Zápis z 10. schůze rady města konané dne 9. 2. 2015

zveřejněno: 9. 2. 2015

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 10. schůze rady města:

 1. Výběrová řízení za rok 2014
 2. Zápis z komise rozvoje města a ŽP
 3. Výsledky VŘ na dodavatele akce  Protipovodňová opatření pro město Žďár n.S. a ORP
 4. Žádost o užití znaku města
 5. Žádost o finanční příspěvek
 6. Rozpočtové opatření č.2/2015
 7. Majetkoprávní jednání
 8. Byty a prostory sloužící podnikání
 9. MAS Havlíčkův kraj
 10. Zastupování města v Satt a.s.
 11. Zastupování města ve SVAK Žďársko
 12. Různé: Dopis občanského sdružení Lungta

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 82/2015/ORUP

Výběrová řízení za rok 2014

V souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou byla rada města seznámena s přehledem zakázek provedených v roce 2014.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 83/2015/ORUP

Zápis z komise rozvoje města a ŽP

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise rozvoje města a ŽP ze dne 20.1.2015 , s plánem termínů zasedání komise a s plánem činnosti Komise rozvoje města a ŽP.

Rada města schvaluje zřízení:

· Pracovní skupiny LepšíMísto.cz, která bude mít za úkol navrhnout způsob integrace služby LepšíMísto.cz či obdobné služby do struktury   MěÚ a jeho webových stránek.  Předsedou skupiny jmenuje Mgr. Jana Šedo. Rada města pověřuje Komisi rozvoje města a ŽP předložit výstupy z jednání PS nejpozději do 30.4.2015. Rada města pověřuje komisi rozvoje města a ŽP, aby seznámila radu města se seznamem členů pracovní skupiny do 9.3.2015.

· Pracovní skupiny Koncepce architektonického dohledu, která navrhne integraci architektonického dohledu do struktury MěÚ. Součástí její činnosti je příprava variantních řešení integrace architektonického dohledu, a to včetně personálních či finančních požadavků na integraci tohoto systému. Předsedou pracovní skupiny jmenuje Radka Studeného.  Rada města pověřuje Komisi rozvoje města a ŽP předložit výstupy z jednání této pracovní skupiny nejpozději do 30.6.2015. Rada města pověřuje Komisi rozvoje města a ŽP, aby seznámila radu města se seznamem členů pracovní skupiny do 9.3.2015.

· Pracovní skupiny Nemotorová doprava, která má za úkol zpracovat návrh koncepce řešení Nemotorové dopravy na katastru města s přesahem na okolní obce. Předsedou skupiny jmenuje Ing. Miloslava Slámu. Rada města pověřuje Komisi rozvoje města a ŽP předložit výstupy z jednání této pracovní skupiny nejpozději do 31.8.2015. Rada města pověřuje Komisi rozvoje města a ŽP, aby seznámila radu města se seznamem členů pracovní skupiny do 9.3.2015.

· Pracovní skupiny Strategie města, která připraví zadání pro výběr zpracovatele Strategie rozvoje města Žďár nad Sázavou pro období 2015-2021 a bude poskytovat potřebnou součinnost při přípravě této strategie. Předsedou skupiny jmenuje Ing. Aleše Studeného. Rada města pověřuje Komisi rozvoje města a ŽP předložit výstupy z jednání této pracovní skupiny nejpozději do 31.12.2015.
Dále pověřuje komisi předložit radě města průběžné výsledky z činnosti pracovní skupiny, a to k 31.3., 30.6. a 30.9.2015. Rada města pověřuje Komisi rozvoje města a ŽP, aby seznámila radu města se seznamem členů pracovní skupiny do 9.3.2015.

· Pracovní skupiny Park u Ivana, která provede finální kontrolu zadání a případně navrhne změny v rámci možnosti dotačního programu MŽP. Předsedou skupiny jmenuje Bc. Zemanovou. Rada města pověřuje Komisi  rozvoje města a ŽP předložit výstupy z jednání této pracovní skupiny nejpozději do 30.4.2015. Rada města pověřuje Komisi rozvoje města a ŽP, aby seznámila radu města se seznamem členů pracovní skupiny do 9.3.2015.

· Rada  města pověřuje Komisi rozvoje a ŽP vypracovat návrh systému pro oslovování  a vyhledávání odborníků do jednotlivých pracovních skupin Komise rozvoje a ŽP, a to včetně technického a organizačního zajištění a její integrace do struktury MěÚ. Rada města pověřuje Komisi rozvoje města a ŽP předložit tento návrh do 9.3.2015.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 92/2015/ORUP

Výsledky VŘ na dodavatele akce Protipovodňová opatření pro město Žďár n.S. a ORP

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrových řízení na dodavatele akcí „Protipovodňová opatření pro město a ORP Žďár nad Sázavou“ a „Digitální povodňový plán pro město a ORP Žďár nad Sázavou“ tak, jak je doporučily komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 84/2015/ŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 na tiskové materiály SDH Žďár nad Sázavou.

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města KČT Žďár nad Sázavou, Luční 1292/70 na propagační materiály k „Zahájení jarní turistické sezóny na Vysočině“, která se bude konat 21.3.2015 ve Žďáře nad Sázavou.

Rada města po projednání neschvaluje užití znaku města Ing. Jiří Sýkorovi,  Žďár nad Sázavou do jeho pojednání „Dračí telepatický signál u žďárské tvrze“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 85/2015/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání doporučuje finanční příspěvek z rozpočtu města  Římskokatolické farnosti Křižanov, Benešovo náměstí 194 na úhradu ojedinělé stavby památníku sv. Zdislavy v Křižanově ve výši rozpočtového opatření dle  přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 91/2015/OF

Rozpočtové opatření č 2/2015

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 86/2015/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 23.3.2010, k Dodatku č. 1 ze dne 22.2.2011, k Dodatku č. 2 ze dne 28.6.2011, k Dodatku č. 3 ze dne 19. 2. 2013 a k dodatku č. 4 ze dne 4. 3. 2014 mezi městem Žďár n. Sáz. – jako nájemcem a společností SATT, a. s. se sídlem Okružní 1889/1, ZR 3 – jako pronajímatelem, na pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru n. Sáz. užívaných spol. SATT a. s. (příp. nájemci spol. SATT a. s. za účelem dalšího využití) pod jednotlivými objekty staveb SATTu na území města, týkající se změny pronájmu – snížení výměry pronajímaných pozemků a s tím spojené změny úhrady nájemného s účinností od 1.1.2015 v souvislosti s odprodejem a darem objektů z vlastnictví a. s. SATT Žďár n. Sáz. – dle předloženého návrhu - viz Dodatek č. 5 včetně tabulky výpočtu nájemného s tím, že se mění roční výše nájemného.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 6. 3. 2014 ve věci odprodeje pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti CELO invest s.r.o. se sídlem Kupecká 2461/13, Žďár n. Sáz. a to částí p. č. 9512/2 – orná půda a p.č. 9525/1 – orná půda ve výměře cca 3 000 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - vybudování objektu pro podnikání - montážní haly s kancelářskými prostory (objekt zastavěná plocha cca 1 200 m2) se zaměřením na kontrolu kvality dílů v automobilovém průmyslu a kompletace dílů pro automobilový průmysl – za předpokladu splnění stanovených podmínek realizace podnikatelského záměru s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Kupní smlouva bude uzavřena po vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 12 měsíců od schválení odprodeje pozemku v zastupitelstvu města a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

- za kupní cenu ve výši 650,-- Kč/m2

- Částečná revokace se schvaluje tak, že:

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM (6. 3. 2014) - původně stanovený termín pro vydání pravomocného stavebního povolení do 6. 3. 2015 se nově prodlužuje do 30. 9. 2015.

V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje rozšíření zřízeného věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou (schváleno v RM dne 24. 10. 2014) mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností CELO invest s.r.o. se sídlem Kupecká 2461/3, ZR 3 – jako oprávněným na části p. č. 9512/2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 - za účelem vybudování a provozování podzemního vedení přípojek inženýrských sítí a to vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, plynu a vybudování vjezdu v rámci stavby – novostavba provozní budovy firmy CELO invest s.r.o. – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedených staveb ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrských sítí se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

- Rozšíření VB se schvaluje tak, že původně zřízené VB – služebnosti inž. sítí se rozšiřuje zároveň i na částech pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 9512/2 a 9520/3 v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování podzemního vedení přeložky slaboproudu telekomunikačního vedení ve prospěch oprávněného

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Okružní 17, 19 se sídlem Okružní 1948, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 1443 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu pro stavbu: „Stavební úpravy bytového domu, Okružní č.p. 1949/17, 1948/19, Žďár n. Sáz. 3“– za účelem zateplení obvodové stěny bytového domu a přístavba zavěšených betonových lodžií a v rámci stav. úprav BD č.p. 1949 a 1948 na p. č. 1442 a 1441 v k. ú. Město Žďár v ul. Okružní 17 a 19, ZR 3 a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Souhlasné prohlášení uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a ZO KOVO ŽĎAS a. s. Žďár nad Sázavou ve věci zápisu nemovitostí v katastru nemovitostí, týkající se rozdělení nemovitosti a to tak, že pozemek p. č. 7866 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2 zůstane na listu vlastnictví ZO KOVO ŽĎAS a budova občanského vybavení č.p. 2038 - vše v k. ú. Město Žďár v obci Žďár nad Sázavou bude zapsána na list vlastnictví města – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 87/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu garážového stání č. 17, umístěného v bytovém domě na ulici Palachova 2235/72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu. Dohoda bude uzavřena s panem Otakarem Volfem.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu garážového stání č. 17, umístěného v bytovém domě na ulici Palachova 2235/72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bude uzavřena s paní Táňou Benešovou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Martinem Horáčkem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohod o uznání dluhu za nájemné za užívání bytů a způsobu jeho splácení dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v budově bývalé ČP, č.o.165, ulice  Dolní  č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou 1, část Žďár nad Sázavou, dle uvedeného seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.165/1 na ul. Dolní ve Žďáře nad Sázavou – sklad č. 310 o celkové výměře 4,02 m2 v 3 NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Petrem Novákem, ul. Nábřežní 268/3 Žďár nad Sázavou, IČ : 71858024 na dobu neurčitou. Výše nájemného 600 Kč/m2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 1789/49 na nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou (DM Centrum), ve výměře 88,94 m2. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 88/2015/Star.

MAS Havlíčkův kraj

Rada města upřesňuje a doplňuje svoje usnesení č. 64/2015/Star ze dne 26.1.2015 následovně:  rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města:

· rozhoduje o členství města Žďáru nad Sázavou ve společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., se sídlem Školní 500, 582 63 Žďírec nad Doubravou, IČ  27493245

· schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Havlíčkův kraj, o.p.s., se sídlem Školní 500, 582 63 Žďírec nad Doubravou, IČ  27493245, v předloženém znění

· schvaluje zařazení města Žďáru nad Sázavou do územní působnosti Místní akční skupiny Havlíčkův kraj, se sídlem Školní 500, 582 63 Žďírec nad Doubravou

· rozhoduje hlasovat o personálním obsazení ve společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., se sídlem Školní 500, 582 63 Žďírec nad Doubravou veřejným hlasováním

- deleguje starostu města jako zástupce města Žďáru nad Sázavou ve společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., se sídlem Školní 500, 582 63 Žďírec nad Doubravou, IČ  27493245 a Místní akční skupině Havlíčkův kraj

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 89/2015/Star.

Zastupování města ve společnosti SATT a.s.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města:

· rozhoduje hlasovat o personálním obsazení společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 11, Žďár nad Sázavou, IČO 60749105, veřejným hlasováním

· ruší delegaci paní Ing. Dagmar Zvěřinové na zastupování města Žďáru nad Sázavou na valné hromadě společnosti SATT, a.s., se sídlem Okružní 11, Žďár nad Sázavou, IČO 60749105

· deleguje pana Mgr. Zdeňka Navrátila na valnou hromadu společnosti SATT, a.s., se sídlem Okružní 11, Žďár nad Sázavou, IČO 60749105

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 90/2015/Star.

Zastupování města ve společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmou následující usnesení:

Zastupitelstvo města:

· rozhoduje hlasovat o personálním obsazení společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO 43383513, veřejným hlasováním

· ruší delegaci paní Ing. Dagmar Zvěřinové na zastupování města Žďáru nad Sázavou na valné hromadě společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO 43383513 

· deleguje pana Mgr. Zdeňka Navrátila na valnou hromadu společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO 43383513

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Různé

Ústní zpráva/RM

Dopis občanského sdružení Lungta

Rada města bere na vědomí dopis Občanského sdružení Lungta, Dlouhá 2, Praha 1.

Rada města prohlašuje, že solidarizuje s lidmi všech zemí, kde jsou porušována lidská práva a uplatňovány metody násilného potlačování svobody a jakékoliv snahy o národní svébytnost.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 3

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města