Zápis z 19. schůze rady města konané dne 15. 6. 2015

zveřejněno: 19. 6. 2015

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad 19. schůze rady města:

 1. Vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu Žďáru n. S.
 2. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Pěší trasy podél barokního
  mostu“
 3. Změnové listy staveb Hotelový dům Morava a ZUŠ
 4. Změnové listy Revitalizace parku U Ivana
 5. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek
 6. Žádost o převod finančních prostředků do investičního fondu
 7. Rozpočtové opatření na lesy
 8. Rozpočtové opatření PO ZŠ Komenského 6
 9. ZŠ Komenského 6
 10. Žádost TJ Žďár
 11. Žádost paní Mgr. et Mgr. Bc. Šimo
 12. Smlouva Rada dětí Kraje Vysočina
 13. Doplnění pořadníku DPS
 14. Rozpočtové opatření č. 5/2015
 15. Rozpočtové opatření č. 6/2015
 16. Pojištění odpovědnosti členů ZM
 17. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM
 18. Majetkoprávní jednání
 19. Byty a prostory sloužící podnikání
 20. Souhlas obce s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území
  Místní akční skupiny Havlíčkův kraj
 21. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn.252/2015/ORUP

Vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas s vyhodnocením výsledků projednání návrhu územního plánu Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 260/2015/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Pěší trasy podél barokního mostu“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Pěší trasy podél barokního mostu – Žďár nad Sázavou“ včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 261/2015/ORUP

Změnové listy staveb Hotelový dům Morava a ZUŠ

Rada města po projednání schvaluje:
Změnový list č. 1 stavby „Hotelový dům Morava a ZUŠ, Žďár nad Sázavou“ a schvaluje navýšení stavby o 109 969,- Kč bez DPH to je 133 062,- Kč včetně DPH z položky rozpočtu 34.12 Hotelový dům Morava, ZUŠ – zateplení.

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 262/2015/ORUP

Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou – změnový list č. 1-4

Rada města po projednání schvaluje:
Změnový list č. 1-4 stavby „Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou“ a schvaluje navýšení stavby o 932 655,- Kč bez DPH to je 1 128 513,- Kč včetně DPH z položky rozpočtu 37.8 Parková revitalizace a pasport zeleně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 263/2015/ORUP

Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření

  • veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou I, Tvrz 12, ZR 1 na obnovu kulturní památky – kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou 1, za účelem výměny elektroměrového rozvaděče navazujících elektroinstalací a akumulačních kamen a obnovy schodiště na kůr,
  • veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou II, Zámek 2/2, ZR 2 na obnovu baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou 2, za účelem restaurování chórových lavic (nábytkové části a plastik) a varhanního nástroje,
  • veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou II, Zámek 2/2, ZR 2 na obnovu kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou 2, za účelem sanace poruch konstrukce krovu ochozu a z toho plynoucí obnovy ochozových síní, a dále restaurování nástěnných dekorativních maleb v interiéru, nástěnných a konzolových zrcadlových svícnů, kovaných nástěnných svícnů a závěsných luceren ve tvaru hvězdic.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 265/2015/Kultura

Žádost o převod finančních prostředků do investičního fondu

Rada města po projednání:

  • Schvaluje PO Kultura Žďár použití finančních prostředků z investičního fondu dle předloženého návrhu
  • Doporučuje ZM ke schválení v rámci rozpočtových opatření převod finančních prostředků ve výši 425 tis. Kč z rozpočtu zřizovatele-  položky Nebytové prostory, do investičního fondu organizace na základě předložených nákladů organizace.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 246/2015/TSBM

Rozpočtová opatření v lesích v roce 2015 a schválení vlastní spotřeby dřeva pro lesní hospodářství

Rada města po projednání schvaluje výdaje na lesní hospodářství města ve výši 707 900,- Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 249/2015/3.ZŠ

Rozpočtové opatření PO ZŠ, Komenského 6

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 248/2015/ŠKS

Základní škola Komenského 6

a)    Rada města ukládá Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6 odvod z investičního fondu ve výši 463 000,- Kč do rozpočtu zřizovatele.

b)    Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit v rámci rozpočtového opatření převod finančních prostředků ve výši 463 000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 na mzdové náklady v rámci příspěvku.

c)    Rada města doporučuje uvolnit 100 000,- Kč z rezervy rozpočtu na dokrytí mzdových nákladů školy v rámci příspěvku pro Základní školu Žďár nad Sázavou, Komenského 6.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 254/2015/ŠKS

Žádost TJ Žďár

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit individuální dotaci z rezervy města ve výši 87 651,- Kč Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavou na úhradu daně z nemovitosti za nemovitý majetek TJ Žďár nad Sázavou – zimní stadion, jehož převod do majetku města Žďár nad Sázavou se uskutečnil ke dni 2.1.2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11.Usn. 255/2015/ŠKS

Žádost Mgr. et Mgr. Bc. Lenky Šimo

Rada města po projednání bere na vědomí  provozování průvodcovské činnosti paní Mgr. et Mgr. Bc. Lenky Šimo na své náklady v rámci OSVČ ve veřejných prostranstvích města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12.Usn. 253/2015/ŠKS

Veřejnoprávní smlouva Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit znění veřejnoprávní smlouvy mezi Radou dětí a mládeže Kraje Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu mládežnických iniciativ v Kraji Vysočina v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13.Usn. 264/2015/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 247/2015/OF

Rozpočtové opatření č. 5/5015

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2015 dle upraveného materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

15. Ústní zpráva/OF

Rozpočtové opatření č. 6/2015

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2015 – krácení provozních výdajů rozpočtu ve výši 3 % v případě, že propad sdílených daní snížený o příjmy podle zákona o loteriích bude nižší než 10 mil. Kč.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2015 – krácení provozních výdajů rozpočtu ve výši 5 % v případě, že propad sdílených daní snížený o příjmy podle zákona o loteriích bude vyšší než 10 mil. Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 251/2015/OF

Pojištění odpovědnosti zastupitele města

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení pojištění odpovědnosti zastupitele města podle varianty 2a) dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 259/2015/OF

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 256/2015/OP

Majetkoprávní jednání

 a) 1.Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1263/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 150 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Veselíčko u ZR, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – na základě žádosti P. a B. Š., Nové Město na Moravě za účelem zarovnání parcel v jejich vlastnictví a rozšíření zelené plochy před stavební parcelou č. 86 se stavbou RD č.p. 28 Veselíčko (část stodoly stojí na pozemku ve vlastnictví města, je ve špatném stavu – do budoucna demolice a zamýšlená novostavba RD).

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1263/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře max. cca 25 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Veselíčko u ZR, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem zarovnání parcel ve vlastnictví fyzických osob a rozšíření zelené plochy zahrady p. č. 1264 a 1270 před stavební parcelou č. 86 se stavbou RD č.p. 28 Veselíčko – vše v k. ú. Veselíčko u ZR s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 4669/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 500 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, sousedícího s parcelou zahrady p. č. 4265/2 v sídlišti „Vodojem“ u RD č.p. 2218 na p. č. 4265/1 v ul. Kosinkova 15, ZR 7 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření zahrady.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3635, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví L.V. Liberec, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 4123 - zastavěná plocha ve výměře 20 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č c). 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 120.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou J a R. W., ZR , a to p. č. 6492 – zastav. plocha ve výměře 19 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 30,-- Kč/m2/rok. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě pro stavbu pod označením „16010-028587 Žďár n. S., náměstí 2.et., ÚPS, obnova“, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, zastoupenou na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 – jako oprávněným, předmětem které je umístění a provozování přípojného komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (kabel umístěný v trubce o průměru 23 mm pod fasádou) na budově č.p. 294, která je součástí pozemku p. č. 1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, včetně umístění koncového bodu VKS, t.j. rozvaděče MRK10 na budově staré radnice č.p. 294, na nám. Republiky ve Žďáře n. Sáz. 1, tzn. nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
Smlouva bude uzavřena bezúplatně na dobu určitou, a to na dobu technologické životnosti zařízení.

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 7020 a 7022, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení NN v rámci stavby: „Radonín, přípojka NN, M.“ v souvislosti s novostavbou RD na p. č. 7101 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Radonín, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 644/1 a 525, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Sadová, přípojka NN, D.“ v souvislosti s novostavbou RD na p. č. 521/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Sadová, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to v lokalitě „Markův kopec“ ve Stržanově, p. č. 256/3 – orná půda ve výměře 1 896 m2 v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – na základě opakovaně podané žádosti - za účelem využití jako louka, zatravněná plocha, navazující na sousedící nemovitosti u RD Stržanov.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci stavby na majetku Povodí Moravy, s.p. mezi městem Žďár nad Sázavou – jako investorem stavby a Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – jako vlastníkem nemovitosti, kterou dochází mezi smluvními stranami k úpravě vzájemných práv a povinností při realizaci a užívání stavby - akce: „Měření hladiny na Bohdalovském potoce, pod nádrží Ostrov nad Oslavou“. Předmětem uzavření smlouvy je umístění zařízení na měření hladiny na pravé nábřežní zdi na Bohdalovském potoce, pod vodní nádrží Ostrov nad Oslavou, dle schválené projektové dokumentace, a to na pozemku ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p. parc.č. 928/14 – vodní plocha, vodní nádrž umělá v kat. území Kotlasy, zapsaném na LV č. 320 pro obec Kotlasy u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě - KP Žďár nad Sázavou, v rámci realizace dotačního titulu „Operační program, životní prostředí, oblast podpory 1.3.1. – zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany“, jehož součást tvoří „Protipovodňová opatření pro město Žďár nad Sázavou a ORP Žďár nad Sázavou – výstavba lokálního výstražného a varovného systému, tvorba digitálních povodňových plánů města Žďár nad Sázavou a ORP Žďár nad Sázavou“ s tím, že předmětná smlouva se uzavírá na dobu životnosti a provozu stavby a měřící zařízení bude na hmotném majetku vlastníka umístěno po dobu nejméně pěti let, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 257/2015/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 17, který se nachází v bytovém domě č. p. 2235 na ul. Palachova č. or. 72 ve Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, umístěného v bytovém domě č. p. 1829 na ulici Revoluční č. or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p. č. 1248 v k. ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s R.P. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 491, který je součástí pozemku parc. č. 583/13, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Sychrova č. or. 18 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Zámek Žďár, ve výměře 79,95 m2. Minimální výše nájemného je 420,- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 268/2015/star

Souhlas obce s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Havlíčkův kraj

Rada města doporučuje zastupitelstvu souhlasit s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 2014-2020 na svém správním území.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města