85. schůze rady města konaná dne 12. 3. 2018

zveřejněno: 8. 3. 2018

Pořad 85. schůze s anotacemi

Zápis z 85. schůze

1.

Strategie centrum

2.

Program obnovy venkova – příkazní smlouva na rok 2018

3.

Výběrové řízení na dodavatele stavby „Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou“

4.

Výběrové řízení na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar III – C2, 1. a 2. etapa

5.

Změna opatrovníka
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

6.

Vyhodnocení DP Kultura 2018

7.

Vyhodnocení DP Organizovaný sport dospělých 2018

8.

Návrh na vyhlášení DP 2018

9.

Vyhodnocení DP Sport 2018

10.

Udělení ocenění města Žďár n. S.

11.

Finanční vypořádání 2017 – RO č. 1

12.

Rozpočtové opatření č. 2

13.

Oběh dokladů

14.

Majetkoprávní jednání ZM

15.

Byty a prostory sloužící podnikání

16.

Inventarizace 2017 – vyřazení majetku, odpis nedobytných pohledávek

17.

Zpráva o činnosti Městské policie Žďár n. S. a Policie ČR za rok 2017

18.

Vyřazení starých skateprvků

19.

Rezignace členů OV Stržanov

20.

Smlouva o společném postupu zadavatelů s Vysočina Tourism

21.

Různé