Zápis ze 79. schůze rady města konané dne 9.12.2013

zveřejněno: 9. 12. 2013

ZÁPIS

ze 79. schůze rady města konané
dne 9.12.2013

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluvena:

Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 79. schůze rady města:

 1. Úprava ceníku služeb v Relaxačním centrum
 2. Žádost o povolení změny v rozpočtu PO MŠ
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Byty a nebytové prostory
 5. Žádost o příspěvek
 6. Komunitní plánování sociálních služeb
 7. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce povrchů nám. Republiky
 8. Žádost DPS Žďáráček a Římskokatolické farnosti ZR 1
 9. Kritéria přijímání dětí do 1.tříd ZŠ
 10. Smlouva o spolupráci
 11. Výběrové řízení na ředitele/ku p.o. Sociální služby města
 12. Organizační změna p.o. SSm
 13. Rozpočtová opatření č. 8
 14. Audity PO
 15. Žádost o dokrytí ztráty provozu kina
 16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci na přípravě projektu ISNOV
 17. Různé - Zápis z komise pro sport a volný čas

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 1119/2013/SPORTIS

Úprava ceníku služeb v relaxačním centru

Rada města po projednání schvaluje úpravu ceníku služeb v Relaxačním centru dle upraveného návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1109/2013/POMŠ

Rozpočtová opatření Mateřské školy Žďár nad Sázavou, p.o.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1103/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci - doplnění usnesení RM ze dne 16. 9. 2013 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi panem Jiřím Černým,  Veselíčko, 591 01 Žďár nad Sázavou - jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 1582/2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou – za účelem vybudování opěrné zdi před vjezdem a vstupem do RD Veselíčko čp. 27, ZR  na p. č. 88/1 v k. ú. Veselíčko u ZR v rámci stavebních úprav rodinného domu a zřízení práva přístupu a příjezdu za účelem případných oprav, údržby této zdi ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Částečná revokace se schvaluje tak, že se schvaluje doplnění uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB nově o zřízení práva přesahu střechy a okapového svodu na pozemek ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 1581/1 v k. ú. Veselíčko u ZR ve prospěch oprávněného – vlastníka RD Veselíčko čp. 27 p. Jiřího Černého.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a První telefonní společností s r.o. se sídlem U Studně 291/7, 586 05 Jihlava – jako oprávněným – na částech p. č. 5824/1, 5985 a 5989/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, Jihlavská, ZR 1 a ul. Palachova, ZR 6  - za účelem vybudování stavby pod označením „Servisní síť – Žďár, 4. etapa“, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – optického kabelu v HDPE chráničce včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 8800070832/SHP/ZTV OS Klafar II. k.ú. Město Žďár/2-2/2013, SoBS KS 1213000099  o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „„ZTV OS Klafar II, ul. Rytecká, k.ú. Město Žďár/SoBS KS 1213000099“, č. stavby „8800070832“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů v celkové délce 74,43 m, na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 7992/27 a 8014/15 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Rytecká, ZR 3 – dle GP č. 3625-8/2013 ze dne 6. 9. 2013 - včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného – dle předloženého návrhu.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 500,-- Kč + DPH 21%, tj. 105,-- Kč, celkem tedy 605,-- Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci – prodloužení termínu pro vydání pravomocného SP - původního usnesení RM ze dne 27. 2. 2012 a RM ze dne 3. 12. 2012 a doporučuje zastupitelstvu města částečnou revokaci pův. usnesení ZM ze dne 8. 3. 2012 a částečně revokovaného ZM dne 13. 12. 2012 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2 a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem.

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- za kupní cenu ve výši 3.103,-- Kč/m2

- Částečná revokace se schvaluje tak, že:

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM (8. 3. 2012) – původně stanovený termín pro vydání pravomocného stavebního povolení do 8. 3. 2013, prodlouženého do 8. 3. 2014 (částečná revokace ZM 13. 12. 2012) se nově prodlužuje o 1 rok, tj. do 8. 3. 2015.

V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 1. 8. 2013 do 30. 11. 2013

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi investorem stavby Městem Žďár nad Sázavou a společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, která bude zároveň i budoucím kupujícím v rámci akce „Obytný soubor Klafar III – část C1, Žďár nad Sázavou – STL plynovod a přípojky 24 RD“ na pozemku parc. č. 8025 v kat. území Město Žďár – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit:

1. Prodej budovy č.p. 72, č.or. 4, umístěné na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, postavené na pozemku p.č. 317 a budovy bez č.p./č.ev. postavené na pozemku p.č. 316 a dále prodej pozemku p.č. 316, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 914 m2 a prodej pozemku p.č. 317, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1612 m2,  k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou do vlastnictví panu Ing. Marku Žákovi,  Brno, za kupní cenu ve výši 4.500.000 Kč za účelem provedení rekonstrukce objektu na polyfunkční dům za následujících podmínek:

a) výměna oken, oprava fasády do náměstí Republiky a Doležalova náměstí a oprava střechy budou provedeny v termín do 30 měsíců ode dne doručení oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou o provedení vkladu vlastnického práva k prodávaným nemovitostem do katastru nemovitostí

b) Nemovitosti budou uvedeny do užívání v souladu s předloženou studií Ing. Muroně do 60 měsíců ode dne doručení oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou o provedení vkladu vlastnického práva k prodávaným nemovitostem do katastru nemovitostí

2. Smlouvu o budoucí smlouvě kupní, o zřízení práva předkupního a smlouvu o zřízení práva věcného břemene v předloženém znění s tím, že odst. III. Prohlášení prodávajícího bude doplněn o odstavec ve znění: „Prodávající se zavazuje k součinnosti s kupujícím při realizaci vybudování parkovacích míst ve smyslu studie ing. Muroně v rozsahu nutném pro uvedení Nemovitostí do užívání v souladu se závazkem kupujícího čl. V. odst 2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

4. Usn. 1104/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje s účinností od 1.1.2014 nájemné ve výši 950 Kč/měsíc za užívání bytů v obytném domě č.p. 1879, Revoluční ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, u nájemníků - členů bytového družstva U kaštanů a fond Bytového družstva U kaštanů  ve výši 273.600 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 23, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 19, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 32, umístěném v obytném domě č.p. 2047, na Neumannově ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Lucií Hájkovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 19, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. Františkem Kleinem a Lenkou Kleinovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemníků budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemníků plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

f) Rada města ukládá majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu č. 33, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a to v případě, že nájemné za užívání bytu včetně záloh na služby s nájmem bytu spojených a poplatek z prodlení nebudou uhrazeny do 20.12.2013.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

g) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

h) Rada města po projednání:

1. bere na vědomí výpověď p. Zdeňka Vokurky smlouvy o nájmu nebytového prostoru  v objektu č.p. 1785,  na nám. Republiky č. or. 49 ve Žďáře nad Sázavou, část  Žďár nad Sázavou 1.

2. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části  nebytových prostor v objektu č.p. 1785,  na nám. Republiky č. or. 49 ve Žďáře nad Sázavou, část  Žďár nad Sázavou 1 (DM Centrum) o celkové výměře 202,28 m2. Vhodný k provozování hostinské činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.000 Kč/m2/rok

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

i) Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 19.02.2007 uzavřený mezi Městem Žďár nad Sázavou a  Svazu důchodců ČR,  1. místní organizace Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

l) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru – kanceláře č. 201 umístěné ve 2 NP  v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (Česká pojišťovna). Smlouva o nájmu nebytového prostoru bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a GB-geodezie, spol. s.r.o. Horní 2299/36, Žďár nad Sázavou s výší  nájemného  1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

5. Usn. 1105/2013/OS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání neschvaluje z důvodu vyčerpání finančních prostředků poskytnutí finančního příspěvku Domovu na Zámku Bystré.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1118/2013/OS

Komunitní plán sociálních služeb

Rada města se seznámila s postupem prací na aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb města Žďár nad Sázavou a jeho regionu pro časové období 2008-2013.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit platnost stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb města Žďár nad Sázavou a jeho regionu pro časové období 2008-2013 i pro rok 2014, a to až do doby schválení Aktualizovaného komunitního plánu sociálních služeb.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1106/2013/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky“ ve Žďáru nad Sázavou tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1107/2013/ŠKS

Žádost DPS Žďáráček a Římskokatolické farnosti ZR 1

a) Rada města po projednání hlasovala o schválení znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Dětským pěveckým sborem Žďáráček v rámci grantového programu „Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2013“ dle předloženého návrhu.

b) Rada města po projednání hlasovala o schválení  znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Římskokatolickou farností Žďár nad Sázavou 1 v rámci grantového programu „Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2013“ dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 4, proti 1, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

9. Usn. 1111/2013/ŠKS

Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd základních škol

Rada města po projednání byla seznámena s kritérii pro přijímání dětí do 1. tříd jednotlivých základních škol ve Žďáře nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1114/2013/ŠKS

Smlouva o spolupráci

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Czech Architecture Week, s.r.o. a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1108/2013/2.MST

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání jmenuje do funkce ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou

paní Mgr. Evu Havlíkovou a pověřuje pana 2. místostarostu k sjednání data nástupu do funkce a dalších náležitostí pracovního poměru.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1116/2013/p.o.SSm

Organizační změna do Domově pro seniory

Rada města po projednání schvaluje organizační změnu spočívající v navýšení pracovních úvazků o 0,57 při zachování schváleného limitu mzdových prostředků pro rok 2014 na  na Domově pro seniory, Domu klidného stáří od 1.1.2014.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1110/2013/OF

Rozpočtové opatření č. 8/2013

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 8/2013.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1117/2013/OF

Audity příspěvkových organizací

1. Rada města po projednání požaduje jako podklad pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací ceověření účetní závěrky PO auditorskou společností

2. Rada po projednání schvaluje výběr firmy FINAudit  pro ověření účetní závěrky PO

3. Rada města po projednání vydává Nařízení zřizovatele o provedení ověření účetní závěrky příspěvkových organizací

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1115/2013/2.MST

Žádost o dokrytí ztráty provozu kina Vysočina

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit dokrytí ztráty provozní dotace provozovateli kina Vysočina Ladislavu Jenšíkovi za rok 2012 a 2013 ve výši 150 tis.Kč z rezervy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1113/2013/1.MST

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na přípravě projektu ISNOV

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami ze dne 1.6.2010.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

17. Různé

Usn. 1112/2013/ŠKS

Zápis z Komise pro sport a volný čas

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas konané dne 2.12.2013.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný, v.r.

 

 

Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města