Zápis ze 76. schůze rady města konané dne 11.11.2013

zveřejněno: 11. 11. 2013

ZÁPIS

ze 76. schůze rady města konané
dne 11.11.2013

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

JUDr. Miloš Jirman

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 76. schůze rady města:

 1. Přijetí daru
 2. Prodej budovy 1.ZŠ
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Byty a nebytové prostory
 5. ZŠ Švermova – Studie rekonstrukce sportovního areálu
 6. Smlouva o zajištění provozu TIC
 7. Návrh rozpočtu města 2014 – 1. čtení
 8. Informace o úkonech stavebního úřadu ve vztahu k budově hotelu Bílý lev
 9. Žádost o příspěvek
 10. Projekt Terénní práce Žďár n.S.3
 11. Projekt Prorodinná politika Žďár n.S.
 12. PO Poliklinika  - informace
 13. Výsledky hospodaření PO Sportis za I. pololetí 2013
 14. Odměny ředitelů PO města
 15. Schválení zahraniční služební cesty
 16. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 1067/2013/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od občanského sdružení VerVia, o.s.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1071/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na dar nemovitostí – křížů a božích muk z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – v souvislosti s nálezem opuštěných věcí, nacházejících se na pozemcích v obci Žďár nad Sázavou a dále místních částí Mělkovice, Radonín a Stržanov v jednotlivých katastrálních územích:

- v k. ú. Město Žďár

 1.  boží muka č. 1 na pozemku p. č. 5287/3

 2.  boží muka č. 2 na pozemku p. č. 5041/1 a p. č. 5334/2

 3.  kříž č. 3 na pozemku p. č. 5282

 4.  kříž č. 4 na pozemku p. č. 13/1

 5.  kříž č. 5 na pozemku p. č. 15

 6.  kříž č. 6 na pozemku p. č. 15

 7.  kříž č. 7 na pozemku p. č. 7978

 8.  kříž č. 8 na pozemku p. č. 8097/4

 9.  kříž č. 9 na pozemku p. č. 4005

10. kříž č. 10 na pozemku p. č. 5287/1

11. kříž č. 11 na pozemku p. č. 8989

12. kříž č. 12 na pozemku p. č. 8927

13. kříž č. 13 na pozemku p. č. 3830

14. kříž č. 14 na pozemku p. č. 8902

15. kříž č. 15 na pozemku p. č. 8751

16. kříž č. 16 na pozemku p. č. 8769

17. kříž č. 17 na pozemku p. č. 7020

18. kříž č. 18 na pozemku p. č. 7165

- v k.ú. Zámek Žďár

19. boží muka č. 19 na pozemku p. č. 775/2

20. kříž č. 20 na pozemku p. č. 1

21. kříž č. 21 na pozemku p. č. 582/4

22. kříž č. 22 na pozemku p. č. 850

23. kříž č. 23 na pozemku p. č. 1030

- v k. ú. Stržanov

24. kříž č. 24 na pozemku p. č. 202/1 a 202/2

25. kříž č. 25 na pozemku p. č. 255/3

26. kříž č. 26 na pozemku p. č. 430/1

27. kříž č. 27 na pozemku p. č. 261/1 a 266/1

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 8062 – orná půda ve výměře cca 400 m2 ve vlastnictví p. Ivany Síbrtové,  Jinonice, 158 00 Praha 13 za část pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 8061 – orná půda ve výměře cca 400 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3 – za účelem dalšího rozvoje lokality – vypořádání budoucí komunikace s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9513/10 ve výměře 6 240 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – dokončení rozestavěné stavby na pozemku za podmínek shodných s podmínkami prodeje pozemků v PZ Jamská s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ostatní plocha v k. ú. Město Žďár – za účelem dalšího rozšíření přilehlého pozemku podél bývalé výměníkové stanice objekt čp. 1660 na p. č. 4577 (vybudování parkovacího místa a přístavba obytné části) – v souvislosti s přestavbou na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 3308 – zastav. plocha ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár (pozemek zastavěný objektem u BD ul. Studentská 38, ZR 4 – za potravinami LIOS, nyní ve vlastnictví Satt a.s. ZR) – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku a nového budoucího vlastníka stavby – nové využití objektu – v souvislosti s uvažovaným rozšířením podnikání v oboru podlahářství - vzorková prodejna podlah a interiérových dveří, sídlo firmy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6122 – zastav. plocha ve výměře 352 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Haškova, ZR 6, pod objektem č.p. 1274 (bývalé výměníkové stanice tepelného hospodářství a. s. SATT Žďár n. Sáz., nyní využívané jako sklad ve vlastnictví fyzické osoby)  – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání neschvaluje uzavření nové Smlouvy o zemědělském paktu v souvislosti se změnou občanského zákoníku na základě z. č. 89/2012 Sb. mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako propachtovatelem (původně pronajímatelem) a ZP Ostrov, a. s. se sídlem v Ostrově nad Oslavou č. 36, PSČ 594 45 – jako pachtýřem (původně nájemcem), týkající se pachtu (nájmu) pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Vetla“, užívaných budoucím pachtýřem (nájemcem) k zemědělskému obhospodařování – dle předloženého návrhu s tím, že zůstává v platnosti původní uzavřená Nájemní smlouva ze dne 1. 1. 2007 včetně dodatku č. 1 ze dne 8. 4. 2008 a dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2009, týkající se pronájmu předmětných pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/13 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 69 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár – za účelem užívání pozemku na zahrádku u bytového domu čp. 251 na p. č. 570/193 v ul. Nová 18, ZR 2 – změna nájemce v souvislosti s koupí bytu a následným přestěhováním do uvedeného byt. domu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem a výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou (dle mapového podkladu) a to pronájem části p. č. 5986/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 10 m2 – za účelem vysázení okrasných keřů, vybudování pískoviště a herních prvků pro děti a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře cca 50 m2 – za účelem údržby zeleně u byt. domu čp. 2235 na p. č. 6003 ul. Palachova 72, ZR 6 vše v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6594 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

k) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Františku Gloserovi,  ZR 6 a to p. č. 6557 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 2091/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování odvodnění horkovodní šachty v rámci akce „Žďár n. Sáz. ul. Dolní odvodnění horkovodní šachty L14“ v lokalitě ul. Dolní, ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci – doplnění původního usnesení RM ze dne 24. 1. 2011 ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 6034/1, 6037, 6039, 6040, 6053, 6055, 6056 a 6057 - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodní přípojky – stavba VS5PN v ul. Palachova, ZR 6 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

- Částečná revokace se schvaluje tak, že smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT, a. s. se sídlem Okružní 1889/1, ZR 3 – jako oprávněným – za účelem umístění podzemního vedení horkovodních přípojek – se nově dotýká pozemků:

p. č. 6013, 6039 a 6053/2 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 3370-154/2011 ze dne 14.2.2012
Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

dále se VB za účelem umístění podzemního vedení horkovodních přípojek dotýká pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 6039, 6055/1, 6057/1, 6057/2 a 6057/3 v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 3517-81/2012 ze dne 11. 2. 2013
Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

a rovněž se VB za účelem umístění podzemního vedení horkovodních přípojek dotýká pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 6034/1 a 6039 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 3508-90/2012 ze dne 10. 1. 2013
Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci – doplnění původního usnesení RM ze dne 23. 4. 2012 ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 6013, 6037, 6038 a 6039 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování horkovodních přípojek v rámci akce „Žďár n. Sáz., ul. Palachova - řadové domy, horkovodní přípojky“ v lokalitě ul. Palachova, ZR 6 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

- Částečná revokace se schvaluje tak, že smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT, a. s. se sídlem Okružní 1889/1, ZR 3 – jako oprávněným – za účelem umístění podzemního vedení horkovodních přípojek – se nově dotýká pozemků:

p. č. 6013, 6034/1, 6037, 6038 a 6039 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. GP č. 3527-112/2012 ze dne 22. 2. 2013
Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

a dále se VB za účelem umístění podzemního vedení horkovodních přípojek dotýká navazující části pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 6013 v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 3637-38/2013 ze dne 4. 10. 2013
Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1070/2013/OP

Prodej budovy 1.ZŠ

Rada města po projednání bere na vědomí záměr uchazeče a  ukládá MěÚ připravit společně s uchazečem další podklady a majetkoprávní úkony, týkající se prodeje budovy bývalé 1.ZŠ s návrhem na projednání v radě města a zastupitelstvu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1072/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 4, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 36, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 22, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Miroslavem Chromým dle návrhu předloženém bytovou komisí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Fedkem Yuriyim dle návrhu předloženém bytovou komisí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 27, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Janou Richterovou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města bere na vědomí přehled nájemníků bydlících bez platné smlouvy o nájmu bytu, o nájemnících, kterým platnost smlouvy o nájmu bytu končí v nejbližších dnech a o vyklizených bytech v uplynulém období.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města vypovídá nájem nebytových prostor, založený Smlouvou o nájmu nebytového prostoru, uzavřenou dne 1.7.2013 mezi městem Žďár nad Sázavou a občanským sdružením Jdeme společně, se sídlem Brodská 1936/35, Žďár nad Sázavou, IČ 01228048.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města  po projednání neschvaluje žádost České pošty o úpravu výše nájemného neuplatněním valorizace od roku 2014 a následujících let dle  Smlouvy o nájmu nebytového prostoru uzavřené 01.10.1993 mezi městem Žďár nad Sázavou a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce majetku, který je vybavením informačního a turistického centra  umístěného  v objektu č.p. 294 – Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou. Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce bude  uzavřen  Mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Bohuslavem Nahodilem na dobu určitou do 31.12.2014 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou,  kancelář č. 403 v 4. NP o výměře 13,70 m2, mezi Městem Žďár nad Sázavou a společností KANDT, s.r.o. se sídlem Seifertova 9/823, 130 00 Praha 3. Výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěného v objektu AZ Centra č.p. 1141, Nádražní ulice č.p. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, o celkové výměře 175,36 m2, vhodného k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925 Okružní ulice č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 226,82 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925 Okružní ulice č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 228,98 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep č.p. 4 ulice Zámek č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného je 500 Kč/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města po projednání ukládá MěÚ Žďár nad Sázavou připravit na příští zasedání rady města  vyhodnocení záměru na pronájem části nebytového prostoru umístěného  v areálu smuteční obřadní síně Zelená hora – pohřební služba Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1083/2013/ORÚP

ZŠ Švermova – studie „Rekonstrukce sportovního areálu“

Rada města po projednání schvaluje studii „Rekonstrukce sportovního areálu, Žďár n.S.“ a ukládá Městskému úřadu a řediteli PO prověřit možnosti čerpání dotačních zdrojů. Rekonstrukci realizovat až za pomoci dotačních zdrojů, do té doby provést opravu a údržbu části stávajícího oplocení a hřiště.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn. 1075/2013/ŠKS

Smlouva – zajištění provozu TIC

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozu Turistického informačního centra města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Bohuslavem Nahodilem v předloženém znění.

Rada města ukládá odboru školství, kultury a sportu připravit koncepci městského turistického centra do konce 04/2014.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 3

 

7. Usn. 1076/2013/SÚ

Informace o úkonech stavebního úřadu ve vztahu k budově Bílý lev

Rada města byla seznámena s informacemi o úkonech provedených stavebním úřadem, vztahujících se ke stavbě objektu občanské vybavenosti č.p. 65, nám. Republiky, Žďár nad Sázavou (Bílý lev) na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 251 v kat. území Město Žďár.

Rada města po projednání a seznámení se situací hotelu Bílý lev pověřuje paní starostku města a místostarosty města jednáním s majiteli o nápravě stávajícího stavu a informovat radu města o výsledcích jednání do konce roku 2013.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1080/2013/OS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání neschvaluje z důvodu vyčerpání finančních prostředků poskytnutí finančního příspěvku Středisku rané péče Tamtam Olomouc.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1081/2013/OS

Projekt „Terénní práce v lokalitě ZR 3“

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu Podpora terénní práce na rok 2014 u Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování spoluúčasti Města Žďáru nad Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1082/2013/OS

Projekt Prorodinná politika ZR

Rada města bere na vědomí  podání žádosti o finanční podporu v rámci programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1079/2013/SPORTIS

Výsledky hospodaření PO SPORTIS za 1. pololetí 2013

Rada města po projednání bere na vědomí vysvětlení ztráty v hospodaření PO SPORTIS za 1. pololetí 2013.

Rada města pověřuje PO SPORTIS správou nově budovaného sportovně-relaxačního areálu u Pilské nádrže.

Rada města schvaluje doplnění ceníku služeb pro sportoviště na středisku zimní stadion pro mimožďárské školy ve výši 700 Kč/hod.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1078/2013/Pol.

Příspěvková organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou – informace

Rada města po projednání bere na vědomí rozbor hospodaření a výsledky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou vykázaných k 31.12.2012.

Rada města ukládá řediteli PO, oddělení finanční kontroly a interního auditu, majetkoprávnímu odboru a finančnímu odboru předložit návrh řešení do další rady města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1077/2013/STAR

Schválení zahraniční cesty

Rada města po projednání schvaluje účast Ing. Dagmar Zvěřinové, starostky města, na setkání francouzský starostů a primátorů partnerských měst v ČR a seminář k fondům EU na Velvyslanectví ČR v Paříži ve dnech 21.-22.11.2013.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Ústní zpráva/1.MST, 2.MST

Odměny ředitelů PO města

Rada města schvaluje po projednání a vyhodnocení hospodaření za 1. pololetí 2013 odměny ředitelům PO a org. Složky Regionální muzeum dle provedeného hodnocení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Různé

Žádost ITC Žďas

Rada města schvaluje žádost ITC Žďas o prodloužení termínu plnění smlouvy – vydání publikace věnované životu a dílu Jana Blažeje Santiniho Aichela do 31.3.2014.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Usn. 1074/2013/ŠKS

Zápis z kulturní komise a komise pro regionální a mezinárodní spolupráci

Rada města byla seznámena se zápisem z kulturní komise konané dne 21.10.2013 a komise pro regionální a mezinárodní spolupráci konané dne 15.10.2013.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města