Zápis z 12. schůze rady města konané dne 9. 3. 2015

zveřejněno: 13. 3. 2015

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad 12. schůze rady města:

 1. Směrnice MěÚ a organiz. složek města č.1/2015 k provádění hospodářských operací a nakládání s rozpočtovými prostředky města Žďár nad Sázavou – Oběh dokladů
 2. Dar Římskokatolické farnosti Křižanov
 3. Rozpočtové opatření č. 3/2015
 4. Termínovaný vklad
 5. Inventarizace 2014  - vyřazení majetku, odpis pohledávek
 6. Majetkoprávní jednání RM
 7. Majetkoprávní jednání ZM
 8. Byty a prostory sloužící podnikání
 9. Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky
 10. SPRM – informace o postupu prací
 11. Smlouvy o provedení prací
 12. Zápis z komise rozvoje města a ŽP
 13. Prorodinná politika – smlouvy
 14. Poskytování dotací od RM
 15. Doplnění pořadníku DPS
 16. Komise pro marketing a komunikaci
 17. Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
 18. Vyhlášení výběrového řízení – komunitní koordinátor
 19. Ředitelské volno pro žáky Základní školy  Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 20. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 1. Usn. 18/2015/OF

Směrnice MěÚ a organizačních složek města č. 1/2015 k provádění hospodářských operací a nakládání s rozpočtovými prostředky města Žďár nad Sázavou  - Oběh dokladů

Rada města po projednání schvaluje Směrnici městského úřadu a organizačních složek města č. 1/2015 k provádění hospodářských operací a nakládání s rozpočtovými prostředky města Žďár nad Sázavou  - Oběh dokladů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 123/2015/OF

Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Křižanov

Rada města po projednání:

  • Ruší usnesení rady města č. j.  85/2015/ŠKS ze dne 9. 2. 2015
  • Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru města Římskokatolické farnosti Křižanov, Benešovo nám. 195, 594 51 Křižanov ve výši 50 tis. Kč na stavbu památníku sv. Zdislavy v Křižanově.
  • Doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu v předloženém znění
  • Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření ve výši 50 tis. Kč z rezervy rozpočtu v rámci rozpočtových opatření č. 3/2015.

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 125/2015/OF

Rozpočtové opatření č. 3/2015

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3/2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 124/2015/OF

Termínový vklad – ukončení

Rada města po projednání schvaluje variantu č. 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 109/2015/OP

Inventarizace 2014 – vyřazení majetku, odpis pohledávek

Rada města po projednání:

1. schvaluje:

   • vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 102 293,68 Kč z účetní a majetkové evidence
   • vyřazení dlouhodobého nemovitého majetku v pořizovací ceně 17 664 Kč z účetní a majetkové evidence
   • odpis pohledávky ve výši 2 000 Kč z účetní evidence
   • odpis pohledávek ve výši 59 200 Kč a následnou evidenci těchto pohledávek na podrozvahovém účtu

 2. doporučuje zastupitelstvu města  projednat a schválit:

   • vyřazení a následnou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku dle přeloženého návrhu
   • vyřazení nehmotného majetku dle předloženého návrhu
   • vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 110/2015/OP

Majetkoprávní jednání – rada města

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí spoluvlastnického podílu (podíl 1/6) k pozemkům ve spoluvlastnictví D.T., Praha, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8039 – orná půda ve výměře 3 703 m2, p. č. 8043/1 – orná půda ve výměře 637 m2, p. č. 8045 – trvalý trav. porost ve výměře 9 139 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a dále p.č. 746/27 – trvalý trav. porost ve výměře 3 802 m2, p. č. 755/5 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 316 m2, p. č. 755/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 330 m2a p. č. 774/7 – orná půda ve výměře 16 891 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár, navazující na stávající bytovou zástavbu v lokalitě Klafar, ZR 3, určené pro další rozvoj lokality sídliště Klafar III.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a L.H. ZR 7, - od 1. 9. 2008 transformace na právnickou osobu, s. r. o. pod obchodní firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1rok, tj. do 30. 4. 2016.
- Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a L.K. ZR, podnikající pod obch. jménem L.K., ZR s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2016.
- Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a L.K. ZR, podnikající pod obchod.jménem L.K. ZR s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0                                                

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a  K. P. ZR – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 2480/2 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení venkovního schodiště do zahrady v rámci stavebních úprav bytu č. 2 (výstavba půdní vestavby, výměna oken a zřízení vchodu do bytu) v byt. domě č.p. 1040 ul. Vnitřní 3, ZR 5 - včetně přístupu a příjezdu k uvedenému schodišti za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce schodiště ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti bytové jednotky č. 2 v byt. domě č.p. 1040 ul. Vnitřní 3, ZR 5.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a firmou AQUASYS, spol. s r. o., vodohospodářské stavby se sídlem Jamská 2488/65, ZR 1 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 9537/9 a 9541/7 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 - za účelem vybudování vedení elektropřípojky pod komunikací města u areálu fy AQUASYS, s.r.o. ZR v rámci akce „Manipulační plocha - Jamská Žďár nad Sázavou“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti elektropřípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1040002444/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6063/3, 6410, 6464, 6465, 6510, 6957, 6959/1, 6962, 6956, 6929/1, 6929/2, 6921, 6873, 6923/1v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Žďas kab. vývody VN do DS EON“, spočívající v umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení VN v délce trasy 418m, NN v délce trasy 6m, 1x rozpojovací skříň, část podpěrné patky a 6m trasy nadzemní technologické lávky, vše v lokalitě od ul. Chelčického ve Žďáře nad Sázavou 6 k ul. Jihlavská a Strojírenská (ŽĎAS a.s.) ve Žďáře nad Sázavou 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 40.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1040007114/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6182, 6186/1, 6209/4, 6197/3, 6197/2, 6186/2, 6196/2, 6196/1, 6404, 6410, 6408 a 6131/1v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „VN249 T28 AZ CENTRUM-T19 KOLEK, obnova“, spočívající v umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení VN v lokalitě ul. Nádražní ve Žďáře nad Sázavou 6 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000,-- Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 111/2015/OP

Majetkoprávní jednání – zastupitelstvo města

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Vamafil, s. r. o. se sídlem Jamská 2360/49, ZR 1, a to části p. č. 9513/1 – orná půda, části p. č. 9517/5 – trvalý travní porost a části p. č. 9518/5 – orná půda v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 3799-192/2014 pro rozdělení pozemku ze dne 24. 9. 2014 - z pův. p. č. 9513/1 – orná půda v celkové výměře 16 392 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 2 410 m2 a z pův. p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře 8 450 m2 nově oddělen díl „b“ ve výměře 2 554 m2 a oba oddělené díly sloučeny do nově vzniklé p. č. 9513/16 – orná půda ve výměře 4 964 m2 a dále z pův. p. č. 9517/5 – travní porost ve výměře 1 728 m2 oddělen nově pozemek p. č. 9517/8 – travní porost ve výměře 1 068 m2 – vše v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře 6 032 m2) v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - rozšíření areálu stávající firmy (přístavba nových výrobních hal) a dále za předpokladu splnění stanovených podmínek realizace podnikatelského záměru.
- za dohodnutou kupní cenu vycházející z ocenění znaleckým posudkem, a to:
- kupní cena pozemků nezatížených ochrannými pásmy inž. sítí činí výši 500,-- Kč/m2
- kupní cena pozemků zatížených ochrannými pásmy inž. sítí činí výši 300,-- Kč/m2
tzn. část p. č. 9513/16 ve výměře 4 011 m2 za cenu 500,-- Kč/m2, tj. 2.005.500,-- Kč
       část p. č. 9513/16 ve výměře 298 m2 za cenu 300,-- Kč/m2, tj. 89.400,-- Kč
       část p. č. 9513/16 ve výměře 655 m2 za cenu 300,-- Kč/m2, tj. 196.500,-- Kč
       celkem pozemek p. č. 9513/16 2.291.400,-- Kč
       p. č. 9517/8 ve výměře 1 068 m2 za cenu 500,-- Kč/m2, tj.  534.000,-- Kč
       celková kupní cena 2.825.400,-- Kč           

Hlasování: Pro 0, proti 6 , zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví L.B.a J.B., ZR , a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 40 m2 v k. ú. Město Žďár – oplocená část u stávající zahrady p. č. 4951 u RD čp. 1362 na p. č. 4950 v ul. Kavánova 14 – za účelem zlegalizování stávajícího stavu a dále příkup části p. č. 4669/1 ve výměře 45 m2 – za účelem rozšíření stávající zahrady, mezi stávající zahradou a oplocením hřiště v ul. Kavánova v sídlišti Vodojem, ZR 7 – nově dle GP č. 3818-225/2014 ze dne 24. 11. 2014 pro rozdělení pozemku z pozemku pův. p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha oddělen díl „a“ ve výměře 40 m2 - nově sloučen do pozemku p. č. 4951 – zahrada (nově v celkové výměře 251 m2) a dále z pův. p. č. 4669/1 oddělena část ve výměře 45 m2 nově označena jako p. č. 4669/76 – ost. pl., jiná plocha – vše v k. ú. Město Žďár
- za kupní cenu dle znaleckého posudku za obvyklou cenu nemovitostí stanovenou ve výši 63.750,-- Kč, tj. 750,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí spoluvlastnického podílu (každý podíl 1/12) k pozemkům ve spoluvlastnictví  Z.U. Znojmo a M.U. Třebíč, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 8039 – orná půda ve výměře 3 703 m2, p. č. 8043/1 – orná půda ve výměře 637 m2, p. č. 8045 – trvalý trav. porost ve výměře 9 139 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a dále p.č. 746/27 – trvalý trav. porost ve výměře 3 802 m2, p. č. 755/5 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 316 m2, p. č. 755/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 330 m2a p. č. 774/7 – orná půda ve výměře 16 891 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár, navazující na stávající bytovou zástavbu v lokalitě Klafar, ZR 3, určené pro další rozvoj lokality sídliště Klafar III.
- za kupní cenu 262,-- Kč/m2 tj. podíl 1/12 činí cenu v celkové výši 760.193,-- Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže ve vlastnictví P.S. Dolní Rožínka, postavené na pozemku p.č. 6476 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár (ulice Jihlavská, ZR 1) za kupní cenu ve výši 135.000,-- Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 112/2015/OP

Byty a prostory sloužící k podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 29, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 31, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu  č. 10, umístěného v bytovém domě č.p. 12 na ulici Veselská č.or. 21, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 10, umístěného v bytovém domě č.p. 12 na ulici Veselská č.or. 21, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s  M.P. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodské č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s J.Š. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 20, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodské č.or. 11. Předmětem dodatku bude změna doby nájmu bytu z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodské č.or. 33. Předmětem dodatku bude změna doby nájmu bytu z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodské č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s M.M. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 2228 na ulici Brněnská č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s A.Š. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města vyhlašuje záměr na udělení předchozího souhlasu s převodem nájmu části prostor sloužících podnikání, umístěných v objektu č.p. 61, na náměstí Republiky, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, které, v souladu se Smlouvou o nájmu nebytového prostoru ze dne 19.6.2002, včetně dodatků č. 1-4, užívá V.K.. Nájem bude převeden z fyzické osoby na osobu právnickou a to KODEX Knoflíček s.r.o., se sídlem Barákova 347/2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, IČO 03777391.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města souhlasí s umístěním sídla Bytového družstva VESELSKÁ, IČO 26898411, zapsaného ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu Dr, vložka 5828, na adrese Veselská 13/23, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v budově č.p.165, ulice  Dolní  č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou 1, část Žďár nad Sázavou, dle uvedeného seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 113/2015/ŠKS

Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční prostředky ve výši 250 000 Kč z rozpočtu města na organizační zajištění kulturní akce „Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky“, která se bude konat dne 6. 6. 2015 na náměstí Republiky ve Žďáře nad  Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 122/2015/OS+OŠKS

Poskytování dotací od rady města

Rada města vyhlašuje program „Poskytování dotací od rady města“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 120/2015/OS

Prorodinná politika – smlouvy

1) Rada města schvaluje Smlouvou o dílo na realizaci akce „Podpora prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou 2015“, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Oblastní charitou Žďár nad Sázavou, organizační jednotkou Diecézní charity Brno, v předloženém znění.

2) Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Podpora prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou 2015“, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 127/2015/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 117/2015/ORÚP

SPRM – Informace o postupu prací

Rada města byla seznámena s činností komise rozvoje města a ŽP a její pracovní skupiny Strategie města.

Rada města schvaluje ukončení spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 118/2015/ORÚP

Smlouvy o provedení prací

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi městem a SVaK Žďársko o přeložce kanalizace v lokalitě hřiště u 4. ZŠ a smluv o provedení stavby s majiteli pozemků v lokalitě Hrnčířské ulice.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 119/2015/ORÚP

Zápis z komise rozvoje města a ŽP

- Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise rozvoje města a ŽP ze dne 17. 2. 2015.
- Rada města schvaluje zřízení pracovní skupiny Městská zeleň, která bude mít za úkol řešit otázky městské zeleně. Delegovaný vedoucí skupiny: p. Jiří Hemza. Rada města pověřuje Komisi rozvoje města a ŽP, aby seznámila radu města se seznamem členů pracovní skupiny do 9. 4. 2015.
- Rada města schvaluje zřízení pracovní skupinu Klafar, která bude mít za úkol prostudovat materiály a navrhnout další koncepční postup výstavby Klafar - především aktuální výstavbu v ulici Hrnčířská. Termín: 30.6.2015. Výstup: doporučení dalšího postupu. Delegovaný vedoucí pracovní skupiny: p. Roman Bukáček. Rada města pověřuje Komisi rozvoje města a ŽP, aby seznámila radu města se seznamem členů pracovní skupiny do 9. 4. 2015.
- Rada města schvaluje jednací řád Komise rozvoje a ŽP
- Rada města schvaluje postup organizace „Odborníci pro Žďár“ dle způsobu navrženého v bodě 8 Zápisu z jednání komise.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

16. Usn. 114/2015/Star.

Jmenování Komise pro marketing a komunikaci

Rada města zřizuje Komisi pro marketing a komunikaci k  9. 3. 2015 a určuje, že Komise pro marketing a komunikaci bude mít 7 členů.

Rada města jmenuje členy Komise pro marketing a komunikaci v tomto složení:

Mgr. Luděk Lopour – předseda komise
Jiří Mühlfait, DiS.
Jan Šustr
Petr Staněk
Filip Šustr
Jaroslav Miklík
Mgr. Michal Šimo

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 115/2015/Star.

Jmenování Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní

Rada města zřizuje Komisi prorodinných aktivit, sociální a zdravotní k  9. 3. 2015 a určuje, že Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní bude mít  11 členů.

Rada města jmenuje členy Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní v tomto složení:

Václav Dobrovolný – předseda komise
David Filip
MUDr. Romana Bělohlávková
Mgr. Lenka Šustrová
Mgr. Helena Novotná
Mgr. Petra Nováčková
MUDr. Marie Košťálová
PaedDr. Jaroslav Ptáček
Michal Hubert Zrůst, MSc.
Šárka Vidergotová
Bc. Ladislav Bárta

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 116/2015/STAR

Výběrové řízení na obsazení pozice komunitní koordinátor

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice komunitní koordinátor dle upraveného návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 121/2015/4.ZŠ

Ředitelské volno pro žáky – Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města bere na vědomí vyhlášené volno pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou 4 na den 10. 4. 2015.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města