Zápis z 15. schůze rady města konané dne 20. 4. 2015

zveřejněno: 23. 4. 2015

 

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 15.  schůze rady města:

 1. Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2014
 2. Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2014
 3. Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2014
 4. Vybudování školní WIFI sítě a zabezpečení síťového provozu v budově ZŠ Švermova 4, Žďár n. S.
 5. Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou Palachova 2189/35 za rok 2014
 6. Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ Žďár nad Sázavou za rok 2014
 7. Souhlas s přijetím daru
 8. Organizační změny v PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou
 9. Darovací smlouva – projekt Naše nemocnice
 10. Majetkoprávní jednání – RM
 11. Majetkoprávní jednání – ZM
 12. Byty a prostory sloužící podnikání
 13. Doplnění směrnice o evidenci majetku
 14. Poskytování dotací od uvolněných zastupitelů
 15. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďár n. S.
 16. Smýcení zbývající části lesního porostu – přeložka silnice I/19
 17. Smlouva o poskytnutí dotace ze SFŽP na protipovodňová opatření pro město Žďár n. S. a ORP
 18. Projekt města Žďár n. S. – bezpečnostní asistent MP
 19. Žádost p. Dvořáka
 20. Memorandum Adaptace sídel
 21. Různé:
  Rezignace na členství v kulturní komisi
  Rezignace na členství v komisi rozvoje a životního prostředí
  Odvod z investičního fondu PO ZŠ, Žďár nad Sázavou, Švermova 4

PRO INFORMACI:
Zápisy z komisí rady města – kulturní komise, komise pro sport a volný čas, komise pro  mezinárodní a regionální spolupráci

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 170/2015/2.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2014

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2014
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 ve výši 200 948,24 Kč,  do rezervního fondu organizace 40 948,24 Kč, fondu odměn organizace 160 000 Kč.

Hlasování:

Pro 9: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák

Proti 0, zdrž. 0         

 

2. Usn. 173/2015/3.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2014

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2014.
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 ve výši 251 538,82 Kč, do rezervního fondu organizace 121 538,82 Kč, fondu odměn organizace 130 000,00 Kč.

Hlasování:

Pro 9: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák

Proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 172/2015/4.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2014

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2014
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve výši 115 013 Kč do rezervního fondu organizace, 172 520 Kč do fondu odměn organizace.

Hlasování:

Pro 9: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák

Proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 184/2015/4.ZŠ

Vybudování školní wifi sítě a zabezpečení síťového provozu v budově Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města po projednání schvaluje požadavek Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4, na vybudování školní wifi sítě a zabezpečení síťového provozu v budově školy městem Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 179/2015/PO ZŠ Pal.

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2014

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2014
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace ve výši 236 600,52 Kč, do rezervního fondu organizace 113 600,52 Kč, fondu odměn organizace 123 000 Kč.

Hlasování:

Pro 9: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák

Proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 171/2015/PO MŠ

Hospodaření a účetní závěrka Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace za rok 2014

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace za rok 2014
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace ve výši 81 063,23 Kč, do rezervního fondu organizace 41 063,23 Kč, do fondu odměn organizace 40 000 Kč.

Hlasování:

Pro 9: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák

Proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 188/2015/p.o.SSm

Souhlas s přijetím daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru pro p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 190/2015/p.o.SSm

Organizační změny v p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje organizační změny v p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 174/2015/OP

Projekt Naše nemocnice

 1. Rada města schvaluje Darovací smlouvu, uzavřenou v rámci projektu Naše nemocnice mezi městem Žďár nad Sázavou, jako obdarovaným a společností DEL a.s., Italská 1580/26, Praha, IČ 24284734, jako dárcem, v předloženém znění.
 2. Rada města schvaluje vzor Darovací smlouvy, která bude uzavírána v rámci projektu Naše nemocnice mezi městem Žďár nad Sázavou, jako obdarovaným a dárci, v předloženém znění. Předmětem smlouvy bude poskytnutí finančních prostředků na pořízení artroskopické operační věže, pro  Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace.
 3. Rada města pověřuje starostu města uzavíráním shora uvedené Darovací smlouvy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 175/2015/OP

Majetkoprávní jednání – RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej, příp. pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 818/4 – orná půda ve výměře cca 1 000 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2 – za účelem založení biozahrady a včelaření s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru a doporučuje zastupitelstvu města neschválit vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha, ve výměře cca 105 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření pozemku č. 4669/66 u přestavby kotelny čp. 1660/42 na byt. jednotku v ul. Špálova na p. č. 4577, ZR 7 pro parkování, zkultivování pozemku, osázení zelení, opravení plynové přípojky, vybudování zahradního posezení – na základě žádosti  S. Č.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6383 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a L.H., podnikajícího pod obch. jménem Ladislav Halouzka se sídlem podnikání ul. Chelčického, ZR 6 - od 1. 9. 2008 transformace na právnickou osobu, s. r. o. pod obchodní firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2016.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a L.K. ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2016.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a L.K.7, ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje nájemné za r. 2014 ve výši 10,-- Kč/m2/rok panu Miloslavu Odvárkovi, se sídlem nám. Republiky 61, ZR 1 - za pronájem části pozemku p. č. 6870 ve výměře 4 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „stará cihelna“ Jihlavská ul. ZR 1 - za účelem podnikání pro soustřeďování kameniva a demoličních odpadů vhodných k recyklaci v k. ú. Město Žďár s ohledem na dosažený hospodářský výsledek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou společnosti KINSKÝ Žďár, a.s. se sídlem Zámek 1/1, Žďár n. Sáz. 2, a to p. č. 75/34 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 25 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Santiniho, ZR 2 – za účelem realizace vstupního prostoru do budovaného „Interpretačního centra“ včetně uložení sítí v rámci rekonstrukce části areálu v budově bývalého pivovaru a jeho okolí ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a.s. Žďár n. Sáz.. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby realizace převodu předmětného pozemku a výše nájemného činí 80  Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a L.M. Radonín – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, na částech p. č. 7020 a 7022 v k.ú. Město Žďár - za účelem vybudování a umístění přípojek inž. sítí – vodovodní, kanalizační, plynovodní, dále vybudování přístupové komunikace na p. č. 7020 pro vstup a vjezd k rodinnému domu v rámci stavby: „Novostavba RD“ na p. č. 7101 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Radonín, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti na p. č. 7101 v k. ú. Město Žďár.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Revoluční 1813 a 1814 se sídlem Revoluční 1813/43, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na částech p. č. 1391 a 1394 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu v rámci stavebních úprav bytového domu Revoluční č.p. 1814/41 a 1813/43, Žďár n. Sáz. 3 – za účelem přístavby lodžií u bytového domu (příp. zateplení) č.p. 1814 a 1813 na p. č. 1393 a 1392 v k. ú. Město Žďár v ul. Revoluční 41 a 43, ZR 3 a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu, dle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění a § 14 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, která bude uzavřena mezi Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 – jako převodcem a městem Žďár nad Sázavou – jako nabyvatelem, předmětem které je převod výpočetní techniky včetně příslušenství v celkové pořizovací ceně v hodnotě 437.579,-- Kč do  vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 176/2015/OP

Majetkoprávní jednání – ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí podílu o velikosti id. ½ J.P. Mokrá Hora,  a podílu o velikosti id. ½ O.P. Brno, k  pozemku  p. č. 9688 – lesní pozemek ve výměře 2 425 m2, k pozemku p. č. 9737 – lesní pozemek ve výměře 1 283 m2 a k pozemku p. č. 9738 – lesní pozemek ve výměře 652 m2, vše v k.ú. Město Žďár v lokalitě „Přední Vetla“, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - za účelem rozšíření lesních pozemků navazujících na lesní pozemky města.
- za kupní cenu zjištěnou ZP - pozemky ve výši 23.159,-- Kč a trvalé porosty ve výši 61.789,-- Kč, tj. celkem zaokr. 84.950,-- Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí podílu o velikosti id. ½  I.P. ZR 1 a podílu o velikosti id. ½  A.T. ZR 1, k části pozemku p. č. 399 – zahrada, ve výměře cca 80 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod chodníkem v ul. Smetanova podél domu č.p. 695/10, ZR 1 s tím, že přesná výměra pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP a samotný prodej bude uskutečněn po ukončení realizace stavebních úprav chodníku v ul. Smetanova ve Žďáře nad Sázavou 1.
- za kupní cenu obvyklou stanovenou  ZP ve výši 650,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí podílu o velikosti id. 1/6 D.T. Praha, k následujícím pozemkům: p. č. 8039 – orná půda ve výměře 3 703 m2, p. č. 8043/1 – orná půda ve výměře 637 m2, p. č. 8045 – trvalý trav. porost ve výměře 9 139 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a dále k pozemkům p.č. 746/27 – trvalý trav. porost ve výměře 3 802 m2, p. č. 755/5 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 316 m2, p. č. 755/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 330 m2a p. č. 774/7 – orná půda ve výměře 16 891 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, určené pro další rozvoj lokality sídliště Klafar III.
- za kupní cenu 262,-- Kč/m2, tj. podíl 1/6 činí cenu v celkové výši 1.520.386,-- Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí podílu o velikosti id. 1/3 E.S. Bělá pod Pradědem, podílu o velikosti id. 1/3 K. K. Šumperk a podílu o velikosti id. 1/3 J. K., Rejchartice , k pozemku  p.č. 7684 – zahrada ve výměře 1 160 m2 v k. ú. Město Žďár – součást zahrádkářské kolonie „U Viaduktu“ ZR 3 a k pozemku  p.č. 7839 – lesní půda ve výměře 74 m2v lokalitě nad čistírnou odpadních vod Žďas „U viaduktu“ – vše k. ú. Město Žďár, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou
- za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem:

u pozemku p. č. 7684 – zahrada ve výměře 1 160 m2, k. ú. Město Žďár v celkové výši 167.310,-- Kč, tj. 144,23 Kč/m2
u pozemku p. č. 7839 – lesní půda ve výměře 74 m2, k. ú. Město Žďár v celkové výši po zaokr. 670,-- Kč, z toho cena pozemku 497,--- Kč, tj. 6,72 Kč/m2 a cena trvalých porostů 170,-- Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 177/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 54, umístěného v bytovém domě č.p. 2235 na ulici Palachova č. or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 1899 na ulici Revoluční č. or. 58, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 2, umístěného v bytovém domě č.p. 454 na ulici Purkyňova č. or. 7, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěného v bytovém domě č.p. 1899 na ulici Revoluční č. or. 58, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s  D. Š. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje Dohodu o splátkách, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a  R. B., dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodské č. or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s R. Š.. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 178/2015/OP

Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 5/2014 o evidenci majetku

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 2 ke Směrnici č. 5/2014 o evidenci majetku dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 180/2015/OF

Poskytování dotací od uvolněných zastupitelů

Rada města po projednání:

  • Vyhlašuje program „Dotace od uvolněných zastupitelů“
  • Pověřuje starostu a místostarostu města uzavíráním veřejnoprávních smluv z programu „Dotace uvolněných zastupitelů“

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 181/2015/OF

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 182/2015/ORÚP

Smýcení části lesního porostu mladšího 80-ti let – přeložka silnice I/19

Rada města po projednání schvaluje povolení a následné provedení smýcení části lesního porostu mladšího 80-ti let – přeložka silnice I/19 na pozemcích p. č. 9064/2 a na části pozemku p.č. 9064/1, v k.ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 183/2015/ORÚP

Návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci: „Protipovodňová opatření pro město a ORP Žďár nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a SFŽP na akci Protipovodňová opatření pro město a ORP Žďár nad Sázavou v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 185/2015/MP

Projekt města Žďáru nad Sázavou – bezpečnostní asistent

Rada města po projednání schvaluje projekt města Žďáru nad Sázavou „Bezpečnostní asistent“.
Rada města po projednání schvaluje zřízení 6 pracovních míst na pozici bezpečnostního asistenta.
Rada města po projednání schvaluje doplnění Organizačního řádu Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou o 6 pracovních míst bezpečnostního asistenta zařazeného do městské policie.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 186/2015/STAR

Žádost pana Davida Dvořáka

Rada města uděluje výjimku z OZV č. 3/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství pro akci „Pivní festival“ pořádanou dne 20. 6. 2015 v prostoru Havlíčkova náměstí organizátorem panem Davidem Dvořákem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 187/2015/STAR

Memorandum: Adaptace sídel

Rada města po projednání:

  1. Schvaluje „Memorandum o spolupráci v rámci projektu Adaptace sídel“
  2. Stanovuje osobu pověřenou koordinací za město Źďár nad Sázavou:
   Ing. Jaroslav Doubek, vedoucí odboru ŹP, popř. jiný pracovník odboru ŽP

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Různé

Usn.189/2015/ŠKS

Zápisy z jednání komisí rady města Žďár nad Sázavou

Rada města byla seznámena se zápisem z Kulturní komise konané dne 13.4.2015.
Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas konané dne 13. 4. 2015.
Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci konané dne 18. 3. 2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Rezignace na členství v kulturní komisi
Rezignace na členství v komisi rozvoje a životního prostředí

Rada města bere na vědomí rezignaci členky kulturní komise paní M. Lorencové a člena komise rozvoje a životního prostředí pana J. Mokříše  a jmenuje členem kulturní komise pana M. Blažíčka a členem komise rozvoje a životního prostředí pana O. Sedláka.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Odvod z investičního fondu PO ZŠ, Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města ukládá PO ZŠ, Žďár nad Sázavou, Švermova 4 odvod z investičního fondu ve výši 210 000 Kč do rozpočtu zřizovatele.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města