Zápis ze 75. schůze rady města konané dne 14.10.2013

zveřejněno: 14. 10. 2013

ZÁPIS

ze 75. schůze rady města konané
dne 14.10.2013

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 75. schůze rady města:

 1. Petice rodičů dětí  MŠ
 2. Návrh řešení dětí v MŠ ZR z jiných obcí
 3. Žádosti o výjimku z počtu dětí v MŠ pro šk.rok 2013-14
 4. Problematika SATT a.s.
 5. Problematika kina Vysočina
 6. Žádost o finanční příspěvek
 7. Materiál dle Pravidel
 8. Pověření ředitele PO Poliklinika Žďár n.S. v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.
 9. Kino Vysočina – Smlouva se SFŽP
 10. Operační plán zimní údržby
 11. Nařízení Rady města č. 2
 12. Majetkoprávní úkony
 13. Majetkoprávní úkony – ZM
 14. Byty a nebytové prostory
 15. Vyřazení majetku
 16. Žádost Osadního výboru Stržanov
 17. Projednání přechodu ul.1. Máje
 18. Dar SATT – částečná revokace
 19. Rozpočtové opatření č. 7
 20. Schválení smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obcí s rozšířenou působností“, Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B80000.1
 21. Žádost Active-SVČ
 22. Žádost o prodloužení souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství
 23. Různé – Zápis z kulturní komise

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 1054/2013/ŠKS/POMŠ

Petice rodičů PO MŠ

Rada města bere na vědomí petici rodičů z Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, Žďár nad Sázavou – MŠ „Sluníčko“, Veselská 39 a schvaluje znění odpovědi na danou petici.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1057/2013/POMŠ

Návrh řešení dětí v Mateřské škole Žďár nad Sázavou z jiných obcí

Rada města bere na vědomí návrh řešení dětí z jiných obcí v MŠ Žďár nad Sázavou a ukládá vedení města jednat o způsobu řešení.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1058/2013/POMŠ

Žádost o výjimku z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2013/2014

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle přiloženého materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1064/2013/1.MST

Problematika SATT a.s.

Rada města bere na vědomí informaci o  situaci  v SATT a.s. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1046/2013/ŠKS/PO Kultura

Problematika Kina Vysočina

Rada města byla seznámena s předloženým materiálem a ukládá OŠKS, PO Kultura Žďár a OF dopracovat navrženou variantu „A“.

Hlasování: Pro 6, proti 0 zdrž. 0

 

6. Usn. 1059/2013/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit  finanční příspěvek z rezervy rozpočtu Ultimate frisbee Žďár nad Sázavou, Palachova 1777/7 ve výši 7.000 Kč za účelem úhrady pronájmu haly - kvalifikace na Mistrovství České republiky ve Žďáře nad Sázavou v ultimate frisbee dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

7. Usn. 1036/2013/Sportis

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2014 pro PO Sportis:

- Limit reprefondu ve výši 20.000,-Kč

- Odpisový plán

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 640 tis.Kč

- Objem mzdových prostředků ve výši 15.895 tis.Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Sportis do rozpočtu města na rok 2014:

- Požadavek na příspěvek o zřizovatele ve výši 10.047 tis.Kč

- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.320 tis.Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1047/2013/Pol.

Pověření ředitele PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, v souladu se zákonem č. 320/2011 Sb.

Rada města po projednání pověřuje, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., pana Michala Huberta Zrůsta, MSc., ředitele příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou, odpovědností za věcnou správnost a příkazcem operace pro finanční dispozice spojené s rekonstrukcí 4.NP a rekonstrukce výtahů v budově Polikliniky ve Žďáře nad Sázavou, a to do výše finančních prostředků, schválených v rozpočtu města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1048/2013/ORÚP

Kino Vysočina – Smlouva se SFŽP

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 13153383.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1050/2013/KS

Plán zimní údržby 2013-2014

Rada města schvaluje plán zimní údržby 2013-2014.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1051/2013/KS

Nařízení č. 2/2013, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada města vydává nařízení č. 2/2013, který se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1052/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 774/11 – orná půda ve výměře 8 886 m2 v k. ú. Zámek Žďár z vlastnictví pí Věry Řetické,  ZR 2 – za účelem budoucího rozvoje lokality Klafar ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města bere na vědomí informaci o zájemci o koupi budovy bývalé 1. ZŠ včetně pozemků a ukládá vedení města vyzvat zájemce k doplnění přihlášky do záměru o informace v předloženém návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Tomáši Dočekalovi,  ZR 4 a pí Martině Vackové,  ZR 1 a to části p. č. 570/13 ve výměře 69 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár – za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 251 na p. č. 570/193 v ul. Nová 18, ZR 2.

- Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1040004853/036 o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice – jako oprávněným a to na částech p. č. 268, 308, 289/1, 289/2, 581, 307, 298/6, 483, 309/1, 359, 316, 75/23, 317/1, 75/40, 317/2, 317/3, 404/2, 405, 360/5, 360/4, 404/1, 75/21, 483, 504/1, 75/30, 493/5, 75/11, 493/6, 75/31, 351, 306/1, 801, 742/1 a 75/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Bezručova,  rekonstrukce DS NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a 10 pojistkových skříní v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření „Dohody o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu“ č. 180-2013, uzavřené dle § 22 odst. 2 z. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, mezi oprávněnou organizací Pueblo – archeologická společnost, o.p.s. se sídlem Podjavorinské 1601/8, 149 00 Praha 11 – Chodov a stavebníkem – Městem Žďár nad Sázavou, týkající se realizace stavby města „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž“ v k. ú. Zámek Žďár ve Žďáře nad Sázavou 2 – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1063/2013/OP

Majetkoprávní úkony pro ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Vamafil, s. r. o. se sídlem Jamská 2360/49, ZR 1,a to dle GP č. 3658-223/2013 ze dne 8.10.2013 pro rozdělení pozemku, z pozemku pův. p. č. 9512/11 – orná půda ve výměře 197 m2 oddělena část nově označena jako p. č. 9512/26 – orná půda ve výměře 115 m2 a dále z pův. p. č. 9513/1- orná půda ve výměře 23 268 m2 oddělena nově p. č. 9513/12 – orná půda ve výměře 636 m2  - celkem tedy pozemky ve výměře 751 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem přístavby stávající výrobní haly firmy VAMAFIL s.r.o. se sídlem Jamská 2360/49, ZR 1.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to dle GP č. 3666-225/2013 ze dne 9.10.2013 z části pův. p. č. 8069 – orná půda ve výměře 3 008 m2 oddělen nově pozemek p. č. 8069/1 – orná půda ve výměře 1 541 m2 ve vlastnictví JUDr. Jiřiny Čirkové, ZR 3 (podíl ½) a p. Františka Špinara,  ZR 7 (podíl ½) - za části pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to z pův. p. č. 8070/1 – orná půda ve výměře 1 961 m2 oddělen nově pozemek p. č. 8070/3 – orná půda ve výměře 1 288 m2 a z pův. p. č. 8071 – travní porost oddělen nově pozemek p. č. 8071/1 travní porost ve výměře 253 m2 (celkem tedy 1 541 m2) – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3 – za účelem dalšího rozvoje lokality – vypořádání budoucí komunikace.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se všechny směňované pozemky v k. ú. Město Žďár - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou i JUDr. Jiřiny Čirkové a p. Františka Špinara, oceňují částkou ve výši 300,-- Kč/m2.

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to dle GP č. 3579-48/2013 ze dne 19. 6. 2013 z pův. p. č. 8036 – orná půda ve výměře 1 996 m2 nově oddělena p. č. 8036/2 ve výměře 599 m2 a p. č. 8036/3 ve výměře 106 m2 (celkem 705 m2) ve vlastnictví p. Pavla Kratochvíla,  ZR 3 za část pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to z části pův. p. č. 8037/2 – orná půda ve výměře 19 710 m2 oddělena nově p. č. 8037/3 ve výměře 705 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3  – za účelem dalšího rozvoje lokality – vypořádání budoucí komunikace s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se všechny směňované pozemky v k. ú. Město Žďár - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou i p. Františka Kratochvíla, oceňují částkou ve výši 300,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d)

1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení  bezúplatný převod – nabytí stavby a pozemků a to Obytný soubor Klafar II – ul. Rytecká, ZR 3 - technická a dopravní infrastruktura“ v níže uvedené hodnotě bez DPH:

- SO 01.1 Místní komunikace – 1.etapa - 834.900,-- Kč

- SO 08.1 Dešťová kanalizace – 1.etapa - 322.921,-- Kč

- SO 09.1 Splašková kanalizace – 1.etapa - 273.629,-- Kč

- SO 10.1 Vodovod – 1.etapa - 180.289,-- Kč

- SO 16.1 Sadové úpravy – 1.etapa - 65.000,-- Kč

- SO 17.1 Místní rozhlas a veř. osvětlení – 1.etapa - 78.650,-- Kč

celkem v hodnotě  1.755.389,-- Kč bez DPH

 

na základě Sdělení - kolaudačního souhlasu s užíváním stavby vodního díla: Obytný soubor RD – Klafar II – ulice Rytecká – 1.etapa, F.2 Dešťová kanalizace, F.3 Splašková kanalizace a F.4 Vodovod, vydal odbor živ.prostředí MěÚ Žďár n.S. dne 3.6.2013 pod č.j. ŽP/902/13/MB a dále Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby I.etapa – Obytný soubor „KLAFAR II“ – ulice Rytecká, Žďár nad Sázavou III - dopravní infrastruktura“, vydal odbor stavební MěÚ Žďár n.S. dne 18.7.2013 pod č.j. SÚ/1348/13-Ka-5-Souh,

a dále bezúplatný převod pozemků v k.ú. Město Žďár:

- části p.č. 7992/27 a části p.č. 8014/15 – nově dle GP 3579-48/2013

- p.č.7992/27, ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 392 m2 (okolní pozemek)

  v hodnotě bez DPH 137.200,-- Kč

- p.č.8014/15, ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 280 m2 (pozemek pod místní komunikací)

v hodnotě bez DPH 98.000,-- Kč

celkem v hodnotě 235.200,-- Kč bez DPH

- za účelem – převodu do majetku a správy města z vlastnictví Výstavba Klafar, s.r.o. se sídlem Jihlavská 1007, Žďár nad Sázavou - po dokončení stavby technické infrastruktury, komunikace a chodníku v ul. Rytecká, ZR 3.

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vklad majetku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to v rámci bezúplatného převodu stavby Obytný soubor Klafar II – ul. Rytecká, ZR 3 - technická a dopravní infrastruktura“ z vlastnictví Výstavba Klafar, s.r.o. se sídlem Jihlavská 1007, Žďár nad Sázavou - po dokončení stavby technické infrastruktury, komunikace a chodníku v ul. Rytecká, ZR 3 - na základě Sdělení - kolaudačního souhlasu s užíváním stavby vodního díla: Obytný soubor RD – Klafar II – ulice Rytecká – 1.etapa, F.2 Dešťová kanalizace, F.3 Splašková kanalizace a F.4 Vodovod, vydal odbor živ. prostředí MěÚ Žďár n.S. dne 3.6.2013 pod č.j. ŽP/902/13/MB:

- SO 09.1 Splašková kanalizace –1.etapa – BB-1 DN 250–kamenina

v délce 45,0 m

  v hodnotě 273.629,-- Kč bez DPH

- SO 10.1 Vodovod–1.etapa-vodovodní řad 3-5 DN 80-tvárná litina v délce 45,0 m

v hodnotě 180.289,-- Kč bez DPH

 

3. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyřazení majetku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou po dokončení a převodu stavby „Obytný soubor Klafar II – ul. Rytecká, ZR 3 - technická a dopravní infrastruktura“, a to:

- SO 09.1 Splašková kanalizace –1.etapa – BB-1 DN 250–kamenina

v délce 45,0 m  v hodnotě 273.629,-- Kč bez DPH

- SO 10.1 Vodovod – 1.etapa - vodovodní řad 3-5 DN 80-tvárná litina

v délce 45,0 m v hodnotě 180.289,-- Kč bez DPH

 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.

z majetkové evidence města s tím, že bude výše uvedený majetek nadále veden na účtu 903.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 2.9.2013 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 12.9.2013 ve věci prodeje pozemku pí Klusáčkové – oprava kupní ceny a to následovně:

1. Prodej pozemků v lokalitě Klafar II v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II a Regulativů rodinných domků, schválených ZM dne 27.6.2013 a to:

- pozemku p. č. 7973/7, orná půda ve výměře 1 079 m2  do vlastnictví paní Pavlíny Klusáčkové,  Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 - tato část usnesení se ruší

správné znění:

- pozemku p. č. 7973/7, orná půda ve výměře 1 079 m2  do vlastnictví paní Pavlíny Klusáčkové,  Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.100,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření „Darovací smlouvy MV-98922-1/KAP-2013“, mezi ČR - Ministerstvem vnitra se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 – jako dárcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatný převod majetku ke dni 1. 1. 2014, který má obec – Město Žďár nad Sázavou zapůjčen do 31. 12. 2013 na základě uzavřené „Smlouvy o výpůjčce MV-26148-1/REG/2-2010“ dle seznamu přílohy č. 1 návrhu smlouvy, využívaný  obcí pro zabezpečení přeneseného výkonu státní správy na úseku správních a dopravních evidencí v souhrnné účetní hodnotě daru ve výši 381.834,92 Kč – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1053/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, Dolní ulice č. or. 1  ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu na nám. Republiky 61 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 o celkové výměře 229 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování dílny, popřípadě jiné činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 654 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1785, nám. Republiky č. or. 49 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (DM Centrum) o celkové výměře 63,97 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1054/2013/OP

Vyřazení majetku a odpis pohledávek

Rada města po projednání schvaluje:

· vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku v celkové výši 96.632,96 Kč

· vyřazení nepotřebného majetku v celkové výši 869.999,85 Kč

· navržený postup HIK pro vyřazení nepotřebného majetku

· vyřazení odcizeného notebooku inv.č. 7964/160 z majetkové a účetní evidence

· uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Mateřskou školou Žďár nad Sázavou, p.o. v předloženém znění

· uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Sociálními službami města Žďár nad Sázavou, p.o. v předloženém znění

· uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Knihovnou M. J. Sychry Žďár nad Sázavou, p.o. v předloženém znění

· vyřazení pohledávek a jejich následnou evidenci na podrozvahovém účtu v celkové částce 329.600 Kč

· úplné vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce  26.187 Kč

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit:

· schválit vyřazení a následnou evidenci pohledávek na podrozvahovém účtu v celkové částce 176.000 Kč

· schválit úplné vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce   106.224 Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1056/2013/1.MST

Žádost Osadního výboru Stržanov o navýšení příspěvku na činnost na rok 2014

Rada města po projednání bere na vědomí žádost Osadního výboru Stržanov o navýšení příspěvku na činnost na rok 2014  a pověřuje pana 1. místostarostu města jednáním s osadními výbory.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1049/2013/OD

Projednání přechodu ulice 1. máje

Rada města po projednání souhlasí se zřízením přechodu pro chodce na ulici 1. máje ve Žďáře nad Sázavou a ukládá Městskému úřadu Žďár nad Sázavou zajištění jeho vybudování.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1060/2013/OF

Dar Satt a.s. – částečná revokace

Rada města po projednání:

- revokuje usnesení čj.1041/2013/OF ze dne 30.9.2013

- doporučuje zastupitelstvu města ke schválení darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem a Satt a.s.

- doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření na použití daru Satt a.s. na rekonstrukci WC muži, ženy 2.NP Domu kultury a opravu sociálního zařízení na fotbalovém stadionu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1061/2013/OF

Rozpočtové opatření č. 7

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2013 včetně doplnění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1062/2013/STAR

Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.0001

Rada města po projednání schvaluje  a doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu se SMO ČR dle předloženého návrhu včetně jejich příloh.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

21. Usn. 1066/2013/ŠKS

Žádost Active-SVČ

Rada města po projednání doporučuje schválit zastupitelstvu města rozpočtovým opatřením finanční příspěvek z rezervy ve výši 15.000 Kč Active-SVČ, příspěvkové organizaci za účelem organizačního zajištění akce Vánoce v Active-SVČ aneb „Děti dětem“ dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

22. Usn. 1065/2013/Star.

Žádost o prodloužení souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství

Rada města po projednání schvaluje žádost  společnosti ENPEKA, a.s.  o prodloužení souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství v lokalitě Žďár nad Sázavou 4, Studentská ulice – před budovou polikliniky na pozemku p.č. 3367, k.ú. Město Žďár nad Sázavou, pro umístění pojízdné prodejny a.s. ENPEKA do 31.12.2013.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

23. Různé

PRO INFORMACI:

Usn. 1044/2013/ŠKS

Zápis z kulturní komise

Rada města byla seznámena se zápisem z Kulturní komise konané  dne 23.9.32013.

Rada města souhlasí s udělením záštity rady města a starostky města akci Nejúspěšnější sportovec roku 2013 okresu Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města