Zápis z 16. schůze rady města konané dne 4. 5. 2015

zveřejněno: 7. 5. 2015

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 16.  schůze rady města:

 1. Žádost o navýšení plánu oprav z vlastních zdrojů a financování z fondu ZUŠ
 2. Žďárský Santiniho okruh – dodatek smlouvy z ROP JV
 3. Majetkoprávní jednání
 4. Byty a prostory sloužící podnikání
 5. „Lepší místo.cz“
 6. Zápis z komise rozvoje a ŽP
 7. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Realizace energetických úspor na budově divadla
 8. Dodatek č. 1 ke smlouvě 13153383 o poskytnutí podpory ze SFŽP na stavební úpravy objektu kina Vysočina
 9. Smlouva o přeložce – hřiště 4.ZŠ
 10. Vypořádání příspěvku na správu zimního stadionu za r. 2014
 11. Rozpočtové opatření č. 4/2015
 12. Přijetí Martiny Sáblíkové
 13. Doplnění pořadníku DPS
 14. Veřejnoprávní smlouvy – dotace
 15. Řešení Seniorpenzionu FIT
 16. Dodatek ke smlouvě MOS – bez usnesení
 17. Směrnice k zajištění procesů zadávání veřejných zakázek obcí správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou – bez usnesení
 18. Udělení záštity nad 2. česko-slovenskou filatelistickou výstavou
 19. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 192/2015/ZUŠ

Žádost o navýšení plánu oprav z vlastních zdrojů a jejich financování z rezervního fondu ZUŠ

Rada města po projednání schvaluje navýšení plánu oprav z vlastních zdrojů ZUŠ v roce 2015 o 100 000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 191/2015/PK

Žďárský Santiniho okruh – dodatek smlouvy s ROP JV

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS2 JV pro projekt Žďárský Santiniho okruh za poznáním a aktivním vyžitím.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 193/2015/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 9771, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví RV a V. V.(SJM), ZR 5, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 2925/5 - zastavěná plocha ve výměře 27 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár u byt. domu čp. 1001/46 (ulice Na Prutech, ZR 5), za kupní cenu ve výši 220.000,-- Kč.    

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0                         

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6492 – zastav. plocha ve výměře 19 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c)
1. Rada města schvaluje Dohodu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a UNITOP – Sportovním klubem policie Žďár nad Sázavou, předmětem které je ukončení užívání pozemku  p.č. 725/1, ostatní plocha, sportoviště, rekreační plocha, o výměře 2 652 m2, katastrální území Zámek Žďár, obec Žďár nad Sázavou, a to ke dni 30.6.2015, v předloženém znění.

2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem pozemku p.č. 725/1, ostatní plocha, sportoviště, rekreační plocha, o výměře 2 652 m2, katastrální území Zámek Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za účelem sportovního využití a pro spolkovou činnost se zaměřením na práci s mládeží s tím, že zájemce nabídne výši nájemného za užívání pozemku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje Dohodu v předloženém znění, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a M.O.,  předmětem které je ukončení užívání pozemku p. č. 6870, ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 9 044 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár. Užívání shora uvedeného pozemku bude ukončeno dne 31.12.2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou Flambergu, společnosti historického šermu se sídlem Palachova 1777/7, ZR 6, a to p. č. 5283 – zast. plocha a nádvoří ve výměře 94 m2, jejíž součástí je stavba bez č.p. a dále částí p. č. 5284 – zahrada ve výměře cca 300 m2 a p. č. 5285 – zahrada ve výměře cca 2 400 m2(dle mapového podkladu), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k.ú. Město Žďár v lokalitě u hřbitova ul. Novoměstská, ZR 1 – za účelem využití objektu, včetně částí přilehlých pozemků, pro spolkovou činnost společnosti historického šermu Flamberg, za předpokladu dodržení předem dohodnutých podmínek.
- Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 2015 s tím, že výpovědní lhůta bude šestiměsíční.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o provedení stavby v předloženém znění, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem pozemku p. č. 6063/3 – ostatní komunikace, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár a mezi J.K. ZR  a  T.V.ZR  - jako investory stavby: „Polyfunkční bytový dům VÝMĚNIČKA“, předmětem které je bezúplatné užívání části pozemku p. č. 6063/3 za účelem výstavby 13 parkovacích stání (z toho 1krát ZTP) u objektu č.p. 2172 stojícím na p. č. 6065 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Haškova 60, ZR 6.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 352, 353, 367, 409, 410, 5838, 5856, 5866/1, 5867 a 5868, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár - městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Smetanova“, předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání pro účely předmětné stavby, souhlas s umístěním a provedením stavby a se zahájením správních řízení „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Smetanova“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Smetanova“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a L.K. a D.K. ZR a Z.N., ZR  – jako oprávněnými – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 261, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár - za účelem přesahu střechy, umístění dešťových svodů a umístění reklamních transparentů na fasádu objektu v souvislosti se „Změnou stavby objektu Nádražní 493/5, Žďár n. Sáz. 1 – nástavba“ v rámci stavebních úprav domu č.p. 493 na p. č. 257 v k. ú. Město Žďár, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k uvedenému objektu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce přesahu střechy, dešťových svodů a reklamních transparentů ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti č.p. 493 na p. č. 257 Nádražní 5, ZR 1 v k. ú. Město Žďár.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti ze dne 8. 4. 2015, schválené v RM dne 7. 4. 2015, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a F.P. a L.P., ZR  – jako oprávněným.
Uzavření dodatku se schvaluje tak, že původně zřízené VB se doplňuje ještě na části pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na p. č. 186/1 a 194/1 v k. ú. Město Žďár, za účelem vybudování parkovacího stání a přesahu střechy včetně přístupů a příjezdů z ul. Veselská a stejně tak i z p. č. 194/1 v k. ú. Město Žďár ve prospěch manž. P. – jako oprávněných, v rámci předpokládané přístavby novostavby RD s provozovnou, ul. Veselská, Žďár n. Sáz. na p. č. 190, 191 a 194/3 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti uložení kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p.č. 799/5, 8002/1 a 10148, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Libická, Uhlířská, ZR 3 - za účelem vybudování stavby: „Žďár nad Sázavou, ul. Libická, Uhlířská, kabelový rozvod“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti uložení kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. NM-014330029819/001, uzavřené na základě smlouvy č. 1040005351/002 ze dne 1. 4. 2014 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, dle zhotoveného GP č. 3855-4/2014 ze dne 4. 3. 2015 na částech p. č. 261, 214/1, 311, 313, 312 a 3779, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., nám. Republiky: VN210 TS10-TS03“, spočívající v umístění distribuční soustavy - kabelové vedení VN v lokalitě nám. Republiky, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, na částech p. č. 1059, 1066/3, 1083, 1130/1, 1130/2, 1131, 1132, 1210, 1227, 1231 a 1232, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, zastoupenou na základě plné moci společností InfoTel, spol. s r.o. se sídlem Novolíšeňská 18, 628 00 Brno – jako oprávněným –- za účelem vybudování stavby pod označením „SPP 11010-048409, TM3M_82_LO_J_ZdarSever_OK“, spočívající v umístění a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – optického kabelu včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 194/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 11, který se nachází v bytovém domě č.p. 1829, který je součástí pozemku  parc. č. 1248, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Revoluční č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města ukládá podat žalobu na vyklizení bytu č. 4, který se nachází v bytovém domě č.p. 1871, který je součástí pozemku  parc. č. 1256, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Revoluční č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje Dohodu o splátkách, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a  B.Š., dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1785, který je součástí pozemku  parc. č. 3756, zastavěná plocha a nádvoří, na náměstí Republiky č. or. 49 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (DM Centrum), v celkové výměře  88,94 m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku  parc. č.3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru do 10. 6. 2015 na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku  parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (Radniční restaurace), v celkové výměře 225,45 m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje Dohodu v předloženém znění, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a M.O., předmětem které je ukončení užívání objektu ve Žďáře nad Sázavou, část Veselíčko č.p. 1, který je součástí pozemku p.č. st. 102, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou (bývalý kulturní dům). Užívání bude ukončeno ke dni 31. 12. 2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 195/2015/ORUP, prac.skupina

„Lepší místo.cz“

Rada města byla seznámena s činností pracovní skupiny Lepší místo a schvaluje zahájení integrace varianty 1 (sběr požadavků včetně Task managementu).  Rada města ukládá MěÚ uzavřít smlouvu s provozovatelem aplikace Lepšímísto.cz do 31. 5. 2015. Zároveň ukládá MěÚ integrovat aplikaci do struktury webových stránek a nejpozději do 30. 6. 2015 zpracovat směrnici pro provoz aplikace včetně průběžné propagace vybrané služby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 196/2015/ORÚP

Zápis z komise rozvoje města a ŽP

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise rozvoje města a ŽP ze dne 21. 4. 2015 a především pak se závěry v okruzích: Náplň komise rozvoje města a ŽP, doporučení ve věci Lepší místo.cz, vystoupením Bc. Zemanové z pracovní skupiny Strategie města, návrhem na zpracování studie Horní hřbitov – urnový háj (zařazení do Akčního plánu), zařazením akcí příspěvkových organizací do Akčního plánu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 197/2015/ORUP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby: „Realizace energetických úspor na budově divadla“

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby: „Realizace energetických úspor na budově divadla“ tak jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 203/2015/ORUP

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13153383 o poskytnutí podpory ze SFŽP na „Stavební úpravy objektu kina Vysočina“

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13153383 o poskytnutí podpory ze SFŽP na „Stavební úpravy objektu kina Vysočina“ v předloženém znění a pověřuje starostu města jeho podpisem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 207/2015/ORUP

Smlouva o přeložce – hřiště 4.ZŠ

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o přeložce optického kabelu se společností První telefonní společnost při realizaci stavby „Hřiště 4.ZŠ“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 205/2015/SPORTIS

Vypořádání příspěvku na správu zimního stadionu za rok 2014

Rada města po projednání:

  1. Schvaluje vypořádání příspěvku na správu zimního stadionu v roce 2014 dle předloženého návrhu a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení v rámci rozpočtových opatření
  2. Doporučuje zastupitelstvu města použití nevyčerpaného příspěvku na převod do rezervního fondu SPORTIS ve výši 549.985,42 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 202/2015/OF

Rozpočtové opatření č. 4/2015

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2015 včetně navržených změn.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 198/2015/ŠKS

Přijetí Martiny Sáblíkové

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční prostředky ve výši 40 000 Kč z rozpočtu na organizační zajištění akce Přivítání Martiny Sáblíkové, která se bude konat dne 10. 5. 2015 na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 200/2015/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 201/2015/OS

Veřejnoprávní smlouvy

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a příjemcem dotace:

  • Svaz důchodců ČR, 1. MO Žďár nad Sázavou
  • Diecézní charita Brno
  • Domácí hospic, o.p.s.
  • Ječmínek, o.p.s.
  • Portimo, o.p.s
  • Kolpingovo dílo ČR, o.s.

v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 206/2015/OS

Řešení Seniorpenzionu FIT

 1. Rada města se seznámila se závěry jednání se zástupci Kraje Vysočina ve věci možného vybudování domova se zvláštním režimem ve Žďáře nad Sázavou.
 2. Rada města žádá Kraj Vysočina, aby na území města Žďáru nad Sázavou vystavěl domov se zvláštním režimem s kapacitou 120 lůžek, a to z důvodu vysokého počtu žadatelů o umístění v tomto typu zařízení.
 3. Pokud bude domov se zvláštním režimem Krajem Vysočina ve Žďáře nad Sázavou vybudován, převede město stávající kapacitu Seniorpenzionu do tohoto zařízení.
 4. Rada města nechává na zvážení Kraje Vysočina,  jakou formou Domov se zvláštním režimem zbuduje. Zda jej vystaví sám vlastními prostředky a případnou dotací nebo využije PPP projektů, popř. využije soukromého investora, který bude domov provozovat v souladu se zákonem o sociálních službách.
 5. Rada města zmocňuje místostarostu pana Ing. Josefa Klementa, aby v této věci s Krajem Vysočina dále jednal.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 199/2015/Star.

Žádost o poskytnutí záštity

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí záštity nad 2. česko-slovenskou filatelistickou výstavou v roce 2016, která se bude konat ve Žďáře nad Sázavou ve dnech 2. – 5. 6. 2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města