Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 20.11.2013

zveřejněno: 20. 11. 2013

ZÁPIS

ze 77. schůze rady města konané
dne 20.11.2013

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 77. schůze rady města:

  1. Smlouva o poskytnutí dotace SFŽP – MŠ Haškova
  2. Souhlas s přijetím dotace – Dům kultury
  3. Finanční dar městu Žďár nad Sázavou
  4. Rozpočet města na rok 2014 – 1. čtení

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 1085/2013/ORÚP

Smlouva o poskytnutí podpory se SFŽP – MŠ Haškova

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 12121473.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1086/2013/ORÚP

Přijetí dotace – Dům kultury, Žďár n.S.

Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace na akci „Dům kultury Žďár nad Sázavou, realizace energetických úspor“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1103/2013/ŠKS

Finanční dar městu Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru městu Žďár nad Sázavou ve výši 12.000,-Kč na organizaci koncertu „K poctě sv. Mikuláše“ od Ing. Dagmar Zvěřinové,  Žďár nad Sázavou 2.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Ing. Dagmar Zvěřinovou, Žďár nad Sázavou 2 a městem Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1073/2013/OF

Návrh rozpočtu na rok 2014 – I. čtení

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu  na rok 2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města