Zápis ze 78. schůze rady města konané dne 25.11.2013

zveřejněno: 25. 11. 2013

ZÁPIS

ze 78. schůze rady města konané
dne 25.11.2013

 

Počet přítomných členů: 6

 

Omluveni:

Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Karel Herold

 

Schválený pořad 78. schůze rady města:

 1. Výsledky hospodaření – informace, změna ukazatelů rozpočtu
 2. Návrh na rozpočtová opatření
 3. Žádost o úpravu schváleného rozpočtu na rok 2013 přesunem mezi položkami
 4. Žádost o souhlas s vyřazením majetku
 5. Prodej dřeva
 6. Majetkoprávní úkony RM
 7. Majetkoprávní úkony ZM
 8. Byty a nebytové prostory
 9. Žádost a.s. ZDAR
 10. Rozpočtové opatření ORUP
 11. Změna územního plánu č. 4
 12. Odpis pohledávek
 13. Tréninkové bydlení – prodloužení nájemní smlouvy
 14. Rozpočet města 2014 vč. výhledu
 15. Návrh grantového programu pro rok 2014
 16. Dohoda o central. zadávání
 17. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 1098/2013/p.o.SSm

Změna ukazatelů rozpočtu p.o.SSm na rok 2013 a výsledky hospodaření – informace

Rada města po projednání:

· Bere na vědomí výsledky hospodaření p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou za 2. čtvrtletí 2013

· Schvaluje změnu ukazatelů rozpočtu a rozpočtová opatření na rok 2013 pro p.o. Sociální služby města Źďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1090/2013/SPORTIS

Návrh na rozpočtová opatření

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1094/2013/ZŠ Pal.

Žádost o úpravu schváleného rozpočtu na rok 2013 přesunem mezi položkami

Rada města po projednání schvaluje přesun prostředků schváleného rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1095/2013/ZŠ Pal.

Žádost o souhlas s vyřazením majetku

Rada města po projednání schvaluje návrh na vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1087/2013/TSBM

Prodej dřeva

Rada města po projednání schvaluje navržené ceny dřeva a smlouvu se společností Stora Enso Wood Products Žďírec s.r.o.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1091/2013/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) 1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1263/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 1 000 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem údržby pozemku pod hrází rybníka a jeho využití k chovu drobného domácího zvířectva (kozy, ovce) v k. ú. Veselíčko u ZR s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

2. Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1581/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 250 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem získání vlastnictví hráze sousedního rybníka, zbudovaného na p. č. 1261/2 (ve vlastnictví p. Michala) – v k. ú. Veselíčko u ZR.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 725/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha ve výměře 2 652 m2 v k. ú. Zámek Žďár – hřiště v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2 – za účelem změny územního plánu

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření nové Smlouvy o zemědělském paktu v souvislosti se změnou občanského zákoníku na základě z. č. 89/2012 Sb. mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako propachtovatelem (původně pronajímatelem) a ZP Ostrov, a. s. se sídlem v Ostrově nad Oslavou č. 36, PSČ 594 45 – jako pachtýřem (původně nájemcem), týkající se pachtu (nájmu) pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Vetla“, užívaných budoucím pachtýřem (nájemcem) k zemědělskému obhospodařování a zvýšení pachtovného (nájemného) na částku 1.500,-- Kč za jeden hektar propachtované půdy a jeden rok pachtu (nájmu) a zároveň zůstává zachována stávající výpovědní doba smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, která činí 5 let a počíná plynout 1. 10. příslušného kalendářního roku – dle předloženého návrhu s tím, že nová smlouva nabývá platnosti dne 1. 1. 2014.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi paní Radkou Peřinovou, ZR 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 261 v k. ú. Město Žďár – za účelem přesahu střechy do vzdálenosti max. 0,8 m, arkýře do vzdálenosti max. 0,6 m a římsy v rámci výstavby „Polyfunkční dům“ v proluce získané demolicí původního objektu čp. 571 na p. č. 260, 262 a 228, ul. Nádražní ve Žďáře n. Sáz. 1 a zřízení práva přístupu a příjezdu k uvedenému VB ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1092/2013/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 774/11 – orná půda ve výměře 8 886 m2 v k. ú. Zámek Žďár z vlastnictví pí Věry Řetické, ZR 2 – za účelem budoucího rozvoje lokality Klafar ve Žďáře nad Sázavou

- za kupní cenu ve výši 262,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Polabská stavební CZ, s. r. o. se sídlem 289 41 Oseče 87 a to části pův. p. č. 9513/1 – orná půda - dle GP č. 3542-38/2013 nově p.č. 9513/10 – orná půda ve výměře 6 240 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – dokončení rozestavěné stavby na pozemku – za účelem realizace podnikatelského záměru za podmínek shodných s podmínkami prodeje pozemků v PZ Jamská

- za kupní cenu ve výši 552,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

1. Prodej pozemků v lokalitě Klafar II v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II a Regulativů rodinných domků, schválených ZM dne 12. 9. 2013 a to:

- pozemku p. č. 7999/4 - orná půda ve výměře 1 129 m v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavoudo vlastnictví úspěšného vydražitele s nejvyšší nabídkou kupní ceny a to za kupní cenu stanovenou v elektronické dražbě.

2. Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena se shora uvedenými nabyvateli  pozemku v lokalitě Klafar II. v předloženém znění

Hlasování: Pro  6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 23. 4. 2012 a 19. 8. 2013 ve věci níže uvedeného převodu majetku a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení převod majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v rámci realizace a napojení plynárenského zařízení pro novostavby RD na pozemku p.č. 7999  v k. ú. Město Žďár - stavba „Klafar II B – inženýrské sítě pro 3 RD, Žďár nad Sázavou – domovní přípojky STL“ dle uzavřené smlouvy č. 1212000361/151390 Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi investorem stavby Městem Žďár nad Sázavou a společností JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, budoucím kupujícím - za kupní cenu v celkové hodnotě 23.000,-- Kč bez DPH, která bude snížena o výši úhrad za zřízení věcného břemene (viz. článek IV. bod 5, 6) shora uvedené smlouvy, do majetku společnosti JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.

Částečná revokace se schvaluje tak, že se nově schvaluje převod majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v rámci realizace a napojení plynárenského zařízení pro novostavby RD na pozemku p. č. 7999  v k. ú. Město Žďár - stavba „Klafar II B – inženýrské sítě pro 3 RD, Žďár nad Sázavou – domovní přípojky STL“  v délce 24,3 m, ul. Sázavská, ZR 3 dle Kupní smlouvy č. 1212000361/151390 na základě uzavřené Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní ze dne 4. 5. 2013 (mezi investorem stavby Městem Žďár nad Sázavou a společností JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, budoucím kupujícím) mezi Městem Žďár nad Sázavou - prodávajícím a společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem - kupujícím - za kupní cenu v hodnotě 40.000,-- Kč (bez DPH) včetně DPH (21%) 8.400,-- Kč, tedy v celkové hodnotě 48.400,-- Kč, do majetku společnosti RWE GasNet, s. r. o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1093/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu na nám. Republiky 61 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 o celkové výměře 229 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování dílna, popřípadě jiné činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 654 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru v budově DM Centra, č.p. 1785 na nám. Republiky č. or. 49, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, o výměře 63,97 m2. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Bc. Gabrielou Šemrincovou, Žďár nad Sázavou. Nájemné je stanoveno ve výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0 

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou na kancelář č. 506 o celkové výměře 13,81 m2 v 5. NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  p. Ivanou Wiesner Polanskou,  Žďár nad Sázavou. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici 1141/44 ve Žďáře nad Sázavou, na dobu neurčitou o celkové výměře 85,82 m2. Výše nájemného je 770 Kč/m2/rok.

Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a panem Ing. Zdeňkem  Bervidem,  Žďár nad Sázavou 6.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města  po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce obrazu „Vysočina“  autor Alois Lukášek. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  firmou Pavel Černým – počítačové služby, nám. Republiky 75/2, 591 01 Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje výpověď  nájmu nebytového prostoru, který užívá p. Josefu Szabo  v objektu č.p. 237 Žižkova ulice č.or. 9 (původně stodola) ve  Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o nájmu nebytového prostoru  uzavřené 06.05.1991.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru v objektu smuteční obřadní síně Zelená hora– pohřební služba,  č.p. 491, č.or. 18 ve  Žďáru nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2 o výměře 229,78 m2. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.12.2013 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Radimem Němcem,  Žďár nad Sázavou, s výší nájemného ve výši 864 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Mateřskou školou Žďár nad Sázavou, p.o., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Tělocvičnou jednotou Sokol Žďár nad Sázavou se sídlem Doležalovo nám. 528/3, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 15, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Renatou Galbovou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 28, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Monikou Sekerkovou dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1088/2013/KS

Žádost Zdar a.s.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení navýšení částky na pokrytí ztráty z provozu MHD pro rok 2013 o 300 tis.Kč z rezervy rozpočtu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1099/2013/ORÚP

Rozpočtová opatření – odbor rozvoje a ÚP

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1100/2013/ORÚP

Žádosti o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

a) Schválit návrh č. 1 – Osadního výboru Veselíčko a Ivany Kutilové, Ladislava Šímy, Jaroslava Poukara, Miroslava Hromádky na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.v platném znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Neschválit návrh č. 2 – Tomáše Novotného a Jaroslava Novotného na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Neschválit návrh č. 3 – AQUASYS spol. s r.o. na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1096/2013/OS

Odpis pohledávky

Rada města po projednání schvaluje odpis pohledávky ve výši 5.500 Kč vůči povinné Monice Hladíkové.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1097/2013/OS

Tréninkové bydlení – prodloužení nájemní smlouvy

Rada města po projednání schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou k bytu Haškova 8/19, Žďár nad Sázavou 6 o další dva roky, tj. do 31.12.2015.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1101/2013/OF

Návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtový výhled

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

· Přijetí KTK úvěru ve výši 50 mil.Kč, napojeného na běžný účet města Žďár nad Sázavou č. 1473416/0300 vedeného u ČSOB, a.s. včetně jeho zajištění a pověření starostky podpisem smluv

· Návrh rozpočtového výhledu na roky 2014-2018

· Návrh investičního výhledu na roky 2014 – 2016

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1102/2013/ŠKS

Návrh grantových programů pro rok 2014

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2014 podle platného statutu Fondu města Žďár nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu města Ž´dár nad Sázavou ve výši:

1. VOLNÝ ČAS 2014 - 400 tis.Kč

2. KULTURA 2014 - 500 tis.Kč

3. SPORT 2014 - 3 500 tis.Kč

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas konané dne 13.11.2013.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1084/2013/oI

Dohoda o centralizovaném zadávání

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o centralizovaném zadávání mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Karel Herold, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města