44. schůze rady města konaná dne 13. 6. 2016

zveřejněno: 9. 6. 2016

Pořad 44. schůze s anotacemi

Zápis ze 44. schůze

1.

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Active-SVČ a PRO Strachujov

2.

Rozpočtové opatření č. 4/2016

3.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638

4.

Pravidla PO

5.

Rozpočtové opatření – příspěvek SVAK rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Smetanova a dešťová kanalizace ul. Dvořákova

6.

Dodatek č. 1 – ZUŠ - Energetické úpravy 

7.

Smlouva o poskytnutí dotace (ID ZZO 1555.049)

8.

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Žďár nad Sázavou

9. Dohoda o postoupení Smlouvy o zaručených úsporách energie č. EPC 140117 0003
10. Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře n. S.
11. Dodatky veřejnoprávních smluv
12. Majetkoprávní jednání RM
13. Majetkoprávní jednání ZM
14. Byty a prostory sloužící podnikání
15. Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
16. Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti
17. Darovací smlouva
18. Memorandum o spolupráci Národní geopark Železné hory
19. Změna člena Osadního výboru Veselíčko
20. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Žďársko
21. Různé