Zápis ze 70. schůze rady města konané dne 19.8.2013

zveřejněno: 19. 8. 2013

ZÁPIS

ze 70. schůze rady města konané
dne 19.8.2013

 

Počet přítomných členů: 5

 

Omluveni:

Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka, Jana Svobodová

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 70. schůze rady města:

 1. Sterilizace – informace o provozu
 2. Schválení plné moci
 3. Schválení používání služebního auta pro soukromé účely
 4. Majetkoprávní úkony – RM
 5. Majetkoprávní úkony – ZM
 6. Byty a nebytové prostory
 7. Výběrové řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku ul. Bezručova – zrušení
 8. Dohoda o pořízení změny ÚP Nové Veselí
 9. Žádost o příspěvek na revitalizaci sgrafit Brodská 11,12, ZR
 10. Zásady pro sestavení rozpočtu města na rok 2014
 11. Dar z nálezu
 12. Hospodaření PO ve školství
 13. Hospodaření PO – ostatní
 14. Rozpočtová opatření č. 6
 15. Dar HZS
 16. Navýšení mzdových prostředků na rok 2013 PO SPORTIS
 17. Žádost o  finanční příspěvek a užití znaku města
 18. Žádost TS SMYK
 19. Schválení smlouvy o dílo – rozšíření MKDS
 20. Žádost o úpravu schváleného rozpočtu na rok 2013 – přesun mezi položkami
 21. Doplnění pořadníku DPS
 22. Žádost Linky důvěry střed
 23. p.o.Sociální služby města
 24. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 976/2013/Pol.

Sterilizace – informace o provozu

Rada města po projednání bere na vědomí ukončení činnosti sterilizace na PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k 31.12.2013.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 984/2013/Pol.

Schválení plné moci

Rada města po projednání zmocňuje pana Michala Huberta Zrůsta, MSc., ředitele Polikliniky Žďár nad Sázavou k zajištění realizací staveb: rekonstrukce výtahů a adaptace 4.NP na centrum Srdíčko na poliklinice a schvaluje plnou moc v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 999/2013/Pol.

Schválení používání služebního auta pro soukromé účely pro ředitele PO Poliklinika

Rada města  ukládá MěÚ připravit a předložit radě města podmínky užívání vozidel příspěvkových organizací pro soukromé účely.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 981/2013/OP

Majetkoprávní úkony – RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9513/1 ve výměře cca 636 m2 a části p. č. 9512/11 ve výměře cca 114 m2 (celkem cca 750 m2 - dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem přístavby stávající výrobní haly firmy VAMAFIL s.r.o. se sídlem Jamská 2360/49, ZR 1 – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra částí prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/13 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 500 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár – za účelem údržby pozemku a veřejné zeleně u RD čp. 384 na p. č. 570/424 a zahrady p. č. 570/136 v k. ú. Zámek Žďár, ul. Nová 17, ZR 2 (pravidelná údržba od r. 1988 - sečení trávy a údržba živého plotu – původně neudržovaný pozemek – skládka odpadů a zbytků stavebního materiálu z okolní výstavby RD).

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Danielu Maškovi,  ZR 6 a to p. č. 6710 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Václavu Krupičkovi,  ZR 5 a to části p. č. 2474 – zahrada ve výměře 35 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem využití na zahrádku u byt. domu čp. 1034 na p. č. 2473 v ul. Vnitřní 11, ZR 5.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvalujepronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Společnosti RealSporCS s.r.o. se sídlem náměstí Republiky 146/1, ZR 1, a to části p. č. 3827/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 8 m2 v k. ú. Město Žďár – dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Horní, ZR 1 (vedle provozovny lahůdek VESNA) – za účelem provozování stávajícího sezónního prodejního stánku k prodeji zmrzliny v souvislosti se změnou vlastníka stánku.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 15.000,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár n. Sáz. 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 2478 – zahrada - dle zhotoveného GP č. 3512-1/2013 ze dne 30.1.2013 pro rozdělení pozemku p. č. 2478, oddělené části nově označené jako p. č. 2478/2 – zahrada ve výměře 144 m2 v k. ú. Město Žďár - pozemku přilehlého k domu čp. 1036/7 na p. č. 2476 v k. ú. Město Žďár ul. Vnitřní, ZR 5, ve vlastnictví družstva – využití pro nájemce družstevních bytů v domě - zajištění přístupu k domu – chodník a příjezdová komunikace, užívání a údržba – za účelem zřízení práva přístupu a příjezdu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání neschvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi p. Alešem Kmentem,  ZR 2 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 289/1 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem práva chůze a jízdy k RD čp. 51 na p. č. 286 v ul. Sychrova 4, ZR 2 – zlepšení nepřehledného přístupu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků jednotek Neumanka 45 se sídlem Neumannova 2075, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 3868/1 a 3871 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem realizace stavby "Oprava a modernizace byt. domu Neumannova 45, 47, Žďár n. Sáz." - výměna stávajících balkonů za přistavěné železobetonové lodžie založené na samostatných základových patkách, u vybraných bytů nově zřízené lodžie s vybouráním parapetního zdiva a novou balkónovou sestavou, zasklení lodžií, vnější zateplení jižní fasády BD, zateplení ploché střechy včetně navýšení atiky, stav. úpravy u vstupů do domu, výměna oken na schodišti s dozdívkami a změnou velikosti, nový okapový chodník rozšířený v místě lodžií a další úpravy konstrukcí BD + součást stavby: přeložka vedení společnosti Telefónica O2 (mimo základové patky) v rámci stav. úprav BD čp. 2075 a 2076 na p. č. 3869 a 3870 v k. ú. Město Žďár v ul. Neumannova 45 a 47, ZR 4  včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-1030013043/001 o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice – jako oprávněným a to na částech p. č. 254, 246/1, 246/4, 247/1, 247/2, 250, 260/3, 694/7, 694/5, 694/29, 654/2, 654/1 a 650/1 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Pilská nádrž, rozšíř. DS, Město“, spočívající v umístění nového zemního vedení NN a rozpojovací skříně v lokalitě u Pilské nádrže, ZR 2 v rámci stavby města „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž“ včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 44605/1/2013 o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – zastoupená na základě plné moci společností Jihomoravská plynárenská, a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným  a  p.  Alešem  Stehnem,   583 01 Chotěboř – jako investorem – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „STL plynovodní přípojka pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 7994 v k.ú. Město Žďár při ulici Kupecká ve Žďáře nad Sázavou, číslo stavby 44605“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 1,62 m“ na části p. č. 8002/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3 – dle GP č. 3568-46/2013 – označ. „věcné břemeno A“ ze dne 10.6.2013 včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 44607/1/2013 o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – zastoupená na základě plné moci společností Jihomoravská plynárenská, a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, – jako oprávněným a manžely Oscarem a Bc. Evou Cestarollo, bytem Blažíčkova 1423/4, ZR 7 – jako investorem – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „STL plynovodní přípojka pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 7992/21 v k.ú. Město Žďár při ulici Kupecká ve Žďáře nad Sázavou, číslo stavby 44607“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 1,76 m – označ. „věcné břemeno B“ na části p. č. 8002/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3 – dle GP č. 3568-46/2013 ze dne 10.6.2013 včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

l)

1. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvyo zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností EIC European Investment Company a.s. se sídlem Chudčice č.ev. 19, PSČ 664 71 – jako oprávněným a to na části p. č. 5755/3 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování základových patek pro stavbu „Přístavba skladu elektromateriálu“ v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 u objektu stávající prodejny a skladu elektro a svítidel - včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy zakládající právo stavby mezi městem Žďár nad Sázavou (na straně vlastníka pozemku) a EIC European Investment Company a.s. se sídlem Chudčice č.ev. 19, PSČ 664 71 (na straně investora stavby) a to Smlouvy zakládající právo provést stavbu - SO 05 přeložka plynovodní přípojky, sadové úpravy (trávník), které jsou součástí záměru „Přístavba skladu elektromateriálu“ mimo jiné i  na části pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - p. č. 5755/3 v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 u objektu stávající prodejny a skladu elektro a svítidel s tím, že po dokončení a kolaudaci stavby – stavebního objektu SO 03 Sklad elektromateriálu, jehož součástí je SO 05 Přeložka plynovodní přípojky a sadové úpravy (trávník), bude tato bezúplatně převedena do majetku města Žďáru nad Sázavou a to nejpozději do 6 měsíců od kolaudace, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 12PO-000354, P/ZS/33/13 Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene (o náhradě za omezení užívání nemovitostí) k umístění a provozování vedení stavby „Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou“ – VO - mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako investorem a provozovatelem stavby a budoucí stranou oprávněnou a ČR – s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 – zastoupenou Správou Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava – jako budoucí stranou povinnou – za účelem vybudování a provozování předmětné stavby kabelového vedení a sloupů veřejného osvětlení na pozemku p. č. 75/1 – ost. plocha, silnice v k. ú. Zámek Žďár, silnice I/37 v ul. Santiniho, ZR 2 – včetně přístupu a příjezdu k uvedené stavbě za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

n)

1. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1213001071/158239 a to Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako investorem a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako PDS a budoucím kupujícím – v rámci realizace a napojení plynárenského zařízení pro novostavby RD – stavba „SOBS STL plynovod a přípojky 4 RD, Žďár n. Sáz. – Uhlířská – Klafar II-B2 - p. č. 7973/1“ – investor Město Žďár nad Sázavou, s následným převodem majetku po realizaci tohoto zařízení z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu v celkové hodnotě 116.000,-- Kč bez DPH, která bude snížena o výši úhrad za zřízení věcného břemene (viz. článek IV. bod 4, 5), do majetku společnosti JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – dle předloženého návrhu smlouvy.

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na převod majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v rámci realizace a napojení plynárenského zařízení pro novostavby RD v k. ú. Město Žďár – stavba „SOBS STL plynovod a přípojky 4 RD, Žďár n. Sáz. – Uhlířská – Klafar II-B2 - p. č. 7973/1“ – investor Město Žďár nad Sázavou - za kupní cenu v celkové hodnotě 116.000,-- Kč bez DPH, která bude snížena o výši úhrad za zřízení věcného břemene (viz. článek IV. bod 4, 5) níže uvedené smlouvy, do majetku společnosti JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – na základě předloženého návrhu smlouvy č. 1213001071/158239 - Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na převod majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v rámci realizace a napojení plynárenského zařízení pro novostavby RD na pozemku p. č. 7999  v k. ú. Město Žďár - stavba „Klafar II B – inženýrské sítě pro 3 RD, Žďár nad Sázavou – domovní přípojky STL“ dle uzavřené smlouvy č. č. 1212000361/151390 Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi investorem stavby Městem Žďár nad Sázavou a společností JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, budoucím kupujícím - za kupní cenu v celkové hodnotě 23.000,-- Kč bez DPH, která bude snížena o výši úhrad za zřízení věcného břemene (viz. článek IV. bod 5, 6) shora uvedené smlouvy, do majetku společnosti JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb k akci „Místní komunikace sídliště Klafar na ul. Dolní, Žďár nad Sázavou – PS 440 SZ Jungmannova-Dolní-Wonkova – přemístění řadiče SSZ a rozvaděče RE a rekonstrukce VO na ul. Wonkova“, k.ú. Město Žďár, uzavřené mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 – jako vlastníkem kanalizace, Městem Žďár nad Sázavou – jako investorem stavby a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno – jako provozovatelem a správcem majetku SVK Žďársko, zastoupená VAS, a.s. divize Žďár n. Sáz., Studentská 1133, ZR 4, z důvodu již existujícího vodovodu kanalizace v zájmovém území a nemožností dodržet zákonem stanovené ochranné pásmo staveb vodních děl, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města schvaluje uzavření Dohody o užívání programového vybavení „Informační servis živnostenského úřadu“ mezi městem Žďár nad Sázavou a statutárním městem Prostějov v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 983/2013/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

a) Rada města schvaluje žádost manželů Martina Dobřichovského a Dany Dobřichovské s tím, že do 30.9.2013 nebude činit kroky směřující k vymáhání pohledávky. V případě, že do 30.9.2013 nebudou pohledávky vypořádány, ukládá majetkoprávnímu odboru předložit radě města návrh na vymáhání pohledávky.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhovuje žádosti společnosti KUCHYNĚ SPEKTRUM s.r.o. a prodlužuje splatnost kupní ceny do 9.9.2013. V případě, že kupní cena nebude zaplacena na účet města řádně a včas, doporučuje rada města zastupitelstvu města odstoupit od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 28.6.2013.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o poskytnutí příspěvku, která bude uzavřena Mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Kolpingovo dílo České republiky o.s., náměstí Republiky 22, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 982/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 17, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodská ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Pavlem Mrkvou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 26, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Soňou Říhovskou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěném v obytném domě č.p. 2046, na Neumannově ulici č.or. 13 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Miloslavem Syslem dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města vyhlašuje záměr na uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 3.6.2005, která byla uzavřena Mezi Městem Žďár nad Sázavou a společností Siemens, s.r.o. se sídlem Praha 13, Siemensova 1, IČO: 00268577 s tím, že doba nájmu se prodlužuje na dobu 5 let od data účinnosti tohoto dodatku tj. do 30.9.2018.  Nájemce má právo prodloužit dobu trvání Smlouvy o 5 let, a to písemným oznámením doručeným pronajímateli nejpozději 3 měsíce před uplynutím nájemní doby. V takovém případě bude Nájemní smlouva automaticky prodloužena o 5 let za podmínek uvedených v této Smlouvě a bude ukončena vypršením doby, o kterou byla Smlouva prodloužena, přičemž Strany nebudou zasílat oznámení o ukončení Smlouvy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěného v objektu AZ Centra č.p. 1141, Nádražní ulice č.p. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, o celkové výměře 175,36 m2, vhodného k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru umístěného v objektu č.p. 1141, Nádražní ulice  č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, v celkové výměře 87,56 m2, vhodného k provozování obchodní činnosti. Minimální  výše nájemného je 770 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného je 500 Kč/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou - kancelář č. 306 o celkové výměře 15,42 m2 ve 3. NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  p. Radkem Čumplem, Žďár nad Sázavou. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru umístěném v objektu č.p. 925, Okružní ulice č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 o celkové výměře 226,82 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Milanem Janáčkem,  592 11 Velká Losenice. Výše nájemného 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města  po projednání schvaluje podnájem nebytových prostor – místnosti č. 206 umístěné v objektu na nám. Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou, s využitím jako kancelář, Smlouva o podnájmu nebytových prostor bude uzavřena mezi firmou Pavel Černý – počítačové služby, nám. Republiky 75/2, 591 01 Žďár nad Sázavou a p. Miluší Hudečkovou, 592 13 Bohdalov za stejných podmínek tak, jako jsou dohodnuty ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou Pavel Černý – počítačové služby.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města schvaluje výpověď nájmu nebytového prostoru, užívaném v souladu se Smlouvou o nájmu nebytového prostoru,  uzavřenou dne 21.01.2006 mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Radimem Němcem, předmětem které je užívání nebytového prostoru v areálu obřadní síně na Zelené hoře, ulice Sychrova 18, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města neschvaluje přechodné snížení nájemného za užívání nebytového prostoru, který se nachází v objektu č.p. 294 na nám. Republiky č. or. 24 ve Žďáře nad Sázavou (Radniční restaurace), po dobu probíhajících stavebních prací na náměstí Republiky.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města  schvaluje podnájem části nebytových prostor, které se nachází v objektu č.p. 1141, ulice Nádražní, č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6. Smlouva o podnájmu těchto nebytových prostor bude uzavřena mezi Alenou Králíčkovou – SYMPA,  Hamry nad Sázavou  a p. Mgr. Marií Čigelskou,  Sulíkov, Blansko za stejných podmínek jako jsou dohodnuty ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Alenou Králíčkovou – SYMPA.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města:

1. ruší svoje usnesení č. 969/2013/OP ze dne 08.07.2013 ve věci uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor umístěných v objektu  č.p. 925 Okružní ulice č. or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Josefem Mičkou - PAMEX, Strojírenská 2425/46, Žďár nad Sázavou s výši nájemného 400 Kč/m2/rok.

2. vyhlašuje záměr na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925, Okružní ulice č.or. 1, Žďár nad Sázavou část Žďár nad Sázavou 3 o celkové výměře 228,98 m2, vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 985/2013/ORÚP

Zrušení vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce chodníku ul.Bezručova“ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje zrušení vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce chodníku ul. Bezručova“ Žďár nad Sázavou včetně obeslaných uchazečů, členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 992/2013/ORUP

Dohoda o pořízení změny územního plánu Nové Veselí

Rada města po projednání schvaluje dohodu o spolupráci při pořízení změny územního plánu Nové Veselí.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1003/2013/ORÚP

Žádost o příspěvek na revitalizaci sgrafit Brodská 1911-15

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města finanční příspěvek ve výši 25.000,-Kč na zachování sgrafit na fasádě bytového domu Brodská 1911-1915, Žďár n.S.. Krytí položky bude provedeno z rezervy rozpočtu města pro rok 2013.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 987/2013/OF

Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2014

Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu

Rada města po projednání schvaluje:

- Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2014

- Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2014

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 988/2013/OF

Dar z nálezu

Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím daru z nálezu finanční hotovosti organizaci JUNÁK – přístav Racek ve výši Kč 2.000,- a fotbalovému oddílu TJ Žďas – oddíl starší žáci ve výši Kč 2.000,-.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 989/2013/OF

Hospodaření PO ve školství k 30.6.2013

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO ve školství k 30.6.2013.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 990/2013/OF

Hospodaření PO – ostatní k 30.6.2013

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO – ostatních k 30.6.2013.

Rada města ukládá ředitelům PO, kde byla vykázána ztráta hospodaření k 30.6.2013, aby nejpozději do konce měsíce října 2013 upřesnili a vysvětlili výsledek hospodaření.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 994/2013/OF

Rozpočtové opatření č. 6/2013/RM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2013/RM.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 995/2013/OF

Dar Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina

Rada města po projednání schvaluje změnu použití rozpočtové položky 5X.5 Příspěvek pro HZS na zakoupení nesené hydraulické lopaty ZLH-185 a doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu mezi městem Žďár nad Sázavou a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 991/2013/SPORTIS

Navýšení limitu mzdových prostředků PO SPORTIS na rok 2013

Rada města po projednání schvaluje navýšení limitu mzdových prostředků PO SPORTIS na rok 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 993/2013/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvek a použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, Žďárská 610 ve výši 5.000 Kč na organizaci odborného ortopedického semináře dne 25.10.2013 ve Žďáře nad Sázavou dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje použití znaku města Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, Žďárská 610 na propagační banner a pozvánku na odborný ortopedický seminář pořádaný dne 25.10.2013 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení použití znaku města společnosti UNISOFT Petr Baudy, Bílé Poličany 78 na informační plakáty s pozvánkou za kulturou a sportem ve městě a jeho přilehlém okolí.

Hlasování: Pro 2, proti 0, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

18. Usn. 998/2013/ŠKS

Žádost TS Smyk

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 15 tis.Kč příspěvkové organizaci Kultura Žďár z rozpočtu města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 996/2013/MP

Schválení smlouvy o dílo – rozšíření MKDS

Rada města schvaluje smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako objednatelem a SKS s.r.o. jako zhotovitelem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 986/2013/4.ZŠ

Žádost o úpravu schváleného rozpočtu na rok 2013 přesunem mezi položkami

Rada města po projednání schvaluje přesun prostředků schváleného rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 1000/2013/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1001/2013/OS

Umístění banneru Linky důvěry Střed na web města

Rada města po projednání zamítá žádost Linky důvěry Střed Třebíč o umístění informativního banneru na internetových stránkách města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 1002/2013/2.MST

PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání ruší výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou ze dne 4.2.2013.

Rada města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Rada města vyhlašuje výběrové řízení na zpracovatele výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou a ukládá 2. místostarostovi jeho zajištění, jehož výsledkem bude doporučení 3 nejvhodnějších uchazečů radě města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

24. Různé

Usn. 1004/2013/STAR

Zapojení města do projektu SMO ČR

Rada města souhlasí se zapojením města Žďár nad Sázavou do projektu Svazu měst a obcí České republiky „Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v České republice“.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný, v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová, v.r.

starostka

 
Bc. Ladislav Bárta, v.r.
2. místostarosta města