Zápis z 11. schůze rady města konané dne 23. 2. 2015

zveřejněno: 26. 2. 2015

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Radek Černý

 

Schválený pořad 11. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní jednání
 2. Byty a prostory sloužící podnikání
 3. M.O.S. s.r.o.
 4. Smlouva Zahrada Vysočina a.s.5
 5. Dohoda – SVAK, VAS a.s.
 6. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Realizace energetických úspor na budově divadla ve Žďáře nad Sázavou, vč. komise pro otevírání a posouzení nabídek a vč. náhradníků
 7. Dohoda o náhradě za předčasné smýcení lesního porostu – přeložka Žďár n.S.-Mělkovice
 8. Smlouva na Program obnovy venkova Vysočiny na rok 2015
 9. Vyhodnocení grantového programu SPORT 2015
 10. Žádost PO Kultura
 11. Žádost o finanční příspěvek
 12. Organizační řád
 13. Výroční zpráva města Žďár n.S. za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod. přístupu k informacím
 14. Souhlas s převodem nebo prodejem ojetých osobních vozidel
 15. Různé – Návštěva Městské policie ZR radními města

PRO INFORMACI:
Zápis z Kulturní komise konané 2. 2. 2015

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 93/2015/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví Ing. Jiřího Pokorného,Brno a Ing. Oldřicha Pokorného, Brno (každý podíl ½) a to p. č. 9688 – lesní pozemek ve výměře 2 425 m2, p. č. 9737 – lesní pozemek ve výměře 1 283 m2 a p. č. 9738 – lesní pozemek ve výměře 652 m2 vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přední Vetla“- za účelem rozšíření lesních pozemků navazujících na lesní pozemky města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví pí Ireny Pavlíkové,  ZR  a pí Aleny Trávníčkové, ZR  (obě podíl ½) a to části ve výměře cca 80 m2 (dle mapového podkladu) pozemku p. č. 399 – zahrada u RD č.p. 695 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod chodníkem v ul. Smetanova podél domu č.p. 695/10, ZR 1 s tím, že přesná výměra pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. Ondřejovi Sedlákovi, ZR  a to části p. č. 2749 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 60 m2 – za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře 60 m2 – za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 1177 na p. č. 2746 v ul. Květná 3, ZR 5 – vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – změna nájemce v souvislosti s užíváním bytu v uvedeném byt. domě.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. Václavem Přenosilem,  ZR 1 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 2230 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování dešťové kanalizace, základové konstrukce opěrné zdi a vjezdu do objektu z ul. Šípková, ZR 5 v rámci stavby „Novostavba garáží a provozovny“ na částech p. č. 2231/1 a 2232 v k. ú. Město Žďár – rozšíření stávajícího areálu v ul. Jungmannova, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k uvedeným VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené přípojky inž. sítě, základové konstrukce opěrné zdi a vjezdu do objektu ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti „Novostavba garáží a provozovny“ na částech p. č. 2231/1 a 2232 v k. ú. Město Žďár.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Josefem a Martinou Krejčích,  Hamry nad Sázavou  – jako oprávněnými – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 13/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem instalace jímacích tyčí bleskosvodu, přesah střechy a dešťové svody v rámci stavebních úprav domu č.p. 260 na p. č. 33 – změna užívání stavby rodinný dům – kavárna Havlíčkovo nám. 19, ZR 1 v k. ú. Město Žďár - včetně přístupu a příjezdu k uvedeným VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce jímacích tyčí bleskosvodu, přesahu střechy a dešťových svodů ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti č.p. 260 na p. č. 33 Havlíčkovo nám. 19, ZR 1 v k.ú. Město Žďár.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 94/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 23, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města ukládá majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu č. 29, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodské č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města ukládá majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu č. 6, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, neboť nájem bytu byl ukončen z důvodu neplacení nájemného.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 29, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodské č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 29, umístěného v bytovém  domě č.p. 1876 na ulici Brodské č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Janem Kovačem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 1141, Nádražní ulice, č.or. 44, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), o celkové výměře 125,88 m2. Prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor – sklep, v objektu základní školy č.p. 4, ulice Zámek, č.or. 4, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Nájemné je stanoveno v minimální výši 500 Kč/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 1141, Nádražní ulice č.or. 44, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), o celkové výměře 80,06 m2. Prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 860 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 294 – Staré radnici ve Žďáře nad Sázavou. Prostor je vhodný k provozování restaurační činnosti.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a ZYGMUNTSTAV, s.r.o., se sídlem Haškova 1273/2, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce části společných prostor, nacházejících se v přízemí budovy č.p. 227/1, na ulici Žižkova, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, za účelem umístění prodejního nápojového automatu, o celkové výměře 1 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Martinem Panuškou, IČ: 68030380.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 107/2015/OP

M.O.S. s.r.o.

Rada města, v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 písm.c) zákona č. 128/200 Sb. o obcích, v platném znění:

1. Odvolává paní Ing. Dagmar Zvěřinovou a pana Mgr. Jaromíra Brychtu z funkce jednatelů společnosti M.O.S. s.r.o.

2. Volí do funkce jednatelů společnosti M.O.S. s.r.o. pana Mgr. Zdeňka Navrátila a pana Ing. Josefa Klementa.

Rozhoduje, že společnost M.O.S. s.r.o. ruší rezervní fond a jednatelé společnosti se pověřují, aby prostředky z rezervního fondu společnosti převedli na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 95/2015/KS

Smlouva ZAHRADA VYSOČINA s.r.o.

Rada města vypovídá smlouvu uzavřenou dne 29.1.2008 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností ZAHRADA VYSOČINA s.r.o.

Rada města ukládá odboru komunálních služeb ve spolupráci s vedením města zajištění přípravy veřejné zakázky na předmět plnění: Celoroční údržba veřejné zeleně v územním obvodu města Žďár nad Sázavou, v termínu do 30.9.2015.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 96/2015/KS

Dohoda se Svak, VAS a.s.

Rada města schvaluje „Dohodu o prostorovém uspořádání staveb“ týkající se výstavby parkovací plochy na ulici Palachova, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 98/2015/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Realizace energetických úspor na budově divadla ve Žďáře nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Realizace energetických úspor na budově divadla ve Žďáře nad Sázavou, včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 99/2015/ORÚP

Dohoda o náhradě za předčasné smýcení lesního porostu – I/19, Žďár nad Sázavou – Mělkovice, přeložka

Rada města po projednání schvaluje v  souvislosti se silniční stavbou „I/19, Žďár nad Sázavou – Mělkovice, přeložka“ Dohodu o náhradě za předčasné smýcení lesního porostu ve výši 27 960,-Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 100/2015/ORÚP

Návrh příkazní smlouvy na zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2015

Rada města po projednání schvaluje smlouvu na zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2015 v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 103/2015/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu SPORT 2015

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „SPORT 2015“ jednotlivým žadatelům podle předloženého a schváleného návrhu Komise pro sport a volný čas.

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas ze dne 11.2.2015.

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas ze dne 18.2.2015.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 104/2015/ŠKS

Žádost PO Kultura Žďár

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek z rozpočtu ve výši 48 500 Kč příspěvkové organizaci Kultura Žďár.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

11. Usn. 105/2015/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města České asociaci Sport pro všechny, Praha 13, Stodůlky, Ohradské náměstí 1628/7 na účast na 15. Světové gymnaestrádě, která se koná  12.-18.7.2015 v Helsinkách ve výši 10 000 Kč dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 101/2015/taj

Organizační řád

Rada města po projednání schvaluje Organizační řád dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

13. Usn. 97/2015/ST

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu   k  informacím

Rada města po projednání bere na vědomí Výroční zprávu města Žďáru nad Sázavou za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 102/2015/taj.

Souhlas s převodem nebo prodejem nepotřebných aut

Rada města po projednání souhlasí s převodem nepotřebných osobních automobilů do majetku příspěvkových organizací města nebo v případě nezájmu s jejich prodejem prostřednictvím prodejní e-aukce dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Radek Černý, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města