Zápis ze 7. schůze rady města konané dne 24.1.2011

zveřejněno: 24. 1. 2011

ZÁPIS

ze 7. schůze rady města konané
dne 24.1.2011

 

Počet přítomných členů: 9

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad 7. schůze rady města:

 1. Změna cílové skupiny a pravidel výběru nového obyvatele na Domovech
 2. Rozpočet p.o. SPORTIS na rok 2011
 3. Doplnění ceníku služeb pro sportoviště
 4. Kupní smlouva na kolový traktor SAME – SOLARIS 55
 5. Dohoda o pořízení územního plánu města Svratky
 6. Stanovení ceny propagačních materiálů
 7. Vyhlášení výběrového řízení a jmenování komise na poskytnutí úvěru ze SFRB pro rok 2011
 8. Majetkoprávní úkony
 9. Byty a nebytové prostory
 10. Schválení projektu Prevence kriminality
 11. Dohoda o užívání služebních vozidel pro soukromé účely
 12. Úpravy platů ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucího organizační složky Regiáonální muzeum k 1.1.2011
 13. Zajištění úpravy lyžařských tratí sezóna 2011/2012
 14. Jmenování komisí rady
 15. Různé

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 82/2011/Ssm

Změna cílové skupiny a pravidel výběru nového obyvatele na Domovech

Rada města po projednání schvaluje změnu cílové skupiny a pravidel výběru nového obyvatele na Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem, p.o. Sociální služby města Žďár n. S. K rozhodnutí o udělení výjimky z pravidel pro p. Hlinovskou rada města požaduje doplnění údajů k možnostem splácet vstupní poplatek a náklady pobytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

2. Usn. 94/2011/SPORTIS

Rozpočet p.o. SPORTIS na rok 2011

a) Rada města po projednání schvaluje:

1. rozpočet SPORTIS, příspěvkové organizace na rok 2011

2. limit mzdových prostředků na rok 2011 ve výši 6.344.000 Kč

3. limit reprefondu ve výši 15.000 Kč

4. odpisový plán dle předloženého návrhu

5. plán investic na rok 2011 dle předloženého návrhu

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

1. v rámci rozpočtových opatření schválení snížení příspěvku na provoz organizace o 204 tis. Kč a jejich převedení formou investičního příspěvku do investičního fondu p.o. Sportis

2. uvolnit z rozpočtu města částku ve výši 204.000 Kč na nákup kolového traktoru a její převedení formou investičního příspěvku do investičního fondu p.o. Sportis

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

3. Usn. 84/2011/SPORTIS

Doplnění ceníku služeb pro sportoviště

Rada města po projednání schvaluje doplnění ceníku služeb pro sportoviště dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

4. Usn. 83/2011/SPORTIS

Kupní smlouva na kolový traktor SAME – SOLARIS 55

Rada města po projednání schvaluje kupní smlouvu na kolový traktor SAME – SOLARIS 55 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

5. Usn. 85/2011/ORÚP

Dohoda o pořízení územního plánu města Svratky

Rada města schvaluje Dohodu o pořízení územního plánu města Svratky.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

6. Usn. 86/2011/OŠKS

Stanovení ceny propagačních materiálů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města, v rámci rozpočtových opatření, navýšit z rozpočtové rezervy položky rozpočtu „Ostatní činnost v kultuře – věcný materiál“ a „Ostatní činnost v kultuře – tiskový materiál“ o příjem z prodeje propagačních materiálů v roce 2010 dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání schvaluje velkoobchodní a maloobchodní cenu cyklomapy „Putování Žďárskem na kole“ dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání schvaluje velkoobchodní a maloobchodní cenu 1 sady pohlednic „Putování Žďárskem za sochami Michala Olšiaka“ dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

7. Usn. 87/2011/TSBM

Vyhlášení výběrového řízení a jmenování komise na poskytnutí úvěru ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) – pro rok 2011

Rada města po projednání schvaluje

A) vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí úvěru na opravy bytového fondu ve městě Žďár nad Sázavou ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) pro rok 2011 dle předloženého návrhu

B) jmenování komise na poskytnutí půjček dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 1

 

8. Usn. 91/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku a to p. č. 441/8 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 967 m2 v k. ú. Stržanov z vlastnictví p. Milana Zicha, bytem Stržanov - část polní cesty ze Stržanova k rybníku Konvent v Zámku Žďáře (podél bývalé městské cesty).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5989/2 – ost. plocha, hřiště, stadiony ve výměře 3 842 m2 v k. ú. Město Žďár – část hřiště u ZŠ Palachova 2189/35, ZR 6, ze spoluvlastnictví Ing. Aranky Petruccové, trvale bytem Újezd, 118 00 Praha 1 (podíl ½) a Petra Karena, trvale bytem Velké náměstí, 561 69 Králíky (podíl ½) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku – v návaznosti na restituční nároky dle vydaného pravomocného Rozsudku Okresního soudu ve Žďáře n. Sáz., č.j. 7 C 42/2003 – 285 ze dne 28.12.2010.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města do 20. 2. 2011.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí objektu sportovního zařízení – buňky SKI areálu – z vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 10, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – umístěného na části pozemku p. č. 818/5 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – nově dle GP č. 708-143/2010 na p. č. 818/19 – zastavěná plocha ve výměře 83 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě „ K Salvátoru“, u Pilské nádrže, ZR 2, v souvislosti se zajištěním lyžařských tratí.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města do 20. 2. 2011.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku p. č. 3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pod objektem původně výměníkové stanice –nemovitost s č.p. 1101 – objekt občanské vybavenosti ve vlastnictví společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3 v lokalitě ul. Neumannova 17, ZR 4 (naproti bazénu u 4. ZŠ) – v souvislosti s uvažovanou přestavbou na bytový dům.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města do 20. 2. 2011.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5507 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 75 m2, p. č. 5550/2 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 25 m2, p. č. 5550/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 43 m2 a p. č. 5506/1 – orná půda ve výměře 39 m2 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v rámci výstavby areálu obchodního centra na ul. Brněnská, ZR 1.

,Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6711 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Občanskému sdružení ERTEPLE & HMLA se sídlem Haškova 17/54, ZR 6 a to části p. č. 3788 ve výměře 57 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového pokladu) – za účelem zřízení letní zahrádky ke stávající provozovně KC Batyskaf, nám. Republiky 11, ZR 1.

 - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 80,-- Kč/m2/ročně.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti ZAHRADA VYSOČINA, s. r. o. se sídlem Brodská 104, ZR 3 a to části p. č. 7888 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 50 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení dočasné stavby vinného sklepa v areálu Zahrada Vysočina v ul. Brodská, ZR 3.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to 15 leta výše nájemného 80,-Kč/m2/ročně.

- V případě, že město bude potřebovat tento pozemek pro svoje potřeby (zejména výstavba komunikace), je oprávněno smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje výpověď pronájmů částí pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou s níže uvedenými nájemci pozemků pod prodejními stánky v lokalitě vlakového nádraží v prostoru u haly ČD v Chelčického, ZR 6 - v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí vlakového nádraží včetně objektu haly ČD (vzhledem k umístění venkovního lešení a vzhledem k provádění rekonstrukčních prací stavebních firem). Z důvodu, že tyto stánky se nacházejí v bezprostřední blízkosti haly, je třeba předmětné prodejní stánky odstranit. Jedná se o výpověď pronájmů:

- části p. č. 6411 k. ú. Město Žďár – stánek rychlého občerstvení – nájemce Petr Navrátil, bytem U Kapličky, Nové Veselí

- části p. č. 6411 k. ú. Město Žďár – stánek rychlého občerstvení – nájemce Petr Klimeš, bytem Lhotka

- části p. č. 6411 k. ú. Město Žďár – nápojová lednice firmy Coca-Cola – nájemce Coca-Cola HBC ČR, s. r. o. se sídlem Praha – provozovna Řípská 20, Brno – Slatina

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 6034/1, 6037, 6039, 6040, 6053, 6055, 6056 a 6057 - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodní přípojky – stavba VS5PN v ul. Palachova, ZR 6 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 768, 784, 793, 835, 923, 1066/3, 1080 a 1081 - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodní přípojky – stavba DAGMARKY – II. etapa v ul. 1. máje, Malá, U Jezu a Kopečná, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 4410177/1 na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 7998/18 v k. ú. Město Žďár, v lokalitě Klafar II., ZR 3 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Povoznická, úprava DS NN“ spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 17. 5. 2010 ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků Studentská čp. 1721, 1722 a 1723 se sídlem Studentská 1722/48, ZR 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným - a to na části p. č. 3299 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m po obvodu uvedeného byt. domu – za účelem přesahu střechy cca 0,4 m do sousedního pozemku v rámci rekonstrukce ploché střechy na střechu valbovou a zajištění přístupu a příjezdu za účelem případné rekonstrukce lodžií, zateplení, opravy fasády apod. u byt. domu Studentská čp. 1721, 1722 a 1723 v ul. Studentská 50, 48 a 46, ZR 4 na p. č. 3295, 3296 a 3297 v k. ú. Město Žďár.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

- Doplnění se schvaluje tak, že shora uvedené věcné břemeno se rozšiřuje ještě o umístění rozvodných skříní na elektriku a plyn na části pozemku p. č. 3299 v k. ú. Město Žďár v souvislosti s rekonstrukcí předmětného byt. domu (střecha a lodžie) Studentská čp. 1721, 1722 a 1723 v ul. Studentská 50, 48 a 46, ZR 4 na p. č. 3295, 3296 a 3297 v k. ú. Město Žďár dle GP č. 3135-57/2010.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

9. Usn. 92/2011/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání neschvaluje žádost paní Lenky Pokorné o snížení nájmu za užívání nebytových prostor, umístěných v AZ Centru, se sídlem na ulici Nádražní 1141/44, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

Rada města schvaluje Plnou moc pro Kolpingovo dílo České republiky o.s., udělenou v souvislosti s adaptací budovy ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova ulice č.or. 16, č.p. 300, část Žďár nad Sázavou 3 na centrum primární prevence a drogových služeb, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici č. 1141/44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 v souladu s vyhlášeným záměrem za účelem provozování kadeřnických služeb. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Marií Řehořovou s účinností od 01.04.2011 na dobu neurčitou. Nájemné za užívání nebytových prostor je stanoveno ve výši 1.000 Kč/m2/rok – provozovna, 800 Kč/m2/rok – sklad a 100 Kč/m2/rok – WC.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

10. Usn. 93/2011/OS

Schválení projektu Prevence kriminality

Rada města po projednání schvaluje podání projektu „Šance pro Tebe“ a projektu „Víš, kde hledat pomoc?“ do grantového programu Prevence kriminality v kraji Vysočina v roce 2011.

Finanční spoluúčast města Žďáru nad Sázavou bude hrazena z položky Pobyty dětí kapitoly Sociální věci.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

11. Usn. 88/2011/TAJ

Dohoda o užívání služebních vozidel pro soukromé účely

Rada města souhlasí s možností použití služebních vozidel i pro soukromé účely pro uvolněné členy Zastupitelstva města a pověřuje starostku města rozhodováním o uzavírání a ukončování příslušných smluvních vztahů s členy Zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 1

 

12. Usn. 89/2011/TAJ

Úpravy platů ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucího organizační složky Regionální muzeum k 1.1.2011

Rada města schvaluje úpravy platů ředitelů příspěvkových organizací a vedoucího organizační složky Regionální muzeum v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. a č. 222/2010 Sb. v platném znění dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1

 

 

13. Usn. 90/2011/2.MST

Zajištění úpravy lyžařských tratí sezóna 2011/2012

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výzev jednomu zájemci na akce: ROLBA Kässbohrer PB240 + stopovače, skútr Bombardier WT + stopovače, garáž PREFA.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 1

 

Jmenování komisí rady

Rada města schvaluje následující komise rady města:

- pro regionální a mezinárodní spolupráci (max. 9 členů)

- rozvoje města a životního prostředí (max. 11 členů)

- kulturní (max. 11 členů)

- pro sport a volný čas (max. 15 členů)

- bytová (max. 7 členů)

- zdravotní (max. 9 členů)

- péče o rodinu a děti (max. 9 členů)

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ověřovatel:

JUDr. Miloš Jirman v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města