Zápis ze 73. schůze rady města konané dne 16.9.2013

zveřejněno: 16. 9. 2013

ZÁPIS

ze 73. schůze rady města konané
dne 16.9.2013

 

Počet přítomných členů: 6

 

Omluveni:

JUDr. Miloš Jirman, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 73. schůze rady města:

 1. Výjimka z počtu žáků
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Žďárský Santiniho okruh – Smlouva o poskytnutí dotace
 5. Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky – Smlouva o poskytnutí dotace
 6. Žádost SDH ZR 2, C-VOX o.s.
 7. Žádost o finanční příspěvek
 8. Žádost o schválení použití znaku města
 9. Schválení kupní smlouvy
 10. Výběrové řízení na ředitele p.o.Sociální služby města
 11. Změna otevírací doby v Relaxačním centru
 12. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 1016/2013/ZUŠ

Výjimka z počtu žáků

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídách hudební nauky Základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou ze stávajících 20 žáků na 24 žáků.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1017/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a)

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod – nabytí stavby a pozemků a to Obytný soubor Klafar II – ul. Rytecká, ZR 3 - technická a dopravní infrastruktura“ :

- SO 01.1 Místní komunikace – 1.etapa

- SO 08.1 Dešťová kanalizace – 1.etapa

- SO 09.1 Splašková kanalizace – 1.etapa

- SO 10.1 Vodovod – 1.etapa

- SO 16.1 Sadové úpravy – 1.etapa

- SO 17.1 Místní rozhlas a veř.osvětlení – 1.etapa

dále pozemky

- část p.č. 7992/27 a část p.č. 8014/15 – nově dle GP 3579-48/2013

- p.č.7992/27, ost.pl.,ost.kom. ve výměře 392 m2

- p.č.8014/15, ost.pl.,ost.kom. ve výměře 280 m2

v k.ú. Město Žďár

za účelem – převodu do majetku a správy města.

 

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na vklad majetku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to:

- SO 09.1 Splašková kanalizace–1.etapa – BB-1 DN 250–kamenina v délce 45,0 m

- SO 10.1 Vodovod – 1.etapa- vodovodní řad 3-5 DN 80-tvárná litina v délce 45,0 m.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 8036 – orná půda ve výměře cca 800 m2 ve vlastnictví p. Pavla Kratochvíla, ZR 3 za části pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8037/2 a 8034, příp. 8033 – orná půda ve výměře cca 800 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3 (dle mapového podkladu) – za účelem dalšího rozvoje lokality – vypořádání budoucí komunikace s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi panem Jiřím Černým, Veselíčko,  591 01 Žďár nad Sázavou -  jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 1582/2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou – za účelem vybudování opěrné zdi před vjezdem a vstupem do RD Veselíčko čp. 27, ZR  na p. č. 88/1 v k. ú. Veselíčko u ZR v rámci stavebních úprav rodinného domu a zřízení práva přístupu a příjezdu za účelem případných oprav, údržby této zdi ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi panem Vladimírem Krajinou, Hamry n.S.,  Žďár n.S. – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 7998/18 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování nové STL přípojky plynu k RD - po rozdělení dvojdomku v ul. K Milířům - nově č.p. 2506/10, ZR 3 na p. č. 8010/7 v k. ú. Město Žďár a zřízení práva a přístupu za účelem případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce uvedené přípojky ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle – jako oprávněným – na částech p. č. 1081, 1066/3, 1083, 1059, 1131, 1130/2, 1130/1, 1132, 1210, 1232, 1231, 1227, 1228 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby pod označením SAP: 11010-047015, RVDSL3M_J_E02_ZR_ZDAR67_OK, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – optického kabelu v HDPE chráničce včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 3831, 3955, 3956, 3973, 3974 v k. ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Nerudova“ – za účelem přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do užívání pro účely předmětné stavby - souhlas s provedením stavby a se zahájením správních řízení „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Nerudova“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Nerudova“ – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Radaměsta po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby mezi vlastníkem nemovitostí p. č.310, 311, 352, 3974, 5856 v k. ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, 145 05, zastoupená ŘSD ČR, Správa Jihlava, se sídlem Kosovská 10a, Jihlava, 586 01 – za účelem přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do užívání pro účely stavby „I/37 – Žďár nad Sázavou, ulice Horní“ – souhlasí s rozsahem dotčení svých nemovitostí, souhlasí s vydáním st.povolení na předmětnou stavbu a souhlasí s provedením stavebních prací  - dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, která bude uzavřena mezi E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice a městem Žďár nad Sázavou, spočívající v povinnosti Města Žďáru nad Sázavou, jako nového vlastníka budovy bez č.p./č.e. – tech. vyb. postavené na pozemku p.č. 3836 v k.ú. Město Žďár zřídit ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněného z věcného břemene a vlastníka stávající technologie VN, věcné břemeno spočívající v právu umístění a provozování rozvaděče a potřebné technologie VN v budově trafostanice. Právo věcného břemene bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným  – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „SOBS STL plynovod a přípojky 4 RD, Žďár n. Sáz. – Uhlířská – Klafar II-B2“  na části p.č. 7973/1 v k.ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou  neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1018/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 1, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 13, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání:

1. ruší svoje usnesení č. 982/2013/OP ze dne 19.08.2013 ve věci uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor umístěných v objektu  č.p. 925 Okružní ulice č. or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, mezi městem Žďár nad Sázavou a Milanem Janáčkem Sázava, 592 11 Velká Losenice s výši nájemného 400 Kč/m2/rok.

2. vyhlašuje záměr na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925, Okružní ulice č.or. 1, Žďár nad Sázavou část Žďár nad Sázavou 3 o celkové výměře 226,82 m2, vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města  po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o podnájmu nebytových prostor, která bude uzavřena mezi Hanou Janáčkovou a Obecně prospěšnou společností – jednatel p. Milan Janáček, Sázava, 592 11 Velká Losenice. Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako jsou dohodnuty ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Hanou Janáčkovou, Sázava, 592 11 Velká Losenice.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1024/2013/PK

Žďárský Santiniho okruh – smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 JV pro projekt Žďárský Santiniho okruh za poznáním a aktivním vyžitím.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1025/2013/PK

Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky – smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 JV pro projekt Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1020/2013/ŠKS

Žádost SDH Žďár a C-VOX o.s.

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ŠKS/SOP/0061/2013 ze dne 8.3.2013 uzavřený mezi Městem Žďár nad Sázavou a Sborem dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ŠKS/SOP/00073/2013 ze dne 20.3.2013 uzavřený mezi Městem Žďár nad Sázavou a C-VOX, o.s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1022/2013/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města Divadelnímu spolku Žďár, o.s. Tyršova 480/1, Žďár nad Sázavou 1, ve výši 7.000 Kč na náklady spojené s dopravou na účast na 80. ročníku celostátní přehlídky amatérských divadelních souborů „Jiráskův Hronov 2013“ dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Ústní zpráva/RM

Schválení použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města společnosti PAROLA, spol. s r.o., Jihlava, Fritzova 1552/34 se spojením „Noviny žďárské radnice“ a to na dokumenty v listinné či elektronické podobě, v ochranné známce a na propagačních materiálech vztahujících se k  Novinám žďárské radnice do 31.3.2014.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. 1019/2013/MP

Schválení kupní smlouvy

Rada města schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi Satt a.s. jako prodávajícím a městem Žďár nad Sázavou jako kupujícím, v upraveném  znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1021/2013/2.MST

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Rada města bere na vědomí informaci o přípravě výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1026/2013/SPORTIS

Změna otevírací doby v relaxačním centru

Rada města po projednání schvaluje změnu otevírací doby v relaxačním centru dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města