. domu Nová č.p. 224/3, ZR 2 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Pavlovi a Evě Procházkovým,  ZR 2, a to části p. č. 570/13 – ost. plocha, jiná pl. a část p.č. 1147/1 celkem ve výměře 14 m2 – za účelem využití na zahrádku s tím, že další část uvedených pozemků ve výměře 49 m2 v k. ú. Zámek Žďár u byt. domu Lesní čp. 245/28 na p. č. 568/11, ZR 2, je zatravněna a udržována na vlastní náklady žadatele (dle mapového podkladu).

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje podnájem pronajatého pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3755 ve výměře 10 m2 v k. ú. Město Žďár pod prodejním stánkem rychlého občerstvení, umístěného v lokalitě městské tržnice ul. Neumannova, ZR 4 a užívaného dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 18. 8. 2011 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Petrem Klimešem, Lhotka.

Podnájem se schvaluje na dobu neurčitou pro pana Radka Sobotku,  Žďár nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby v rámci stav. úprav „Oprava a modernizace BD Dolní 5, 7, 9, Žďár nad Sázavou“ – Přeložka kabelového vedení NN včetně přípojných skříní u vstupů do BD Dolní 5, 7, 9, ZR 1, čp. 1740, 1739 a 1738, na p. č. 3345, 3344 a 3343, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby v rámci stav. úprav „Oprava a modernizace BD Dolní 13-23, Žďár nad Sázavou“ – Přeložka kabelového vedení NN včetně přípojných skříní u vstupů do BD Dolní 13-23, ZR 1, čp. 1736, 1735, 1734, 1733, 1732 a 1731, na p. č. 3341, 3340, 3339, 3338, 3337 a 3336, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. JMP/Žďár n. S.153194-1/1 o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „Oprava a modernizace BD Dolní 13-23, Žďár nad Sázavou – Přeložka středotlaké plynovodní přípojky pro BD Dolní čp. 1736, 1735, 1734, 1733, 1732 a 1731 v ul. Dolní 13-23, ZR 1 na p. č. 3341, 3340, 3339, 3338, 3337 a 3336, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, na části pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 3346/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Dolní, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nepotřebného majetku mezi Poliklinikou Žďár nad Sázavou, p.o. se sídlem Studentská 1699/4, Žďár nad Sázavou a Městem Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu – viz příloha č. 11.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava – Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, ZR 1 – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby kabelové přípojky – sdělovací optický kabel pro KSÚS Vysočiny, Žďár n. Sáz. ul. Jihlavská, ZR 1, a to na částech p. č. 5986/1 a 5989/1 v k. ú. Město Žďár, včetně přístupu a příjezdu k uvedené stavbě přípojky za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje bezúplatně.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 673/2012/1.MST

Práva věcných břemen výstavba Klafar

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Jihlavská 1007, Žďár nad Sázavou – jako oprávněným na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 7998/18, p.č. 7992/20, p.č. 8010/1, p.č. 8017, p.č. 7998/1, p.č. 7977/1, p.č. 7977/2, p.č. 7977/3, p.č. 7990/2, p.č. 7991, p.č. 2045 a p.č. 2047 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení vybudování kabelové přípojky veřejného osvětlení VO, kabelové přípojky NN, přípojky plynu STL, přípojky kabelové televize KTV, kabelové telefonní přípojky O2, přípojky splaškové kanalizace a přípojky dešťové kanalizace v rámci stavby „Obytný soubor RD – Klafar II – ulice Rytecká, Žďár nad Sázavou, včetně přístupu a příjezdu k vybudovaným přípojkám za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 7998/18 v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení a provozu plynárenského zařízení v rámci stavby „Obytný soubor RD – Klafar II – ulice Rytecká, Žďár nad Sázavou – STL plynovod a přípojky“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a včetně práva přístupu a příjezdu v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 696/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, umístěném v obytném domě č.p. 1876 na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.  Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Pavlou Zezulákovou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěném v obytném domě č.p. 454 na Purkyňově ulici č.or. 7, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manž. Vladimírem Cardou a Libuší Cardovou,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 01.10.2012, uzavřený mezi Městem Žďár nad Sázavou, Mgr. Idou Krškovou, bytem Nádražní 497/31, Žďár nad Sázavou a společností IDA GRUNT s.r.o.,  se sídlem Žďár nad Sázavou, Nádražní 496/29,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 697/2012/KS

Nařízení č.1/2012

Rada města vydává nařízení č.1/2012, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 698/2012/KS

Plán zimní údržby pro zimní období 2012-2013

Rada města schvaluje plán zimní údržby pro zimní období 2012-2013.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 699/2012/SPORTIS

Ceník relaxačního centra

- Rada města po projednání částečně revokuje usnesení č.629/2012/SPORTIS ze dne 27.8.2012, bod č. 2 (průměrná cena vstupného do Wellness 60,-Kč za 60 minut) a schvaluje cenu dle předloženého návrhu.

- Rada města po projednání částečně revokuje usnesení č.684/2012/SPORTIS ze dne 8.10.2012, bod č. 1, část ceník relaxačního centra a schvaluje ceník relaxačního centra dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 671/2012/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek ZUŠ

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace ve výši 8.000,-Kč na „Adventní koncert“ tanečnic dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

14. Usn. 674/2012/STAR

Schválení zahraniční cesty

Rada města po projednání schvaluje účast 2. místostarosty města Bc. Ladislava Bárty a radního PaedDr. Jaroslava Ptáčka  na setkání zástupců českých a francouzských partnerských měst na Velvyslanectví České republiky v Paříži v termínu 22.-23.11.2012.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Ústní zpráva/1.MST,2.MST

Odměny ředitelů PO

Rada města schvaluje mimořádné odměny ředitelů PO a organizační složky dle provedeného vyhodnocení hospodaření organizací v 1. pololetí 2012.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Různé

Ústní zpráva/RM

Schválení podání žádosti o finanční podporu v rámci programu „Podporujeme prorodinou politiku obcí“

Rada města schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci programu „Podporujeme prorodinou politiku obcí“ z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Ukončení činnosti Pracovní skupiny pro náměstí

Rada města ukončuje činnost Pracovní skupiny pro náměstí a děkuje všem členům za jejich aktivitu a volný čas, který této problematice věnovali.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Usn.670/2012/2.MST

Informace o činnosti Denního centra a Azylové ubytovny

Rada města byla seznámena s informacemi o historii a činnosti Denního centra a Azylové ubytovny.

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města