Zápis ze 71. schůze rady města konané dne 2.9.2013

zveřejněno: 2. 9. 2013

ZÁPIS

ze 71. schůze rady města konané
dne 2.9.2013

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad 71. schůze rady města:

 1. Prodej dřeva
 2. Výsledek výběrové řízení na dodavatele služeb – zjednodušené podlimitní řízení: Zajištění, realizace projektu: Efektivní řízení, rozvoj a otevřenost – MěÚ Žďár n.S. – KA 01,02,03,04
 3. Majetkoprávní úkony – RM
 4. Majetkoprávní úkony – ZM
 5. Návrh na vyřazení majetku
 6. Prodej pozemků v lokalitě Klafar
 7. Zřízení podélných parkovacích stání na ul. Horní a na nám.Republiky
 8. Zařazení do Akčního plánu města
 9. Žádost osadního výboru Veselíčko
 10. Vyhodnocení rekonstrukce Moučkova domu
 11. Pravidla užívání služebních vozidel  PO města
 12. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 1005/2013/TSBM

Prodej dřeva

Rada města po projednání schvaluje prodej 75 m3 kalamitního dřeva v kvalitě surový kmen za minimální cenu 800,-Kč/m3.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1006/2013/PK

Výsledek výběrového řízení na dodavatele služeb – zjednodušené podlimitní řízení: Zajištění realizace projektu Efektivní řízení, rozvoj a otevřenost – MěÚ Žďár nad Sázavou – KA 01,02,03,04

Rada města po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele služeb dle předloženého materiálu hodnotící komise – zjednodušené podlimitní řízení:

    Zajištění realizace projektu Efektivní řízení, rozvoj a otevřenost –MěÚ Žďár nad Sázavou – KA 01,02,03,04.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1007/2013/OP

Majetkoprávní úkony – RM

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej  pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 72 ve výměře cca 100 m2 (pruh o šíři cca 6 m) v k. ú. Stržanov – za účelem rozšíření zahrady u RD Stržanovna p.č.73  na základě žádosti manželů Otto a Hana Zelenkových,  ZR 2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 8069 – orná půda ve výměře cca 1 500 m2 ve spoluvlastnictví JUDr. Jiřiny Čirkové, ZR 3 (podíl ½) a p. Františka Špinara,  ZR 7 (podíl ½) za části pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8070/1 a 8071 – orná půda ve výměře cca 1 500 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3 (dle mapového podkladu) – za účelem dalšího rozvoje lokality – vypořádání budoucí komunikace s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/13 ve výměře 69 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár – za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 251 na p. č. 570/193 v ul. Nová 18, ZR 2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města neschvaluje žádost pana Josefa Částky a nevyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v budově bývalé 1. ZŠ.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-1030015729/001 o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice – jako oprávněným a to na části p. č. 2149/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Jungmannova,  přípojka NN, semafor“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a přípojkové skříně v lokalitě křižovatky ul. Dolní x Jungmannova, ZR 1, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 8800074209/2/BVB/P o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zastoupená na základě plné moci společností Jihomoravská plynárenská, a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „Přeložka STL plynovodní přípojky pro RD čp. 698/17 na ul. Smetanova Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, č. stavby 8800074209“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, na části pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5856 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Smetanova, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 6090, 6093 a 6126/1 v k. ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Haškova“ – za účelem přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do užívání pro účely předmětné stavby - souhlas s provedením stavby a se zahájením správních řízení „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Haškova“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Haškova“ – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje Smlouvu zakládající právo provést stavbu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje žádost společnosti Siemens, s.r.o. se sídlem Praha 13, Siemensova 1 a souhlasí s podnájmem jedné místnosti o výměře 30,9 m2 v 1 NP budovy bývalého MěÚ na náměstí Republiky 75/1 ve Žďáře nad Sázavou a to od 1.9. 2013 společnosti Infinitas s r.o., Brno, která zde bude provozovat kancelář pohřební služby.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.1008/2013/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Miloslava a Radmily Janotových (SJM),  ZR 1, a to p. č. 5562 – zahrada ve výměře 63 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Lučiny“, užívaného jako část zahrady u byt. domu čp. 1186 na p. č. 5564 a u zahrady p. č. 5663/1 ve výměře 327 m2 a p. č. 5554/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 14 m2 (ve vlastnictví fyzických osob) v k. ú. Město Žďár v ul. Lučiny 1, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 39.690,-- Kč, tj. 630,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku do vlastnictví p. Jiřího Sádovského,  ZR 2 a to p. č. 2076 – zastav. plocha ve výměře 246 m2 pod budovou postavenou na p. č. 2076 – šicí dílna nyní ve vlastnictví J. Sádovského (původně objekt občanské vybavenosti SATT a.s. – bývalá stavba TH) v lokalitě ul. Libušínská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku (sjednocení vlastnictví budovy a pozemku).

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 270.600,-- Kč, tj. 1.100,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej bytové jednotky – bytu č. 1727/9,umístěném v bytovém domě č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37, Dolní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, na pozemcích par. č. 3328, parc.č. 3329, parc.č. 3330, parc.č. 3331, parc.č. 3332 a parc.č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 3/250 a spoluvlastnického podílu k pozemkům  par. č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, par.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par. č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 , par.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a par.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 3/250, k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, do vlastnictví manželů Jiřího a Olgy Pazourových (SJM), oba trvale bytem Dolní 1727/31/9, ZR 1 - za kupní cenu ve výši 420.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to pův. p. č. 5 – ostatní plocha ve výměře 30 m2 v k. ú. Stržanov - dle nově zhotoveného návrhu GP na rozdělení pozemku – nově vzniklé p. č. 5/1 ve výměře 23 m2 do vlastnictví manželů Ing. Petra a JUDr. Jaroslavy Brabcových (SJM),  Stržanov – za účelem přístupu k rodinnému domu čp. 84 s tím, že Jednotě, spotřebnímu družstvu Velké Meziříčí jako vlastníku objektu na p. č. 4/1 bude novým vlastníkem p. č. 5/1 zřízeno věcné břemeno spočívající v právu cesty (chůze a jízdy) přes tento dotčený pozemek ve prospěch vlastníka objektu na p. č. 4/1 – vše v k.ú. Stržanov

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 11.500,-- Kč, tj. 500,-- Kč/m2

a dále odprodej nově vzniklé p. č. 5/2 ve výměře 7 m2 do vlastnictví Ing. Romana Krčila,  ZR 5 – za účelem přístupu k opravám rodinného domu postaveného na pozemku p. č. 20 – zastav. plocha a nádvoří – vše v k.ú. Stržanov

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 3.500,-- Kč, tj. 500,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice dle zpracovaného znaleckého posudku č. 499-46/2013 ze dne 10. 7. 2013, a to – stavba pro energetiku (transformační stanice TS 06 Bazén) na pozemku p. č. 3836 včetně pozemku p. č. 3836 – zastavěná plocha ve výměře 96 m2 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, kabelového elektrického vedení NN u plaveckého bazénu, NN technologií a příslušenství – za účelem vybudování samostatné trafostanice pro napájení Relaxačního centra, 4. základní školy a mateřské školy Srdíčko ve Žďáře n. Sáz. 4, Vančurova 14, s cílem snížit provozní náklady na spotřebovanou elektrickou energii

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 1.410.000,-- Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí - pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR - právo hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, č.j. ÚZSVM/BZR/2825/2013-BZRM, mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno – jako převodcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako nabyvatelem, týkající se převodu pozemků a to:

- p. č. 5508/3 – ost. plocha, zeleň v zástavbě    ve výměře     65 m2

- p. č. 5509/2 – ost. plocha, jiná plocha              ve výměře     108 m2

- p. č. 5510    – ost. plocha, jiná plocha              ve výměře  1 197 m2

- p. č. 5976/6 – ost. plocha, zeleň v zástavbě    ve výměře     119 m2

- p. č. 6765/7 – ost. plocha, zeleň v zástavbě    ve výměře     374 m2

- vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v obci Žďár nad Sázavou, vzniklých zaměřením skutečného stavu stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ v ul. Jihlavská x Brněnská, ZR 1, v předloženém znění včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III této smlouvy a zároveň se schvaluje uzavření čestného prohlášení starostky o současném a budoucím využití pozemků.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 3. 12. 2012 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 13. 12. 2012 ve věci bezúplatného nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to p. č. 5976/9 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 707 m2, p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2 a p. č. 5976/11 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 8 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po zapsání geometrického plánu č. 3245-13/2011 ze dne 11. 7. 2011 na oddělení státní silnice II/353 ve Žďáře nad Sázavou – kruhová křižovatka ul. Brněnská – Jihlavská, ZR 1.

Částečná revokace se schvaluje tak, že p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2 v k. ú. Město Žďár, nebude předmětem převodu z&bbsp;vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí - pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, č.j. ÚZSVM/BZR/2732/2013-BZRM, uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno – jako převodcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako nabyvatelem, týkající se převodu pozemků a to:

p. č. 6006 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 34 m2, p. č. 6060/2 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 332 m2, p. č. 6061/1 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 1.370 m2, p.č. 6062/2 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 49 m2, p. č. 6063/6 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 108 m2 a pozemku p. č. 6063/7 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 58 m2 – vše v k.ú. Město Žďár v obci Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům, které tvoří zčásti zpevněné plochy, sloužící jako přístupové komunikace (chodníky) k přilehlým bytovým domům v sídlišti a k 5. ZŠ v ul. Palachova, ZR 6 a zčásti travnaté plochy s účelem využití jako veřejná zeleň, v předloženém znění včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III této smlouvy a zároveň se schvaluje uzavření čestného prohlášení starostky města o současném a budoucím využití pozemků.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření souhlasného prohlášení ve věci zápisu pozemku p. č. 647/1 – ost. plocha, silnice ve výměře 6 338 mv k. ú. Zámek Žďár - pozemek pod tělesem silnice ve vlastnictví Kraje Vysočina č. III/35016 (část silnice ze Žďáru nad Sázavou od firmy TOKOZ směrem do obce Polnička) z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s probíhajícím šetřením ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Žďár n. Sáz. – chybný zápis v KN na LV č. 10001 – ČR – MěNV Žďár n. Sáz. při přepisu z Pozemkové knihy – seznam II veřejný statek – silnice – správný zápis měl být na LV č. 2 – ČR – ONV Žďár n. Sáz. (v souvislosti s naříz. č. 2/1950 Sb.)

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku ve vlastnictví Ing. Jana Klímy, Brno, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části pův. p. č. 369/1 – zastavěná plocha nově dle GP č. 772-127/2013 ze dne 18. 6. 2013 oddělen pozemek označen jako p. č. 369/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 11 m2 v k. ú. Zámek Žďár, na kterém se nachází chodník pro pěší, užívaný širokou veřejností, v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2, před RD čp. 440/58 na p. č. 369/2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku v souvislosti s připravovanou akcí města „Rekonstrukce chodníku ul. Bezručova, Žďár n. Sáz.“

- za dohodnutou kupní cenu ve výši 700,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí spoluvlastnického podílu (podíl 8/24) k pozemkům ve vlastnictví p. Ivo Tubla, Praha 3 , do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8039 – orná půda ve výměře 3 703 m2, p. č. 8043/1 – orná půda ve výměře 637 m2, p. č. 8045 – trvalý trav. porost ve výměře 9 139 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a dále p. č. 746/27 – trvalý trav. porost ve výměře 3 802 m2, p. č. 755/5 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 316 m2, p. č. 755/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 330 m2 a p. č. 774/7 – orná půda ve výměře 16 891 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár, navazující na stávající bytovou zástavbu v lokalitě Klafar, ZR 3, určené pro další rozvoj lokality sídliště Klafar III

- za kupní cenu ve výši 262,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ve spoluvlastnictví pozemků pí Zdenky Endlové, ZR 3 (podíl ½) a pí Vladimíry Doležalové,  ZR 7 (podíl ½) a to p. č. 4206 – louka ve výměře 1 110 m2, p. č. 4382 – louka ve výměře 826 m2 a p. č. 4387 – louka ve výměře 70 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ mezi řadovými garážemi za ul. Neumannova a ul. Makovského, ZR 7

p. č. 5987 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 2 581 m2 v k. ú. Město Žďár mezi ul. Jihlavská ZR 1 (za areálem Krajské správy a údržby silnic – u bývalé trati ČD) a byt. domy v ul. Haškova a hřištěm u ZŠ Palachova, ZR 6

p. č. 7691 – ost. plocha, svah, skála ve výměře 797 m2, p. č. 7692 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 264 m2, p. č. 7693 – zahrada ve výměře 295 m2, p.č. 7694/1 – ost. plocha, svah, skála ve výměře 513 m2, p. č. 7834 – rybník, potok ve výměře 56 m2, p. č. 7836 – rybník potok ve výměře 96 m2 a p. č. 7837 – lesní půda ve výměře 875 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U viaduktu“ ZR 3 v blízkosti zahrádkářské kolonie na jedné straně trati ČD z druhé strany u čistírny odpadních vod ŽĎAS a.s.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu zjištěnou včetně trvalých porostů v celkové výši 1.277.610,-- Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to dle GP č. 756-104/2013 ze dne 27. 5. 2013 pro rozdělení pozemků v k. ú. Zámek Žďár z pův. p. č. 774/52 – orná půda v celkové výměře 6 472 m2 oddělena část určená pro směnu ve výměře 5 207 m2 označ. jako p. č. 774/52 – orná půda v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Ing. Josefa Bílka, ZR 5 - za pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - dle GP č. 3556-103/2013 ze dne 27. 5. 2013 pro rozdělení pozemků v k.ú. Město Žďár a to části z pův. p. č. 8033 – orná půda nově oddělen díl „d“ ve výměře 38 m2, z části pův. p. č. 8034 – orná půda nově oddělen díl c ve výměře 93 m2 – oba sloučeny nově do p. č. 8034 – orná půda ve výměře 131 m2, části z pův. p. č. 8043/2 – orná půda nově oddělena výměra 40  m2 nově označena jako p.č. 8043/3 – orná půda, části z pův. p. č. 8053 – orná půda nově oddělena výměra 2 220 m2 nově označena jako p. č. 8053/2 – orná půda a části z pův. p. č. 8065/1 – ost. plocha, ost. komunikace oddělena část ve výměře 116 m2 nově označena jako p. č. 8065/4 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 2 400 m2 a dále části z pův. p. č. 8059 – orná půda nově oddělen díl „g“ve výměře 1 450 m2 a části z pův. p. č. 8061 – orná půda nově oddělen díl „h“ ve výměře 1 250 m2 - oba sloučeny nově do p. č. 8059/2 - orná půda ve výměře cca 2 700 m2 - vše v celkové výměře 5 207 m2 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem dalšího rozvoje lokality Klafar, ZR 3.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se směňované pozemky v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou oceňují takto:

p. č. 8034 – orná půda  částkou ve výši 272,52 Kč/m2

p. č. 8043 – orná půda  částkou ve výši 250,--  Kč/m2

p. č. 8053 – orná půda  částkou ve výši 250,--  Kč/m2

p. č. 8059 – orná půda  částkou ve výši 300,--  Kč/m2

p. č. 8034 – ost. plocha částkou ve výši 204,95 Kč/m2

a pozemek Ing. Josefa Bílka p. č. 774 v k. ú. Zámek Žďár se oceňuje částkou ve výši 275,49 Kč/m2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje revokaci usnesení RM ze dne 29.4.2013 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 16. 5. 2013 ve věci schváleného odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár n. Sáz. 1 a to části p. č. 2478 – zahrada - dle zhotoveného GP č. 3512-1/2013 ze dne 30.1.2013 pro rozdělení pozemku p. č. 2478, oddělené části nově označené jako p. č. 2478/2 – zahrada ve výměře 144 m2 v k. ú. Město Žďár - pozemku přilehlého k domu čp. 1036/7 na ul. Vnitřní, ZR 5, ve vlastnictví družstva – za účelem využití pro nájemce družstevních bytů v domě - zajištění přístupu k domu – chodník a příjezdová komunikace, užívání a údržby - za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 100.800,-- Kč, tj. 700,-- Kč/m2 s tím, že toto usnesení se ruší.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyřazení majetku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, a to:

1a) Vodovodní řad z PVC 90- cena stavby vedená v účetní evidenci Města Žďár n. Sáz. v hodnotě 40.735,-- Kč (dle znaleckého posudku č. 4385-022/2013 soudní znalkyně M. Kampové)

Vodovod DN 80 mm je délky 47,35 m, hloubka uložení 1,5 m, umístěný pod povrchem pozemku p. č. 8749/1, 8817 a 8818 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.

 

1b) Vodovodní řad z IPE 90 - cena stavby vedená v účetní evidenci Města Žďár n. Sáz. v hodnotě 30.575,-- Kč (dle znaleckého posudku č. 4385-022/2013 soudní znalkyně M. Kampové)

Vodovod DN 80 mm je délky 35,54 m, hloubka uložení 1,5 m, umístěný pod povrchem pozemku p. č. 8730, 8731/1 a 8719/2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou

z majetkové evidence města s tím, že bude výše uvedený majetek nadále veden na účtu 903.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1009/2013/OP

Návrh na vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje:

- vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku v celkové výši 97 359,98Kč

- likvidaci a prodej věcí nalezených dle předloženého návrhu HIK

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit:

- vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 82 562,50 Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1013/2013/OP

Prodej pozemků v lokalitě Klafar

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit::

1. Prodej pozemků v lokalitě Klafar II v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II a Regulativů rodinných domků, schválených ZM dne 27.6.2013 a to:

- pozemku p.č. 7999/2, orná půda ve výměře 1 138 m2   do vlastnictví (SJM) manželů Romana Vítka  a Evy Vítkové,  Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2  

- pozemku p.č. 7973/6, orná půda ve výměře 1 040 m2    do vlastnictví pana Aleše Koukoly, Sklené nad Oslavou , za  kupní cenu ve výši 1.640 Kč/m2  

- pozemku p.č. 7973/7, orná půda ve výměře 1 079 m2    do vlastnictví paní Pavlíny Klusáčkové,  Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2  

- pozemku p.č. 7973/8, orná půda ve výměře 1 063 m2    do vlastnictví (SJM) manželů ing. Davida Pavlise a Jitky Pavlisové,  Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 2.520 Kč/m2  

- pozemku p.č. 7998/7, orná půda ve výměře    949 m2    do vlastnictví (SJM) manželů Mgr. Miroslava Pivoňky a MUDr. Miroslavy Pivoňkové,  591 01 Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 1.630 Kč/m2

2. Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena se shora uvedenými nabyvateli  pozemků v lokalitě Klafar II. v předloženém znění

3. Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II v předloženém znění

4. Vyhlášení záměru na prodejpozemků v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou:

pozemku p.č. 7999/3, orná půda ve výměře 1 131 m2

pozemku p.č. 7999/4, orná půda ve výměře 1 129 m2

pozemku p.č. 7973/1, orná půda ve výměře    948 m2

v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1011/2013/OD

Zřízení podélných parkovacích stání na ulici Horní a na nám. Republiky

Rada města po projednání souhlasí se zřízením podélných parkovacích stání na silnici I/19 ulice Horní a nám. Republiky a pověřuje Městský úřad k uplatňování tohoto stanoviska u stavebního úřadu v rámci příslušného řízení za podmínek časového omezení stání a na vymezených místech.

Hlasování: Pro 7, proti 2, zdrž. 0

 

8. Usn. 1013/2013/4.ZŠ

Zařazení rekonstrukce hřiště do akčního plánu

Rada města bere na vědomí informaci o stavu školního hřiště při ZŠ Švermova 4 a o přípravách záměru na kompletní rekonstrukci hřiště.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1015/2013/1.MST

Žádost osadního výboru Veselíčko

Rada města po projednání bere na vědomí žádost osadního výboru Veselíčko.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1014/2013/1.MST

Vyhodnocení rekonstrukce Moučkova domu

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o vyhodnocení rekonstrukce Moučkova domu a schvaluje mimořádnou odměnu pro vedoucího organizační složky Regionální muzeum dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1010/2013/Taj.

Pravidla užívání služebních vozidel příspěvkových organizací zřízených městem Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje Pravidla užívání služebních vozidel příspěvkových organizací zřízených městem Žďár nad Sázavou dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje užívání služebního vozidla ŠKODA – Fabia, rok výbory 2009, Registrační značka: 4J93971 příspěvkové organizaci Poliklinika Žďár nad Sázavou v souladu s Pravidly užívání služebního vozidel příspěvkových organizací zřízených městem Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

JUDr. Miloš Jirman, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města