Zápis z 13. schůze rady města konané dne 23. 3. 2015

zveřejněno: 27. 3. 2015

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 13. schůze rady města:

 1. Rozpočtové opatření v r. 2015
 2. Změna úhrad za pečovatelskou službu
 3. Změna úhrad za Denní stacionář
 4. Přijetí daru
 5. Žádost o vyřazení majetku
 6. Majetkoprávní jednání
 7. Byty a prostory sloužící k podnikání
 8. Projekt Naše nemocnice
 9. Rozpočtové opatření č. 3 – dodatek
 10. Informace o přípravě zadání Strategie města
 11. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví
 12. Schválení udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS
 13. Petice za zklidnění dopravy - Klafar
 14. Výběrové řízení na obsazení pozice komunitní koordinátor – jmenování výběrové komise
 15. Vyhodnocení grantového programu Kultura 2015
 16. Vyhodnocení grantového programu Volný čas 2015
 17. Vyhlášení programu Ediční činnost 2015
 18. Žádost příspěvkové organizace ZUŠ Františka Drdly, Žďár n. S.
 19. Schválení veřejnoprávní smlouvy o zadávání veřejných zakázek
 20. Prodej dřeva – Jamská
 21. Různé
 • Zastupování města Žďáru nad Sázavou na valné hromadě společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

 

 PŘEHLED USNESENÍ

 1. Usn. 128/2015/PO Kultura

Rozpočtové opatření rok 2015

Rada města po projednání:

  • Schvaluje úpravu rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2015
  • Schvaluje navýšení limitu mzdových prostředků na výši 4 618 tis. Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 136/2015/p.o. SSm

Změna úhrad za pečovatelskou službu

Rada města po projednání schvaluje změnu úhrad za pečovatelskou službu s účinností ode dne 1. 6. 2015.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 137/2015/p.o.SSm

Změna úhrad za denní stacionář

Rada města po projednání schvaluje změnu úhrad za denní stacionář s účinností ode dne 1. 4. 2015.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 142/2015/4.ZŠ

Přijetí darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí darů Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4, dodatečně pro rok 2014.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 143/2015/4.ZŠ

Žádost o vyřazení DHM

Rada města po projednání schvaluje žádost o vyřazení DHM Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 4/2015/OP/1

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem s následným odprodejem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 75/34 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 25 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Santiniho, ZR 2 – za účelem realizace vstupního prostoru do budovaného „Interpretačního centra“ včetně uložení sítí v rámci rekonstrukce části areálu v budově bývalého pivovaru a jeho okolí ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. Žďár n. Sáz.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6386/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1 - za účelem rozšíření stávající budovy ČOCHTANKLUBU – potápěči, pobočný spolek SPMS se sídlem Strojírenská 2280, ZR 1, postavené na p. č. 6385, která slouží pro klubové účely převážně týkající se práce s mládeží – klubovna, posilovna, technické zázemí s tím, že přesná výměra prodávané části pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č.j. ÚZSVM/BZR/1225/2015-BZRM, a to k pozemkům p. č. 5976/9 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 707 m2 a p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2, oba v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Město Žďár, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, včetně zavazujících a omezujících podmínek v čl. IV. smlouvy a včetně zřízení věcného práva v čl. V. smlouvy, která bude uzavřena mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno – jako převodcem a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po zapsání geometrického plánu č. 3245-13/2011 ze dne 11. 7. 2011 na oddělení státní silnice II/353 ve Žďáře nad Sázavou – kruhová křižovatka ul. Brněnská – Jihlavská, ZR 1 – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d)

1. Rada města po projednání ruší usnesení RM ze dne 4. 9. 2006 a doporučuje ZM zrušení usnesení ZM ze dne 21. 9. 2006 ve věci nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví E.S. Bělá pod Pradědem,  (podíl 1/3), K.K.  Šumperk (podíl 1/3) a J.K. Šumperk (podíl 1/3), a to pozemků  p. č. 7684 – zahrada ve výměře 1 160 m2 v k.ú. Město Žďár – součást zahrádkářské kolonie „U Viaduktu“ ZR 3 a dále p. č. 6986 – louka ve výměře 256 m2, p. č. 6988 – ost.plocha ve výměře 2 383 m2 a p. č. 6989 – louka ve výměře 6 140 m2– vše k. ú. Město Žďár – pozemky nacházející se za Žďasem a Hettichem u Jihlavské silnice, ZR 1 v blízkosti Radonínského rybníka - za kupní cenu dle znaleckého posudku.

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví E.S. Bělá pod Pradědem, K.K.  Šumperk (podíl 1/3) a J.K Šumperk (podíl 1/3), a to pozemků p. č. 7684 – zahrada ve výměře 1 160 m2 v k. ú. Město Žďár – součást zahrádkářské kolonie „U Viaduktu“ ZR 3 a dále p.č. 7839 – lesní půda ve výměře 74 m2v lokalitě nad čistírnou odpadních vod Žďas „U viaduktu“ – vše k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. a to p. č. 5283 – zast. plocha a nádvoří ve výměře 94 m2, jejíž součástí je stavba bez č.p. a dále částí p. č. 5284 – zahrada ve výměře cca 300 m2 a p. č. 5285 – zahrada ve výměře cca 2 400 m2 – vše v k.ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě u hřbitova ul. Novoměstská, ZR 1 – za účelem využití objektu, včetně částí přilehlých pozemků, pro spolkovou činnost společnosti historického šermu Flamberg.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vybudování kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p.č. 3304 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Studentská, ZR 4 - za účelem vybudování stavby: „Žďár nad Sázavou, ul. Studentská, kabelový rozvod“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vybudování kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 16010-026975, Žďár n. Sáz., Jungmannova_Wonkova, ÚPS“ o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, zastoupená na základě plné moci společností InfoTel, spol. s r.o. se sídlem Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, – jako oprávněným – na části p. č. 2316/3 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jungmannova, Wonkova, ZR 1 - za účelem vybudování stavby pod označením „„SPP 16010-026975, Žďár n. Sáz., Jungmannova_Wonkova, ÚPS““, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1020000350/108 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako podílovým spoluvlastníkem 44 členských obcí LDO Přibyslav  se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, (podíl 6/710) a jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 843/1 v k. ú. Veselíčko u ZR - za účelem vybudování a provozování stavby „V509 – rekonstrukce vedení“, spočívající v umístění distribuční soustavy – vedení VVN – umístění stožáru č. 90 rekonstruovaného vedení v lokalitě k. ú. Veselíčko u ZR - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 600,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1020000350/153 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako podílovým spoluvlastníkem 44 členských obcí LDO Přibyslav  se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, (podíl 6/710) a jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 2365/1 v k. ú. Jámy - za účelem vybudování a provozování stavby „V509 – rekonstrukce vedení“, spočívající v umístění distribuční soustavy – vedení VVN – umístění stožáru č. 93 rekonstruovaného vedení v lokalitě k. ú. Jámy - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 600,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 130/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu  č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 1902 na ulici Revoluční č.or. 42, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 1902 na ulici Revoluční č.or. 42, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s M.K. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s E.V. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodské č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s A.K. a N.K.. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemců budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemců plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 27, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodské č.or. 33. Předmětem dodatku bude změna doby nájmu bytu z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 7, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodské č.or. 35. Předmětem dodatku bude změna doby nájmu bytu z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti Dohody o pronájmu objektu č.p. 9, ulice Zámek, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce, která bude uzavřena mezi společností  KINSKÝ Žďár, a.s., se sídlem Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou, a městem Žďár nad Sázavou, předmětem které bude bezplatné užívání objektu č.p. 9, Zámek, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou pro potřeby SDH, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, umístěných  v objektu č.p. 1785/49 na  náměstí  Republiky ve Žďáře nad Sázavou (DM Centrum), v celkové výměře 88,94 m2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 147/2015/Star

Projekt Naše nemocnice

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit projekt Naše nemocnice dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 125/2015/OF – dod.

Rozpočtové opatření č. 3/2015 – dodatek

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3/2015 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 133/2015/ORÚP

Informace o přípravě Strategie rozvoje města

Rada města byla seznámena s postupem prací na přípravě Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou a návrhem výzvy, jak je připravila pracovní skupina a projednala Komise rozvoje města a ŽP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 135/2015/KŘ

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví majetku České republiky – elektrocentrála ČSAD 60-3-400 (60 kW) – do vlastnictví města Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 149/2015/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy Městského úřadu Žďár nad Sázavou dle přiloženého materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 134/2015/STAR

Petice za zklidnění dopravy Klafar

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál a ukládá připravit variantní možnosti řešení ve spolupráci s dopravní fakultou J. Pernera Univerzity Pardubice.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 131/2015/STAR

Výběrové řízení na obsazení pozice komunitní koordinátor – jmenování výběrové komise

Rada města vyhlásila dne 9. 3. 2015 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice komunitní koordinátor. Pro výběrové řízení jmenuje členy výběrové komise:

Za RM: Mgr. Zdeněk Navrátil - předseda komise
Za RM: Ing. Josef Klement - člen komise
Za RM: Mgr. Ludmila Řezníčková - člen komise
Za RM: PaedDr. Jaroslav Ptáček - člen komise
Za MěÚ Ing. Soňa Halámková - člen komise
Za MěÚ Ing. Jiří Matoušek - člen komise

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 138/2015/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu KULTURA 2015

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z grantového programu KULTURA 2015 jednotlivým žadatelům dle předloženého a schváleného návrhu Kulturní komise.

Rada města po projednání schvaluje vzor přiložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z grantového programu KULTURA 2015.

Rada města byla seznámena se zápisem z Kulturní komise konané dne 9. 3. 2015 a 16. 3. 2015.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

16. Usn. 139/2015/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu VOLNÝ ČAS 2015

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z grantového programu VOLNÝ ČAS 2015 jednotlivým žadatelům dle předloženého návrhu Komise pro sport a volný čas.

Rada města po projednání schvaluje vzor přiložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z grantového programu VOLNÝ ČAS 2015.

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas konané dne 11. 3. 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

17. Usn. 140/2015/ŠKS

Vyhlášení programu EDIČNÍ ČINNOST 2015

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení dotačního programu EDIČNÍ ČINNOST 2015 s objemem finančních prostředků na tento program ve výši 60 000 Kč v souladu s přiloženou výzvou, platným statutem Fondu města Žďár nad Sázavou a Zásadami pro poskytování podpory z Fondu města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 141/2015/ŠKS

Žádost příspěvkové organizace ZUŠ F. Drdly Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje příspěvek Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci na organizační zajištění soutěže „O žďárského muzikanta“ ve výši 8 000,-Kč z rezervy rozpočtu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 144/2015/taj.

Návrh VPS o centrálním zadávání VZ a zadávání VZ malého rozsahu pro obce ORP

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

  1. Vzor smlouvy, uzavírané mezi městem Žďár nad Sázavou a obcemi, v souladu se kterou bude město Žďár nad Sázavou vykonávat namísto obce (města, městyse) ve správním obvodu ORP v celém rozsahu působnost podle ustanovení § 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v předloženém znění.
  2. Pověření starosty města uzavíráním smluv dle shora uvedeného vzoru.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 145/2015/KS

Prodej dřeva z vynucené těžby v trase obchvatu Mělkovice – Jamská

Rada města po projednání schvaluje prodej dřeva z vynucené těžby v trase obchvatu Mělkovice – Jamská společnosti Stora Enso Wood Products Žďírec s.r.o. dle Smlouvy schválené RM Usn. 24/2014/TSBM ze dne 1. 12. 2014.

Hlasování: Pro 6, proti 0 zdrž. 1

 

21. Různé

Ústní zpráva/RM

Zastupování města Žďáru nad Sázavou na valné hromadě společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Rada města po projednání:

a) Ruší delegaci paní Ing. Dagmar Zvěřinové k zastupování města Žďáru nad Sázavou na valné hromadě společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO 43383513.

b) Deleguje pana Mgr. Zdeňka Navrátila k zastupování města Žďáru nad Sázavou na valnou hromadu společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO 43383513.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města