91. schůze rady města konaná dne 11. 6. 2018

zveřejněno: 7. 6. 2018

Pořad 91. schůze s anotacemi

Zápis z 91. schůze

1.

Informace starosty Nového Města na Moravě p. Šmardy
Ústní zpráva

2.

Odvod finančních prostředků z fondu investic do rozpočtu města a plná moc pro PO SPORTIS

3.

Přijetí daru

4.

Přijetí daru

5.

Vyhlášení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar III – C2 – 1. a 2. etapa, Žďár n. S.

6.

Centrum sociálních služeb – smlouva o přeložce – E.ON

7.

Vyhlášení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár n. S.

8.

Křižovatka Neumannova Novoměstská – smlouva o přeložce - CETIN

9.

Smlouva o poskytnutí dotace „Zlepšení ekologické výchovy ve Žďáře n. S.“

10.

Zrušení podlimitní veřejné zakázky na akci Energetické úspory byt. domů ve ZR 3 – svobodárny č. 3 a č. 7.

11.

Vyhodnocení DP Prezentace Žďáru n. S. v zahraničí

12.

Vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“

13.

Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2018

14.

Majetkoprávní jednání RM

15.

Majetkoprávní jednání ZM

16

Byty a prostory sloužící podnikání

17.

Volba přísedící Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou

18.

Sociální bydlení ve Žďáře n. S.

19.

Centrum sociálních služeb Žďár n.S.

20.

Změna opatrovníka
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

21.

Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2017

22.

Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2017

Přezkoumání hospodaření města za rok 2017

23.

Rozpočtové opatření č. 4

24.

Zhodnocení finančních prostředků 2017 – 2018

25.

Sečení trávy

26.

Výstrojní řád Městské policie Žďár nad Sázavou

27.

Vyhodnocení dotačního programu rady města

28.

Veřejnoprávní smlouva na veřejnou zakázku malého rozsahu – Subregion Velké Dářko a Škrdlovice

29.

Různé:

  • Schválení účasti zastupitele města na zahraniční služební cestě
    Ústní zpráva