Zápis ze 17. schůze rady města konané dne 18. 5. 2015

zveřejněno: 25. 5. 2015

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 17.  schůze rady města:

 1. Představení záměru spol. HOLOUBEK  trade s.r.o.
 2. Majetkoprávní jednání
 3. Byty a prostory sloužící podnikání
 4. Pověření výkonem opatrovníka
 5. Vydávání souhlasu obce pro Úřad práce
 6. Otevřený dopis ZŠ Komenského 6 Radě města Žďár n.S.
 7. Stanovení ceny propagačního materiálu
 8. Vzdělávací akce S lesníkem do lesa
 9. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Zvýšení únosnosti I/19“
 10. Rozpočtové opatření  2015/1
 11. Rozpočtové opatření  2015/2
 12. Přijetí daru
 13. Přezkoumání hospodaření města za rok 2014
 14. Účetní závěrka města Žďár n.S. za rok 2014
 15. Projekt Naše nemocnice
 16. Směrnice o zadávání veřejných zakázek obcí ORP
 17. Různé
  • Zápis z Kulturní komise a Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn.208/2015/OP

Představení záměru společnosti Holoubek trade s.r.o.

Rada města se seznámila se záměrem zájemce – společnosti Holoubek trade s.r.o. o odprodej pozemků v lokalitě průmyslové zóny Jamská a ukládá majetkoprávnímu odboru připravit radě města materiál týkající se prodeje pozemků v souladu s vyhlášeným záměrem č. Z-2/2014/OP.

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 218/2015/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu a  odprodej pozemků, a to části p. č. 186/1 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 10 m2, části p. č. 600 – ost. plocha, ostatní komunikace a části p. č. 603 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 20 m2, dále části p. č. 630 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 2 m2, tj. celkem cca 32 m2 pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár - za část p. č. 604 – zastavěná plocha, zbořeniště ve výměře cca 4 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4580, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví O. P. a Z. P.ZR   (dle mapového podkladu) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům, související s opravou plotu u RD ul. Veselská č.p. 37/50, ZR 1 (po úpravě a vykácení zeleně v městském parku „U Ivana“) s tím, že přesná výměra převáděných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou J.F. ZR, a to
p.č.6609 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků jednotek domu Neumannova č.p. 2045 - 2047 se sídlem Neumannova 2045/15, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na částech p. č. 3737 a 3739 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rekonstrukce vodovodní přípojky pro bytový dům č.p. 2045, 2046 a 2047 v ul. Neumannova, č.or. 15, 13 a 11, ZR 4, postavený na pozemcích p. č. 3736, 3735 a 3734 – vše v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, včetně přístupu a příjezdu za účelem případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace uvedené přípojky ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d)
1. Rada města po projednání schvaluje revokaci schváleného usnesení RM ze dne 2. 9. 2013 ve věci uzavření smlouvy č. 8800074209/2/BVB/P o zřízení věcného břemene mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zastoupená na základě plné moci společností Jihomoravská plynárenská, a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „Přeložka STL plynovodní přípojky pro RD čp. 698/17 na ul. Smetanova Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, č. stavby 8800074209“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, na části pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5856 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Smetanova, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Toto usnesení se ruší.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na základě smlouvy č. 8800074209/1/BVB/P mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností RWE GasNet, s. r. o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem umístění a provozování stavby plynárenského zařízení „Přeložka STL plynovodní přípojky pro RD čp. 698/17 na ul. Smetanova Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, č. stavby 8800074209“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, na části pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5856 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Smetanova, ZR 1, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 219/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p.454 na ulici Purkyňova, č.or.7, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2,vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s V. Š. a G. K. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p.2234 na ulici Palachova, č.or.70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6,vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s L.S. a L.S. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p.2234 na ulici Palachova, č.or.70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří na ul. Nádražní ulice č.or.44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (AZ Centrum pravá část) v celkové výměře 125,88 m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.4, který je součástí pozemku parc.č.3 zastavěná plocha a nádvoří Žďár nad Sázavou 2,č.or.4 ve Žďáře nad Sázavou 2, část Žďár nad Sázavou 2, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Zámek Žďár (základní školy-sklep).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f)     Rada města schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1 zastavěná plocha a nádvoří na ul. Nádražní č.or.44, Žďár nad Sázavou 6, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrálního území Město Žďár, v celkové výměře 80,06m2,

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 221/201/OS

Pověření výkonem funkce opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka paní Marie Robotkové pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Bc. Veroniku Halamkovou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn.222/2015/OS

Vydání souhlasu obce pro úřad práce

Rada města po projednání zmocňuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 1282/00 Sb., o obcích sociální odbor MěÚ Žďár nad Sázavou, aby vydával závazná stanoviska k dávce pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, podle ust. § 33, odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, patřící do samostatné působnosti města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn.209/2015/ŠKS

Otevřený dopis ZŠ Komenského 6 Radě města Žďáru nad Sázavou

Rada města byla seznámena s otevřeným dopisem Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 ze dne 5. 5. 2015 a pověřuje místostarostu a pracovní skupinu celoživotního vzdělávání, aby ve spolupráci s OŠKS jednali s řediteli ZŠ a předložili do RM do 30. 9. 2015 návrhy řešení.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 220/2015/ŠKS

Stanovení ceny propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje ceny omalovánek města dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 8. Usn. 223/2015/ŠKS

Vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“

Rada města byla seznámena s programem a organizací vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“ pod záštitou starosty města Mgr. Zdeňka Navrátila, pořádané Městským úřadem Žďár nad Sázavou a pro všechny třídy 4. ročníku základních škol ve Žďáře nad Sázavou.

Rada města pověřuje Mgr. Zdeňka Navrátila k podpisu smluv o spolupráci se subjekty, které se budou na vzdělávací akci podílet.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.210/2015/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Zvýšení únosnosti silnice I/19 – Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Zvýšení únosnosti silnice I/19 – Žďár nad Sázavou“ včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek a způsob financování  úvěrem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 215/2015/PO Kultura

Rozpočtové opatření 2015/1

Rada města po projednání:

  • Schvaluje zřízení střediska Sport v PO Kultura od 1. 6. 2015
  • Schvaluje úpravu rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2015

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 216/2015/PO Kultura

Rozpočtové opatření 2015/2

Rada města po projednání:

  • Schvaluje PO Kultura Žďár opravu sociálního zařízení dle přiloženého návrhu
  • Schvaluje úpravu rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2015

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 217/2015/PO Kultura

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru organizaci Kultura Žďár, PO od firmy TOKOZ a.s., se sídlem Santiniho 20/26, Žďár nad Sázavou  ve výši 7 tis.Kč.

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru organizaci Kultura Žďár, PO od firmy ŽĎAS a.s., se sídlem Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou ve výši 10 tis.Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn.211/2015/OF

Přezkoumání hospodaření města za rok 2014

Přezkoumání hospodaření města audit účetní závěrky na rok 2015

Rada města po projednání:

  • Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení  Zprávu  o výsledku přezkoumání ÚJ město Žďár nad Sázavou
  • Schvaluje Dohodu o rozsahu plnění kontrolora a výši odměny uzavřené ve smyslu Smlouvy o kontrolní činnosti č. P1006-15 pro rok 2015.
  • Rada města ukládá odboru finančnímu zajistit ověření účetní závěrky PO města za rok 2015 auditorskou firmou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14.  Usn.212/2015/OF

Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2014

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrku města Žďár nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů:

  1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2014 včetně účetních výkazů sestavených k 31. 12. 2014 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu.
  2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014
  3. Zprávy interního auditora za rok 2014
  4. Závěrečná zpráva o činnosti oddělení finanční kontroly a interního auditu za rok 2014
  5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku za rok 2014

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 224/2015/OF

Projekt Naše nemocnice

Rada města po projednání schvaluje darovací smlouvu k Projektu Naše nemocnice:

  • dárce Tokoz, a.s. Santiniho 20/26, 591 02 Žďár nad Sázavou,, IČO 25670042 poskytne finanční dar ve výši 25 000 Kč.
  • Dárce KOVO Koukola, s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno, IČO 26927306 poskytne finanční dar ve výši  40 000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 213/2015/taj.

Směrnice k zajištění procesů zadávání veřejných zakázek obcí správního obvodu ORP na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Žďár nad Sázavou

Rada města schvaluje Směrnici k zajištění procesů zadávání veřejných zakázek obcí správního obvodu ORP na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu s platností do 31. 5. 2016.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0                                                

    

17. Různé

Usn. 214/2015/ŠKS

Zápis z Kulturní komise a Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci

Rada města byla seznámena se zápisem z Kulturní komise konané ze dne 11. 5. 2015.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit pravidla udělování Ceny města Žďár nad Sázavou podle předloženého znění a vyhlásit soutěže o návrh medaile, miniatury v podobě odznaku a pamětního listu.

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci konané dne 29. 4. 2015:

Rada města jmenuje členem komise pro mezinárodní a regionální spolupráci pana Ing. Miroslava Šuhaje.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města