84. schůze rady města konaná dne 26. 2. 2018

zveřejněno: 22. 2. 2018

Pořad 84. schůze s anotacemi

Zápis z 84. schůze

1.

Odpisový plán na r. 2018 a rozpočtové opatření č. 1/2018 PO KMJS Žďár n.S.

2.

Materiál dle Pravidel

3.

Materiál dle Pravidel

4.

Materiál dle Pravidel

5.

Veřejná zakázka na dodavatele elektrické energie

6.

Právní akt – projekt SMART CITY

7.

Dopravní a technické prostředky JSDH

8.

Majetkoprávní jednání

9.

Byty a prostory sloužící podnikání

10.

Příprava staveb - smlouvy

11.

Návrh na změnu počtu zaměstnanců – agenda ÚP

12.

Příprava nové vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejných prostranství

13.

Smlouva o převodu práv a povinností pro přeložku VN, zastávky Klafar

14.

Vyhodnocení DP Sport 2018

15.

Žádost o užití znaku města

16.

Darovací smlouva AVE Vysočina s.r.o.

17.

Adiktologická poradna -  zařazení do sítě

18.

Revize Strategického plánu sociálního začleňování a místního plánu inkluze

19.

Výroční zpráva města Žďár nad Sázavou za rok 2017 o poskytování informací

20.

Problematika pověřence pro ochranu osobních údajů

21.

Dar hrobového zařízení

22.

Různé